Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Ruotsin kielen B1-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 Auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisistä suhteista

S1

Kielten keskinäissuhteiden hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata, mihin kielikuntiin hänen osaamansa ja opiskelemansa kielet kuuluvat.

Oppilas tietää, että kielet kuuluvat eri kielikuntiin.

T2 Tutustuttaa oppilas suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä sekä ruotsin kielen vaikutukseen suomen kieleen

S1

Ruotsin kielen aseman ja merkityksen tunteminen Suomessa

Oppilas osaa nimetä syitä, joiden vuoksi Suomessa käytetään ruotsia ja mainita ruotsista suomeen lainautuneita sanoja.

Oppilas tietää, että Suomi on kaksikielinen maa.

Kielenopiskelutaidot

T3 Ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan sallivassa opiskeluilmapiirissä ja tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan

S2

Toiminta opiskelutilanteessa

Oppilas harjaannuttaa ruotsin taitoaan ryhmässä myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen, huolehtii kotitehtävistään sekä osallistuu ryhmän työskentelyyn myönteisellä tavalla. Oppilas osaa arvioida ruotsin taitonsa kehittymistä suhteellisen realistisesti.

Oppilas harjaannuttaa ruotsin kielen taitoaan ohjatusti ryhmässä myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen ja pyrkii huolehtimaan kotitehtävistään sekä osallistumaan ryhmän työskentelyyn, mutta tarvitsee siinä paljon tukea ja ohjausta.

T4 Rohkaista oppilaita näkemään ruotsin taito tärkeänä osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista ja rohkaista ruotsinkielisten oppimisympäristöjen löytämiseen ja hyödyntämiseen myös koulun ulkopuolella

S2

Ruotsin kielen käyttöalueiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen omassa elämässä

Oppilas osaa mainita joitakin ruotsin kielen käyttöalueita ja -mahdollisuuksia.

Oppilas ymmärtää, että ruotsin kieltä voi kuulla ja nähdä myös omassa elinympäristössä koulun ulkopuolella.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso: A1.2

T5 Ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia viestintätilanteita

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy satunnaisesti yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen vielä enimmäkseen viestintäkumppaniin.

Oppilas pyrkii selviytymään rutiininomaisista hyvin ohjatuista viestintätilanteista tukeutuen viestintäkumppaniin. Oppilas harjoittelee apukeinoja käyttöä viestinnän tukena.

T6 Rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi monenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarvittaessa toistoa ja hidastusta

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas tukeutuu viestinnässään kaikkein keskeisimpiin sanoihin ja ilmauksiin. Oppilas tarvitsee paljon apukeinoja ja osaa pyytää toistamista tai hidastamista.

Oppilas tunnistaa viestinnässä yksinkertaisia usein toistuvia sanoja ja ilmauksia. Oppilas tarvitsee viestintätilanteessa ohjausta, tukea, ja hän harjoittelee apukeinojen hyödyntämistä.

T7 Ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää muutamia kaikkein yleisimpiä kielelle ominaisia kohteliaisuuden ilmauksia rutiininomaisissa sosiaalisissa kontakteissa.

Oppilas tunnistaa tavallisimpia kohteliaisuuden ilmauksia.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A1.2

T8 Rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla helposti ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoitetusta tekstistä

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää harjoiteltua, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää muutaman sanan mittaista kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta. Oppilas tunnistaa tekstistä yksittäisiä tietoja.

Oppilas tunnistaa muutamia usein toistuvia sanoja ja ilmaisuja tuttuun aihepiiriin liittyvästä hyvin lyhyestä tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso A1.1

T9 Tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa ilmaista itseään puheessa hyvin suppeasti käyttäen harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja vakioilmaisuja. Oppilas ääntää joitakin harjoiteltuja ilmauksia ymmärrettävästi. Oppilas osaa kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja ja sanontoja.

Oppilas pyrkii ilmaisemaan itseään käyttäen yksinkertaisia, usein toistuvia tuttuja ilmauksia. Oppilas tarvitsee omissa tuotoksissaan paljon tukea ja ohjausta.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä