Perusopetuksen opetussuunnitelma

Ruotsin kielen A-oppimäärän vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ruotsin kieli A-oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen omassa luokassa. Lähestytään kielen ja kulttuurin ilmiöitä oppilaslähtöisesti. Tuetaan jokaisen omaa kieli- ja kulttuuri-identiteettiä avoimesti ja arvostavasti keskustellen.

Keskustellaan erilaisista tavoista viettää juhlia eri maissa ja kulttuureissa. Tutustutaan joihinkin tyypillisiin tapoihin viettää erilaisia juhlia esim. Lucian-päivä, joulu, juhannus tai syntymäpäivä, erityisesti Suomen ruotsinkielisillä alueilla

Keskustellaan ruotsista ja muista kielistä: missä niitä voi kuulla ja nähdä ja miltä ne kuulostavat. Tehdään näkyväksi, mitä kieliä osataan, vaikka vain vähän. Mietitään, miten voi ymmärtää tai tulla ymmärretyksi, jos ei ole yhteistä kieltä.

Havainnoidaan niitä ruotsin kielen käyttötapoja, jotka poikkeavat suomen kielestä.

Opetuksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia tutustua eri kieliin ja kulttuureihin hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi verkkoyhteyksiä.

Pohditaan oman kulttuurin merkitystä itselle ja lähiympäristölle. Keskustellaan eri kulttuureista ja kulttuurien eroavaisuuksista rikkautena sekä ihmisten toistensa ymmärtämisen tärkeydestä vuorovaikutustilanteessa.

Keskustellaan oppilaiden omista matkakokemuksista ja eri kulttuurien kohtaamisista.

Tutustutaan Suomen ruotsinkieliseen alueeseen ja Ruotsiin ja laajennetaan kohdekielen kulttuurintuntemusta (esim. juhlat) erityisesti Suomen ruotsinkielisillä alueilla.

Havainnoidaan ruotsin kielen kirjoituksen ja ääntämisen eroavaisuuksia. Korostetaan puhutun kielen ensisijaisuutta. Tehdään huomioita siitä, miten ruotsin kieli on vaikuttanut suomen kielen sanastoon.

Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Pyritään tarjoamaan oppilaille kokemuksia autenttisista vuorovaikutustilanteista mahdollisuuksien mukaan verkkoyhteyksiä hyödyntäen.

Pohditaan oman kulttuurin merkitystä itselle ja lähiympäristölle. Keskustellaan eri kulttuureista ja kulttuurien eroavaisuuksista rikkautena sekä ihmisten toistensa ymmärtämisen tärkeydestä vuorovaikutustilanteessa.

Tutustutaan Pohjoismaihin sekä pohjoismaisiin kieliin ja kulttuureihin pääpiirteissään. Vahvistetaan oppilaan kulttuuri-identiteettiä sekä suomalaisena että pohjoismaalaisena. Pyritään tarjoamaan oppilaille autenttista materiaalia kulttuurintuntemuksen lisäämiseksi esimerkiksi verkkoyhteyksiä hyödyntäen.

Havainnoidaan kohteliasta kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Ohjataan oppilasta tekemään havaintoja ruotsin kielen säännönmukaisuuksista.

Keskustellaan eri kielten yhtäläisyyksistä ja eroista.

Keskustellaan erilaisuudesta ja kulttuurien moninaisuudesta elämää rikastuttavana tekijänä. Rohkaistaan kriittiseen ajatteluun avoimessa ja luottamuksellisessa oppimisympäristössä. Pohditaan, millä tavoin kieli yhdistää ja erottaa ihmisiä.

Käytetään monimediaista autenttista materiaalia kulttuurituntemuksen syventämiseksi.

Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Pyritään tarjoamaan oppilaille kokemuksia autenttisista vuorovaikutustilanteista

kotikansainvälisyyttä hyödyntäen.

S2Kielenopiskelutaidot

Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä ja rohkaistaan häntä käyttämään ruotsin kieltä ilman epäonnistumisen pelkoa.

Käytetään itseilmaisuun kannustavia työtapoja, esimerkiksi leikkejä, lauluja, pelejä ja draamaa. Kielten oppimista tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Opetellaan ruotsin kieltä monin eri tavoin: toiminnallisesti ja useita eri aisteja käyttäen. Opiskellaan pareittain, pienissä ryhmissä, yksin ja koko luokan kanssa. Opetellaan eläytymään tilanteisiin ja viestimään koko kehoa käyttäen.

Opetellaan mieleen painamisen keinoja harjoittelemalla sanoja aihepiireittäin visualisoimalla, esittämällä, ääneen lukemalla, parin kanssa tai itseltä kyselemällä.

Opetellaan käyttämään erilaisia apuvälineitä, kuten aakkosellisia sanastoja ja kappalesanastoja.

Opetellaan tekemään kotitehtäviä säännöllisesti kuuntelemalla, ääneen lukemalla ja toistamalla, itseltä kyselemällä sekä piirtäen ja kirjoittaen. Opetellaan ottamaan vastuuta omista tehtävistä ja tekemään ne huolellisesti loppuun. Harjoitellaan itsearviointia.

S2 Kielenopiskelutaidot

Vahvistetaan oppilaan opiskelumotivaatiota ja kannustetaan häntä iloitsemaan oppimisesta.  

Opetellaan toimimaan yksin ja pareittain sekä ryhmissä eri henkilöiden kanssa, auttamaan ja kuuntelemaan toinen toistaan.

Opetellaan ruotsin kieltä monin eri tavoin: toiminnallisesti, draaman keinoja ja useita aisteja käyttäen. Kielten oppimista tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Autetaan oppilasta tunnistamaan vahvuutensa ja löytämään itselleen sopivat ja motivoivat oppimistyylit. Kannustetaan kokeilemaan erilaisia oppimisen tapoja.

Tuetaan oppilaiden monilukutaidon kehittymistä käyttämällä luovasti erilaisia oppimistapoja ja eri medioita.

Harjoitellaan edelleen erilaisia mieleen painamisen keinoja eri aisteja ja koko kehoa käyttäen. Opetellaan edelleen käyttämään aakkosellisia sanastoja ja sisällysluetteloa opiskelun apuna. Opetellaan käyttämään erilaisia apuvälineitä kuten esimerkiksi sanakirjoja ja erilaisia nettisanakirjoja.

Opetellaan arvioimaan omia taitoja ja asettamaan tavoitteita. Harjoitellaan vertais- ja itsearviointia.

S2 Kielenopiskelutaidot

Vahvistetaan edelleen oppilaan myönteistä asennetta ruotsin kielen opiskeluun. Kannustetaan oppilasta iloitsemaan oppimisesta sekä vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

Opetellaan ottamaan vastuu omista tehtävistä, saattamaan ne loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Harjoitellaan monipuolisia kielenopiskelutaitoja, joihin kuuluvat pari- ja ryhmätyöt sekä itsenäinen työskentely. Tehdään pienimuotoisia yhteistoiminnallisia projektitöitä, joihin kuuluu työn suunnittelu, työnjako, toteutus, jakaminen ja arviointi.  

Harjoitellaan sanojen merkitysten päättelyä ja tekstin ymmärtämistä asiayhteyden sekä sanallisen ja visuaalisen kontekstin avulla sekä ennakointistrategioita hyödyntämällä.

Opetellaan käyttämään erilaisia internetin tiedonlähteitä omien tuotosten tekemisessä.

Harjoitellaan omien työskentelytaitojen kuten ryhmä-, pari-, projekti- ja itsenäisen työskentelyn taitojen arviointia sekä kannustavaa vertaisarviointia. Arvioidaan oman kielitaidon kehitystä, esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun avulla.

S2 Kielenopiskelutaidot

Vahvistetaan edelleen oppilaan opiskelumotivaatiota. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

Vahvistetaan vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, TVT-taitoja sekä vastuuta omasta oppimisesta ja tehtävien loppuun saattamisesta.

Harjoitellaan vertais- ja itsearviointia, esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun avulla.

Opetellaan käyttämään erilaisia internetin tiedonlähteitä omien tuotosten tekemisessä. Käytetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia verkkotyökaluja omien tuotosten tekemiseen ja jakamiseen.

Opetellaan arvioimaan omaa kielitaitoa realistisesti ja hyödyntämään rohkeasti omia vahvuuksia. Harjoitellaan vertaisarviointia ja opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta rakentavasti.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Opetellaan kuulemaan, kuuntelemaan, toistamaan ja vähäisissä määrin puhumaan sekä tunnistamaan joitakin kirjoitettuja sanoja ja sanontoja. Keskeisiä aiheita ovat esimerkiksi minä itse, perheeni, kotini ja ystäväni.

Harjoitellaan yksinkertaisia kielenkäyttö- ja viestintätilanteita, esimerkiksi tervehtimistä, esittäytymistä, nimeämistä, kiittämistä ja pienimuotoisia yksinkertaisia dialogeja arkipäivän tilanteissa.

Harjoitellaan oppilaan lähiympäristöön liittyvää sanastoa kuten numeroita, värejä, sukulaisuussanoja, ja sanontoja esim. mieltymyksien kertomista ja tekemisistä kertomista ja opetellaan niitä laulujen, leikkien ja pelien yhteydessä. Hyödynnetään liikettä, rytmiikkaa ja musiikkia harjoittelussa.

Yksinkertaisia lauseita harjoitellaan suullisesti sanastollisina fraaseina.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä, puherytmiä ja intonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen.

Opetellaan kuulemaan, kuuntelemaan, toistamaan, puhumaan ja lukemaan ja vähäisissä määrin kirjoittamaan ruotsin kieltä.

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri: esimerkiksi perhe, koti, koulunkäynti, arjen toiminnot ja ystävät.

Tutustutaan arkielämän sanastoon, käsitteisiin ja ilmiöihin kuten arjen rutiineihin, viikonpäiviin ja joihinkin ajanmääreisiin.

Opetellaan perusviestintätaitoja kuten katsekontaktia, vuorottelua, kuuntelemista ja reagointia.

Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita, esimerkiksi kohteliaita ilmaisuja, lyhyitä vastauksia ja mielipiteiden ilmaisemista.

Tutustutaan kompensaatiostrategioihin kuten arvuutteluun, elekieleen ja piirtämiseen.

Sanastoa ja kielen yksinkertaisimpia rakenteita harjoitellaan suullisesti sanastollisina fraaseina sekä monenlaisten, yksinkertaisten tekstien yhteydessä. Sanaston ja rakenteiden opettelua tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota toistamalla, lukemalla, laulamalla, kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen.

Harjoitellaan tunnistamaan ruotsin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Opetellaan kuulemaan, kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsin kieltä.

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri: koti, koulunkäynti, arjen toiminnot, ystävät, vapaa-aika, toiminta lähiympäristössä, oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaisuus. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä oppilaiden omat mielenkiinnon kohteet huomioiden.

Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan sekä suullisesti että kirjallisesti monenlaisten tekstien yhteydessä. Sanaston ja rakenteiden opettelua tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Tutkitaan monenlaisia tekstilajeja monimediaisissa ympäristöissä. Kielitietoa opetellaan viestinnällisessä kontekstissa.

Havainnoidaan kohteliaan kielenkäytön peruspiirteitä, esimerkiksi kohteliaita pyyntöjä ja kehotuksia, mielipiteen ilmaisua ja kieltäytymistä.

Opetellaan käyttämään autenttisia oppimisympäristöjä ja haetaan verkosta tietoa esimerkiksi nähtävyyksistä, hinnoista ja matkoista.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä, puherytmiä ja intonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen.

Harjoitellaan tunnistamaan ja käyttämään oppimisen apuna ruotsin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Opetellaan kuulemaan, kuuntelemaan, puhumaan ja lukemaan ja kirjoittamaan ruotsin kieltä.

Laajennetaan aihepiirejä elämästä ja toiminnasta ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä oppilaiden mielenkiinnon kohteet huomioiden. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus.

Näkökulmana on minä, me ja maailma. Harjoitellaan kertomista menneessä ajassa ja tulevaisuudessa.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia. Sanastoa ja kielen rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla monenlaisia tekstilajeja, esimerkiksi dialogeja, mainoksia, videoita ja pieniä esitelmiä.

Kielitietoa opetellaan viestinnällisessä kontekstissa esimerkiksi yhteistyössä äidinkielen oppiaineen kanssa. Harjaannutaan tunnistamaan kielitiedon käsitteitä, joiden avulla voidaan jäsentää kieltä.

Etsitään ruotsinkielistä aineistoa esimerkiksi lähiympäristöstä ja verkosta.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti puhetta kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen. Hyödynnetään verkon autenttisia oppimisympäristöjä kuten lauluja, mainoksia, sarjakuvia ja videoita.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä