Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Vieraan kielen ranska A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen 

(valtakunnalliset perusteet)

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen

moninaisuuteen ja

kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen

moninaisuuteen ja

kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen

moninaisuuteen ja

kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen  

Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata, mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan. 

Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan joistakin oman kulttuurin piirteistä. Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat kielikuntiin. Oppilas tunnistaa lähiympäristönsä kieliä.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintoja opiskeltavan kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen rakenteellisista, sanastollisista tai muista eroista ja yhtäläisyyksistä. 

Oppilas vertailee eri kieliä ja tiedostaa, että niiden välillä on rakenteellisia sanastollisia tai muita eroja ja yhtäläisyyksiä.

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen 

Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä voi nähdä tai kuulla. 

Oppilas tietää, että ranskan kieltä voi kuulla ja nähdä monenlaisissa tilanteissa tai medioissa.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä 

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekemiseen

Oppilas on tietoinen opiskelun tavoitteista ja pyrkii osallistumaan ryhmän yhteisten tehtävien tekemiseen.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen  

Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

Oppilas pyrkii opiskelemaan tavoitteellisesti ja arvioimaan taitojaan. Oppilas harjoittelee myös tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kielenopiskelussa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.

Oppilas selviytyy joistakin rutiininomaista viestintätilanteista tukeutuen viestintäkumppaniin.

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3

Viestintästrategioiden käyttö 

Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

Oppilas osaa käyttää joitakin kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Oppilas osaa käyttää joitakin yksinkertaisia kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Oppilas tunnistaa yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta, toistettua puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään jonkin verran yksinkertaista tietoa lyhyestä tekstistä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee hyvin suppean perussanaston ja muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen sekä peruskieliopin aineksia

Oppilas pystyy kertomaan joistakin harjoitelluista asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan muutaman lyhyen ilmaisun harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää joitakin harjoiteltuja ilmaisuja ymmärrettävästi. Oppilas osaa käyttää suppeaa perussanastoa ja muutamia ilmauksia sekä peruskieliopin aineksia

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Vieraan kielen ranska A-oppimäärän arviointiperusteet 3.vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T 1 Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas osaa nimetä lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita

Oppilas on tietoinen, että lähiympäristössä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

T2 Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä.

Oppilas osaa havainnoida joitakin eri kieliä.

T4 Oppilas havainnoi ranskan kielen esiintymistä lähiympäristössä.

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas tunnistaa ranskan kielen esiintymisen lähiympäristössä

Oppilas tunnistaa jonkin verran ranskan kielen esiintymistä lähiympäristössä.

Kielenopiskelutaidot

T5 Oppilas harjoittelee ilmaisemaan itseään rohkeasti ja opettelee työskentelemään yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas harjoittelee yritteliäästi ilmaisemaan itseään ranskan kielellä ja osaa työskennellä muiden kanssa.

Oppilas pyrkii harjoittelemaan ilmaisemaan itseään ranskan kielellä ja työskentelemään muiden kanssa.

T6 Oppilas harjoittelee työskentelemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta pienten tehtävien loppuunsaattamisesta

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas harjoittelee työskentelyä itsenäisesti ja ottaa vastuuta tehtävistään.

Oppilas pyrkii työskentelemään itsenäisesti, mutta tarvitsee apua tehtävien suorittamiseksi ja loppuun saattamiseksi.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 Oppilas havainnoi arkielämän vuorovaikutustilanteita

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa arkielämän vuorovaikutustilanteita

Oppilas pyrkii havainnoimaan ja tunnistamaan arkielämän vuorovaikutustilanteita

T8 Oppilas havainnoi helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

S3

Kompensaatiostrategioiden käyttö vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa

Oppilas pyrkii havainnoimaan ja tunnistamaan helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa

T9 Oppilas havainnoi yksinkertaisia ranskan kielen kohteliaita ilmauksia.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa yksinkertaisia ranskan kielen kohteliaita ilmauksia.

Oppilas pyrkii havainnoimaan ja tunnistamaan yksinkertaisia ranskan kielen kohteliaita ilmauksia.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 Oppilas havainnoi yksinkertaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa yksinkertaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas pyrkii havainnoimaan ja tunnistamaan yksinkertaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 Oppilas tutustuu ranskan kielen ääntämiseen.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas tunnistaa ranskan kielen äänteitä ja osaa toistaa runsaasti sanoja ja yksinkertaisia sanontoja.

Oppilas pyrkii tunnistamaan ranskan kielen äänteitä ja osaa toistaa runsaasti sanoja ja yksinkertaisia sanontoja.

Vieraan kielen ranska A-oppimäärän arviointiperusteet 4.vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen

moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen

moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen

moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen

moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T 1 Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas osaa nimetä lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

Oppilas tietää, että lähiympäristössä on erilaisia kieliä ja kulttuureita.

T2 Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä

Oppilas pyrkii havainnoimaan eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T4 Oppilas havainnoi ranskan kielen esiintymistä lähiympäristössä ja eri medioissa.

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas osaa havainnoida ranskan kielen esiintymistä lähiympäristössä ja eri medioissa .

Oppilas pyrkii havainnoimaan ranskan kielen esiintymistä lähiympäristössä ja joissakin medioissa.

Kielenopiskelutaidot

T5 Oppilas uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti ja opettelee työskentelemään yhdessä, pareittain tai pienissä ryhmissä

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään ja osaa työskennellä muiden kanssa.

Oppilas pyrkii ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan työskentelyä muiden kanssa.

T6 Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuunsaattamisesta. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintävälineiden käyttöä oppimisen tukena.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta tehtävistään. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintävälineiden käyttöä oppimisen tukena.

Oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä, mutta tarvitsee apua tehtävän suorittamiseksi ja loppuun saattamiseksi. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan avustetusti erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintävälineiden käyttöä oppimisen tukena.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 Oppilas tutustuu monenlaisiin arkielämän vuorovaikutustilanteisiin.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas tunnistaa monenlaisia arkielämän vuorovaikutustilanteita ja harjoittelee niissä toimimista

Oppilas pyrkii tunnistamaan monenlaisia arkielämän vuorovaikutustilanteita.

T8 Oppilas tutustuu helppoihin kompensaatiostrategioihin viestintätilanteissa.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas pyrkii tunnistamaan ja ymmärtämään helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9 Oppilas tutustuu ranskan kielen kohteliaaseen kielenkäyttöön.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää hieman ranskan kielen kohteliasta kielenkäyttöä.

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää hieman ranskan kielen kohteliasta kielenkäyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 Oppilas tutustuu ikätasolleen sopiviin ja itseään kiinnostaviin puhuttuihin ja kirjoitettuihin teksteihin.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää joitakin ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas tunnistaa ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 Oppilas harjoittelee ranskan kielen ääntämistä.

Oppilas harjoittelee kirjoittamaan sanoja ja yleisimpiä fraaseja.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas harjoittelee ranskan kielen ääntämistä toistamalla runsaasti sanoja ja yksinkertaisia sanontoja. Oppilas harjoittelee kirjoittamaan sanoja ja yleisimpiä fraaseja.

Oppilas pyrkii harjoittelemaan ranskan kielen ääntämistä toistamalla runsaasti sanoja ja yksinkertaisia sanontoja. Oppilas harjoittelee kirjoittamaan sanoja ja yleisimpiä fraaseja.

Vieraan kielen ranska A-oppimäärän arviointiperusteet 5.vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen

moninaisuuteen ja

kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen

moninaisuuteen ja

kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen

moninaisuuteen ja

kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen

moninaisuuteen ja

kielitietoisuuteen

T 1 Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan oman kulttuurinsa piirteistä.

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas ymmärtää oman kulttuurinsa merkityksen ja pystyy mainitsemaan oman kulttuurinsa piirteitä.

Oppilas tunnistaa oman kulttuurinsa piirteitä ja pystyy mainitsemaan joitakin niistä.

T2 Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 Oppilas vertailee eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja mainita yhtäläisyyksiä ja eroja äidinkielen ja ranskan kielen välillä.

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja tiedostaa, että niiden välillä on eroja.

T4 Oppilas tutustuu ranskankielisiin aineistoihin eri medioissa.

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas tunnistaa ranskan kielen esiintymisen eri medioissa.

Oppilas tietää, että ranskan kieltä esiintyy eri medioissa.

Kielenopiskelutaidot

T5 Oppilas harjoittelee monipuolisesti kielenoppimistaitoja. Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä muita kannustaen.

S2

Toiminta itsenäisesti ja ryhmässä.

Oppilas osaa ilmaista itseään ja työskennellä ryhmässä muut huomioiden. Oppilas tietää, että ranskan kieltä opitaan monin eri tavoin.

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti, tukeutuen apuun ja harjoittelee työskentelyä muiden kanssa.

T6 Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuunsaattamisesta. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten verkkotyökalujen käyttöä.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas opiskelee tavoitteellisesti ja ottaa vastuuta tehtävien suorittamisesta ja loppuun saattamisesta.

Oppilas pyrkii opiskelemaan tavoitteellisesti, mutta tarvitsee apua tehtävien suorittamiseksi ja loppuun saattamiseksi.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 Oppilas harjoittelee yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy yksinkertaisista suullisista ja kirjallisista vuorovaikutustilanteista

Oppilas pyrkii harjoittelemaan yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita

T8

Oppilas harjoittelee helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa ja myös muita viestintästrategioita.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osaa käyttää joitakin helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas harjoittelee helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia ranskan kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää joitakin yksinkertaisia ranskan kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia ranskan kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas tulkitsee yksinkertaisia ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas osaa tulkita yksinkertaisia ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas pyrkii tulkitsemaan yksinkertaisia ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä tutustuu kielen joihinkin oleellisimpiin rakenteisiin.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas harjoittelee aktiivisesti ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä osaa joitakin kielen oleellisimpia rakenteita.

Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä osaa yksittäisiä kielen oleellisimpia rakenteita.