Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Vieraan kielen espanja A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen 

(valtakunnalliset perusteet)

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen  

Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata, mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan.  

Oppilas tietää, että kieliä voidaan jakaa ryhmiin niiden samankaltaisuuden perusteella. Oppilas tunnistaa lähiympäristönsä kieliä.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintoja opiskeltavan kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen rakenteellisista, sanastollisista tai muista eroista ja yhtäläisyyksistä. 

Oppilas vertailee eri kieliä ja tiedostaa, että niiden välillä on rakenteellisia sanastollisia tai muita eroja ja yhtäläisyyksiä.

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen 

Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä voi nähdä tai kuulla. 

Oppilas tietää, missä espanjan kieltä voi nähdä tai kuulla.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä 

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekemiseen.

Oppilas on tietoinen opiskelun tavoitteista ja pyrkii osallistumaan ryhmän yhteisten tehtävien tekemiseen.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen  

Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

Oppilas pyrkii opiskelemaan tavoitteellisesti ja arvioimaan taitojaan. Oppilas harjoittelee myös tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kielenopiskelussa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.

Oppilas harjoittelee rutiininomaisia viestintätilanteita tukeutuen viestintäkumppaniin.

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3

Viestintästrategioiden käyttö 

Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

Oppilas osaa käyttää joitakin kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Oppilas osaa käyttää joitakin yksinkertaisia espanjan kielen kohteliaita ilmauksia.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Oppilas tunnistaa yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta, toistettua puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään jonkin verran yksinkertaista tietoa lyhyestä tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee hyvin suppean perussanaston ja muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen sekä peruskieliopin aineksia.

Oppilas pystyy kertomaan joistakin harjoitelluista asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan muutaman lyhyen ilmaisun harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää joitakin harjoiteltuja ilmaisuja ymmärrettävästi. Oppilas osaa käyttää suppeaa perussanastoa ja muutamia ilmauksia sekä peruskieliopin aineksia.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Vieraan kielen espanja A-oppimäärän arviointiperusteet 3.vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas osaa nimetä lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita

Oppilas on tietoinen, että lähiympäristössä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

T2 Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin

S1

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja osoittaa kiinnostusta espanjan kieltä kohtaan.

Oppilas osaa havainnoida joitakin eri kieliä ohjatusti.

T4 Oppilas havainnoi espanjan kielen esiintymistä lähiympäristössä.

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas tunnistaa espanjan kielen esiintymisen lähiympäristössä

Oppilas havainnoi jonkin verran espanjan kielen esiintymistä lähiympäristössä.

Kielenopiskelutaitot

T5 Oppilas harjoittelee ilmaisemaan itseään rohkeasti ja opettelee työskentelemään yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas pyrkii ilmaisemaan itseään espanjan kielellä ja osaa työskennellä muiden kanssa.

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan itseään espanjan kielellä ja työskentelemään muiden kanssa.

T6 Oppilas harjoittelee työskentelemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta pienten tehtävien loppuunsaattamisesta

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas pystyy työskentelemään myös itsenäisesti ja ottaa vastuuta tehtävistään.

Oppilas harjoittelee työskentelytaitoja (työn aloittaminen, jatkaminen ja loppuun saattaminen) ohjatusti.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 Oppilas havainnoi arkielämän vuorovaikutustilanteita

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa arkielämän vuorovaikutustilanteita

Oppilas harjoittelee ohjatusti tunnistamaan arkielämän vuorovaikutustilanteita

T8 Oppilas havainnoi helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

S3

Kompensaatiostrategioiden käyttö

Oppilas osaa tunnistaa helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa

Oppilas on tietoinen helpoista kompensaatiostrategioista.

T9 Oppilas havainnoi yksinkertaisia espanjan kielen kohteliaita ilmauksia.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tunnistaa ja osaa käyttää joitakin yksinkertaisia espanjan kielen kohteliaita ilmauksia.

Oppilas tunnistaa yksinkertaisia espanjan kielen kohteliaita ilmauksia.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas havainnoi yksinkertaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas osaa havainnoida yksinkertaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä sekä löytää niistä tuttuja ilmaisuja.

Oppilas pyrkii havainnoimaan yksinkertaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 Oppilas tutustuu espanjan kielen ääntämiseen.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas tunnistaa espanjan kielen äänteitä ja osaa lausua harjoiteltuja sanoja ymmärrettävästi.

Oppilas tunnistaa joitakin espanjan kielen äänteitä ja osaa lausua joitakin harjoiteltuja sanoja.

Vieraan kielen espanja A-oppimäärän arviointiperusteet 4.vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas osaa nimetä lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

Oppilas tietää, että lähiympäristössä on erilaisia kieliä ja kulttuureita.

T2 Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin

S1

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

Oppilas osaa tehdä havaintoja eri kielistä ja niitä yhdistävistä piirteistä ohjatusti.

T4 Oppilas havainnoi espanjan kielen esiintymistä lähiympäristössä ja eri medioissa.

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas osaa havainnoida espanjan kielen esiintymistä lähiympäristössä ja eri medioissa.

Oppilas havainnoi ohjatusti espanjan kielen esiintymistä lähiympäristössä ja joissakin medioissa.

T5 Oppilas uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti ja opettelee työskentelemään yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä.

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään ja osaa työskennellä muiden kanssa.

Oppilas pyrkii ilmaisemaan itseään ja harjoittelee työskentelyä muiden kanssa.

Kielenopiskelutaidot

T6

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta yksinkertaisten tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten apuvälineitten sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisen tukena.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta tehtävistään. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintävälineiden käyttöä oppimisen tukena.

Oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä, mutta tarvitsee apua tehtävän suorittamiseksi ja loppuun saattamiseksi. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan avustetusti erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintävälineiden käyttöä oppimisen tukena

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 Oppilas tutustuu monenlaisiin arkielämän vuorovaikutustilanteisiin.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas tunnistaa monenlaisia arkielämän vuorovaikutustilanteita ja harjoittelee yksinkertaisissa tilanteissa toimimista.

Oppilas tunnistaa joitakin arkielämän vuorovaikutustilanteita.

T8 Oppilas tutustuu helppoihin kompensaatiostrategioihin viestintätilanteissa.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas tunnistaa joitakin helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9 Oppilas tutustuu espanjan kielen kohteliaaseen kielenkäyttöön.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas ymmärtää hieman espanjan kielen kohteliasta kielenkäyttöä ja osaa toimia kohteliaasti yksinkertaisimmissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas tunnistaa espanjan kielen kohteliasta kielenkäyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 Oppilas tutustuu ikätasolleen sopiviin ja itseään kiinnostaviin puhuttuihin ja kirjoitettuihin teksteihin.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää joitakin ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas tunnistaa ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 Oppilas harjoittelee espanjan kielen ääntämistä. Oppilas harjoittelee kirjoittamaan sanoja ja yleisimpiä fraaseja.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas harjoittelee espanjan kielen ääntämistä ja tunnistaa sekä tuottaa joitakin äänteitä. Oppilas harjoittelee kirjoittamaan sanoja ja yleisimpiä fraaseja.

Oppilas harjoittelee espanjan kielen ääntämistä ja tunnistaa joitakin äänteitä. Oppilas harjoittelee kirjoittamaan sanoja ja yleisimpiä fraaseja.

Vieraan kielen espanja A-oppimäärän arviointiperusteet 5.vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan oman kulttuurinsa piirteistä.

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas ymmärtää oman kulttuurinsa merkityksen ja pystyy mainitsemaan oman kulttuurinsa piirteitä.

Oppilas tunnistaa oman kulttuurinsa piirteitä ja pystyy mainitsemaan joitakin niistä.

T2 Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin

S1

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 Oppilas vertailee eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja mainita yhtäläisyyksiä ja eroja äidinkielen ja espanjan kielen välillä.

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja tiedostaa, että niiden välillä on eroja.

T4 Oppilas tutustuu espanjankielisiin aineistoihin eri medioissa.

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas havainnoi espanjan kielen esiintymistä eri medioissa ja tietää mistä voi löytää ikätasolleen sopivaa aineistoa.

Oppilas havainnoi espanjan kielen esiintymistä eri medioissa.

Kielenopiskelutaidot

T5 Oppilas harjoittelee monipuolisesti kielenoppimistaitoja. Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä muita kannustaen.

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa ilmaista itseään ja työskennellä ryhmässä muut huomioiden. Oppilas tietää, että espanjan kieltä opitaan monin eri tavoin.

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti, tukeutuen apuun tarvittaessa ja harjoittelee työskentelyä muiden kanssa.

T6 Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuunsaattamisesta. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten verkkotyökalujen käyttöä.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas opiskelee tavoitteellisesti ja ottaa vastuuta tehtävien suorittamisesta ja loppuun saattamisesta.

Oppilas pyrkii opiskelemaan tavoitteellisesti, mutta tarvitsee apua tehtävien suorittamiseksi ja loppuun saattamiseksi.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 Oppilas harjoittelee yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas harjoittelee monenlaisia yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.

Oppilas harjoittelee esimerkkien avulla yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.

T8 Oppilas harjoittelee helppoja viestintästrategioita.

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas harjoittelee helppoja viestintästrategioita.

Oppilas harjoittelee joitakin helppoja viestintästrategioita.

T9 Oppilas harjoittelee yksinkertaisia espanjan kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää joitakin yksinkertaisia espanjan kielen kohteliaita ilmauksia rutiininomaisissa tilanteissa.

Oppilas tunnistaa yksinkertaisia espanjan kielen kohteliaita ilmauksia ja harjoittelee niistä joidenkin käyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 Oppilas tulkitsee yksinkertaisia ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Tekstien tulkitsemistaidot

Oppilas pystyy tulkitsemaan yksinkertaisia ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas tulkitsee yksinkertaisia ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä apuvälineisiin ja keskustelukumppaniin tukeutuen.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä tutustuu kielen joihinkin oleellisimpiin rakenteisiin.

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä tutustuu kielen joihinkin oleellisimpiin rakenteisiin. Oppilas osaa kertoa itselleen tutuista asioista käyttäen yksinkertaisia rakenteita.

Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä tutustuu kielen joihinkin oleellisimpiin rakenteisiin.