Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Ruotsin kielen A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja Pohjoismaiden kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta sekä suomen ja ruotsin asemasta kansalliskielinä

S1

Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Oppilas osaa kertoa syitä, miksi Suomessa puhutaan ruotsia ja kuvailla Pohjoismaiden kielellistä moninaisuutta

Oppilas osaa kertoa joitakin syitä, miksi Suomessa puhutaan ruotsia ja tiedostaa, että Pohjoismaissa puhutaan useita kieliä.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintoja ruotsin kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen rakenteellisista, sanastollisista tai muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

Oppilas osaa havainnoida jonkin verran

ruotsin kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen rakenteellisia, sanastollisia tai muita eroja ja yhtäläisyyksiä.

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas osaa kertoa, missä ruotsin kieltä voi nähdä tai kuulla.

Oppilas tietää, että opiskeltavaa kieltä voi kuulla ja nähdä monenlaisissa tilanteissa tai medioissa.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

Oppilas on tietoinen opiskelun tavoitteista ja pyrkii osallistumaan ryhmän yhteisten tehtävien tekemiseen.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilla, millaiset tavat oppia kieliä sopivat kullekin parhaiten

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa, harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

Oppilas pyrkii opiskelemaan tavoitteellisesti ja arvioimaan taitojaan ruotsin kielessä. Oppilas harjoittelee myös tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kielenopiskelussa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A1.3

T7 – T9

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.

Oppilas harjoittelee rutiininomaisia viestintätilanteita tukeutuen viestintäkumppaniin.

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

Oppilas osaa käyttää ohjatusti joitakin kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Oppilas osaa käyttää joitakin yksinkertaisia ruotsin kielen kohteliaita ilmauksia yksinkertaisissa viestintätilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A1.3

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

Tekstin tulkintataidot

Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Oppilas tunnistaa yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä sekä hidasta, toistettua puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään jonkin verran tietoa lyhyestä tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso A1.2

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

Tekstin tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee hyvin suppean perussanaston ja muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen sekä peruskieliopin aineksia.

Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista, harjoitelluista asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan muutaman lyhyen ilmaisun harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää harjoiteltuja ilmaisuja ymmärrettävästi. Oppilas osaa käyttää suppeaa perussanastoa ja muutamia ilmauksia sekä peruskieliopin aineksia.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ruotsin kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 3.vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas osaa nimetä lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

Oppilas on tietoinen, että lähiympäristössä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

T2 Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja osoittaa kiinnostusta ruotsin kieltä kohtaan.

Oppilas osaa tehdä havaintoja eri kielistä.

T4 Oppilas havainnoi ruotsin kielen esiintymistä lähiympäristössä.

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas osaa havainnoida ruotsin kielen esiintymistä lähiympäristössä.

Oppilas pyrkii havainnoimaan ruotsin kielen esiintymistä lähiympäristössä.

Kielenopiskelutaidot

T5 Oppilas harjoittelee ilmaisemaan itseään rohkeasti ja opettelee työskentelemään yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä.

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas harjoittelee yritteliäästi ja rohkeasti ilmaisemaan itseään ruotsin kielellä ja osaa työskennellä muiden kanssa.

Oppilas pyrkii ilmaisemaan itseään ruotsin kielellä ja työskentelemään muiden kanssa.

T6 Oppilas harjoittelee työskentelemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta pienten tehtävien loppuunsaattamisesta

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas harjoittelee työskentelyä itsenäisesti ja ottaa vastuuta tehtävistään.

Oppilas pyrkii työskentelemään itsenäisesti, mutta tarvitsee apua tehtävien suorittamiseksi ja loppuun saattamiseksi.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 Oppilas havainnoi arkielämän vuorovaikutustilanteita

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas osaa havainnoida arkielämän vuorovaikutustilanteita.

Oppilas pyrkii havainnoimaan arkielämän vuorovaikutustilanteita

T8 Oppilas havainnoi helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osaa havainnoida helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas osaa ohjatusti havainnoida helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa

T9 Oppilas havainnoi yksinkertaisia ruotsin kielen ilmauksia.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa havainnoida yksinkertaisia ruotsin kielen ilmauksia.

Oppilas pyrkii havainnoimaan yksinkertaisia ruotsin kielen ilmauksia.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas havainnoi yksinkertaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

S3

Tekstin tulkintataidot

Oppilas osaa havainnoida yksinkertaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas pyrkii havainnoimaan yksinkertaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11Oppilas tutustuu ruotsin kielen ääntämiseen toistamalla.

S3

Tekstin tuottamistaidot

Oppilas tunnistaa ruotsin kielen äänteitä ja osaa ääntää sanoja ja yksinkertaisia sanontoja mallin mukaan.

Oppilas pyrkii tunnistamaan ruotsin kielen äänteitä ja osaa toistaa joitakin sanoja ja yksinkertaisia sanontoja mallin mukaan.

Ruotsin kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 4.vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T 1 Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas osaa nimetä lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

Oppilas on tietoinen, että on olemassa erilaisia kieliä ja kulttuureja.

T2 Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

Oppilas pyrkii havainnoimaan eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T4 Oppilas havainnoi ruotsin kielen esiintymistä lähiympäristössä ja eri medioissa.

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas osaa havainnoida ruotsin kielen esiintymistä lähiympäristössä ja eri medioissa.

Oppilas pyrkii havainnoimaan ruotsin kielen esiintymistä lähiympäristössä ja joissakin medioissa.

Kielenopiskelutaidot

T5 Oppilas uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti ja osaa työskennellä työskentelemään yhdessä, pareittain tai pienissä ryhmissä

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti ruotsin kielellä virheistä välittämättä ja osaa työskennellä muiden kanssa.

Oppilas pyrkii ilmaisemaan itseään ruotsin kielellä ja harjoittelee työskentelyä muiden kanssa.

T6 Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuunsaattamisesta. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintävälineiden käyttöä oppimisen tukena.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta tehtävistään. Oppilas harjoittelee erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintävälineiden käyttöä oppimisen tukena.

Oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä, mutta tarvitsee apua tehtävän suorittamiseksi ja loppuun saattamiseksi. Oppilas harjoittelee erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintävälineiden käyttöä oppimisen tukena.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 Oppilas tutustuu erilaisiin arkielämän vuorovaikutustilanteisiin.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää joitakin arkielämän vuorovaikutustilanteita.

Oppilas tunnistaa joitakin arkielämän vuorovaikutustilanteita.

T8 Oppilas tutustuu helppoihin kompensaatiostrategioihin viestintätilanteissa.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas tunnistaa helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9 Oppilas tutustuu yksinkertaiseen ruotsin kielen käyttöön jokapäiväisissä tilanteissa.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää yksinkertaisia ruotsin kielen jokapäiväisiä kielenkäyttötilanteita.

Oppilas tunnistaa yksinkertaisia ruotsin kielen jokapäiväisiä kielenkäyttötilanteita.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 Oppilas tutustuu ikätasolleen sopiviin ja itseään kiinnostaviin puhuttuihin ja kirjoitettuihin teksteihin.

S3

Tekstin tulkintataidot

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää joitakin ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas tunnistaa joitakin ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 Oppilas harjoittelee ruotsin kielen ääntämistä toistamalla runsaasti sanoja ja yksinkertaisia sanontoja. Oppilas harjoittelee kirjoittamaan sanoja ja yleisimpiä fraaseja.

S3

Tekstin tuottamistaidot

Oppilas harjoittelee ruotsin kielen ääntämistä toistamalla sanoja ja yksinkertaisia sanontoja. Oppilas harjoittelee kirjoittamaan sanoja ja yleisimpiä fraaseja.

Oppilas pyrkii harjoittelemaan ruotsin kielen ääntämistä toistamalla sanoja ja yksinkertaisia sanontoja. Oppilas harjoittelee kirjoittamaan sanoja ja yleisimpiä fraaseja.

Ruotsin kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 5.vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T 1 Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan sen piirteistä.

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy mainitsemaan oman kulttuurinsa piirteitä.

Oppilas tunnistaa oman kulttuurinsa piirteitä ja pystyy mainitsemaan joitakin niistä.

T2 Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 Oppilas vertailee eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja mainita yhtäläisyyksiä ja eroja äidinkielen ja ruotsin kielen välillä.

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja tiedostaa, että niiden välillä on eroja.

T4 Oppilas tutustuu ruotsinkielisiin aineistoihin eri medioissa.

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää ruotsin kielen muotoja eri medioissa.

Oppilas tietää, että ruotsin kieltä esiintyy eri medioissa.

Kielenopiskelutaidot

T5 Oppilas harjoittelee monipuolisesti kielenoppimistaitoja. Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä muita kannustaen.

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa ilmaista itseään ja työskennellä ryhmässä muut huomioiden. Oppilas tietää, että ruotsin kieltä voi oppia monin eri tavoin.

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja harjoittelee työskentelyä muiden kanssa.

T6 Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuunsaattamisesta. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten verkkotyökalujen käyttöä.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas opiskelee tavoitteellisesti ja ottaa vastuuta tehtävien suorittamisesta ja loppuun saattamisesta. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten verkkotyökalujen käyttöä.

Oppilas pyrkii opiskelemaan tavoitteellisesti, mutta tarvitsee apua tehtävien suorittamiseksi ja loppuun saattamiseksi. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten verkkotyökalujen käyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 Oppilas harjoittelee yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy yksinkertaisista suullisista ja kirjallisista vuorovaikutustilanteista.

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.

T8

Oppilas harjoittelee helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa ja muita viestintästrategioita.

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osaa käyttää joitakin helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa ja muita viestintästrategioita.

Oppilas harjoittelee helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa ja muita viestintästrategioita.

T9 Oppilas harjoittelee yksinkertaisia ruotsin kielen ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää joitakin yksinkertaisia ruotsin kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia ruotsin kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10Oppilas tulkitsee yksinkertaisia ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Tekstin tulkintataidot

Oppilas osaa tulkita yksinkertaisia ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas pyrkii tulkitsemaan yksinkertaisia ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä tutustuu kielen joihinkin viestinnällisesti oleellisimpiin rakenteisiin.

Tekstin tuottamistaidot

Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä tutustuu kielen joihinkin oleellisimpiin rakenteisiin.

Oppilas pyrkii harjoittelemaan ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä tutustuu kielen joihinkin yksittäisiin oleellisimpiin rakenteisiin.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä