Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä.

S1

Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten laajalti levinnyt englannin kieli on.

Oppilas tietää, mitä kieliä hänen lähiympäristössään puhutaan ja ymmärtää, että englanti on laajalle levinnyt kieli.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen rakenteellisista, sanastollisista tai muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

Oppilas tunnistaa englannin kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen sanastollisia eroja tai yhtäläisyyksiä.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

S1

Englanninkielisen aineiston löytäminen

Oppilas osaa kertoa, millaista englanninkielistä hänen omaa oppimistaan edistävää aineistoa on saatavilla.

Oppilas osaa etsiä englanninkielistä hänen omaa oppimistaan edistävää aineistoa.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

Oppilas ymmärtää, että opiskelu on tavoitteellista ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon ohjatusti.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2

Kielenopiskelutavoittei-

den asettaminen ja löytäminen

Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa, harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

Oppilas asettaa lähitavoitteita kielenopiskelulleen ja harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A2.1

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään viestintätilannetta.

Oppilas pystyy vuorovaikutukseen yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa.

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osallistuu enenevässä määrin viestintään. Oppilas turvautuu harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä melko usein. Oppilas osaa jonkin verran soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa viestinnässään.

Oppilas pystyy suppeaan sanalliseen viestintään, mutta pyytää toistuvasti selvennystä ja turvautuu ei-kielellisiin ilmaisuihin.

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas selviytyy lyhyistä sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

Oppilas selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista tilanteista tuettuna. Oppilas osaa esittää pyyntöjä, ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä sekä vastata niihin.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A2.1

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää helppoja, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä, ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden tukemana.

Oppilas ymmärtää selkeitä ja lyhyitä viestejä. Oppilas löytää viestien ydinsisällön asiayhteyden ja apuvälineiden avulla.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso A2.1

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta laajenevasta aihepiiristä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa.

Oppilas osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas tunnistaa konkreettista sanastoa ja joitakin keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa tuottaa englannin kielelle tyypillisiä äänteitä.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Englannin A-oppimäärän arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

S1

Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Oppilas osaa nimetä lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

Oppilas osaa nimetä joitakin kieliä ja kulttuureita, joita esiintyy hänen lähiympäristössään.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

S1

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintoja eri kielistä.

Oppilas osaa tehdä havaintoja eri kielistä ohjatusti.

T4

Oppilas havainnoi englannin kielen esiintymistä lähiympäristössä.

S1

Englanninkielisen aineiston löytäminen

Oppilas löytää englanninkielistä aineistoa lähiympäristöstään.

Oppilas löytää englanninkielistä aineistoa lähiympäristöstään ohjatusti.

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti ja osaa työskennellä yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä.

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti ja osaa työskennellä yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä.

Oppilas tarvitsee tukea ja ohjausta itsensä ilmaisussa ja ryhmätyöskentelyssä.

T6

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee erilaisten apuvälineitten sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisen tukena.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja löytäminen

Oppilas ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta. Oppilas harjoittelee erilaisten apuvälineitten sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisen tukena.

Oppilas harjoittelee työskentelytaitoja ohjatusti (työn aloittaminen, jatkaminen ja loppuunsaattaminen). Oppilas harjoittelee erilaisten apuvälineitten sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisen tukena.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta tutuissa arkielämän tilanteissa.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas toimii oma-aloitteisesti tutuissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas toimii ohjatusti tutuissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa.

T8

Oppilas harjoittelee helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas harjoittelee helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas harjoittelee joitakin hänelle luontevia helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa opettajan avustuksella.

T9

Oppilas harjoittelee englannin kieltä tutuissa arkielämän sosiaalisissa tilanteissa.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas käyttää rohkeasti yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä osaa toimia yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas osaa tervehtiä ja esitellä itsensä kohteliaasti yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas työskentelee vaativuudeltaan helppojen puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa.

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää helppoja puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas tunnistaa joitakin arkipäivän ilmaisuja ja sanoja helpoista puhutuista ja kirjoitetuista teksteistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee puhumista ja hieman kirjoittamista

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa kertoa yksinkertaisista arkipäivän asioista opittuja fraaseja käyttäen ja soveltaen. Oppilas tunnistaa joitakin englannin äänteitä.

Oppilas hallitsee arkipäivän sanoja ja osaa käyttää muutamia perusfraaseja itselleen tärkeistä aiheista.

Englannin A-oppimäärän arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

S1

Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Oppilas tunnistaa lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

Oppilas tunnistaa joitakin hänen lähiympäristössään esiintyviä kieliä ja kulttuureita.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

S1

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintoja eri kielistä ja niitä yhdistävistä piirteistä.

Oppilas osaa tehdä havaintoja eri kielistä ja niitä yhdistävistä piirteistä ohjatusti.

T4

Oppilas havainnoi englannin kielen esiintymistä lähiympäristössä ja eri medioissa.

S1

Englanninkielisen aineiston löytäminen

Oppilas havainnoi englannin kielen esiintymistä lähiympäristössä ja eri medioissa.

Oppilas havainnoi englannin kielen esiintymistä lähiympäristössä ja joissakin medioissa.

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti ja osaa työskennellä yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä.

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti ja osaa työskennellä yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä.

Oppilas tarvitsee tukea ja ohjausta itsensä ilmaisussa ja ryhmätyöskentelyssä.

T6

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee erilaisten apuvälineitten sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisen tukena.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja löytäminen

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta. Oppilas harjoittelee erilaisten apuvälineitten sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisen tukena.

Oppilas harjoittelee oman toiminnan ohjausta. Oppilas harjoittelee erilaisten apuvälineitten sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisen tukena.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta monenlaisissa arkielämän tilanteissa.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas toimii oma-aloitteisesti monenlaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas toimii oma-aloitteisesti tutuissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa.

T8

Oppilas harjoittelee erilaisia kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas harjoittelee erilaisia kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas harjoittelee hänelle luontevia kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9

Oppilas harjoittelee englannin kieltä arkielämän vaihtelevissa sosiaalisissa tilanteissa.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa toimia kohteliaasti arkielämän helpoissa asiointi- ja vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas osaa toimia kohteliaasti yksinkertaisissa asiointitilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas työskentelee vaativuudeltaan helpohkojen puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa.

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää helpohkoja puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas ymmärtää joitakin arkipäivän ilmaisuja ja sanoja helpohkoista puhutuista ja kirjoitetuista teksteistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee puhumista, kirjoittamista ja toimimista monimediaisessa ympäristössä.

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa kertoa jokapäiväisistä ja itselleen tärkeistä asioista puhuen, kirjoittaen ja eri medioita ja toiminnallisia työtapoja hyödyntäen. Oppilas tunnistaa ja tuottaa englannin äänteitä.

Oppilas osaa kertoa arkipäivän asioista yksinkertaisia fraaseja käyttäen ja häntä kiinnostavia medioita ja ilmaisutapoja hyödyntäen.

Englannin A-oppimäärän arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan oman kulttuurinsa piirteistä.

S1

Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Oppilas ymmärtää oman kulttuurinsa merkityksen ja osaa keskustella oman kulttuurinsa piirteistä.

Oppilas tunnistaa oman kulttuurinsa piirteitä.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

S1

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3

Oppilas vertailee eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa vertailla eri kieliä ja havaitsee niiden eroja ja yhtäläisyyksiä.

Oppilas osaa vertailla eri kieliä ja havaitsee niiden yhtäläisyyksiä ohjatusti.

T4

Oppilas osaa etsiä, löytää ja käyttää kielellisesti helppoja englanninkielisiä aineistoja.

S1

Englanninkielisen aineiston löytäminen

Oppilas osaa etsiä, löytää ja käyttää kielellisesti helppoja englanninkielisiä aineistoja.

Oppilas osaa etsiä helppoja englanninkielisiä aineistoja.

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas harjoittelee monipuolisesti kielenoppimistaitoja. Oppilas harjoittelee oman työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia yhdessä ja itsenäisesti.

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa valita itselleen sopivia kielenoppimistaitoja ja käyttää niitä monipuolisesti. Oppilas osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa työtään yhdessä ja itsenäisesti.

Oppilas harjoittelee kielenoppimistaitoja jaharjoittelee oman työn suunnittelua.

T6

Oppilas työskentelee tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee erilaisten verkkotyökalujen käyttöä omien tuotosten tekemisessä ja jakamisessa.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja löytäminen

Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas osaa käyttää muutamia erilaisia verkkotyökaluja omien tuotosten tekemisessä ja jakamisessa.

Oppilas harjoittelee tavoitteellista työskentelyä ja tehtävien loppuun saattamista.

Oppilas harjoittelee erilaisten verkkotyökalujen käyttöä omien tuotosten tekemisessä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta jokapäiväisissä tilanteissa koulussa ja vapaa-ajalla.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas osaa toimia vuorovaikutuksessa jokapäiväisissä tilanteissa koulussa ja vapaa-ajalla.

Oppilas osaa toimia vuorovaikutuksessa hänelle merkityksellisissä tilanteissa.

T8 Oppilas harjoittelee monenlaisia kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osaa valita itselleen luontevia kompensaatiostrategioita ja käyttää niitä viestintätilanteissa.

Oppilas osaa valita itselleen luontevia kompensaatiostrategioita ja käyttää niitä viestintätilanteissa opettajan avustuksella.

T9

Oppilas harjoittelee englannin kieltä monenlaisissa arkielämän sosiaalisissa tilanteissa.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa toimia arkielämän sosiaalisissa tilanteissa. Oppilas osaa käyttää luontevasti erilaisille vuorovaikutustilanteille ominaisia fraaseja.

Oppilas selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista tilanteista tuettuna sekä tunnistaa pyyntöjä, ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas työskentelee erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa monimediaisessa ympäristössä.

Oppilas harjoittelee erilaisia ymmärtämisstrategioita.

Tekstien tulkintataidot

Oppilas osaa tulkita yksinkertaisia tekstejä ja selkeää puhetta monimediaisessa ympäristössä. Oppilas löytää yksinkertaisesta tekstistä pääajatuksen. Oppilas osaa päätellä selkeiden viestien merkityksen asiayhteyden tukemana.

Oppilas ymmärtää lyhyitä lauseita ja osaa opettajan avustuksella päätellä selkeiden viestien merkityksen asiayhteyden tukemana.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee puhumista ja tekstin tuottamista monimediaisessa ympäristössä.

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa kertoa tutuista ja itselleen tärkeistä asioista suullisesti ja kirjallisesti monipuolisesti eri medioita hyödyntäen. Oppilas noudattaa ääntämisen perussääntöjä tutuissa ilmauksissa.

Oppilas osaa kertoa tutuista ja jokapäiväisistä asioista tuttuja fraaseja käyttäen ja häntä kiinnostavia medioita ja ilmaisutapoja hyödyntäen. Oppilas osaa tuottaa joitakin englannin kielelle tyypillisiä äänteitä.