Perusopetuksen opetussuunnitelma

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä: tavoitteet vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilaan ilmaisuvaranto kehittyy siten, että hän selviytyy kasvokkaisista vuorovaikutustilanteista koulussa ja kaveripiirissä.

Oppilas harjoittelee mielipiteen ilmaisemista.

T1

Oppilaan ilmaisuvaranto kehittyy ja kyky toimia kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa koulussa, kaveripiirissä ja lähiympäristössä kehittyy.

Oppilas harjoittelee mielipiteen perustelemista.

T1

Oppilas vahvistaa ilmaisuvarantoaan ja kehittää kykyään toimia kasvokkaisissa vuorovaikutuksessa koulun ja arjen vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas harjoittelee viestintää monimediaisessa vuorovaikutuksessa.

T1

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja kehittää vuorovaikutustaitojaan erilaisten aihepiirien ja tekstien parissa.

Oppilas oppii toimimaan rakentavasti koulun ja arjen vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas osaa perustella mielipidettään ja pitää pienen puhe-esityksen.

T2

Oppilaan kyky kuunnella ja ymmärtää kasvokkaista vuorovaikutusta ja opetuspuhetta kehittyy.

T2

Oppilaan kuuntelu- ja ymmärtämistaidot kehittyvät.

Oppilas oppii kuuntelustrategioita.

T2

Oppilaan kuuntelustrategiat ja kuullun ymmärtämisen taidot kehittyvät.

T2

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta kuulemaansa tutussa tilanteessa tai tutusta aiheesta.

T3

Oppilas oppii käyttämään ei-kielellisen ilmaisun keinoja sanallisen ilmaisun tukena.

Oppilas harjoittelee toisten huomioon ottamista vuorovaikutuksessa.

T3

Oppilas osaa käyttää ei-kielellisen ilmaisun keinoja sanallisen ilmaisun tukena.

Oppilas pyrkii ottamaan huomioon puhekumppaninsa.

T3

Oppilas ilmaisee itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia keinoja käyttäen ja kehittyy puhekumppaninsa huomioon ottamisessa.

T3

Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun keinoja käyttäen ja kehittyy puhekumppaninsa huomioon ottamisessa.

Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkitseminen

T4

Oppilas sujuvoittaa lukutaitoaan ja kehittää luetun ymmärtämisen taitojaan.

Oppilas kykenee erottamaan yksinkertaisen faktatekstin fiktiivisestä tekstistä ja ymmärtää, että on olemassa erityyppisiä tekstejä.

T4

Oppilas kehittyy luetun ymmärtämisessä ja tutustuu ikätasolleen sopivien tekstilajien tunnuspiirteisiin.

Oppilas käsittää, että tieto ja mielipide ovat eri asioita.

T4

Oppilas kehittää luetun ymmärrystaitojaan ja tunnistaa joitakin tekstilajeja.

Oppilas tietää, että tekstien luotettavuudessa on eroja.

Oppilas ymmärtää kuvien tärkeyden tekstien maailmassa.

T4

Oppilas kehittää luetun ymmärrystaitojaan, tekstilajien tuntemusta ja kuvanlukutaitoja.

Oppilas vertailee tekstejä ja pyrkii arvioimaan tekstien luotettavuutta. Oppilas harjaantuu selvittämään tiedon lähteen.

T5

Oppilas lukee innokkaasti kielitaidolleen sopivaa lastenkirjallisuutta ja osaa kertoa ymmärrettävästi lukemastaan ja kuulemastaan.

Oppilas harjoittelee ikätasolleen sopivien tekstien tulkintaa ja kehittää taitojaan etsiä tietoja tekstistä.

T5

Oppilas kiinnostuu mediateksteistä.

Oppilas lukee monen tyyppisiä tekstejä ja kehittyy taidossaan kertoa lukemastaan ja kuulemastaan loogisesti.

Oppilas harjoittelee tekstien tulkintaa ja osaa kertoa havainnoistaan.

Oppilas kehittää lukustrategioitaan. Oppilas osaa hyödyntää kerronnan peruskäsitteitä tarinoita tarkastellessaan.

T5

Oppilas lukee monen tyyppisiä tekstejä ja osaa kertoa lukemastaan ja kuulemastaan loogisesti.

Oppilas kehittää lukustrategioitaan ja tekstien tulkintataitojaan.

Oppilas tunnistaa omia kehittämistarpeitaan.

Oppilas käyttää oppimiaan taitoja myös muiden aineiden opiskelussa ja tiedonhankinnassa.

Oppilas kehittää monilukutaitoaan ja mediaosaamistaan. Oppilas harjoittelee tiedon etsimistä ja tuottamista hakupalvelujen ja monen eri lähteen avulla.

Oppilas löytää itselleen sopivia ilmaisutapoja ja käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

T5

Oppilas kehittää lukustrategioitaan ja tekstien tulkintataitojaan.

Oppilas tunnistaa omia kehittämistarpeitaan.

T6

Oppilas laajentaa sanavarastoaan ja osaa luokitella sanoja merkityksen perusteella.

Oppilas harjaantuu päättelyssä.

T6

Oppilas osaa selittää tuttuja sanoja. Oppilas laajentaa aktiivisesti sanavarastoaan ja osaa vertailla ja luokitella sanojen merkityksiä ja muotoja.

Oppilas ymmärtää, että sanojen omaksumisen taitoja voi kehittää ja että sanavaraston ja kielioppitietojen puutteita voi kompensoida päättelyllä.

T6

Oppilas laajentaa aktiivisesti sanavarastoaan.

Oppilas osaa tehdä päätelmiä virkkeiden osien ja kieliopillisten rakenteiden välisistä suhteista.

Oppilas kompensoi sanavaraston ja kielioppitietojen puutteita aktiivisella päättelyllä.

T6

Oppilas tutustuu aktiivisesti uusiin sanoihin, käsitteisiin, sanontoihin ja kielikuviin.

Oppilas osaa tehdä itsenäisesti päätelmiä sanojen merkitysvivahteista sekä virkkeiden osien ja kieliopillisten rakenteiden välisistä suhteista.

Tekstien tuottaminen

Tekstien tuottaminen

Tekstien tuottaminen

Tekstien tuottaminen

T7

Oppilas oppii kirjoittamaan erilaisia pieniä tekstejä käsin ja sähköisillä välineillä.

T7

Oppilas kykenee tuottamaan ymmärrettäviä kuvailevia ja kertovia tekstejä. Oppilas kehittää taitoaan kirjoittaa käsin ja sähköisillä välineillä.

T7

Oppilas kykenee tuottamaan jäsenneltyjä tekstejä. Oppilas osaa hyödyntää mallitekstejä omia tekstejä tuottaessaan. Oppilas tuottaa johdonmukaisia tekstejä käsin ja sähköisillä välineillä.

T7

Oppilas kehittää taitoaan käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.

Oppilas osaa ohjatusti kirjoittaa monimuotoisia tekstejä.

T8

Oppilas kehittää oikeinkirjoitustaitoaan. Oppilas harjoittelee tekstinsä tarkistamista ja korjaamista.

Oppilaan sanavarasto monipuolistuu ja suomen kielen rakenteiden hallinta vahvistuu.

T8

Oppilas kehittää oikeinkirjoitustaitoaan. Oppilas harjoittelee tekstinsä suunnittelua ja harjaantuu tarkistamaan ja korjaamaan tekstejään. Oppilaan sanavarasto monipuolistuu ja suomen kielen rakenteiden hallinta vahvistuu.

T8

Oppilas kehittää oikeinkirjoitustaitoaan. Oppilas harjoittelee tekstinsä suunnittelua, muokkaamista, otsikointia ja kappalejakoa.Oppilaan sanavarasto monipuolistuu ja suomen kielen rakenteiden hallinta vahvistuu.

T8

Oppilas tuottaa kokonaisia suullisia ja kirjallisia tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas tuntee oikeinkirjoituksen perussäännöt. Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota sanavalintoihin.

T9

Oppilas harjoittelee oman tekstin arvioimista ja osaa ohjatusti kiinnittää huomiota tekstiensä vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin.

T9

Oppilas kehittää itsearviointitaitojaan ja harjoittelee palautteen antamista toisten teksteistä.

T9

Oppilas kehittää itsearviointitaitojaan ja osaa nimetä vahvuuksiaan kirjoittajana sekä joitakin kehittämiskohteita. Oppilas kehittyy palautteen antajana ja vastaanottajana.

T9

Oppilas osaa tarkastella ja arvioida omia tekstejään.Oppilas kykenee antamaan ja vastaanottamaan palautetta.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T10

Oppilas vahvistaa kielitietoisuuttaan havainnoimalla kielenkäyttötilanteiden vaihtelua puhutussa ja kirjoitetussa kielessä.

Oppilas tekee ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä, eri puhetavoista ja kielenkäytön vaikutuksista lähiympäristössään.

Oppilas kielellistää aktiivisesti ympäröivää maailmaa.

T10

Oppilas vahvistaa kielitietoisuuttaan havainnoimalla kielenkäyttötilanteiden vaihtelua ympäristössään.Oppilas tekee havaintoja kielestä, eri puhetavoista ja kielenkäytön vaikutuksista ympäristössään.

Oppilas oppii kirjoitetun suomen kielen säännönmukaisuuksia.

Oppilas opettelee tekemään havaintoja osaamiensa kielten välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä.

T10

Oppilas vahvistaa kielitietoisuuttaan tarkastelemalla kielenkäyttötilanteiden vaihtelua puhutussa ja kirjoitetussa kielessä.

Oppilas tekee havaintoja kielestä, eri kielenkäyttötavoista ja kielenkäytön vaikutuksista ympäristössään. Oppilas harjoittelee tilanteeseen sopivan kielen käyttöä.Oppilas opettelee aktiivisesti suomen kieltä kuunnellen, lukien, kirjoittaen ja puhuen. Oppilas tarkastelee äidinkielensä sekä muiden opiskelemiensa kielten ja suomen kielen eroja ohjatusti.

T10

Oppilas kehittää kielitietoisuuttaan ja monilukutaitoaan tutkimalla kielenkäyttötilanteiden vaihtelua ympäristössään. Oppilas pyrkii käyttämään tilanteeseen sopivaa kieltä. Oppilas osaa valita oikeita kielenkäyttötapoja ja -strategioita erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Oppilas tunnistaa äidinkielensä sekä muiden opiskelemiensa kielten ja suomen kielen eroja ja säännönmukaisuuksia. Oppilas kykenee hyödyntämään kielitietouttaan suomen kielen opiskelussa.

T11

Oppilas lukee suomenkielistä lastenkirjallisuutta ja satuja.

Oppilas harjoittelee mieleisen lukemisen valintaa ja kirjastonkäyttöä.

Oppilas osallistuu suomalaiseen lastenkulttuuritarjontaan mahdollisuuksien mukaan.

T11

Oppilas lukee suomenkielistä lastenkirjallisuutta.

Oppilas osaa valita sopivaa lukemista ja käyttää lastenkirjastoa itsenäisesti. Oppilas tutustuu ja osallistuu tarjolla oleviin suomenkielisiin lastenkulttuurin tapahtumiin aktiivisesti. Oppilas osaa kertoa luku- ja kulttuurikokemuksistaan.

T11

Oppilas lukee suomenkielistä lastenkirjallisuutta ja kykenee jakamaan lukukokemuksiaan muiden kanssa. Oppilas osaa valita mieleistään lukemista ja käyttää kirjastoa.

Oppilas tutustuu suomalaiseen lastenkulttuuriin ja harjaantuu tarjolla olevien kulttuuripalveluiden aktiiviseksi käyttäjäksi.

Oppilas kykenee jakamaan kulttuurikokemuksiaan muiden kanssa.

T11

Oppilas lukee suomenkielistä lasten- ja nuortenkirjallisuutta sekä kykenee analysoimaan ja jakamaan lukukokemuksiaan.

Oppilas on harjaantunut kirjastopalveluiden käyttäjä.

Oppilas tuntee lapsille ja nuorille suunnattua suomenkielistä kirjallisuutta sekä elokuva-, teatteri- ja mediakulttuuria.

T12

Oppilas opettelee havaitsemaan suomalaisten sekä muunmaalaisten satujen yhtäläisyyksiä ja eroja.

Oppilas harjaantuu tunnistamaan eri kielten ja kulttuurien piirteitä koulussaan.

Oppilas on ylpeä omasta monikielisyydestään ja kulttuuritaustastaan.

T12

Oppilas tunnistaa eri kieliä ja kulttuureita koulun lisäksi omassa lähiympäristössään.

Oppilas oppii havainnoimaan erilaisia kielen ja kulttuurin erityispiirteitä.

T12

Oppilas osaa suhtautua arvostavasti ympäristössään kohtaamiinsa kieliin ja kulttuureihin.

Oppilas harjaantuu näkemään monikielisyyden ja -kulttuurisuuden voimavarana.

T12

Oppilas suhtautuu arvostavasti sekä omaan että ympäristönsä kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Oppilas käyttää ja kehittää aktiivisesti omaa kielirepertuaariaan.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T13

Oppilas harjoittelee itsearviointitaitoja ja osaa ohjatusti tunnistaa joitakin vahvuuksiaan kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana.

T13

Oppilas kehittää itsearviointitaitojaan ja tunnistaa joitakin vahvuuksiaan kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä osaa nimetä jonkun kehittämisen kohteen.

T13

Oppilas tunnistaa vahvuuksiaan kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä osaa nimetä joitakin kehittämistarpeita.

Oppilas harjaantuu asettamaan tavoitteita kielenoppimiselleen.

T13

Oppilas tunnistaa vahvuuksiaan kielenoppijana mutta osaa myös nimetä kehittämistarpeita sekä osaa ohjatusti asettaa itselleen oppimistavoitteita.

T14

Oppilaan eri oppiaineissa tarvitsema sanavarasto kehittyy ja hän oppii tunnistamaan teksteille tyypillisiä osia (otsikot, kuvat ja kuvatekstit) sekä käyttämään niitä apuna tekstin merkitysten päättelemisessä.

T14

Oppilaan eri tiedonalojen sanavarasto kehittyy.

Oppilaan taito lukea koulussa tarvittavia tekstejä kehittyy, ja hän oppii lukemisen strategioita.

T14

Oppilaan sanavarasto kasvaa.

Oppilas tuntee oppikirjatekstien osat ja harjoittelee strategioita, joilla voi laajentaa sanavarastoaan ja päätellä merkityksiä.

Oppilas osaa käyttää joitakin merkityksen avaamisen apuvälineitä, esim. sanakirjaa tai netin hakukoneita.

T14

Oppilas tuntee eri oppiaineiden sanastoa ja lukee tuetusti eri oppiaineiden tekstejä sekä osaa kuvailla niitä.

Oppilas tietää, että merkityksiä voi päätellä ja osaa käyttää joitakin ymmärtämistä auttavia apuvälineitä.

T15

Oppilas osaa kirjoittaa muistiinpanoja ja jonkin verran käyttää niitä tekstin tuottamisen apuna.

T15

Oppilas osaa löytää oppikirjojen teksteistä keskeisiä tietoja.

Oppilas tietää tapoja hankkia tietoa ja tehdä muistiinpanoja.

Oppilaan taidot käyttää muistiinpanoja oman tuotoksen pohjana kehittyvät.

T15

Oppilaan tiedonhankintataidot kehittyvät.

Oppilas osaa hakea tietoa esim. sähköisillä välineillä, tietokirjoista tai haastattelemalla.

Oppilas osaa suunnitella ja jäsennellä tekstiään ja käyttää muistiinpanoja suunnittelun apuna.

T15

Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti tai ryhmässä.

Oppilas osaa hakea aiheeseensa sopivaa tietoa.