Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa

S1

Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin käyttäen ilmaisuvarantoaan sekä keskustelee ja työskentelee erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta.

Oppilas kykenee toimimaan kohtalaisesti koulun ja arjen vuorovaikutustilanteissa sekä jonkin verran keskustelemaan erilaisista aiheista.

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan

S1

Tekstien ymmärtäminen ja vuorovaikutuksessa toimiminen

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta kuulemaansa, kun tilanne tai aihe on ennestään tuttu tai ymmärtämistä tuetaan.

Oppilas osaa toimia kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas ymmärtää kohtalaisesti opetuspuhetta ja muuta kuulemaansa, kun aihepiiri on tuttu.

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut osallistujat

S1

Ilmaisu vuorovaikutustilanteissa

Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun keinoja käyttäen ja osaa ottaa huomioon puhekumppaninsa.

Oppilas ilmaisee itseään sanallisia ja ei-sanallisia keinoja käyttäen kohtalaisesti ja ottaa jonkin verran huomioon puhekumppaniaan.

Tekstien tulkitseminen

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä

S2

Lukutaidon sujuvuus ja tekstilajitaidot tekstin tulkinnassa

Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä. Oppilas tunnistaa kertomuksen, tietotekstin ja arvioivan tekstin ja harjoittelee käyttämään tietoa tekstilajipiirteistä tekstien tulkinnassa ja arvioinnissa.

Oppilas tarvitsee vielä tukea luetun ymmärtämiseen. Oppilas osaa jonkin verran tulkita tekstejä.

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen

S2

Tekstien tulkinta

Oppilas osallistuu erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin ja osaa tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas ymmärtää pääasioita koulussa luettavista teksteistä ja osaa jonkin verran kertoa erilaisten tekstien sisällöistä.

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan

S2

Sana- ja käsitevarannon laajentuminen, päättelevä tekstien tulkinta

Oppilas hallitsee kohtuullisen sana- ja käsitevarannon sekä tunnistaa tekstistä merkityksiä, jotka vaativat päättelyä.

Oppilaan sana- ja käsitevarannossa on puutteita, jotka haittaavat tekstien ymmärtämistä. Oppilas ei juurikaan pysty päättelemään merkityksiä tekstistä.

Tekstien tuottaminen

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä

S3

Tekstilajitaidot tekstin tuottamisessa, käsinkirjoittaminen ja näppäintaidot

Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle tekstille

tyypillistä kieltä. Oppilas osaa kirjoittaa suomea käsin ja hän on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.

Oppilas osaa tuottaa tuetusti erilaisia tekstejä sekä hyödyntää jonkin verran mallitekstejä kirjoittaessaan käsin tai sähköisellä välineellä.

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita

S3

Tekstien tuottaminen

Oppilas tuottaa kokonaisia tekstejä ja osoittaa niissä oikeinkirjoituksen tuntemusta. Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin.

Oppilas tuottaa pääosin ymmärrettävää tekstiä ja osaa jonkin verran ohjatusti muokata sitä. Hän tuntee oikeinkirjoituksen perussääntöjä, mutta noudattaa niitä horjuvasti. Hän osaa otsikoida tekstinsä ja ohjatusti jakaa tekstiään kappaleisiin.

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta

S3

Tekstien arviointi sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Oppilas osaa arvioida tuottamiaan tekstejä, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Oppilas osaa jonkin verran nimetä vahvuuksia ja kehittämiskohteita omista ja toisten teksteistä.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

S4

Kielten ja kielenkäytön piirteiden havainnointi ja vertailu

Oppilas tunnistaa kielen rakenteen säännönmukaisuuksia ja kykenee kuvaamaan tavallisimpia peruskäsitteitä käyttäen, miten kielenkäyttö vaihtelee eri tilanteissa. Oppilas osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä ja murteista.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä ja tietää, mitä murteet ovat.

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4

Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Oppilas lukee lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja pystyy kertomaan ajatuksiaan lukemastaan ja muusta lasten- ja nuortenkulttuurista.

Oppilas osaa ohjatusti valita itselleen sopivaa luettavaa ja lukee sovitut tekstit ja teokset. Oppilas pystyy jonkin verran kertomaan luku- ja kulttuurikokemuksistaan.

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria

S4

Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden havainnointi

Oppilas osaa kuvailla omaa ja elinympäristönsä monikielisyyttä sekä kulttuurista monimuotoisuutta.

Oppilas tunnistaa monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta elinympäristössään.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita

S5

Oppimistavoitteiden asettaminen

Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen oppimistavoitteita.

Oppilas kykenee jonkin verran arvioimaan kielenkäyttötaitojaan ja nimeämään vahvuuksiaan sekä jonkin kehittämiskohteen.

T 14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa

S5

Eri oppiaineiden kielen havainnointi

Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden tekstejä tai niiden osia ja osaa kuvailla, millaisista osista tekstit rakentuvat.

Oppilas lukee tuetusti eri oppiaineiden tekstejä ja osaa jonkin verran kuvailla, millaisista osista tekstit rakentuvat.

T 15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässä

S5

Tekstin rakentaminen ja tiedonhaku

Oppilas osaa tuottaa sovitusta aihepiiristä hankkimansa tiedon pohjalta jäsennellyn suullisen tai kirjallisen tekstin itsenäisesti tai ryhmässä. Oppilas osaa ohjatusti valita tilanteeseen ja aiheeseen sopivan tavan hankkia tietoa.

Oppilas osaa ohjatusti tuottaa suullisen tai kirjallisen tekstin sovitusta aihepiiristä. Hän osaa ohjatusti jonkin verran hakea tietoa tekstinsä pohjaksi.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilaan ilmaisuvaranto kehittyy sitten, että hän selviytyy kasvokkaisista vuorovaikutustilanteista koulussa ja kaveripiirissä. Oppilas harjoittelee mielipiteen ilmaisemista.

S1

Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto

Oppilas pystyy toimimaan kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa kotona ja koulussa.

Oppilas tarvitsee tukea selviytyäkseen koulun ja arjen vuorovaikutustilanteissa.

T2

Oppilaan kyky kuunnella ja ymmärtää kasvokkaista vuorovaikutusta ja opetuspuhetta kehittyy.

S1

Tekstien ymmärtäminen ja vuorovaikutuksessa toimiminen

Oppilas kykenee ymmärtämään kasvokkaista vuorovaikutusta ja opetuspuhetta tutussa tilanteessa.

Oppilas kykenee jonkin verran ymmärtämään kasvokkaista vuorovaikutusta ja opetuspuhetta tutussa tilanteessa.

T3

Oppilas oppii käyttämään ei-kielellisen ilmaisun keinoja sanallisen ilmaisun tukena. Oppilas osaa vuorovaikutuksessa ottaa huomioon muita.

S1

Ilmaisu vuorovaikutustilanteissa

Oppilas käyttää joitakin ei-kielellisen ilmaisun keinoja sanallisen ilmaisun tukena. Hän osaa ottaa huomioon muita viestijöitä tutuissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas käyttää satunnaisesti joitakin ei-kielellisiä ilmaisun keinoja sanallisen ilmaisun tukena. Oppilas ottaa harvoin muita huomioon vuorovaikutustilanteissa.

Tekstien tulkitseminen

T4

Oppilas sujuvoittaa lukutaitoaan ja kehittää luetunymmärtämisen taitojaan. Oppilas kykenee erottamaan yksinkertaisen faktatekstin fiktiivisestä tekstistä ja ymmärtää, että on olemassa erityyppisiä tekstejä.

S2

Lukutaidon sujuvuus ja tekstilajitaidot tekstin tulkinnassa

Oppilas lukee aika sujuvasti ja ymmärtää koulussa luettavia tekstejä niin, että hän osaa kertoa lukemastaan. Oppilas kykenee erottamaan yksinkertaisen faktatekstin fiktiivisestä tekstistä.

Oppilas tarvitsee runsaasti lukemisen harjoittelua. Oppilas ymmärtää koulussa luettavia tekstejä jonkin verran ja ymmärtää, että on olemassa erityyppisiä tekstejä.

T5

Oppilas lukee innokkaasti kielitaidolleen sopivaa lastenkirjallisuutta ja osaa kertoa ymmärrettävästi lukemastaan ja kuulemastaan. Oppilas harjoittelee ikätasolleen sopivien tekstien tulkintaa ja kehittää taitojaan etsiä tietoja tekstistä.

S2

Tekstien tulkinta

Oppilas kykenee tulkitsemaan puhuttua ja kirjoitettua tekstiä niin, että hän osaa etsiä tekstistä tietoja ja esittää joitain kysymyksiä tekstin keskeisimmistä asioista.

Oppilas osallistuu tekstien tarkasteluun ja kykenee jonkin verran tulkitsemaan puhuttua ja kirjoitettua tekstiä. Oppilas tarvitsee usein tukea saadakseen kokonaiskuvan tekstistä.

T6

Oppilas laajentaa sanavarastoaan ja osaa luokitella sanoja merkityksen perusteella. Oppilas harjaantuu päättelyssä.

S2

Sana- ja käsitevarannon laajentuminen, päättelevä tekstien tulkinta

Oppilas kykenee selittämään yleisimpien sanojen merkityksiä sekä omaksuu uusia sanoja aktiivisesti. Hän tekee päätelmiä sanojen ja virkkeiden merkityksistä.

Oppilas omaksuu uusia sanoja. Oppilas tarvitsee runsaasti tukea sanojen ja virkkeiden merkitysten päättelyyn.

Tekstien tuottaminen

T7

Oppilas oppii kirjoittamaan erilaisia pieniä tekstejä käsin ja sähköisillä välineillä.

S3

Tekstilajitaidot tekstin tuottamisessa, käsinkirjoittaminen ja näppäintaidot

Oppilas osaa kirjoittaa lyhyitä tarinoita ja pieniä tietotekstejä käsin ja sähköisellä välineellä.

Oppilas kirjoittaa pieniä tarinoita ja lyhyitä tietotekstejä, mutta ne eivät välttämättä vielä ole loogisia tai omaperäisiä. Oppilas osaa tuottaa tekstiä käsin ja jonkin verran myös sähköisellä välineellä.

T8

Oppilas kehittää oikeinkirjoitustaitoaan. Oppilas harjoittelee tekstinsä tarkistamista ja korjaamista. Sanavarasto monipuolistuu ja suomen kielen rakenteiden hallinta vahvistuu.

S3

Tekstien tuottaminen

Oppilas hallitsee sanatasoisen oikeinkirjoituksen melko sujuvasti. Äännekestot ja sanojen taivutukset voivat tuottaa vielä vaikeuksia. Hän tietää ison ja pienen kirjaimen keskeiset käyttötavat ja pyrkii käyttämään lopetusmerkkejä.

Sanatasoinen oikeinkirjoitus on vielä haasteellista. Suomen kielen rakenteiden hallinta on heikkoa ja äännekestojen erottaminen voi olla vaikeaa. Oppilas ei vielä säännönmukaisesti hallitse virkkeen merkitsemistä, vaikka tunteekin ison ja pienen kirjaimen käyttötapoja ja virkkeen lopetusmerkit.

T9

Oppilas harjoittelee oman tekstin arvioimista ja osaa ohjatusti kiinnittää huomiota tekstiensä vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin.

S3

Tekstien arviointi sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Oppilas osaa jonkin verran ohjatusti arvioida omia tekstejään.

Oppilas ei vielä juurikaan osaa arvioida omia vahvuuksiaan tai kehittämisen kohteitaan.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T10

Oppilas vahvistaa kielitietoisuuttaan havainnoimalla kielenkäyttötilanteiden vaihtelua puhutussa ja kirjoitetussa kielessä kuunnellen, lukien, kirjoittaen ja puhuen. Oppilas tekee ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä, eri puhetavoista ja kielenkäytön vaikutuksista lähiympäristössään. Oppilas kielellistää aktiivisesti ympäröivää maailmaa.

S4

Kielten ja kielenkäytön piirteiden havainnointi ja vertailu

Oppilas osaa tehdä ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä, eri puhetavoista ja kielenkäytön vaikutuksista lähiympäristössään. Oppilas kielellistää aktiivisesti ympäröivää maailmaa.

Oppilas osaa tehdä joitakin havaintoja kielestä, puhetavoista ja kielenkäytön vaikutuksista lähiympäristössään. Hän pyrkii jonkin verran kielellistämään ympäröivää maailmaa.

T11

Oppilas lukee suomenkielistä lastenkirjallisuutta ja satuja. Oppilas harjoittelee mieleisen lukemisen valintaa ja kirjastonkäyttöä. Hän osallistuu suomalaiseen lastenkulttuuritarjontaan mahdollisuuksien mukaan.

S4

Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Oppilas tuntee suomalaista satuperinnettä. Oppilas osaa valita mieleistään luettavaa ja lainata kirjoja kirjastosta sekä lukee sovitut tekstit ja teokset. Hänen ymmärtämisen taitonsa riittävät suomenkielisen lastenkulttuurin seuraamiseen.

Oppilas tuntee jonkin verran suomalaista satuperinnettä. Oppilas osaa ohjatusti valita mieleistään lukemista ja lukee kielitaidolleen sopivaa lastenkirjallisuutta.

T12

Oppilas opettelee havaitsemaan suomalaisten sekä muunmaalaisten satujen yhtäläisyyksiä ja eroja. Oppilas harjaantuu tunnistamaan eri kielten ja kulttuurien piirteitä koulussaan. Oppilas on ylpeä omasta monikielisyydestään ja kulttuuritaustastaan.

S4

Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden havainnointi

Oppilas osaa jonkin verran tehdä huomioita elinympäristössään esiintyvistä kulttuureista.

Oppilas tunnistaa jonkin verran monikielisyyttä elinympäristössään.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T13

Oppilas harjoittelee itsearviointitaitoja ja osaa ohjatusti tunnistaa joitakin vahvuuksiaan kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana.

S5

Oppimistavoittei-den asettaminen

Oppilas hallitsee joitakin itsearviointitaitoja ja osaa ohjatusti tunnistaa joitakin vahvuuksiaan kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana.

Oppilas osaa ohjatusti tunnistaa jonkin vahvuutensa kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana.

T14

Oppilaan eri oppiaineissa tarvitsema sanavarasto kehittyy ja hän oppii tunnistamaan eri oppiaineiden teksteille tyypillisiä osia sekä käyttämään niitä apuna tekstin merkitysten päättelemisessä.

S5

Eri oppiaineiden kielen havainnointi

Oppilas hallitsee eri oppiaineissa tarvitsemaansa sanastoa. Hän käyttää kuvia ja otsikoita apuna eri oppiaineiden tekstien merkitysten päättelemisessä.

Oppilas tarvitsee runsaasti ohjausta merkitysten päättelemiseen ja eri oppiaineissa tarvittavan sanaston kartuttamiseen.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilaan ilmaisuvaranto kehittyy ja kyky toimia kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa koulussa, kaveripiirissä ja lähiympäristössä kehittyy. Oppilas harjoittelee mielipiteen perustelemista.

S1

Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto

Oppilas kykenee perustelemaan mielipiteitään ja toimimaan kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas kykenee jonkin verran perustelemaan mielipiteitään ja toimimaan kasvokkaisissa vuorovaikutustilanteissa.

T2

Oppilaan kuuntelu- ja ymmärtämistaidot kehittyvät. Oppilas oppii kuuntelustrategioita.

S1

Tekstien ymmärtäminen ja vuorovaikutuksessa toimiminen

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta kuulemaansa tutussa tilanteessa.

Oppilas ymmärtää opetuspuheesta pääasioita ja muuta kuulemaansa tutussa tilanteessa kohtalaisesti.

T3

Oppilas osaa käyttää ei-kielellisen ilmaisun keinoja sanallisen ilmaisun tukena. Oppilas ottaa huomioon muut viestijät.

S1

Ilmaisu vuorovaikutustilanteissa

Oppilas osaa käyttää ei-kielellisen ilmaisun keinoja sanallisen ilmaisun tukena. Oppilas ottaa huomioon muut viestijät.

Oppilas kykenee käyttämään jonkin verran ei-kielellisen ilmaisun keinoja sanallisen ilmaisun tukena ja pyrkii ainakin satunnaisesti ottamaan huomioon puhekumppaninsa.

Tekstien tulkitseminen

T4

Oppilas kehittyy luetunymmärtämisessä ja tutustuu ikätasolleen sopivien tekstilajien tunnuspiirteisiin. Oppilas käsittää, että tieto ja mielipide ovat eri asioita.

S2

Lukutaidon sujuvuus ja tekstilajitaidot tekstin tulkinnassa

Oppilas lukee sujuvasti. Oppilas ymmärtää koulussa luettavia tekstejä niin, että hän osaa kertoa lukemastaan. Oppilas kykenee erottamaan tieto- ja mielipidetekstit.

Oppilas lukee melko sujuvasti. Oppilas ymmärtää koulussa luettavia tekstejä jonkin verran ja kykenee erottamaan yksinkertaisia tieto- ja mielipidetekstejä toisistaan.

T5

Oppilas kiinnostuu mediateksteistä. Oppilas lukee monentyyppisiä tekstejä ja kehittyy taidossaan kertoa lukemastaan ja kuulemastaan loogisesti. Oppilas harjoittelee tekstien tulkintaa ja osaa kertoa havainnoistaan. Oppilas kehittää lukustrategioitaan. Oppilas osaa hyödyntää kerronnan peruskäsitteitä tarinoita tarkastellessaan.

S2

Tekstien tulkinta

Oppilas tarkastelee tekstejä aktiivisesti. Hän kykenee tulkitsemaan puhuttua ja kirjoitettua tekstiä niin, että hän osaa etsiä tekstistä tietoja ja esittää kysymyksiä tekstin keskeisimmistä asioista.

Oppilas osallistuu tekstien tarkasteluun ja kykenee jonkin verran tulkitsemaan puhuttua ja kirjoitettua tekstiä. Oppilas tarvitsee usein tukea saadakseen kokonaiskuvan tekstistä.

T6

Oppilas osaa selittää tuttuja sanoja. Oppilas laajentaa aktiivisesti sanavarastoaan ja osaa vertailla ja luokitella sanojen merkityksiä ja muotoja. Oppilas ymmärtää, että sanojen omaksumisen taitoja voi kehittää ja että sanavaraston ja kielioppitietojen puutteita voi kompensoida päättelyllä.

S2

Sana- ja käsitevarannon laajentuminen, päättelevä tekstien tulkinta

Oppilas kykenee selittämään yleisten sanojen merkityksiä sekä omaksuu uusia sanoja aktiivisesti. Hän kykenee kompensoimaan sanavaraston ja kielioppitietojen puutteita päättelemällä.

Oppilas osaa selittää tuttujen sanojen merkityksiä sekä omaksuu uusia sanoja. Oppilas tarvitsee runsaasti tukea sanojen ja virkkeiden merkitysten päättelyyn.

Tekstien tuottaminen

T7

Oppilas kykenee suunnittelemaan ja tuottamaan ymmärrettäviä kuvailevia ja kertovia tekstejä. Oppilas kehittää taitoaan kirjoittaa käsin ja sähköisillä välineillä.

S3

Tekstilajitaidot tekstin tuottamisessa, käsinkirjoittaminen ja näppäintaidot

Oppilas kykenee suunnittelemaan ja kirjoittamaan erilaisia lyhyitä tekstejä sekä käsin että sähköisillä välineillä.

Oppilas kykenee tuetusti suunnittelemaan ja kirjoittamaan erilaisia lyhyitä tekstejä sekä käsin että sähköisillä välineillä.

T8

Oppilas kehittää oikeinkirjoitustaitoaan. Oppilas harjaantuu tarkistamaan ja korjaamaan tekstejään. Sanavarasto monipuolistuu ja suomen kielen rakenteiden hallinta vahvistuu.

S3

Tekstien tuottaminen

Oppilas käyttää oppimiaan oikeinkirjoitustaitoja ja suomen kielen rakenteita omissa teksteissään. Oppilas osaa ohjatusti muokata tekstejään.

Oppilas pyrkii käyttämään oppimiaan oikeinkirjoitustaitoja ja suomen kielen rakenteita omissa teksteissään, mutta rakenteiden hallinta voi olla heikkoa. Oppilas osaa jonkin verran ohjatusti muokata tekstejään.

T9

Oppilas kehittää itsearviointitaitojaan ja harjoittelee palautteen antamista toisten teksteistä.

S3

Tekstien arviointi sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Oppilas osaa jonkin verran arvioida omia tekstejään ja pystyy antamaan palautetta toisten teksteistä.

Oppilas osaa ohjatusti jonkin verran arvioida tekstejään.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T10

Oppilas vahvistaa kielitietoisuuttaan tarkastelemalla kielenkäyttötilanteiden vaihtelua ympäristössään kuunnellen, lukien, kirjoittaen ja puhuen. Oppilas tekee havaintoja kielestä, eri puhetavoista ja kielenkäytön vaikutuksista ympäristössään. Oppilas oppii kirjoitetun suomen kielen säännönmukaisuuksia. Oppilas opettelee tekemään havaintoja osaamiensa kielten välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä.

S4

Kielten ja kielenkäytön piirteiden havainnointi ja vertailu

Oppilas tekee havaintoja kielestä, eri puhetavoista ja kielenkäytön vaikutuksista ympäristössään.

Oppilas tekee joitakin havaintoja kielestä, eri puhetavoista ja kielenkäytön vaikutuksista ympäristössään.

T11

Oppilas lukee suomenkielistä lastenkirjallisuutta. Hän osaa valita sopivaa lukemista ja käyttää lastenkirjastoa itsenäisesti. Oppilas tutustuu ja osallistuu tarjolla oleviin suomenkielisiin lastenkulttuurin tapahtumiin aktiivisesti. Oppilas osaa kertoa luku- ja kulttuurikokemuksistaan.

S4

Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Oppilas osaa valita sopivaa suomenkielistä lastenkirjallisuutta sekä käyttää kirjastoa itsenäisesti. Oppilas lukee sovitut teokset.

Oppilas lukee yhdessä valittua lastenkirjallisuutta sekä osallistuu kirjastokäynteihin.

T12

Oppilas tunnistaa eri kieliä ja kulttuureita koulun lisäksi omassa lähiympäristössään. Oppilas oppii havainnoimaan erilaisia kielen ja kulttuurin erityispiirteitä.

S4

Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden havainnointi

Oppilas tunnistaa monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta elinympäristössään. Oppilas osaa kertoa joitakin eroja tai yhtäläisyyksiä omankielisen ja suomenkielisen lastenperinteen välillä.

Oppilas tunnistaa jonkin verran monikielisyyttä elinympäristössään.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T13

Oppilas kehittää itsearviointitaitojaan ja tunnistaa joitakin vahvuuksiaan kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä osaa nimetä jonkun kehittämisen kohteen.

S5

Oppimistavoitteiden asettaminen

Oppilas kykenee jonkin verran arvioimaan kielenkäyttötaitojaan sekä nimeämään joitakin kielenkäytön kehittämiskohteita.

Oppilas kykenee tuetusti arvioimaan kielenkäyttötaitojaan.

T14

Oppilaan eri tiedonalojen sanavarasto kehittyy.

Oppilaan taito lukea koulussa tarvittavia tekstejä kehittyy ja hän oppii lukemisen strategioita.

S5

Eri oppiaineiden kielen havainnointi

Oppilas lukee erilaisia oppikirjatekstejä, hahmottaa tekstien osia sekä kartuttaa tekstien ymmärtämisessä tarvittavaa sanavarastoa.

Oppilas lukee tuetusti erilaisia oppikirjatekstejä ja pyrkii kartuttamaan eri tiedonalojen sanastoa.

T15

Oppilas osaa löytää oppikirjojen teksteistä keskeisiä tietoja.

Oppilas osaa tapoja hankkia tietoa ja tehdä muistiinpanoja.

Oppilaan taidot käyttää muistiinpanoja oman tuotoksen pohjana kehittyvät.

S5

Tekstin rakentaminen ja tiedonhaku

Oppilas kykenee löytämään keskeiset tiedot tekstistä. Hän osaa tehdä muistiinpanoja sekä käyttää niitä oman tuotoksensa pohjana.

Oppilas kykenee ohjatusti löytämään teksteistä tietoa ja tekemään muistiinpanoja.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas vahvistaa ilmaisuvarantoaan ja kehittää kykyään toimia kasvokkaisissa vuorovaikutuksessa koulun ja arjen vuorovaikutustilanteissa. Oppilas harjoittelee viestintää monimediaisessa vuorovaikutuksessa.

S1

Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto

Oppilas kykenee toimimaan koulun ja arjen vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä sekä keskustelemaan erilaisista aiheista.

Oppilas kykenee toimimaan kohtalaisesti koulun ja arjen vuorovaikutustilanteissa.

T2

Oppilaan kuuntelustrategiat ja kuullun ymmärtämisen taidot kehittyvät.

S1

Tekstien ymmärtäminen ja vuorovaikutuksessa toimiminen

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja muuta kuulemaansa tutussa tilanteessa.

Oppilas ymmärtää opetuspuheesta pääasioita ja muuta kuulemaansa tutussa tilanteessa kohtalaisesti.

T3

Oppilas ilmaisee itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia keinoja käyttäen ja pyrkien ottamaan huomioon puhekumppaninsa.

S1

Ilmaisu vuorovaikutustilanteissa

Oppilas ilmaisee itseään monipuolisesti sanallisesti ja ei-sanallisesti sekä yksin että ryhmässä. Oppilas ottaa huomioon puhekumppaninsa erilaisissa tilanteissa.

Oppilas ilmaisee itseään sanallisia ja ei-sanallisia keinoja käyttäen kohtalaisesti sekä yksin että ryhmässä. Oppilas ottaa jonkin verran huomioon puhekumppaniaan.

Tekstien tulkitseminen

T4

Oppilas kehittää luetunymmärrystaitojaan ja tunnistaa joitakin tekstilajeja. Hän tietää, että tekstien luotettavuudessa on eroja. Oppilas ymmärtää kuvien tärkeyden tekstien maailmassa.

S2

Lukutaidon sujuvuus ja tekstilajitaidot tekstin tulkinnassa

Oppilas selviää melko hyvin luetun ymmärtämisen taidoillaan ja tunnistaa joitakin tekstilajeja. Oppilas osaa hyvin kertoa lukemastaan ja käyttää kuvia apuna tekstin tulkinnassa.

Oppilas tarvitsee vielä runsaasti tukea luetun ymmärtämiseen. Oppilas tunnistaa ohjatusti joitakin tekstilajeja ja osaa jonkin verran kertoa lukemastaan ja käyttää kuvia hyväkseen tekstikokonaisuuden tulkinnassa.

T5

Oppilas lukee monentyyppisiä tekstejä ja osaa kertoa lukemastaan ja kuulemastaan loogisesti. Oppilas kehittää lukustrategioitaan ja tekstien tulkintataitojaan. Oppilas tunnistaa omia kehittämistarpeitaan.

S2

Tekstien tulkinta

Oppilas kehittyy tekstien tulkinnassa, ja hänellä on käytössään toimivia lukustrategiota.

Oppilas ymmärtää kohtalaisesti pääasioita koulussa luettavista teksteistä ja osaa jonkin verran kertoa erilaisten tekstien sisällöistä.

T6

Oppilas laajentaa aktiivisesti sanavarastoaan. Oppilas osaa tehdä päätelmiä virkkeiden osien ja kieliopillisten rakenteiden välisistä suhteista. Oppilas kompensoi sanavaraston ja kielioppitietojen puutteita aktiivisella päättelyllä.

S2

Sana- ja käsitevarannon laajentuminen, päättelevä tekstien tulkinta

Oppilas osaa tehdä päätelmiä virkkeiden osien sekä kieliopillisten rakenteiden välisistä suhteista. Oppilas laajentaa sanavarastoaan aktiivisesti. Hän kykenee kompensoimaan sanavaraston ja kielioppitietojen puutteita päättelemällä.

Oppilaan sana- ja käsitevarannossa on puutteita, jotka haittaavat tekstien ymmärtämistä. Oppilas ei juurikaan pysty päättelemään merkityksiä tekstistä.

Tekstien tuottaminen

T7

Oppilas kykenee suunnittelemaan ja tuottamaan jäsenneltyjä tekstejä. Oppilas osaa hyödyntää mallitekstejä omia tekstejä tuottaessaan. Oppilas tuottaa johdonmukaisia tekstejä käsin ja sähköisillä välineillä.

S3

Tekstilajitaidot tekstin tuottamisessa, käsinkirjoittaminen ja näppäintaidot

Oppilas osaa tuottaa johdonmukaisia tekstejä sekä hyödyntää mallitekstejä kirjoittaessaan tekstejä käsin tai sähköisillä välineillä.

Oppilas osaa tuottaa tuetusti yksinkertaisia tekstejä sekä hyödyntää jonkin verran mallitekstejä kirjoittaessaan käsin tai sähköisillä välineillä.

T8

Oppilas kehittää oikeinkirjoitustaitoaan. Oppilas harjoittelee tekstinsä muokkaamista, otsikointia ja kappalejakoa. Sanavarasto monipuolistuu ja suomen kielen rakenteiden hallinta vahvistuu.

S3

Tekstien tuottaminen

Oppilas osaa muokata tekstejään ja pyrkii käyttämään kappalejakoa. Hän kehittää aktiivisesti sanavarastoaan ja suomen kielen rakenteiden hallintaa. Oppilas tuntee oikeinkirjoituksen perusteita.

Oppilas tuottaa ymmärrettävää tekstiä ja osaa jonkin verran ohjatusti muokata sitä. Suomen kielen rakenteiden hallinnassa on puutteita.

T9

Oppilas kehittää itsearviointitaitojaan ja osaa nimetä vahvuuksiaan kirjoittajana sekä joitakin kehittämiskohteita. Hän kehittyy palautteen antajana ja vastaanottajana.

S3

Tekstien arviointi sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Oppilas osaa nimetä vahvuuksia ja kehittämiskohteita omista ja toisten teksteistä.

Oppilas osaa jonkin verran nimetä vahvuuksia ja kehittämiskohteita omista ja toisten teksteistä.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T10

Oppilas osoittaa kielitietoisuuttaan sekä tarkastelemalla että tutkimalla kielenkäyttötilanteiden vaihtelua puhutussa ja kirjoitetussa kielessä. Oppilas tekee havaintoja kielestä, eri kielenkäyttötavoista ja kielenkäytön vaikutuksista ympäristössään. Hän osaa itse käyttää ikätasonsa mukaista sopivaa kieltä tilannekohtaisesti ja osoittaa hallitsevansa suomen kielen säännönmukaisuuksia. Oppilas opettelee aktiivisesti suomen kieltä kuunnellen, lukien, kirjoittaen ja puhuen. Oppilas tarkastelee äidinkielensä sekä muiden opiskelemiensa kielten ja suomen kielen eroja ohjatusti.

S4

Kielten ja kielenkäytön piirteiden havainnointi ja vertailu

Oppilas kykenee havainnoimaan kielenkäytön eroja erilaisissa tilanteissa.

Oppilas kykenee jonkin verran havainnoimaan vaihtelevia kielenkäyttötilanteita ympäristössään.

T11

Oppilas lukee suomenkielistä lastenkirjallisuutta ja kykenee jakamaan lukukokemuksiaan muiden kanssa. Hän osaa valita mieleistään lukemista ja käyttää kirjastoa. Oppilas tutustuu suomalaiseen lastenkulttuuriin ja harjaantuu tarjolla olevien kulttuuripalveluiden aktiiviseksi käyttäjäksi. Oppilas kykenee jakamaan kulttuurikokemuksiaan muiden kanssa.

S4

Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Oppilas osaa valita itselleen sopivaa luettavaa ja lukee sovitut tekstit ja teokset. Oppilas pystyy kertomaan luku- ja kulttuurikokemuksistaan.

Oppilas osaa ohjatusti valita itselleen sopivaa luettavaa ja lukee sovitut tekstit ja teokset. Oppilas pystyy jonkin verran kertomaan luku- ja kulttuurikokemuksistaan.

T12

T12 Oppilas osaa suhtautua arvostavasti ympäristössään kohtaamiinsa kieliin ja kulttuureihin. Oppilas harjaantuu näkemään monikielisyyden ja -kulttuurisuuden voimavarana.

S4

Kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden havainnointi

Oppilas tiedostaa elinympäristönsä monikielisyyden sekä kulttuurisen monimuotoisuuden.

Oppilas tunnistaa jonkin verran monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta elinympäristössään.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T13

Oppilas tunnistaa vahvuuksiaan kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä osaa nimetä joitakin kehittämistarpeita.

Oppilas harjaantuu asettamaan tavoitteita kielenoppimiselleen.

S5

Oppimistavoitteiden asettaminen

Oppilas osaa asettaa joitakin tavoitteita kielenoppimiselleen.

Oppilas kykenee jonkin verran arvioimaan kielenkäyttötaitojaan ja nimeämään jonkin vahvuutensa.

T14

Oppilaan savarasto kasvaa.

Oppilas tuntee oppikirjatekstien osat ja harjoittelee strategioita, joilla voi laajentaa sanavarastoaan ja päätellä merkityksiä sekä osaa käyttää joitakin merkityksen avaamisen apuvälineitä, esim. sanakirja tai netin hakukoneet.

S5

Eri oppiaineiden kielen havainnointi

Oppilas lukee erilaisia oppikirjatekstejä, hahmottaa tekstien osia sekä tuntee tekstien ymmärtämisessä tarvittavaa sanastoa. Oppilas kykenee käyttämään esimerkiksi sanakirjaa ja netin hakukoneita tekstien ymmärtämisen apuna.

Oppilas lukee tuetusti erilaisia oppikirjatekstejä ja pyrkii kartuttamaan tekstien ymmärtämisessä tarvittavaa sanavarastoa. Oppilas kykenee ohjatusti käyttämään esimerkiksi sanakirjaa ja netin hakukoneita tekstien ymmärtämisen apuna.

T15

Oppilaan tiedonhankintataidot kehittyvät. Oppilas osaa hakea tietoa esim. sähköisillä välineillä, tietokirjoista tai haastattelemalla.

Oppilas osaa suunnitella ja jäsennellä tekstiään ja käyttää muistiinpanoja suunnittelun apuna.

S5

Tekstin rakentaminen ja tiedonhaku

Oppilas osaa hakea tietoa itsenäisesti sähköisillä välineillä, tietokirjoista ja haastattelemalla. Hän osaa käyttää muistiinpanoja suunnittelun apuna sekä jäsennellä tekstejään.

Oppilas osaa ohjatusti tuottaa suullisen tai kirjallisen tekstin sovitusta aihepiiristä. Hän osaa ohjatusti jonkin verran hakea tietoa tekstinsä pohjaksi.