Perusopetuksen opetussuunnitelma

Ruotsin kielen B1 -oppimäärän vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokalla 6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ruotsin kieli B1 -oppimäärä: tavoitteet 6. vuosiluokalla

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu eri kieliperheisiin ilmiönä ja kielten välisiin sukulaisuussuhteisiin. Oppilas oppii kuvailemaan sekä Pohjoismaissa puhuttavien että muiden osaamiensa kielten sukulaisuussuhdetta.

T2

Oppilas oppii kertomaan syitä ruotsin asemaan Suomen toisena kansalliskielenä sekä nimeämään joitakin esimerkkejä sen vaikutuksesta suomen kielen sanastoon.

Kieltenopiskelutaidot

T3

Oppilas harjoittelee tavoitteen asettamista omalle työskentelylleen.Oppilas harjoittelee aktiivista osallistumista eri tavoin tapahtuvaan työskentelyyn sekä ottamaan itsenäisesti vastuuta opiskelustaan niin koulussa kuin kotonakin.

Oppilas harjoittelee arvioimaan omaa toimintaansa realistisesti.

Oppilas harjoittelee positiivista tapaa toimia ryhmässä.

T4

Oppilas harjoittelee huomaamaan kielitaidon hyötyjä ja ruotsin kielen käyttömahdollisuuksia niin koulussa kuin vapaa-ajallakin sekä kommunikaation että tiedonhaun välineenä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T5

Oppilas oppii osallistumaan rohkeasti suullisia, yksinkertaisia ja paljon tuttua sanastoa sisältäviin harjoittelutilanteisiin.Oppilas harjoittelee tutun kieliaineksen soveltamista erityisesti suullisissa kielenkäyttötilanteissa tarvittaessa keskustelukumppanin tukeen nojautuen. T6

Oppilas harjoittelee tuttua kieliainesta vahvistaen viestin ymmärrettävyyttä myös erilaisin ei-kielellisin keinoin. Oppilas oppii viestinnän vastavuoroisuutta: pyytämään keskustelukumppania hidastamaan tai toistamaan sanomansa ja auttamaan oppilasta.T7

Oppilas osaa tervehtiä, kysyä kuulumisia, pyytää ja kiittää sekä pyytää anteeksi kohteliaasti tilanteeseen sopivalla tavalla.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T8

Oppilas harjoittelee ottamaan selvää ja hakemaan tietoa paljon tuttua kieliainesta sisältävästä yksinkertaisesta puhutusta ja kirjoitetusta viestistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee itsensä ilmaisemista rohkeasti kielenkäyttötilanteissa, joissa sovelletaan keskeistä kieliainesta puhuen ja kirjoittaen. Oppilas harjoittelee tunnistamaan ja tuottamaan ymmärrettävästi ruotsin kielelle tyypillisiä äänteitä ja keskeisiä ilmaisuja.

Oppilas oppii kirjoittamaan oikein keskeisimpiä, usein toistuvia sanoja ja fraaseja.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä