Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Vieraan kielen venäjä A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen (valtakunnalliset kriteerit)

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata, mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan.  

Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja on tietoinen siitä, että ympärillä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintoja opiskeltavan kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen rakenteellisista, sanastollisista tai muista eroista ja yhtäläisyyksistä.  

Oppilas on tietoinen, että eri kielten välillä on rakenteellisia, sanastollisia ja muita eroja ja yhtäläisyyksiä.

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä voi nähdä tai kuulla.  

Oppilas tietää, että venäjän kieltä voi kuulla ja nähdä eri tilanteissa ja medioissa.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekemiseen.

Oppilas on tietoinen opiskelun tavoitteista ja pystyy jonkin verran osallistumaan ryhmän työskentelyyn.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan. 

Oppilas pyrkii opiskelemaan tavoitteellisesti ja arvioimaan taitojaan. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan myös tieto- ja viestintäteknologian käyttöä opiskelussa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.  

Oppilas pyrkii selviytymään rutiininomaisia viestintätilanteita tukeutuen usein viestintäkumppaniin. 

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein. 

Oppilas osaa käyttää joitakin apukeinoja viestintätilanteissa. 

Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein. 

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa. 

Oppilas osaa käyttää joitakin yksinkertaisia kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä. 

Oppilas tunnistaa yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta, toistettua puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään jonkin verran yksinkertaista tietoa lyhyestä tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee hyvin suppean perussanaston ja muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen sekä peruskieliopin aineksia.

Oppilas pystyy kertomaan joistakin harjoitelluista asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan muutaman lyhyen ilmaisun harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää joitakin harjoiteltuja ilmaisuja ymmärrettävästi. Oppilas osaa käyttää suppeaa perussanastoa ja muutamia ilmauksia sekä peruskieliopin aineksia. 

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Vieraan kielen venäjä A-oppimäärän arviointiperusteet 3. vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas on tietoinen, että ympärillä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

Oppilas on tietoinen, että ympärillä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä. Herätetään oppilaan kielellinen uteliaisuus.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja osoittaa uteliaisuutta kieltä kohtaan.

Oppilas pyrkii havainnoimaan eri kieliä.

T4

Oppilas havainnoi venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas havainnoi venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

Oppilas havainnoi joinkin verran venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas harjoittelee työskentelemään yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä. Oppilas tutustuu opetuksen tavoitteisiin.

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa työskennellä muiden kanssa.

Oppilas pyrkii työskentelemään muiden kanssa.

T6

Oppilas harjoittelee työskentelemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta omista tehtävistään.

Oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä ja tarvitsee tukea tehtävistä huolehtimisessa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas havainnoi arkielämän vuorovaikutustilanteita.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa arkielämän vuorovaikutustilanteita

Oppilas pyrkii havainnoimaan ja tunnistamaan arkielämän vuorovaikutustilanteita.

T8

Oppilas havainnoi helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas pyrkii havainnoimaan ja tunnistamaan helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9

Oppilas tutustuu yksinkertaisiin venäjän kielen kohteliaisiin ilmauksiin.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tunnistaa yksinkertaisia venäjän kielen kohteliaita ilmauksia.

Oppilas tunnistaa joitakin yksinkertaisia venäjän kielen kohteliaita ilmauksia.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas tutustuu kyrilliseen kirjaimistoon. Oppilas havainnoi yksinkertaisia puhuttuja ja kirjoitettuja sanoja ja lyhyitä lauseita.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas tuntee kyrillistä kirjaimistoa ja osaa tunnistaa yksinkertaisia sanoja ja lyhyitä lauseita.

Oppilas tuntee jonkin verran kyrillistä kirjaimistoa ja harjoittelee tunnistamaan yksinkertaisia sanoja ja lyhyitä lauseita.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas tutustuu venäjän kielen ääntämiseen. Oppilas harjoittelee kyrillisten painokirjainten kirjoittamista.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa tuottaa venäjän kielen äänteitä ja harjoittelee kirjoittamaan kyrillisiä kirjaimia mallin mukaan.

Oppilas osaa tuottaa venäjän kielen äänteitä ja harjoittelee kirjoittamaan kyrillisiä kirjaimia mallin mukaan.

Vieraan kielen venäjä A-oppimäärän arviointiperusteet 4. vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas on tietoinen, että ympärillä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

Oppilas on tietoinen, että ympärillä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

Oppilas pyrkii havainnoimaan eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T4

Oppilas havainnoi venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas osaa havainnoida venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

Oppilas pyrkii havainnoimaan venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään virheistä välittämättä ja osaa työskennellä yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä. Oppilas tutustuu opetuksen tavoitteisiin.

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään ja osaa työskennellä muiden kanssa. Oppilas on tietoinen siitä, että oppiminen on tavoitteellista.

Oppilas pyrkii ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan työskentelyä muiden kanssa.

T6

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisen tukena.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta tehtävistään. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintävälineiden käyttöä oppimisen tukena.

Oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä, mutta tarvitsee apua tehtävän suorittamiseksi ja loppuun saattamiseksi. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan avustetusti erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintävälineiden käyttöä oppimisen tukena.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas tutustuu monenlaisiin arkielämän vuorovaikutustilanteisiin.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas harjoittelee toimimaan erilaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas tutustuu monenlaisiin arkielämän vuorovaikutustilanteisiin.

T8

Oppilas harjoittelee helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas pyrkii tunnistamaan ja ymmärtämään helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9

Oppilas tutustuu venäjän kielen kohteliaaseen kielenkäyttöön.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää jonkin verran venäjän kielen kohteliasta kielenkäyttöä.

Oppilas tunnistaa hieman venäjän kielen kohteliasta kielenkäyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas jatkaa kyrilliseen kirjaimistoon tutustumista. Oppilas tutustuu ikätasolleen sopiviin ja itseään kiinnostaviin puhuttuihin ja kirjoitettuihin lyhyisiin teksteihin.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas tuntee kyrillistä kirjaimistoa. Oppilas tunnistaa ja pyrkii ymmärtämään joitakin ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja lyhyitä tekstejä.

Oppilas tuntee jonkin verran kyrillistä kirjaimistoa. Oppilas pyrkii tunnistamaan joitakin ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja lyhyitä tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee venäjän kielen ääntämistä ja tutustuu joihinkin kielen perusrakenteisiin. Oppilas harjoittelee kirjoittamaan sanoja ja joitakin fraaseja kyrillisillä painokirjaimilla.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas harjoittelee venäjän kielen ääntämistä. Oppilas osaa kirjoittaa joitakin sanoja ja yleisimpiä fraaseja kyrillisillä painokirjaimilla.

Oppilas harjoittelee venäjän kielen ääntämistä. Oppilas osaa kirjoittaa jonkin verran kyrillisillä painokirjaimilla.

Vieraan kielen venäjä A-oppimäärän arviointiperusteet 5. vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan oman kulttuurinsa piirteistä.

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas ymmärtää oman kulttuurinsa merkityksen ja pystyy mainitsemaan oman kulttuurinsa piirteitä.

Oppilas tunnistaa oman kulttuurinsa piirteitä ja pystyy mainitsemaan joitakin niistä.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3

Oppilas vertailee eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja mainita yhtäläisyyksiä ja eroja äidinkielen ja venäjän kielen välillä.

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja tiedostaa, että niiden välillä on eroja.

T4

Oppilas tutustuu venäjänkieliseen aineistoon eri medioissa mahdollisuuksien mukaan.

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas tunnistaa venäjän kielen esiintymisen eri medioissa.

Oppilas tietää, että venäjän kieltä esiintyy eri medioissa.

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas harjoittelee monipuolisesti kielenoppimistaitoja. Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä muita kannustaen. Oppilas tutustuu opetuksen tavoitteisiin.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas osaa ilmaista itseään ja työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä muut huomioiden. Oppilas tietää, että venäjän kieltä opitaan monin eri tavoin. Oppilas on tietoinen, että oppiminen on tavoitteellista.

Oppilas tarvitsee ohjausta itsenäiseen työskentelyyn ja harjoittelee työskentelyä muiden kanssa.

T6

Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten verkkotyökalujen käyttöä.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas opiskelee tavoitteellisesti ja ottaa vastuuta tehtävien suorittamisesta ja loppuun saattamisesta. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten verkkotyökalujen käyttöä.

Oppilas pyrkii opiskelemaan tavoitteellisesti, mutta tarvitsee apua tehtävien suorittamiseksi ja loppuun saattamiseksi.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviää yksinkertaisista suullisista ja kirjallisista vuorovaikutustilanteista mallin avulla.

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita mallin mukaan.

T8

Oppilas harjoittelee helppoja viestintästrategioita kuten kompensaationstrategioita.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas pystyy hyödyntämään joitakin helppoja viestintästrategioita.

Oppilas harjoittelee helppoja viestintästrategioita.

T9

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia venäjän kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas harjoittelee käyttämään yksinkertaisia venäjän kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia venäjän kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas osaa lukea kyrillisiä kirjaimia. Oppilas harjoittelee tulkitsemaan erilaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas osaa lukea kyrillisiä kirjaimia. Oppilas harjoittelee tulkitsemaan erilaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas osaa jonkin verran lukea kyrillisiä kirjaimia. Oppilas harjoittelee tulkitsemaan joitakin ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä kielen joitakin oleellisimpia rakenteita. Oppilas osaa kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä tutustuu kielen joihinkin oleellisimpiin rakenteisiin. Oppilas osaa kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla.

Oppilas pyrkii harjoittelemaan jonkin verran ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä tutustuu kielen joihinkin oleellisimpiin rakenteisiin. Oppilas osaa jonkin verran kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla.

 kielen venäjä A-oppimäärän arviointiperusteet 3. vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas on tietoinen, että ympärillä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

Oppilas on tietoinen, että ympärillä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä. Herätetään oppilaan kielellinen uteliaisuus.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja osoittaa uteliaisuutta kieltä kohtaan.

Oppilas pyrkii havainnoimaan eri kieliä.

T4

Oppilas havainnoi venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas havainnoi venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

Oppilas havainnoi joinkin verran venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas harjoittelee työskentelemään yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä. Oppilas tutustuu opetuksen tavoitteisiin.

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa työskennellä muiden kanssa.

Oppilas pyrkii työskentelemään muiden kanssa.

T6

Oppilas harjoittelee työskentelemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta omista tehtävistään.

Oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä ja tarvitsee tukea tehtävistä huolehtimisessa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas havainnoi arkielämän vuorovaikutustilanteita.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa arkielämän vuorovaikutustilanteita

Oppilas pyrkii havainnoimaan ja tunnistamaan arkielämän vuorovaikutustilanteita.

T8

Oppilas havainnoi helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas pyrkii havainnoimaan ja tunnistamaan helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9

Oppilas tutustuu yksinkertaisiin venäjän kielen kohteliaisiin ilmauksiin.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tunnistaa yksinkertaisia venäjän kielen kohteliaita ilmauksia.

Oppilas tunnistaa joitakin yksinkertaisia venäjän kielen kohteliaita ilmauksia.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas tutustuu kyrilliseen kirjaimistoon. Oppilas havainnoi yksinkertaisia puhuttuja ja kirjoitettuja sanoja ja lyhyitä lauseita.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas tuntee kyrillistä kirjaimistoa ja osaa tunnistaa yksinkertaisia sanoja ja lyhyitä lauseita.

Oppilas tuntee jonkin verran kyrillistä kirjaimistoa ja harjoittelee tunnistamaan yksinkertaisia sanoja ja lyhyitä lauseita.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas tutustuu venäjän kielen ääntämiseen. Oppilas harjoittelee kyrillisten painokirjainten kirjoittamista.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa tuottaa venäjän kielen äänteitä ja harjoittelee kirjoittamaan kyrillisiä kirjaimia mallin mukaan.

Oppilas osaa tuottaa venäjän kielen äänteitä ja harjoittelee kirjoittamaan kyrillisiä kirjaimia mallin mukaan.

Vieraan kielen venäjä A-oppimäärän arviointiperusteet 4. vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas on tietoinen, että ympärillä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

Oppilas on tietoinen, että ympärillä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

Oppilas pyrkii havainnoimaan eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T4

Oppilas havainnoi venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas osaa havainnoida venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

Oppilas pyrkii havainnoimaan venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään virheistä välittämättä ja osaa työskennellä yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä. Oppilas tutustuu opetuksen tavoitteisiin.

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään ja osaa työskennellä muiden kanssa. Oppilas on tietoinen siitä, että oppiminen on tavoitteellista.

Oppilas pyrkii ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan työskentelyä muiden kanssa.

T6

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisen tukena.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta tehtävistään. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintävälineiden käyttöä oppimisen tukena.

Oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä, mutta tarvitsee apua tehtävän suorittamiseksi ja loppuun saattamiseksi. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan avustetusti erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintävälineiden käyttöä oppimisen tukena.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas tutustuu monenlaisiin arkielämän vuorovaikutustilanteisiin.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas harjoittelee toimimaan erilaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas tutustuu monenlaisiin arkielämän vuorovaikutustilanteisiin.

T8

Oppilas harjoittelee helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas pyrkii tunnistamaan ja ymmärtämään helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9

Oppilas tutustuu venäjän kielen kohteliaaseen kielenkäyttöön.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää jonkin verran venäjän kielen kohteliasta kielenkäyttöä.

Oppilas tunnistaa hieman venäjän kielen kohteliasta kielenkäyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas jatkaa kyrilliseen kirjaimistoon tutustumista. Oppilas tutustuu ikätasolleen sopiviin ja itseään kiinnostaviin puhuttuihin ja kirjoitettuihin lyhyisiin teksteihin.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas tuntee kyrillistä kirjaimistoa. Oppilas tunnistaa ja pyrkii ymmärtämään joitakin ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja lyhyitä tekstejä.

Oppilas tuntee jonkin verran kyrillistä kirjaimistoa. Oppilas pyrkii tunnistamaan joitakin ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja lyhyitä tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee venäjän kielen ääntämistä ja tutustuu joihinkin kielen perusrakenteisiin. Oppilas harjoittelee kirjoittamaan sanoja ja joitakin fraaseja kyrillisillä painokirjaimilla.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas harjoittelee venäjän kielen ääntämistä. Oppilas osaa kirjoittaa joitakin sanoja ja yleisimpiä fraaseja kyrillisillä painokirjaimilla.

Oppilas harjoittelee venäjän kielen ääntämistä. Oppilas osaa kirjoittaa jonkin verran kyrillisillä painokirjaimilla.

Vieraan kielen venäjä A-oppimäärän arviointiperusteet 5. vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan oman kulttuurinsa piirteistä.

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas ymmärtää oman kulttuurinsa merkityksen ja pystyy mainitsemaan oman kulttuurinsa piirteitä.

Oppilas tunnistaa oman kulttuurinsa piirteitä ja pystyy mainitsemaan joitakin niistä.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3

Oppilas vertailee eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja mainita yhtäläisyyksiä ja eroja äidinkielen ja venäjän kielen välillä.

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja tiedostaa, että niiden välillä on eroja.

T4

Oppilas tutustuu venäjänkieliseen aineistoon eri medioissa mahdollisuuksien mukaan.

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas tunnistaa venäjän kielen esiintymisen eri medioissa.

Oppilas tietää, että venäjän kieltä esiintyy eri medioissa.

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas harjoittelee monipuolisesti kielenoppimistaitoja. Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä muita kannustaen. Oppilas tutustuu opetuksen tavoitteisiin.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas osaa ilmaista itseään ja työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä muut huomioiden. Oppilas tietää, että venäjän kieltä opitaan monin eri tavoin. Oppilas on tietoinen, että oppiminen on tavoitteellista.

Oppilas tarvitsee ohjausta itsenäiseen työskentelyyn ja harjoittelee työskentelyä muiden kanssa.

T6

Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten verkkotyökalujen käyttöä.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas opiskelee tavoitteellisesti ja ottaa vastuuta tehtävien suorittamisesta ja loppuun saattamisesta. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten verkkotyökalujen käyttöä.

Oppilas pyrkii opiskelemaan tavoitteellisesti, mutta tarvitsee apua tehtävien suorittamiseksi ja loppuun saattamiseksi.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviää yksinkertaisista suullisista ja kirjallisista vuorovaikutustilanteista mallin avulla.

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita mallin mukaan.

T8

Oppilas harjoittelee helppoja viestintästrategioita kuten kompensaationstrategioita.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas pystyy hyödyntämään joitakin helppoja viestintästrategioita.

Oppilas harjoittelee helppoja viestintästrategioita.

T9

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia venäjän kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas harjoittelee käyttämään yksinkertaisia venäjän kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia venäjän kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas osaa lukea kyrillisiä kirjaimia. Oppilas harjoittelee tulkitsemaan erilaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas osaa lukea kyrillisiä kirjaimia. Oppilas harjoittelee tulkitsemaan erilaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas osaa jonkin verran lukea kyrillisiä kirjaimia. Oppilas harjoittelee tulkitsemaan joitakin ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä kielen joitakin oleellisimpia rakenteita. Oppilas osaa kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä tutustuu kielen joihinkin oleellisimpiin rakenteisiin. Oppilas osaa kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla.

Oppilas pyrkii harjoittelemaan jonkin verran ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä tutustuu kielen joihinkin oleellisimpiin rakenteisiin. Oppilas osaa jonkin verran kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla.

ieraan kielen venäjä A-oppimäärän arviointiperusteet 3. vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas on tietoinen, että ympärillä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

Oppilas on tietoinen, että ympärillä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä. Herätetään oppilaan kielellinen uteliaisuus.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja osoittaa uteliaisuutta kieltä kohtaan.

Oppilas pyrkii havainnoimaan eri kieliä.

T4

Oppilas havainnoi venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas havainnoi venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

Oppilas havainnoi joinkin verran venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas harjoittelee työskentelemään yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä. Oppilas tutustuu opetuksen tavoitteisiin.

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa työskennellä muiden kanssa.

Oppilas pyrkii työskentelemään muiden kanssa.

T6

Oppilas harjoittelee työskentelemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta omista tehtävistään.

Oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä ja tarvitsee tukea tehtävistä huolehtimisessa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas havainnoi arkielämän vuorovaikutustilanteita.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa arkielämän vuorovaikutustilanteita

Oppilas pyrkii havainnoimaan ja tunnistamaan arkielämän vuorovaikutustilanteita.

T8

Oppilas havainnoi helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas pyrkii havainnoimaan ja tunnistamaan helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9

Oppilas tutustuu yksinkertaisiin venäjän kielen kohteliaisiin ilmauksiin.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tunnistaa yksinkertaisia venäjän kielen kohteliaita ilmauksia.

Oppilas tunnistaa joitakin yksinkertaisia venäjän kielen kohteliaita ilmauksia.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas tutustuu kyrilliseen kirjaimistoon. Oppilas havainnoi yksinkertaisia puhuttuja ja kirjoitettuja sanoja ja lyhyitä lauseita.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas tuntee kyrillistä kirjaimistoa ja osaa tunnistaa yksinkertaisia sanoja ja lyhyitä lauseita.

Oppilas tuntee jonkin verran kyrillistä kirjaimistoa ja harjoittelee tunnistamaan yksinkertaisia sanoja ja lyhyitä lauseita.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas tutustuu venäjän kielen ääntämiseen. Oppilas harjoittelee kyrillisten painokirjainten kirjoittamista.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa tuottaa venäjän kielen äänteitä ja harjoittelee kirjoittamaan kyrillisiä kirjaimia mallin mukaan.

Oppilas osaa tuottaa venäjän kielen äänteitä ja harjoittelee kirjoittamaan kyrillisiä kirjaimia mallin mukaan.

Vieraan kielen venäjä A-oppimäärän arviointiperusteet 4. vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas havainnoi lähiympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas on tietoinen, että ympärillä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

Oppilas on tietoinen, että ympärillä on erilaisia kieliä ja kulttuureja.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3

Oppilas havainnoi eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

Oppilas pyrkii havainnoimaan eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

T4

Oppilas havainnoi venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas osaa havainnoida venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

Oppilas pyrkii havainnoimaan venäjän kielen esiintymistä lähiympäristössä.

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään virheistä välittämättä ja osaa työskennellä yhdessä pareittain tai pienissä ryhmissä. Oppilas tutustuu opetuksen tavoitteisiin.

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään ja osaa työskennellä muiden kanssa. Oppilas on tietoinen siitä, että oppiminen on tavoitteellista.

Oppilas pyrkii ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan työskentelyä muiden kanssa.

T6

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta pienten tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimisen tukena.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ottaa vastuuta tehtävistään. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintävälineiden käyttöä oppimisen tukena.

Oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä, mutta tarvitsee apua tehtävän suorittamiseksi ja loppuun saattamiseksi. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan avustetusti erilaisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintävälineiden käyttöä oppimisen tukena.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas tutustuu monenlaisiin arkielämän vuorovaikutustilanteisiin.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas harjoittelee toimimaan erilaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas tutustuu monenlaisiin arkielämän vuorovaikutustilanteisiin.

T8

Oppilas harjoittelee helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

Oppilas pyrkii tunnistamaan ja ymmärtämään helppoja kompensaatiostrategioita viestintätilanteissa.

T9

Oppilas tutustuu venäjän kielen kohteliaaseen kielenkäyttöön.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää jonkin verran venäjän kielen kohteliasta kielenkäyttöä.

Oppilas tunnistaa hieman venäjän kielen kohteliasta kielenkäyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas jatkaa kyrilliseen kirjaimistoon tutustumista. Oppilas tutustuu ikätasolleen sopiviin ja itseään kiinnostaviin puhuttuihin ja kirjoitettuihin lyhyisiin teksteihin.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas tuntee kyrillistä kirjaimistoa. Oppilas tunnistaa ja pyrkii ymmärtämään joitakin ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja lyhyitä tekstejä.

Oppilas tuntee jonkin verran kyrillistä kirjaimistoa. Oppilas pyrkii tunnistamaan joitakin ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja lyhyitä tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee venäjän kielen ääntämistä ja tutustuu joihinkin kielen perusrakenteisiin. Oppilas harjoittelee kirjoittamaan sanoja ja joitakin fraaseja kyrillisillä painokirjaimilla.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas harjoittelee venäjän kielen ääntämistä. Oppilas osaa kirjoittaa joitakin sanoja ja yleisimpiä fraaseja kyrillisillä painokirjaimilla.

Oppilas harjoittelee venäjän kielen ääntämistä. Oppilas osaa kirjoittaa jonkin verran kyrillisillä painokirjaimilla.

Vieraan kielen venäjä A-oppimäärän arviointiperusteet 5. vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas ymmärtää oman kulttuurin merkityksen ja pystyy keskustelemaan oman kulttuurinsa piirteistä.

S1

Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen

Oppilas ymmärtää oman kulttuurinsa merkityksen ja pystyy mainitsemaan oman kulttuurinsa piirteitä.

Oppilas tunnistaa oman kulttuurinsa piirteitä ja pystyy mainitsemaan joitakin niistä.

T2

Oppilas suhtautuu arvostavasti eri kulttuureihin.

S1

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei käytetä arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3

Oppilas vertailee eri kieliä ja niitä yhdistäviä piirteitä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja mainita yhtäläisyyksiä ja eroja äidinkielen ja venäjän kielen välillä.

Oppilas osaa havainnoida eri kieliä ja tiedostaa, että niiden välillä on eroja.

T4

Oppilas tutustuu venäjänkieliseen aineistoon eri medioissa mahdollisuuksien mukaan.

S1

Kohdekielisen aineiston löytäminen

Oppilas tunnistaa venäjän kielen esiintymisen eri medioissa.

Oppilas tietää, että venäjän kieltä esiintyy eri medioissa.

Kielenopiskelutaidot

T5

Oppilas harjoittelee monipuolisesti kielenoppimistaitoja. Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä muita kannustaen. Oppilas tutustuu opetuksen tavoitteisiin.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas osaa ilmaista itseään ja työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä muut huomioiden. Oppilas tietää, että venäjän kieltä opitaan monin eri tavoin. Oppilas on tietoinen, että oppiminen on tavoitteellista.

Oppilas tarvitsee ohjausta itsenäiseen työskentelyyn ja harjoittelee työskentelyä muiden kanssa.

T6

Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuun saattamisesta.

Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten verkkotyökalujen käyttöä.

S2

Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen

Oppilas opiskelee tavoitteellisesti ja ottaa vastuuta tehtävien suorittamisesta ja loppuun saattamisesta. Oppilas harjoittelee mahdollisuuksien mukaan erilaisten verkkotyökalujen käyttöä.

Oppilas pyrkii opiskelemaan tavoitteellisesti, mutta tarvitsee apua tehtävien suorittamiseksi ja loppuun saattamiseksi.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviää yksinkertaisista suullisista ja kirjallisista vuorovaikutustilanteista mallin avulla.

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita mallin mukaan.

T8

Oppilas harjoittelee helppoja viestintästrategioita kuten kompensaationstrategioita.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas pystyy hyödyntämään joitakin helppoja viestintästrategioita.

Oppilas harjoittelee helppoja viestintästrategioita.

T9

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia venäjän kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas harjoittelee käyttämään yksinkertaisia venäjän kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

Oppilas harjoittelee yksinkertaisia venäjän kielen kohteliaita ilmauksia ja kohteliasta kielenkäyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10

Oppilas osaa lukea kyrillisiä kirjaimia. Oppilas harjoittelee tulkitsemaan erilaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas osaa lukea kyrillisiä kirjaimia. Oppilas harjoittelee tulkitsemaan erilaisia ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas osaa jonkin verran lukea kyrillisiä kirjaimia. Oppilas harjoittelee tulkitsemaan joitakin ikätasolleen sopivia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11

Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä kielen joitakin oleellisimpia rakenteita. Oppilas osaa kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas harjoittelee ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä tutustuu kielen joihinkin oleellisimpiin rakenteisiin. Oppilas osaa kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla.

Oppilas pyrkii harjoittelemaan jonkin verran ääntämistä, puhumista ja kirjoittamista sekä tutustuu kielen joihinkin oleellisimpiin rakenteisiin. Oppilas osaa jonkin verran kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla.