Perusopetuksen opetussuunnitelma

Ranskan kielen A-oppimäärän vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokille 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ranskan kieli A-oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen omassa luokassa. Lähestytään kielen ja kulttuurin ilmiöitä oppilaslähtöisesti. Tuetaan jokaisen omaa kieli- ja kulttuuri-identiteettiä avoimesti ja arvostavasti keskustellen.

 

Keskustellaan erilaisista tavoista viettää juhlia eri maissa ja kulttuureissa. Tutustutaan ranskalaisten tapoihin viettää erilaisia juhlia ja juhlapyhiä esim. joulunvietto, loppiainen, pääsiäinen, aprillipäivä, syntymäpäivä.

Tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin esim. musiikin, elokuvien ja sarjakuvien kautta.

Keskustellaan ranskasta ja muista kielistä: missä niitä voi kuulla ja nähdä ja miltä ne kuulostavat. Tehdään näkyväksi, mitä kieliä osataan, vaikka vain vähän. Mietitään, miten voi ymmärtää tai tulla ymmärretyksi, jos ei ole yhteistä kieltä.

 

Havainnoidaan ranskan kielen käyttötapoja, jotka poikkeavat suomen kielestä.

Pohditaan oman kulttuurin merkitystä itselle ja lähiympäristölle. Keskustellaan eri kulttuureista ja kulttuurien eroavaisuuksista rikkautena sekä ihmisten toistensa ymmärtämisen tärkeydestä vuorovaikutustilanteessa.

Keskustellaan oppilaiden omista matkakokemuksista ja eri kulttuurien kohtaamisista.

Tutustutaan ranskalaisten tapoihin viettää erilaisia juhlia ja juhlapyhiä (esim. joulunvietto, loppiainen, pääsiäinen, aprillipäivä.) Tutustutaan ranskalaiseen elämäntapaan ja vertaillaan sitä omaan, esim. koulunkäynti.

Tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin esim. musiikin, elokuvien, pienten tarinoiden, sarjakuvien, ruoan kautta.

Havainnoidaan ranskan kirjoituksen ja ääntämisen eroavaisuuksia. Korostetaan puhutun kielen ensisijaisuutta. Havainnoidaan ranskan ja muiden kielten esim. englannin kielen eroja ja yhtäläisyyksiä.

 

Pohditaan oman kulttuurin merkitystä itselle ja lähiympäristölle. Keskustellaan eri kulttuureista ja kulttuurien eroavaisuuksista rikkautena sekä ihmisten toistensa ymmärtämisen tärkeydestä vuorovaikutustilanteessa.

   

Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä ranskan kielen levinneisyyteen Euroopassa. Tutustutaan niihin Euroopan maihin, joissa puhutaan ranskaa.

Tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin esim. musiikin, elokuvien, ruoan, muodin ja sarjakuvien kautta.

Vertaillaan ranskan ja muiden kielten esim. englannin kielen eroja ja yhtäläisyyksiä.

Havainnoidaan arvostavaa kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa.  

Keskustellaan erilaisuudesta ja kulttuurien moninaisuudesta elämää rikastuttavana tekijänä. Rohkaistaan kriittiseen ajatteluun avoimessa ja luottamuksellisessa oppimisympäristössä. Pohditaan, millä tavoin kieli yhdistää ja erottaa ihmisiä.

 

Käytetään monimediaista autenttista materiaalia kulttuurituntemuksen syventämiseksi.

 

Tutkitaan ranskan kielen globaalia levinneisyyttä. Tutustutaan käsitteeseen Frankofonia ja siihen kuuluviin maihin.

Tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin esim. musiikin, elokuvien, kirjallisuuden, urheilun, muodin ja ruoan kautta.

Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Pyritään tarjoamaan oppilaille kokemuksia autenttisista vuorovaikutustilanteista, esimerkiksi ystäväluokkatoiminnan, vierailijoiden ja virtuaalivierailujen avulla.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä ja rohkaistaan häntä käyttämään ranskankielisiä sanoja ilman epäonnistumisen pelkoa.

 

Käytetään ilmaisuun kannustavia työtapoja, esimerkiksi leikkejä, lauluja, pelejä, draaman keinoja, joissa ei kiinnitetä huomiota virheisiin.

 

Opetellaan ranskan kieltä monin eri tavoin: toiminnallisesti ja useita eri aisteja käyttäen. Opiskellaan pareittain, pienissä ryhmissä, yksin ja koko luokan kanssa. Opetellaan eläytymään tilanteisiin ja viestimään koko kehoa käyttäen.

 

Opetellaan muistiinpainamiskeinoja harjoittelemalla sanoja aihepiireittäin visualisoimalla, esittämällä, ääneen lukemalla, parin kanssa tai itseltä kyselemällä.

 

Opetellaan käyttämään erilaisia apuvälineitä, kuten aakkosellisia sanastoja ja kappalesanastoja.

 

Opetellaan tekemään kotitehtäviä säännöllisesti kuuntelemalla, ääneen lukemalla ja toistamalla, itseltä kyselemällä sekä piirtäen ja kirjoittaen. Opetellaan ottamaan vastuu omista tehtävistä ja tekemään ne huolellisesti loppuun. Harjoitellaan itsearviointia.

 

 

Vahvistetaan oppilaan opiskelumotivaatiota ja kannustetaan häntä iloitsemaan oppimisesta.  

Opetellaan toimimaan yksin ja ryhmissä eri henkilöiden kanssa, auttamaan ja kuuntelemaan toinen toistaan.

Opetellaan ranskan kieltä monin eri tavoin: toiminnallisesti, draaman keinoja ja useita aisteja käyttäen.

 

Autetaan oppilasta tunnistamaan vahvuutensa ja löytämään itselleen sopivat ja motivoivat oppimistyylit. Kannustetaan kokeilemaan erilaisia oppimisen tapoja.

 

Tuetaan oppilaiden monilukutaidon kehittymistä käyttämällä luovasti erilaisia oppimistapoja ja eri medioita.

Harjoitellaan edelleen erilaisia muistiinpainamisen keinoja yksin, pareittain ja ryhmissä useita aisteja ja koko kehoa käyttäen. Opetellaan käyttämään aakkosellisia sanastoja ja sisällysluetteloa opiskelun apuna. Opetellaan käyttämään erilaisia apuvälineitä kuten sanakirjoja ja erilaisia nettisanakirjoja. 

 

Opetellaan arvioimaan omia taitoja ja asettamaan tavoitteita. Harjoitellaan vertais- ja itsearviointia.

Vahvistetaan edelleen oppilaan myönteistä asennetta ranskan opiskeluun. Kannustetaan oppilasta iloitsemaan oppimisesta sekä vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

 

Opetellaan ottamaan vastuu omista tehtävistä, saattamaan ne loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Harjoitellaan monipuolisia kielenopiskelutaitoja, joihin kuuluvat pari- ja ryhmätyöt sekä itsenäinen työskentely. Tehdään pienimuotoisia yhteistoiminnallisia projektitöitä, joihin kuuluu työn suunnittelu, työnjako, toteutus, jakaminen ja arviointi.  

 

Harjoitellaan sanojen merkitysten päättelyä ja tekstin ymmärtämistä asiayhteyden sekä sanallisen ja visuaalisen kontekstin avulla sekä ennakointistrategioita hyödyntämällä.

Opetellaan käyttämään erilaisia internetin tiedonlähteitä omien tuotosten tekemisessä.

 

Harjoitellaan omien työskentelytaitojen kuten ryhmä-, pari-, projekti- ja itsenäisen työskentelyn taitojen arviointia sekä kannustavaa vertaisarviointia. Arvioidaan oman kielitaidon kehitystä, esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun avulla.

Vahvistetaan edelleen oppilaan opiskelumotivaatiota. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

   

Vahvistetaan vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, TVT-taitoja sekä vastuuta omasta oppimisesta ja tehtävien loppuun saattamisesta.

Harjoitellaan vertais- ja itsearviointia, esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun avulla.

Opetellaan käyttämään erilaisia internetin tiedonlähteitä omien tuotosten tekemisessä. Käytetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia verkkotyökaluja omien tuotosten tekemiseen ja jakamiseen.

Opetellaan arvioimaan omaa kielitaitoa realistisesti ja hyödyntämään rohkeasti omia vahvuuksia. Opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta rakentavasti.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Opetellaan kuulemaan, toistamaan ja vähäisissä määrin puhumaan sekä tunnistamaan joitakin kirjoitettuja sanoja ja sanontoja. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, kotini ja ystäväni.

Harjoitellaan yksinkertaisia

kielenkäyttötarkoituksia ja viestintätilanteita, esimerkiksi tervehtimistä, esittäytymistä, nimeämistä, kiittämistä ja pienimuotoisia yksinkertaisia dialogeja arkipäivän tilanteissa.

Sanastoa kuten värejä, eläimiä, numeroita ja sanontoja esim. mieltymyksien kertomista ja tekemisistä kertomista opetellaan laulujen, leikkien ja pelien yhteydessä. Lisäksi niitä harjoitellaan liikettä, rytmiikkaa ja musiikkia käyttäen.

Yksinkertaisia kielen rakenteita ja lausemalleja harjoitellaan suullisesti sanastollisina fraaseina.

 

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä, puherytmiä ja intonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen.

Opetellaan kuulemaan, toistamaan, puhumaan ja lukemaan ja vähäisissä määrin kirjoittamaan ranskan kieltä.

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri: perhe, koti, koulunkäynti, arjen toiminnot, ystävät.

Tutustutaan arjen käsitteisiin ja ilmiöihin kuten ruokailuun, arjen rutiineihin, viikonpäiviin ja joihinkin ajanmääreisiin.

 

Opetellaan perusviestintätaitoja kuten katsekontaktia, vuorottelua, kuuntelemista ja reagointia.

Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita, esimerkiksi mielipiteiden ilmaisemista.

 

Tutustutaan kompensaatiostrategioihin kuten arvuutteluun, elekieleen ja piirtämiseen.

Sanastoa ja kielen rakenteita harjoitellaan suullisesti sanastollisina fraaseina sekä monenlaisten yksinkertaisten tekstien yhteydessä. Sanaston ja rakenteiden opettelua tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

 

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota toistamalla, lukemalla, laulamalla, kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen.

Harjoitellaan tunnistamaan ja ääntämään ranskan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

 

Opetellaan kuulemaan, kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ranskan kieltä.

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri: koti, koulunkäynti, arjen toiminnot, ystävät, vapaa-aika, toiminta lähiympäristössä, oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaisuus. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä.

 

Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan suullisesti monenlaisten tekstien yhteydessä. Sanaston ja rakenteiden opettelua tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Tutkitaan monenlaisia tekstilajeja monimediaisissa ympäristöissä. Kielitietoa opetellaan viestinnällisessä kontekstissa.

 

Havainnoidaan kohteliaan kommunikaation peruspiirteitä, esimerkiksi kohteliaita pyyntöjä ja kehotuksia, mielipiteen ilmaisua, kieltäytymistä.

 

Opetellaan käyttämään autenttisia oppimisympäristöjä ja haetaan verkosta tietoa esimerkiksi nähtävyyksistä, hinnoista ja matkoista.

 

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä, puherytmiä ja intonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen.

Harjoitellaan tunnistamaan ja käyttämään oppimisen apuna ranskan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Opetellaan kuulemaan, kuuntelemaan, puhumaan ja lukemaan ja kirjoittamaan ranskan kieltä.

Laajennetaan aihepiirejä elämästä ja toiminnasta ranskankielisessä ympäristössä ja maailmassa. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus.

Näkökulmana on minä, me ja maailma. Harjoitellaan kertomista menneessä ajassa ja tulevaisuudesta.

 

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia. Sanastoa ja kielen rakenteita opitaan tutkimalla ja tuottamalla monenlaisia tekstilajeja, esimerkiksi dialogeja, mainoksia, videoita ja pieniä esitelmiä.

Kielitietoa opetellaan viestinnällisessä kontekstissa esimerkiksi yhteistyössä äidinkielen oppiaineen kanssa. Harjaannutaan tunnistamaan kielitiedon käsitteitä, joiden avulla voidaan jäsentää kieltä.

 

Etsitään ranskankielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon ranskan kielen levinneisyys.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä, puherytmiä ja intonaatiota kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen. Hyödynnetään verkon autenttisia oppimisympäristöjä kuten lauluja ja videoita.