Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Vieraan kielen kiina A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen 

(valtakunnalliset perusteet)

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen 

 

Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata, mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan.

Oppilas ymmärtää Kiinan kulttuurin merkitystä ja pystyy keskustelemaan joistakin Kiinan kulttuurin piirteistä. Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat kielikuntiin. Oppilas tunnistaa lähiympäristönsä kieliä.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintoja opiskeltavan kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen rakenteellisista, sanastollisista tai muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

Oppilas vertailee eri kieliä ja tiedostaa, että niiden välillä on rakenteellisia sanastollisia tai muita eroja ja yhtäläisyyksiä.

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen 

Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä voi nähdä tai kuulla.

Oppilas tietää, että kiinan kieltä voi kuulla ja nähdä monenlaisissa tilanteissa tai medioissa.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä 

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekemiseen

Oppilas on tietoinen opiskelun tavoitteista ja on pyrkinyt osallistumaan ryhmän yhteisten tehtävien tekemiseen.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen  

Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

Oppilas on pyrkinyt ohjausta saatuaan opiskelemaan tavoitteellisesti ja arvioimaan taitojaan. Oppilas on harjoitellut myös tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kielenopiskelussa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.

Oppilas on harjoitellut rutiininomaisia viestintätilanteita tukeutuen viestintäkumppaniin.

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3

Viestintästrategioiden käyttö 

Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

Oppilas osaa käyttää joitakin kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Oppilas osaa käyttää joitakin yksinkertaisia kiinan kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Oppilas tunnistaa yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää aakkosin kirjoitettua tekstiä ja hidasta, toistettua puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään jonkin verran yksinkertaista tietoa lyhyistä lauseista.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee hyvin suppean perussanaston ja muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen sekä peruskieliopin aineksia

Oppilas pystyy kertomaan joistakin harjoitelluista asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää joitakin harjoiteltuja ilmaisuja ymmärrettävästi. Oppilas osaa käyttää suppeaa perussanastoa ja muutamia ilmauksia sekä peruskieliopin aineksia.

Oppilas osaa kirjoittaa helppoja kirjoitusmerkkejä mallin mukaan.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Vieraan kielen kiina A-oppimäärän arviointiperusteet 3.vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T 1 Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

S1

Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Oppilas osaa nimetä lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita

Oppilas on tietoinen, että lähiympäristössä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

Työskentelyn taidot

T2 Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

S1

Kielellinen havainnointikyky

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja osoittaa kiinnostusta kiinan kieltä kohtaan.

Oppilas osaa havainnoida joitakin eri kieliä.

T4 Oppilas havainnoi kiinan kielen esiintymistä lähiympäristössä.

S1

Kielen esiintymisen havainnointi

Oppilas tunnistaa kiinan kielen esiintymisen lähiympäristössä

Oppilas havainnoi jonkin verran kiinan kielen esiintymistä lähiympäristössä.

T5 Oppilas harjoittelee ilmaisemaan itseään rohkeasti ja opettelee työskentelemään yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä.

S2

Toiminta ryhmässä

Oppilas on harjoitellut yritteliäästi ilmaisemaan itseään kiinan kielellä ja osaa työskennellä muiden kanssa.

Oppilas on pyrkinyt ilmaisemaan itseään kiinan kielellä ja työskennellyt muiden kanssa.

T6 Oppilas harjoittelee työskentelemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta pienten tehtävien loppuunsaattamisesta.

S2

Itsenäinen työskentely ja vastuunottaminen

Oppilas on harjoitellut työskentelyä itsenäisesti ja ottanut vastuuta tehtävistään.

Oppilas on pyrkinyt työskentelemään itsenäisesti, mutta tarvitsee apua tehtävien suorittamiseksi ja loppuun saattamiseksi.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 Oppilas havainnoi arkielämän vuorovaikutustilanteita.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa arkielämän vuorovaikutustilanteita.

Oppilas osaa tehdä yksinkertaisia havaintoja arkielämän vuorovaikutustilanteista.

T8 Oppilas havainnoi helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

S3

Kompensaatiostrategioiden käyttö vuorovaikutustilanteissa

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas havainnoi avustetusti helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 Oppilas havainnoi yksinkertaisia kiinan kielen kohteliaita ilmauksia.

S3

Tekstin tulkitseminen

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa yksinkertaisia kiinan kielen kohteliaita ilmauksia.

Oppilas osa tunnistaa muutamia yksinkertaisia kiinan kielen kohteliaita ilmauksia.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas havainnoi yksinkertaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja aakkosin kirjoitettuja tekstejä.

S3

Tekstin tuottaminen

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa yksinkertaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja aakkosin kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas pyrkii havainnoimaan yksinkertaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja aakkosin kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Vieraan kielen kiina A-oppimäärän arviointiperusteet 4.vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T 1 Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita

S1

Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Oppilas osaa nimetä lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

Oppilas tietää, että lähiympäristössä on erilaisia kieliä ja kulttuureita.

Työskentelyn taidot

T2 Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

S1

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

S1

Kielellinen havainnointikyky

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä

Oppilas osaa ohjatusti tunnistaa eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T4 Oppilas havainnoi kiinan kielen esiintymistä lähiympäristössä ja eri medioissa.

S1

Kielen esiintymisen havainnointi

Oppilas osaa itsenäisesti havainnoida kiinan kielen esiintymistä lähiympäristössä ja eri medioissa.

Oppilas osaa ohjatusti havainnoida kiinan kielen esiintymistä lähiympäristössä ja joissakin medioissa.

T5 Oppilas uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti ja opettelee työskentelemään yhdessä, pareittain tai pienissä ryhmissä.

S2

Toiminta ryhmässä

Oppilas on rohkeasti ilmaissut itseään ja osaa työskennellä muiden kanssa.

Oppilas on pyrkinyt ilmaisemaan itseään ja harjoittelut työskentelyä muiden kanssa.

T6 Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuunsaattamisesta.

Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintävälineiden käyttöä oppimisen tukena.

S2

Itsenäinen työskentely ja vastuunottaminen

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta tehtävistään. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintävälineiden käyttöä oppimisen tukena.

Oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä, mutta tarvitsee apua tehtävän suorittamiseksi ja loppuun saattamiseksi. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan avustetusti erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintävälineiden käyttöä oppimisen tukena

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 Oppilas tutustuu monenlaisiin arkielämän vuorovaikutustilanteisiin.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas tunnistaa monenlaisia arkielämän vuorovaikutustilanteita ja on harjoitellut niissä toimimista.

Oppilas osaa tehdä havaintoja joistakin arkielämän vuorovaikutustilanteista.

T8 Oppilas tutustuu helppoihin kompensaatiostrategioihin viestintätilanteissa.

S3

Kompensaatiostrategioiden käyttö vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas tunnistaa ohjatusti helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9 Oppilas tutustuu kiinan kielen kohteliaaseen kielenkäyttöön.

S3

Tekstin tulkitseminen

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää hieman kiinan kielen kohteliasta kielenkäyttöä.

Oppilas tunnistaa hieman kiinan kielen kohteliasta kielenkäyttöä.

T10 Oppilas tutustuu ikätasolleen sopiviin ja itseään kiinnostaviin puhuttuihin ja aakkosin kirjoitettuihin teksteihin.

S3

Tekstin tuottaminen

Oppilas on itsenäisesti tutustunut joihinkin ikätasolleen sopiviin ja itseään kiinnostaviin puhuttuihin ja aakkosin kirjoitettuihin teksteihin.

Oppilas on ohjatusti tutustunut joihinkin ikätasolleen sopiviin ja itseään kiinnostaviin puhuttuihin ja aakkosin kirjoitettuihin teksteihin.

T11 Oppilas harjoittelee kiinan kielen ääntämistä toistamalla runsaasti sanoja ja yksinkertaisia sanontoja.

Oppilas harjoittelee kirjoittamaan kiinaa aakkosin ja yksinkertaisiin kuviin perustuvin kirjoitusmerkein mallin avulla.

S3

Tekstin tuottaminen

Oppilas on harjoitellut kiinan kielen ääntämistä toistamalla runsaasti sanoja ja yksinkertaisia sanontoja.

Oppilas on harjoitellut kirjoittamaan kiinaa aakkosin ja yksinkertaisiin kuviin perustuvin kirjoitusmerkein mallin avulla.

Oppilas on harjoitellut kiinan kielen ääntämistä toistamalla sanoja ja yksinkertaisia sanontoja.

Oppilas on pyrkinyt harjoittelemaan kirjoittamaan kiinaa aakkosin ja yksinkertaisiin kuviin perustuvin kirjoitusmerkein mallin avulla.

Vieraan kielen kiina A-oppimäärän arviointiperusteet 5.vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T 1 Oppilas ymmärtää Kiinan kulttuurin merkitystä ja pystyy keskustelemaan suomeksi Kiinan kulttuurin piirteistä.

S1

Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Oppilas ymmärtää Kiinan kulttuurin merkitystä ja pystyy mainitsemaan Kiinan kulttuurin piirteitä.

Oppilas tunnistaa Kiinan kulttuurin piirteitä ja pystyy mainitsemaan joitakin niistä.

Työskentelyn taidot

T2 Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

S1

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 Oppilas vertailee eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

S1

Kielellinen havainnointikyky

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja mainita yhtäläisyyksiä ja eroja äidinkielen ja kiinan kielen välillä.

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja tiedostaa, että niiden välillä on eroja.

T4 Oppilas tutustuu kiinankielisiin aineistoihin eri medioissa.

S1

Kielen esiintymisen havainnointi eri medioissa

Oppilas tunnistaa kiinan kielen esiintymisen eri medioissa.

Oppilas tietää, että kiinan kieltä esiintyy eri medioissa.

T5 Oppilas harjoittelee monipuolisesti kielenoppimistaitoja.

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä muita kannustaen.

S2

Toiminta itsenäisesti ja ryhmässä

Oppilas osaa ilmaista itseään ja työskennellä ryhmässä muut huomioiden. Oppilas tietää, että kiinan kieltä opitaan monin eri tavoin.

Ohjausta saatuaan oppilas työskentelee itsenäisesti ja harjoittelee työskentelyä muiden kanssa. Oppilas on kokeillut erilaisia tapoja opiskella kiinaa, vaikkei osaisikaan vielä valita niistä itselleen sopivia.

T6 Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuunsaattamisesta.

Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten verkkotyökalujen käyttöä.

S2

Opiskelutavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen

Oppilas on opiskellut tavoitteellisesti ja ottanut vastuuta tehtävien suorittamisesta ja loppuun saattamisesta.

Oppilas on ennakkoluulottomasti harjoitellut erilaisten verkkotyökalujen käyttöä tarjottujen mahdollisuuksien mukaan.

Oppilas pyrkii opiskelemaan tavoitteellisesti, mutta tarvitsee apua tehtävien suorittamiseksi ja loppuun saattamiseksi.

Oppilas on ohjatusti harjoitellut erilaisten verkkotyökalujen käyttöä tarjottujen mahdollisuuksien mukaan.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 Oppilas harjoittelee yksinkertaisia suullisia vuorovaikutustilanteita sekä kirjoittamista aakkosilla.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas on aktiivisesti harjoitellut yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.

Oppilas on pyrkinyt harjoittelemaan yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita

T8

Oppilas harjoittelee helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

S3

Kompensaatiostrategioiden käyttö vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas on harjoitellut helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas on pyrkinyt harjoittelemaan helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9 Oppilas harjoittelee yksinkertaisia kiinan kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

S3

Tekstin tulkitseminen

Oppilas on harjoitellut aktiivisesti ja itsenäisesti yksinkertaisia kiinan kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

Oppilas on ohjatusti toistanut yksinkertaisia kiinan kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

T10 Oppilas tulkitsee yksinkertaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja aakkosin kirjoitettuja lyhyitä lauseita.

S3

Tekstin tulkitseminen ja tuottaminen

Oppilas osaa tulkita yksinkertaisia ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja aakkosin kirjoitettuja lyhyitä lauseita.

Oppilas osaa ohjatusti tulkita joitain yksinkertaisia ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja aakkosin kirjoitettuja lyhyitä lauseita.

T11Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä tutustuu kielen joihinkin oleellisimpiin rakenteisiin.

Oppilas opettelee lisää kirjoitusmerkkejä.

S3

Tekstin tuottaminen

Oppilas on harjoitellut ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä tutustunut kielen joihinkin oleellisimpiin rakenteisiin.

Oppilas on oppinut lisää kirjoitusmerkkejä.

Oppilas on pyrkinyt ohjatusti harjoittelemaan ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä tutustuu kielen joihinkin oleellisimpiin rakenteisiin.

Oppilas on oppinut lisää joitakin kirjoitusmerkkejä.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä