Perusopetuksen opetussuunnitelma

Englannin A-oppimäärän vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

3. lk

4. lk

5. lk

6. lk

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen. Lähestytään kielen ja kulttuurin ilmiöitä oppilaslähtöisesti. Tuetaan jokaisen omaa kieli- ja kulttuuri-identiteettiä avoimesti ja arvostavasti keskustellen.

Keskustellaan erilaisista tavoista viettää juhlia eri maissa ja kulttuureissa. Havainnoidaan eroja ja yhtäläisyyksiä perheissä, pukeutumisessa, asumisessa, koulussa ja muussa lähiympäristössä. Tulkitaan kuvia kulttuurin näkökulmasta. Keskustellaan oppilaiden omista havainnoista ja kokemuksista.

Keskustellaan eri kielten yhtäläisyyksistä ja eroista. Keskustellaan, mitä kieliä osataan ja pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Havainnoidaan englannin kielen käyttötapoja, jotka poikkeavat suomen kielestä, esimerkiksi englanninkielisen kulttuurin tapa sanoa puhuteltavan henkilön nimi tervehtiessä. Havainnoidaan suomen ja englannin kielen eroja ja yhtäläisyyksiä. Päätellään, mitä eri sanat tarkoittavat.

Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Opetuksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia tutustua eri kieliin ja kulttuureihin hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi verkkoyhteyksiä.

Tehdään näkyväksi omaa kieli- ja kulttuuritaustaa ja sen moninaisuutta monipuolisin keinoin, esimerkiksi kuvien, musiikin ja liikkeen keinoin. Käytetään monipuolista ja monimediaista autenttista materiaalia kulttuurituntemuksen lisäämiseksi.

Keskustellaan oppilaiden omista matkakokemuksista ja eri kulttuurien kohtaamisista. Tehdään huomioita englannin merkityksestä yhteisenä vuorovaikutuksen kielenä.

Havainnoidaan englannin kirjoitetun ja puhutun kielen eroavaisuuksia. Korostetaan puhutun kielen ensisijaisuutta. Tutustutaan alustavasti formaalin ja informaalin kielenkäytön eroihin, esimerkiksi vieraalle henkilölle tai kaverille puhumisen eroihin.

Jatketaan keskustelua suomen ja englannin kielen eroista ja yhtäläisyyksistä.

Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Pyritään tarjoamaan oppilaille kokemuksia autenttisista vuorovaikutustilanteista mahdollisuuksien mukaan

verkkoyhteyksiä hyödyntäen.

Pohditaan oman kulttuurin merkitystä itselle ja lähiympäristölle. Keskustellaan erilaisten kulttuurien merkityksestä viestintätavoissamme ja kulttuurien eroavaisuuksista rikkautena sekä ihmisten toistensa ymmärtämisen tärkeydestä vuorovaikutustilanteessa.

Pohditaan oppilaiden arkeen liittyviä asioita englanninkielisissä kulttuureissa ja hankitaan niistä tietoa. Pyritään tarjoamaan oppilaille autenttista materiaalia kulttuurintuntemuksen lisäämiseksi esimerkiksi verkkoyhteyksiä hyödyntäen.

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen. Havainnoidaan erilaisia tapoja puhua englannin kieltä. Pohditaan englannin merkitystä yhteisenä vuorovaikutuksen kielenä. Pohditaan, miten voi toimia ja tulla ymmärretyksi, jos osaa englannin kieltä vain vähän.

Keskustellaan eri kielten yhtäläisyyksistä ja eroista.

Opetellaan ilmaisemaan omia ajatuksia erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin sopivalla tavalla. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Keskustellaan erilaisuudesta ja kulttuurien moninaisuudesta elämää rikastuttavana tekijänä. Rohkaistaan kriittiseen ajatteluun avoimessa ja luottamuksellisessa oppimisympäristössä. Pohditaan, millä tavoin kieli yhdistää ja erottaa ihmisiä.

Pyritään tarjoamaan oppilaille autenttista materiaalia kulttuurintuntemuksen syventämiseksi esimerkiksi verkkoyhteyksiä hyödyntäen.

Tutkitaan englannin kielen globaalia levinneisyyttä. Pohditaan englannin merkitystä yhteisenä vuorovaikutuksen kielenä.

Keskustellaan äidinkielen opiskelun hyödyllisyydestä vieraiden kielten oppimisessa. Vertaillaan suomen ja englannin rakenteita sekä englantia ja muita kieliä.

Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

S2 Kielenopiskelutaidot

Kehitetään oppilaan myönteistä asennetta kielen opiskeluun. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

Rohkaistaan oppilasta käyttämään kieltä ja viestimään englanniksi virheitä pelkäämättä. Käytetään ilmaisuun kannustavia työtapoja, esimerkiksi leikkejä, lauluja, pelejä ja draaman keinoja.

Kielten oppimista tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Opetellaan englantia monin eri tavoin: toiminnallisesti ja eri aisteja käyttäen. Opiskellaan pareittain, pienissä ryhmissä, yksin ja koko luokan kanssa. Opetellaan kuuntelemaan ja puhumaan. Opetellaan eläytymään tilanteisiin ja viestimään koko kehoa käyttäen.

Opetellaan käyttämään jo olemassa olevaa kielitaitoa. Kehitetään oppilaan päättelykykyä ja tulkintastrategioita, joissa hän käyttää hyväksi asiayhteyttä, kuvia sekä omia tietojaan ja kokemuksiaan. Opetellaan muistiinpainamiskeinoja harjoittelemalla sanoja aihepiireittäin visualisoimalla, esittämällä, ääneen lukemalla, parin kanssa tai itseltä kyselemällä. Opetellaan ulkoa (tarvittaessa pienissä osissa) tietyssä järjestyksessä esiintyvät sanat, kuten numerot ja viikonpäivät.

Opetellaan käyttämään erilaisia apuvälineitä, kuten aakkosellisia sanastoja ja kappalesanastoja. Käytetään tietotekniikkaa esimerkiksi ajatuskarttojen, sarjakuvien ja virtuaaliseinien tekemiseen sekä nettitehtävien tekemiseen ja oppimispelien pelaamiseen.

Opetellaan tekemään kotitehtäviä säännöllisesti kuuntelemalla, ääneen lukemalla ja toistamalla, itseltä kyselemällä sekä piirtäen ja kirjoittaen. Opetellaan ottamaan vastuu omista tehtävistä ja tekemään ne huolellisesti loppuun.

Opetellaan arvioimaan omia opiskelutaitoja ja kielitaitoa sekä asettamaan itselle tavoitteita siten, että minäkuva vahvistuu ja osallisuuden tunne lisääntyy, esimerkiksi käyttämällä Eurooppalaista kielisalkkua itsearvioinnissa ja omien tuotosten tallentamisessa.

Vahvistetaan oppilaan opiskelumotivaatiota ja kannustetaan häntä iloitsemaan oppimisesta. Rohkaistaan oppilasta käyttämään kieltä erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opetellaan toimimaan yksin ja ryhmissä eri henkilöiden kanssa, auttamaan ja kuuntelemaan toinen toistaan. Opetellaan englantia monin eri tavoin: toiminnallisesti, draaman keinoja ja eri aisteja käyttäen. Kielten oppimista tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Autetaan oppilasta tunnistamaan vahvuutensa ja löytämään itselleen sopivat ja motivoivat oppimistyylit. Kannustetaan kokeilemaan erilaisia oppimisen tapoja.

Rohkaistaan oppilasta käyttämään jo olemassa olevaa kielitaitoa ja yhdistämään oppimansa aiemmin opittuun. Vahvistetaan oppilaan sitoutumista ja osallisuutta kannustamalla häntä tekemään havaintoja kielellisestä ympäristöstä ja käyttämään tietoja ja taitoja, joita hän on oppinut koulun ulkopuolella.

Tuetaan oppilaiden monilukutaidon kehittymistä käyttämällä luovasti erilaisia oppimistapoja ja eri medioita kuten kuvia, videoita, äänitteitä ja erityyppisiä tekstejä omiin tuotoksiin.

Harjoitellaan edelleen erilaisia muistiin painamisen keinoja yksin, pareittain ja ryhmissä eri aisteja ja koko kehoa käyttäen. Opetellaan käyttämään aakkosellisia sanastoja ja sisällysluetteloa opiskelun apuna. Opetellaan käyttämään erilaisia apuvälineitä esimerkiksi sanakirjoja ja erilaisia nettisanakirjoja, esimerkiksi ääntämis-, kuva- ja riimisanakirjoja.

Opetellaan hakemaan opiskeluun liittyviä tietoja ja luvallisia kuvia internetistä. Käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa esimerkiksi oppimispelejä ja sovelluksia.

Opetellaan harjoittelemaan englantia kotona ja tekemään kotitehtäviä säännöllisesti ja vastuullisesti. Opetellaan arvioimaan omia taitoja ja asettamaan tavoitteita. Harjoitellaan valitsemaan itselle sopivia tehtäviä ja tekemään itseohjautuvasti eriyttäviä tehtäviä ja lisätehtäviä. Harjoitellaan vertais- ja itsearviointia, esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun tehtävien ja omaan portfolioon tallennettujen tuotosten avulla.

Vahvistetaan edelleen oppilaan myönteistä asennetta kielen opiskeluun. Kannustetaan oppilasta iloitsemaan oppimisesta sekä vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

Opetellaan ottamaan vastuu omista tehtävistä, saattamaan ne loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Harjoitellaan monipuolisia kielenopiskelutaitoja, joihin kuuluvat pari- ja ryhmätyöt sekä itsenäinen työskentely. Pari- ja ryhmätöiden perustana on dialogisuus, jossa keskeistä on toisen kuunteleminen, puheeseen liittyminen ja erilaisten näkökulmien kunnioittaminen. Tehdään pienimuotoisia yhteistoiminnallisia projektitöitä.

Englantia käytetään aina kun se on mahdollista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja hyödynnetään arkielämän tapahtumat kielen oppimisessa.

Harjoitellaan sanojen merkitysten päättelyä ja tekstin ymmärtämistä asiayhteyden sekä sanallisen ja visuaalisen kontekstin avulla sekä ennakointistrategioita hyödyntämällä. Opetellaan vahvistamaan viestintää ja vuorovaikutusta, ilmaisemaan omia tunteita ja tulkitsemaan toisten mielipiteitä draaman keinoja, ilmeitä, eleitä ja koko kehoa käyttämällä. Sanaston ja rakenteiden opettelua tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Opetellaan käyttämään erilaisia internetin tiedonlähteitä ja englanninkielisiä aineistoja omien tuotosten tekemisessä. Harjoitellaan tekstin ydinaineksen löytämistä. Käytetään erilaisia verkkotyökaluja omien tuotosten tekemiseen ja jakamiseen.

Harjoitellaan omien työskentelytaitojen kuten ryhmä-, pari-, projekti- ja itsenäisen työskentelyn taitojen arviointia sekä kannustavaa vertaispalautetta. Havainnoidaan arvioinnin vaikutuksia työtapoihin kuten kotitehtävien suorittamiseen, keskittymiseen, toisten kuuntelemiseen sekä toisten ja oman työn arvostamiseen. Seurataan ja arvioidaan oman kielitaidon kehitystä, esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun avulla.

Vahvistetaan edelleen oppilaan opiskelumotivaatiota. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

Oppiainerajat ylittäviin oppimisprojekteihin osallistumalla opitaan oppimisen ja tulevaisuuden kannalta keskeisiä taitoja kuten suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta sekä ottamaan vastuuta.

Vahvistetaan vastuuta omasta oppimisesta ja tehtävien loppuun saattamisesta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja. Syvennetään monilukutaitoa eri medioissa ja konteksteissa. Harjoitellaan erilaisia muistiin painamisen keinoja ja tekniikoita.

Kehitetään vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Rohkaistaan käyttämään erilaisia kompensaatiostrategioita viestinnän ja vuorovaikutuksen tueksi. Harjoitellaan tuntemattoman ilmaisun merkityksen päättelemistä asiayhteydestä tutkimalla erilaisia tekstilajeja (sekä suullisia että kirjoitettuja) sekä erilaisia kontekstiin liittyviä vihjeitä, kuten äänensävyjä, intonaatiota, ilmeitä ja eleitä. Kielten oppimista tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Tvt-taitoja harjoitellaan hakemalla tietoa englanniksi internetistä ja opetellaan tiedon kriittisen arvioinnin taitoja. Opetellaan prosessoimaan löydettyjä tietoja, harjoitellaan aineiston muokkausta ja tiivistämistä omia tuotoksia varten sekä käyttämään erilaisia englanninkielisiä verkkotyökaluja ja -sovelluksia. Lisäksi hyödynnetään TVT:aa mahdollisessa kansainvälisessä yhteistyössä esim. eTwinningin ja Erasmus+:n avulla.

Opetellaan arvioimaan omaa kielitaitoa realistisesti ja hyödyntämään rohkeasti omia vahvuuksia. Opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta rakentavasti. Kannustetaan luottamaan omaan viestintätaitoon. Pohditaan omaa kielenoppimishistoriaa arvioimalla omaa oppimista sekä opiskelutaitojen, kieli- ja kulttuuritietoisuuden sekä kielitaidon kehittymistä, esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun avulla.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Opetellaan kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja vähäisessä määrin kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat esimerkiksi minä itse, perheeni, ystäväni ja lähiympäristöni. Tutustutaan arjen käsitteisiin ja ilmiöihin, esimerkiksi ajan ilmauksiin, lukusanoihin, paikkoihin ja säähän. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

Harjoitellaan kielen käyttöä arkipäivän vuorovaikutustilanteissa. Kiinnitetään huomiota perusviestintätaitoihin kuten katsekontaktiin, vuorotteluun, kuuntelemiseen ja reagointiin, joiden harjoittelua eheytetään myös äidinkieleen. Havainnoidaan englanninkielisen vuorovaikutuksen ominaispiirteitä, esimerkiksi nimien käyttöä ja kohteliaita ilmaisuja.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja viestintätilanteita, esimerkiksi tervehtimistä, esittäytymistä, nimeämistä, kiittämistä, kuvailua, omistamisen ilmaisemista ja pienimuotoisia dialogeja arkipäivän tilanteissa. Sanastoa ja sanontoja opetellaan monenlaisten ja monimediaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen, laulujen, leikkien ja pelien, yhteydessä. Lisäksi niitä harjoitellaan liikettä, rytmiikkaa ja musiikkia käyttäen. Kielen rakenteita ja lausemalleja harjoitellaan pääasiallisesti suullisesti.

Tutkitaan ja tuotetaan erilaisia tekstilajeja, esimerkiksi dialogeja, kuulutuksia, sarjakuvia, kuvasanakirjoja ja ajatuskarttoja monimediaisissa ympäristöissä. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ja monipuolisesti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen.

Opetellaan, kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja jossakin määrin kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri: koti, koulunkäynti, arjen toiminnot, ystävät, vapaa-aika, toiminta lähiympäristössä, oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaisuus. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

Kannustetaan oppilaita löytämään omat tapansa täydentää koulussa opittuja tietoja ja taitoja sekä jakamaan muualla oppimaansa ja kokemaansa koulussa.

Tutustutaan arjen käsitteisiin ja ilmiöihin, esimerkiksi ajan ilmauksiin, lukusanoihin, paikkoihin ja säähän. Opetellaan perusviestintätaitoja kuten katsekontaktia, vuorottelua, kuuntelemista ja reagointia, joiden harjoittelua eheytetään myös äidinkieleen. Havainnoidaan ja harjoitellaan englanninkielisen vuorovaikutuksen peruspiirteitä, esimerkiksi kohteliaita ilmaisuja, lyhyitä vastauksia ja pahoitteluja.

Tutustutaan kompensaatiostrategioihin kuten arvuutteluun, elekieleen ja piirtämiseen. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, esimerkiksi ostamista, kysymistä ja vertailua. Sanastoa ja kielen rakenteita harjoitellaan sekä suullisesti että kirjallisesti monenlaisten tekstien yhteydessä. Kielitietoa opetellaan viestinnällisessä kontekstissa.

Tutkitaan ja tuotetaan monenlaisia tekstilajeja monimediaisissa ympäristöissä, esimerkiksi someviestejä, näytelmiä, ruokalistoja, asiointidialogeja, sarjakuvia. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi lähiympäristöstä ja verkosta.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ja monipuolisesti, ääntämistä, sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota toistamalla, lukemalla, laulamalla, kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen. Harjoitellaan tunnistamaan ja ääntämään englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Opetellaan kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus. Tutustutaan arjen ilmiöihin ja käsitteisiin, esimerkiksi tunteisiin sekä ajan ja paikan ilmauksiin. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

Kannustetaan oppilaita löytämään omat tapansa täydentää koulussa opittuja tietoja ja taitoja sekä jakamaan muualla oppimaansa ja kokemaansa koulussa.

Harjoitellaan perusviestintätaitoja kuten katsekontaktia, vuorottelua, kuuntelemista ja reagointia, joiden harjoittelua eheytetään myös äidinkieleen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita, esimerkiksi opastamista, kuvailua, tunteiden ja mielipiteiden ilmaisemista sekä menneistä tapahtumista kertomista.

Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan sekä suullisesti että kirjallisesti monenlaisten tekstien yhteydessä. Tutkitaan ja tuotetaan monenlaisia tekstilajeja monimediaisissa ympäristöissä, esimerkiksi aikatauluja, kalentereita, kylttejä, julisteita, kuvauksia. Kielitietoa opetellaan viestinnällisessä kontekstissa.

Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Havainnoidaan kohteliaan englanninkielisen kommunikaation peruspiirteitä, esimerkiksi kohteliaita pyyntöjä ja kehotuksia, intonaatiokysymyksiä sekä viestien aloitus- ja lopetusfraaseja.

Rohkaistaan oppilasta viestimään kommunikaatiokatkoksista huolimatta tuttujen kompensaatiostrategioiden avulla ja tutustutaan uusiin strategioihin, kuten ennakointiin, päättelyyn ja asiayhteyteen.

Käytetään autenttisia oppimisympäristöjä ja haetaan verkosta tietoa esimerkiksi nähtävyyksistä, hinnoista ja matkoista.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen. Harjoitellaan tunnistamaan ja käyttämään oppimisen apuna englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Opetellaan käyttämään englannin kieltä monipuolisesti erilaisissa viestintätilanteissa. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus. Näkökulmana on minä, me sekä maailma Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Tutustutaan arjen käsitteisiin ja ilmiöihin esimerkiksi ammatteihin, tieto- ja viestintätekniikkaan, mediaan, osallisuuteen ja vaikuttamiseen sekä kestävään kehitykseen.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia kuten haastattelua, kokemuksista kertomista ja tarinointia. Sanastoa ja kielen rakenteita opitaan tutkimalla ja tuottamalla monenlaisia tekstilajeja, esimerkiksi tarinoita, laulujen sanoituksia, dramatisoituja tilanteita, haastatteluja, ilmoituksia ja someviestejä monimediaisissa ympäristöissä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Kielitietoa opetellaan viestinnällisessä kontekstissa yhteistyössä äidinkielen oppiaineen kanssa. Harjaannutaan käyttämään kielitiedon käsitteitä, joiden avulla voidaan jäsentää kieltä.

Syvennetään perusviestintätaitojen hallintaa. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia suullisia kielenkäyttötilanteita. Havainnoidaan kohteliaan englanninkielisen kommunikaation peruspiirteitä, esimerkiksi aktiivisen kuuntelijan roolissa toimimista. Kiinnitetään huomiota ilmaisu- ja esiintymistaitojen harjoitteluun.

Tutustutaan alustavasti yleis- ja puhekielen eroihin. Rohkaistaan oppilasta viestimään kommunikaatiokatkoksista huolimatta tuttujen kompensaatiostrategioiden avulla ja tutustutaan uuteen strategiaan, kuten selittämiseen toisin sanoin.

Etsitään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Tutustutaan Euroopan ulkopuolella sijaitseviin englanninkielisiin maihin ja niiden arkeen, juhlaan, maantuntemukseen ja ihmisiin ikäkaudelle sopivalla tavalla. Oppimista eheytetään oppiaineiden välisellä yhteistyöllä.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen. Hyödynnetään verkon autenttisia oppimisympäristöjä. Harjoitellaan tunnistamaan ja käyttämään oppimisen apuna englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.