Perusopetuksen opetussuunnitelma

Venäjän kielen A-oppimäärän vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokille 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Venäjän kieli A-oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tutustutaan mahdolliseen kielten ja kulttuurien moninaisuuteen omassa luokassa. Lähestytään kielen ja kulttuurin ilmiöitä oppilaslähtöisesti. Tuetaan jokaisen omaa kieli- ja kulttuuri-identiteettiä avoimesti ja arvostavasti keskustellen.

Keskustellaan venäjästä ja muista kielistä: missä niitä voi kuulla ja nähdä ja miltä ne kuulostavat. Tehdään näkyväksi, mitä kieliä osataan, vaikka vain vähän. Mietitään, miten voi ymmärtää tai tulla ymmärretyksi, jos ei ole yhteistä kieltä. Huomioidaan kulttuurien välisiä eroja arkipäivän tilanteissa.

Keskustellaan oppilaiden omista matkakokemuksista ja eri kulttuurien kohtaamisista.

Tutustutaan venäläisten tapoihin viettää erilaisia juhlia ja juhlapyhiä. Tutustutaan venäläiseen elämäntapaan ja kulttuuriin ja vertaillaan sitä omaan.

Havainnoidaan venäjän kirjoitetun ja puhutun kielen eroavaisuuksia. Korostetaan puhutun kielen ensisijaisuutta.

Havainnoidaan venäjän ja muiden kielten esim. englannin kielen eroja ja yhtäläisyyksiä.

Havainnoidaan venäjän kielen käyttötapoja, jotka poikkeavat suomen kielestä kuten teitittelyn yleisyys ja nimikulttuuri.

Keskustellaan kulttuurien eroavaisuuksista rikkautena sekä ihmisten toistensa ymmärtämisen tärkeydestä vuorovaikutustilanteessa.

Keskustellaan venäjän kielen merkityksestä maailmassa ja Suomelle, kuulumisesta slaavilaiseen kieliperheeseen ja kurkistetaan lyhyesti muihin slaavilaisiin kieliin.

Jatketaan venäläiseen kulttuuriin tutustumista. Pyritään tarjoamaan oppilaille autenttista materiaalia kulttuurin tuntemuksen lisäämiseksi esimerkiksi verkkoyhteyksiä hyödyntäen.

Vertaillaan venäjän ja muiden kielten esim. englannin kielen eroja ja yhtäläisyyksiä.

Havainnoidaan arvostavaa kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Keskustellaan erilaisuudesta ja kulttuurien moninaisuudesta elämää rikastuttavana tekijänä. Rohkaistaan kriittiseen ajatteluun avoimessa ja luottamuksellisessa oppimisympäristössä. Pohditaan, millä tavoin kieli yhdistää ja erottaa ihmisiä.

Jatketaan venäläiseen kulttuuriin tutustumista. Pyritään tarjoamaan oppilaille autenttista materiaalia kulttuurin tuntemuksen lisäämiseksi esimerkiksi verkkoyhteyksiä hyödyntäen.

Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan oppilaille kokemuksia autenttisista vuorovaikutustilanteista.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Tuetaan oppilaan myönteistä asennetta kielen opiskeluun. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä ja rohkaistaan häntä käyttämään venäjänkielisiä sanoja ilman epäonnistumisen pelkoa.

Käytetään ilmaisuun kannustavia työtapoja, esimerkiksi leikkejä, lauluja, pelejä, draaman keinoja, joissa ei kiinnitetä huomiota virheisiin. Kielten oppimista tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Opetellaan venäjän kieltä monin eri tavoin. Opiskellaan pareittain, pienissä ryhmissä, yksin ja koko luokan kanssa. Harjoitellaan kuuntelemista ja puhumista.

Opetellaan muistiinpainamiskeinoja harjoittelemalla sanoja esittämällä, ääneen lukemalla, parin kanssa tai itseltä kyselemällä.

Tutustutaan erilaisiin apuvälineisiin, kuten aakkosellisiin sanastoihin ja kappalesanastoihin, sanastosovelluksiin ja peleihin.

Opetellaan tekemään kotitehtäviä säännöllisesti ääneen lukemalla ja toistamalla, itseltä kyselemällä sekä piirtäen ja kirjoittaen. Opetellaan ottamaan vastuu omista tehtävistä ja tekemään ne huolellisesti loppuun. Harjoitellaan itsearviointia.

Vahvistetaan oppilaan opiskelumotivaatiota ja kannustetaan häntä iloitsemaan oppimisesta.

Opetellaan toimimaan yksin ja ryhmissä eri henkilöiden kanssa, auttamaan ja kuuntelemaan toinen toistaan.

Opetellaan venäjän kieltä monin eri tavoin: toiminnallisesti, draaman keinoja ja eri aisteja käyttäen. Kielten oppimista tukevat myös liike, rytmiikka ja musiikki.

Autetaan oppilasta tunnistamaan vahvuutensa ja löytämään itselleen sopivat ja motivoivat oppimistyylit. Kannustetaan kokeilemaan erilaisia oppimisen tapoja ja rohkaistaan oppilasta käyttämään jo olemassa olevaa kielitaitoa

Harjoitellaan edelleen erilaisia muistiinpainamisen keinoja yksin, pareittain ja ryhmissä. Harjoitellaan aakkosellisten sanastojen ja sisällysluettelon käyttöä opiskelun apuna.

Opetellaan arvioimaan omia taitoja ja asettamaan tavoitteita. Harjoitellaan vertais- ja itsearviointia.

Vahvistetaan edelleen oppilaan myönteistä asennetta venäjän opiskeluun. Kannustetaan oppilasta iloitsemaan oppimisesta sekä vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

Opetellaan ottamaan vastuu omista tehtävistä, saattamaan ne loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Harjoitellaan monipuolisia kielenopiskelutaitoja, joihin kuuluvat pari- ja ryhmätyöt sekä itsenäinen työskentely. Harjoitellaan ryhmätöitä ja ryhmätyötaitoja ja niiden arviointia.

Tutustutaan erilaisiin apuvälineisiin kuten sanakirjoihin ja nettisanakirjoihin.

Harjoitellaan sanojen merkitysten päättelyä asiayhteydestä. Harjoitellaan tekstin ydinaineksen löytämistä

Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan erilaisiin verkkotyökaluihin omien tuotosten tekemisessä.

Vahvistetaan edelleen oppilaan opiskelumotivaatiota. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä. Vahvistetaan tehokkaita kielenopiskelutaitoja. Opetellaan ottamaan vastuu omista tehtävistä, saattamaan ne loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä

Harjoitellaan vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. TVT:tä hyödynnetään opiskelussa mahdollisuuksien mukaan. Harjoitellaan vertais- ja itsearviointia.

Harjoitellaan käyttämään erilaisia internetin tiedonlähteitä omien tuotosten tekemisessä. Käytetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia verkkotyökaluja omien tuotosten tekemiseen.

Opetellaan arvioimaan omaa kielitaitoa realistisesti ja hyödyntämään rohkeasti omia vahvuuksia. Opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta rakentavasti.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tutustutaan kyrilliseen painokirjaimistoon.

Opetellaan kuulemaan ja toistamaan äänteitä, sanoja ja yksinkertaisia fraaseja. Alussa painopiste on suullisessa kielitaidossa ja kirjoittamista harjoitellaan rauhalliseen tahtiin.

Harjoitellaan yksinkertaisia

viestintätilanteita kuten tervehtimistä, esittäytymistä, nimeämistä ja kiittämistä. Kiinnitetään huomiota perusviestintätaitoihin kuten katsekontaktiin, vuorotteluun, kuuntelemiseen ja reagointiin.

Harjoitellaan perussanastoa eri oppimistapoja hyödyntäen. Käytetään apuna toiminnallisuutta.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä, puherytmiä ja intonaatiota.

Harjoitellaan ymmärtämään, toistamaan ja vähäisissä määrin puhumaan venäjän kieltä. Kirjoittamista harjoitellaan mallin avulla. Jatketaan kyrillisen kirjaimiston harjoittelua ja tutustutaan myös kaunokirjoitukseen.

Sisällöissä huomioidaan oppilasta lähellä olevat arjen käsitteet ja ilmiöt.

Opetellaan perusviestintätaitoja kuten katsekontaktia, vuorottelua, kuuntelemista ja reagointia.

Tutustutaan kompensaatiostrategioihin kuten arvuutteluun, elekieleen ja piirtämiseen.

Sanastoa ja kielen rakenteita harjoitellaan suullisesti sanastollisina fraaseina sekä yksinkertaisten tekstien yhteydessä.

Havainnoidaan ja harjoitellaan monipuolisesti ja runsaasti ääntämistä ja intonaatiota mm. toistamalla, lukemalla, laulamalla, kielellä leikitellen ja teksteihin eläytyen.

Opetellaan kuulemaan, kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja jonkin verran kirjoittamaan venäjän kieltä.

Sisällöissä pyritään huomioimaan oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri.

Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti monin eri tavoin.

Havainnoidaan kohteliaan kommunikaation peruspiirteitä, esimerkiksi kohteliaita pyyntöjä ja kehotuksia, mielipiteen ilmaisua, kieltäytymistä.

Harjoitellaan käyttämään autenttisia oppimisympäristöjä ja haetaan verkosta tietoa esimerkiksi nähtävyyksistä, hinnoista ja matkoista.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa ja intonaatiota.

Opetellaan kuulemaan, kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan venäjän kieltä.

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia. Sanastoa ja kielen rakenteita harjoitellaan monin eri tavoin esimerkiksi tutkimalla ja tuottamalla erilaisia tekstilajeja.

Harjaannutaan tunnistamaan kielitiedon käsitteitä, joiden avulla voidaan jäsentää kieltä.

Kannustetaan oppilasta etsimään venäjänkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä ja verkosta.

Harjoitellaan ääntämistä, sanapainoa ja intonaatiota. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan verkon autenttisia oppimisympäristöjä.