Perusopetuksen opetussuunnitelma

Espanjan kielen A-oppimäärän vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokille 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Espanjan kieli A-oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kulttuuri:

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen. Lähestytään kielen ja kulttuurin ilmiöitä oppilaslähtöisesti. Tuetaan jokaisen omaa kieli- ja kulttuuri-identiteettiä avoimesti ja arvostavasti keskustellen.

Keskustellaan erilaisista tavoista viettää juhlia eri maissa ja kulttuureissa. Tutustutaan espanjalaisten tapoihin viettää erilaisia juhlia ja juhlapyhiä esim. joulua ja syntymäpäiviä.

Tutustutaan espanjalaiseen kulttuuriin.

Keskustellaan espanjasta ja muista kielistä: missä niitä voi kuulla ja nähdä ja miltä ne kuulostavat. Havainnoidaan espanjan kielisten sanojen esiintymistä lähiympäristössä (esim. mainokset, ravintolat). Tehdään näkyväksi, mitä kieliä osataan, vaikka vain vähän. Mietitään, miten voi ymmärtää tai tulla ymmärretyksi, jos ei ole yhteistä kieltä.

Havainnoidaan espanjan kielen käyttötapoja, jotka poikkeavat suomen kielestä (esim. teitittely).

Kulttuuri:

Keskustellaan oppilaiden omista matkakokemuksista ja eri kulttuurien kohtaamisista.

Tutustutaan espanjalaisten tapoihin viettää erilaisia juhlia ja juhlapyhiä (esim. joulu, loppiainen, pääsiäinen). Tutustutaan espanjalaiseen elämäntapaan ja vertaillaan sitä omaan (esim. koulunkäynti).

Tutustutaan espanjalaiseen kulttuuriin esim. musiikin, elokuvien, pienten tarinoiden ja ruoan kautta.

Havainnoidaan espanjan ja muiden kielten eroja ja yhtäläisyyksiä. Kiinnitetään huomiota sanojen sukuun espanjan kielessä.

Kulttuuri:

Pohditaan oman kulttuurin merkitystä itselle ja lähiympäristölle. Keskustellaan erilaisten kulttuurien merkityksestä viestintätavoissamme ja kulttuurien eroavaisuuksista rikkautena sekä ihmisten toistensa ymmärtämisen tärkeydestä vuorovaikutustilanteessa.

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä espanjan kielen levinneisyyteen maailmassa. Tutustutaan niihin maihin, joissa puhutaan espanjaa.

Tutustutaan espanjalaiseen kulttuuriin esim. musiikin, ruoan, urheilun, muodin ja sarjakuvien kautta.

Vertaillaan espanjan ja muiden kielten esim. englannin kielen eroja ja yhtäläisyyksiä.

Havainnoidaan arvostavaa kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Pyritään tarjoamaan oppilaille kokemuksia autenttisista vuorovaikutustilanteista, esimerkiksi ystäväluokkatoiminnan, vierailijoiden ja virtuaalivierailujen avulla.

Kulttuuri:

Keskustellaan erilaisuudesta ja kulttuurien moninaisuudesta elämää rikastuttavana tekijänä. Rohkaistaan kriittiseen ajatteluun avoimessa ja luottamuksellisessa oppimisympäristössä. Pohditaan, millä tavoin kieli yhdistää ja erottaa ihmisiä.

Käytetään monimediaista autenttista materiaalia kulttuurituntemuksen syventämiseksi.

Tarkastellaan espanjan kielen globaalia levinneisyyttä.

Tutustutaan espanjalaiseen kulttuuriin esim. musiikin, ruoan, urheilun, kirjallisuuden, taiteen ja muodin kautta.

Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Pyritään tarjoamaan oppilaille kokemuksia autenttisista vuorovaikutustilanteista, esimerkiksi ystäväluokkatoiminnan, vierailijoiden ja virtuaalivierailujen avulla.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Kehitetään oppilaan myönteistä asennetta kielen opiskeluun. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä ja rohkaistaan häntä käyttämään espanjankielisiä sanoja virheitä pelkäämättä.

Käytetään ilmaisuun kannustavia työtapoja, esimerkiksi leikkejä, lauluja, pelejä, draaman keinoja. Kielten oppimista tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Opetellaan espanjan kieltä monin eri tavoin: toiminnallisesti ja kaikkia eri aisteja käyttäen. Opiskellaan pareittain, pienissä ryhmissä, yksin ja koko luokan kanssa. Opetellaan kuuntelemaan ja puhumaan. Opetellaan eläytymään tilanteisiin ja viestimään koko kehoa käyttäen.

Opetellaan mieleenpainamiskeinoja harjoittelemalla sanoja aihepiireittäin visualisoimalla, esittämällä, ääneen lukemalla, parin kanssa tai itseltä kyselemällä.

Opetellaan käyttämään erilaisia apuvälineitä, kuten aakkosellisia sanastoja ja kappalesanastoja, sanakirjoja tai erilaisia nettisanakirjoja. Käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa esimerkiksi oppimispelejä -ja sovelluksia.

Opetellaan tekemään kotitehtäviä säännöllisesti kuuntelemalla, ääneen lukemalla ja toistamalla, itseltä kyselemällä sekä piirtäen ja kirjoittaen. Opetellaan ottamaan vastuu omista tehtävistä ja tekemään ne huolellisesti loppuun. Harjoitellaan itsearviointia.

Vahvistetaan oppilaan opiskelumotivaatiota ja kannustetaan häntä iloitsemaan oppimisesta.

Opetellaan toimimaan yksin ja ryhmissä eri henkilöiden kanssa, auttamaan ja kuuntelemaan toinen toistaan.

Opetellaan espanjan kieltä monin eri tavoin: toiminnallisesti, draaman keinoja ja useita aisteja käyttäen. Kielten oppimista tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Autetaan oppilasta tunnistamaan vahvuutensa ja löytämään itselleen sopivat ja motivoivat oppimistyylit. Kannustetaan kokeilemaan erilaisia oppimisen tapoja.

Rohkaistaan oppilasta käyttämään jo olemassa olevaa keilitaitoa.

Tuetaan oppilaiden monilukutaidon kehittymistä käyttämällä luovasti erilaisia oppimistapoja ja eri medioita.

Harjoitellaan edelleen erilaisia mieleenpainamisen keinoja yksin, pareittain ja ryhmissä kaikkia aisteja ja koko kehoa käyttäen. Opetellaan käyttämään aakkosellisia sanastoja ja sisällysluetteloa opiskelun apuna. Opetellaan käyttämään erilaisia apuvälineitä kuten sanakirjoja ja erilaisia nettisanakirjoja. Harjoitellaan omien sanastojen kokoamista.

Opetellaan arvioimaan omia taitoja ja asettamaan tavoitteita. Harjoitellaan vertais- ja itsearviointia.

Vahvistetaan edelleen oppilaan myönteistä asennetta espanjan opiskeluun. Kannustetaan oppilasta iloitsemaan oppimisesta sekä vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

Opetellaan ottamaan vastuu omista tehtävistä, saattamaan ne loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Harjoitellaan monipuolisia kielenopiskelutaitoja, joihin kuuluvat pari- ja ryhmätyöt sekä itsenäinen työskentely. Tehdään pienimuotoisia yhteistoiminnallisia projektitöitä.

Harjoitellaan sanojen merkitysten päättelyä ja tekstin ymmärtämistä asiayhteyden sekä sanallisen ja visuaalisen kontekstin avulla sekä ennakointistrategioita hyödyntämällä.

Harjoitellaan omien työskentelytaitojen kuten ryhmä-, pari-, projekti- ja itsenäisen työskentelyn taitojen arviointia sekä kannustavaa vertaisarviointia. Arvioidaan oman kielitaidon kehitystä, esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun avulla.

Vahvistetaan edelleen oppilaan opiskelumotivaatiota. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

Harjoitellaan vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, TVT-taitoja sekä vastuuta omasta oppimisesta ja tehtävien loppuun saattamisesta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja.

Käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa esim. erilaisten projekti- ja portfoliotehtävien tekemiseen.

Harjoitellaan vertais- ja itsearviointia, esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun avulla.

Opetellaan käyttämään erilaisia internetin tiedonlähteitä omien tuotosten tekemisessä. Käytetään erilaisia verkkotyökaluja omien tuotosten tekemiseen ja jakamiseen.

Opetellaan arvioimaan omaa kielitaitoa realistisesti ja hyödyntämään rohkeasti omia vahvuuksia. Opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta rakentavasti.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Opetellaan kuulemaan, kuuntelemaan, puhumaan ja tunnistamaan joitakin espanjankielisiä sanoja ja sanontoja. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, kotini ja ystäväni.

Harjoitellaan yksinker-taisia viestintätilanteita. Kiinnitetään huomiota perusviestintätaitoihin kuten katsekontaktiin, vuorotteluun, kuuntelemiseen ja reagointiin, joiden harjoittelua eheytetään myös äidinkieleen. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita; esim. tervehtimistä, esittäytymistä, kiittämistä, kuvailemista ja yksinkertaisia dialogeja arkipäivän tilanteissa.

Opetellaan sanastoa kuten värejä, eläimiä, numeroita ja sanonto-ja esim. mieltymyksien kertomista ja tekemisistä kertomista laulujen, leikkien ja pelien yhteydessä. Lisäksi niitä harjoitellaan liikettä, rytmiikkaa ja musiikkia käyttäen.

Harjoitellaan yksinker-taisia kielen rakenteita ja lausemalleja.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ja monipuolisesti ääntämistä sekä sana -ja lausepainoa puherytmiä ja intonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen.

Opetellaan kuulemaan,kuuntelemaan, toistamaan, puhumaan ja lukemaan ja jonkin verran kirjoittamaan espanjan kieltä.

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri: perhe, koti, koulunkäynti, arjen toiminnot, harrastukset ja ystävät.

Tutustutaan arjen käsitteisiin ja ilmiöihin kuten ruokailuun, arjen rutiineihin, viikonpäiviin ja kellonaikoihin.

Opetellaan perusviestintätaitoja kuten katsekontaktia, vuorottelua, kuuntelemista ja reagointia, joiden harjoittelua eheytetään myös äidinkieleen.

Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita, esimerkiksi tunteiden ja mielipiteiden ilmaisemista.

Tutustutaan kompensaatiostrategioihin kuten arvuutteluun, elekieleen ja piirtämiseen.

Sanastoa ja kielen rakenteita harjoitellaan suullisesti sanastollisina fraaseina sekä monenlaisten yksinkertaisten tekstien yhteydessä. Sanaston ja rakenteiden opettelua tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti äänensävyjä, ääntämistä ja intonaatiota toistamalla, lukemalla, laulamalla, kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen.

Harjoitellaan tunnistamaan ja ääntämään espanjan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Opetellaan kuulemaan, kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan espanjan kieltä.

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri: koti, koulunkäynti, arjen toiminnot, ystävät, vapaa-aika, toiminta lähiympäristössä, oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaisuus. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti monenlaisten tekstien yhteydessä. Sanaston ja rakenteiden opettelua tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Tutkitaan monenlaisia tekstilajeja monimediaisissa ympäristöissä, esimerkiksi kalentereita, julisteita ja mainoksia. Kielitietoa opetellaan viestinnällisessä kontekstissa.

Havainnoidaan kohteliaan kommunikaation peruspiirteitä, esimerkiksi kohteliaita pyyntöjä ja kehotuksia, mielipiteen ilmaisua, kieltäytymistä.

Käytetään autenttisia oppimisympäristöjä ja haetaan verkosta tietoa esimerkiksi nähtävyyksistä, hinnoista ja matkoista.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen.

Harjoitellaan tunnistamaan ja käyttämään oppimisen apuna espanjan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan internetin ääntämissanakirjoja.

Opetellaan kuulemaan, kuuntelemaan, lukemaan ja käyttämään espanjan kieltä.

Laajennetaan aihepiirejä elämästä ja toiminnasta espanjankielisessä ympäristössä ja maailmassa. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus

Näkökulmana on minä, me sekä maailma ennen ja nyt. Harjoitellaan kertomista menneessä ajassa ja tulevaisuudesta.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia kuten haastattelua. Sanastoa ja kielen rakenteita opitaan tutkimalla ja tuottamalla monenlaisia tekstilajeja, esimerkiksi dialogeja, mainoksia, videoita ja pieniä esitelmiä.

Kielitietoa opetellaan viestinnällisessä kontekstissa yhteistyössä oman äidinkielen kanssa Harjaannutaan tunnistamaan kielitiedon käsitteitä, joiden avulla voidaan jäsentää kieltä.

Kiinnitetään huomiota ilmaisu- ja esiintymistaitojen harjoitteluun.

Etsitään espanjankielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon espanjan kielen levinneisyys.

Oppimista eheytetään oppiaineiden välisellä yhteistyöllä esim. ympäristöopissa ja historiassa.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen. Hyödynnetään verkon autenttisia oppimisympäristöjä kuten lauluja ja videoita.

Harjoitellaan tunnistamaan ja käyttämään oppimisen apuna espanjan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.