Perusopetuksen opetussuunnitelma

4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria. Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. Se auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kokonaisuuksien tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat työskentelyjaksot ohjaavat oppilaita soveltamaan tietojaan ja tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon yhteisölliseen rakentamiseen. Oppilaat voivat näin hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta. Samalla he saavat aineksia maailmankuvansa laajentamiseen ja jäsentämiseen.

Opetuksen eheyttäminen edellyttää sekä opetuksen sisältöä että työtapoja koskevaa pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Eheyttämisen tapa ja kesto voi vaihdella oppilaiden tarpeista ja opetuksen tavoitteista riippuen. Eheyttämistä voidaan toteuttaa mm:

 • rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikaisesti

 • jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi

 • toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampanjoita, opintokäyntejä ja leirikouluja

 • suunnittelemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita ja joihin voi sisältyä edellä mainittuja eheyttämistapoja

 • muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia

 • kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä kuten esiopetuksessa.

Jotta voidaan turvata kaikkien oppilaiden mahdollisuus kokonaisuuksien tarkasteluun ja oppilaita kiinnostavaan tutkivaan työskentelyyn, opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Monialaisten oppimis-kokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja toteuttamistavat päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa ja ne täsmennetään koulujen lukuvuosisuunnitelmissa. Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan riittävän pitkäkestoisiksi siten, että oppilailla on aikaa syventyä oppimiskokonaisuuden sisältöön ja työskennellä tavoitteellisesti, monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. Paikallisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa voidaan päättää myös muista opetuksen eheyttämistavoista.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Oppimiskokonaisuuksien aiheet suunnitellaan paikallisesti ilmentämään luvussa 4.2 kuvattuja toimintakulttuurin periaatteita.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia voimavaroja ja mahdollisuuksia. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden koulun ja muun yhteiskunnan väliselle yhteistyölle. Käsiteltävien asioiden paikallisuus, ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys luovat lisämotivaatiota sekä opettajille että oppilaille. Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun on välttämätöntä. Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin tavoitteena on

 • vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja tarjota mahdollisuuksia olla mukana opiskelun tavoitteiden, sisältöjen ja työskentelytapojen suunnittelussa

 • nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä sekä luoda tilaisuuksia niiden käsittelyyn ja edistämiseen

 • lisätä mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa

 • tarjota mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön

 • antaa tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä haastaa monenlaisiin vuorovaikutus- ja kielenkäyttötilanteisiin

 • vahvistaa tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön sekä harjaannuttaa kestävän elämäntavan mukaista toimijuutta

 • innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät yhteistyötä eri lähestymistapoja edustavien oppiaineiden kesken sekä koulun muun toiminnan hyödyntämistä. Kaikki oppiaineet ovat vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kulloisenkin kokonaisuuden edellyttämällä tavalla. Oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi etsitään toimintakulttuurin periaatteiden mukaisia, oppilaita kiinnostavia sekä oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. Niiden opiskelussa käytetään eri oppiaineille ominaisia tarkastelutapoja, käsitteitä ja menetelmiä.

Oppilaille annetaan palautetta työskentelystään oppimiskokonaisuuden aikana ja oppilaan osoittama osaaminen otetaan huomioon oppiaineissa annettavaa sanallista arviota tai arvosanaa muodostettaessa.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet (OK) ovat opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja. Niiden toteuttamisen tulee ilmentää koulun arvoja ja oppimiskäsitystä. Oppimiskokonaisuudet konkretisoivat perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia periaatteita ja tukevat laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Opetusta eheytetään monialaisten oppimiskokonaisuuksien lisäksi myös muilla tavoin osana jokapäiväistä koulutyötä. Koulu kirjaa eheyttämisen muodot koulun opetussuunnitelmaan.

Jokaisen oppilaan opintoihin sisältyy lukuvuoden aikana vähintään yksi teemaltaan ajankohtainen ja oppilasta kiinnostava monialainen oppimiskokonaisuus, joka on viikon laajuinen. Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa eri luokka-asteiden oppilaat tutkivat ja oppivat yhdessä. Yhdessä oppilaiden kanssa suunniteltujen monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemat, tavoitteet ja sisällöt sekä mukana olevat oppiaineet määritellään koulussa ja ne kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa tehdään yhteistyötä koulupolulla. Erilaiset oppimisympäristöt ja työtavat otetaan huomioon oppimiskokonaisuuksia suunniteltaessa. Paikallisia toimijoita hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

Oppimisen arviointi monialaisten oppimiskokonaisuuksien yhteydessä on osa oppiaineiden arviointia ja tehdään yhteistyössä kaikkien oppimiskokonaisuuteen osallistuvien oppilaiden ja opettajien kanssa. Arvioinnissa otetaan huomioon oppimiskokonaisuudelle ja oppilaille asetetut tavoitteet. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien oppimisen arvioinnin käytänteet kirjataan koulun opetussuunnitelmaan.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutumisen seuranta ja arviointi on osa koulun itsearviointia ja kehittämistyötä sekä perusopetuksen kuntatasoista arviointisuunnitelmaa. Oppilaat ja opettajat arvioivat oppimiskokonaisuuden suunnittelua ja toteutusta.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä

Opetusta eheytetään painottaen eri oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen välisiä yhteyksiä sekä tekemällä yhteistyötä eri oppiaineiden välillä. Eheyttämistä toteutetaan suunnittelemalla erilaisia tapahtumia, opintokäyntejä ja teemapäiviä, kuten teknologiapäivä. Oppiaineiden sisällä toteutetaan erilaisia eheyttäviä opetuksellisia ratkaisuja, kuten ilmiöpohjaista oppimista, ongelmalähtöistä oppimista, projektioppimista ja tutkivaa oppimista. Oppiainerajat ylittävää opetusta toteutetaan myös valinnaisissa aineissa.

Yksi eheyttämisen muodoista on monialaiset oppimiskokonaisuudet. Kevätlukukaudella suunnitellaan, miten monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan seuraavana lukuvuonna. Ne voidaan toteuttaa koko koulun yhteisenä teemana tai vuosiluokkakokonaisuuksittain. Samalla sovitaan myös oppiaineiden jakautumisesta eri kokonaisuuksiin ja jokaiselle vuosiluokkakokonaisuudelle sen koolle kutsuva opettaja.

Kevään aikana suunnitellaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemat, sisällöt, tavoitteet ja arviointi sekä alustava toteutusaikataulu. Suunnitelmat liitetään osaksi lukuvuosisuunnitelmaa.

Teksti tarkistetaan alkusyksystä ja muokataan tarvittaessa. Oppilaat osallistuvat suunnitteluun sekä keväällä että syksyllä.

Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa osoitettu osaaminen ja työskentelytaidot arvioidaan mukana olevien oppiaineiden arvioinnin osana oppilaiden ja opettajien yhteistyönä. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien yhteistyö koulupolulla kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.