Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta

S1-S5

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Työskentelyn taidot

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä

S1-S5

Opittujen asioiden yhteydet

Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä.

Oppilas osittain tunnistaa ja osaa antaa joitain esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä laskutoimituksiin, erilaisiin lukuihin, geometrisiin muotoihin, tilastollisiin tunnuslukuihin, mittayksiköihin ja niiden muunnoksiin liittyen.

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta

S1-S5

Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

Oppilas osaa tehdä yksinkertaisia laskulausekkeita. Oppilas esittää ohjattuna joitain kysymyksiä ja päätelmiä ratkaisuun pääsemiseksi.

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen

S1-S5

Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri tavoin.

Oppilas osaa ilmaista joitain matemaattisia ratkaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin.

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä

S1-S5

Ongelmaratkaisutaidot

Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan erilaisia strategioita.

Oppilas osaa käyttää ongelmaratkaisuissaan jotain strategiaa.

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä

S1-S5

Taito arvioida ratkaisua

Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

Oppilas osaa joissain tapauksissa arvioida tuloksen suuruusluokkaa ja mielekkyyttä.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä

S1-S5

Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja käyttö

Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita käsitteitä ja merkintöjä.

Oppilas käyttää osittain oikeita käsitteitä ja merkintöjä.

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä

S2

Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.

Oppilas hallitsee osittain kymmenjärjestelmän periaatteen, lukujonotaitoja ja -sääntöjä opitulla lukualueella myös desimaalilukujen osalta.

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin

S2

Lukukäsite

Oppilas osaa käyttää positiivisia rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja

Oppilas osaa käyttää joitain positiivisia rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja.

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia

S2

Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten ominaisuuksien hyödyntäminen

Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja kirjallisesti.

Oppilas laskee yksinkertaisia tehtäviä melko sujuvasti päässä ja kirjallisesti.

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin

S4

Geometrian käsitteet ja geometristen ominaisuuksien havainnointi

Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen symmetrisiä kuvioita.

Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa joitain kappaleita ja kuvioita. Oppilas osaa helppoja mittakaavan muunnoksia suurennoksissa ja pienennöksissä ja osaa piirtää pisteen suhteen helppoja symmetrisiä kuvioita.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä

S4

Mittaami-nen

Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen, mitata ja arvioida mittaustuloksen järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät mittayksikkömuunnokset.

Oppilas osaa valita joitain sopivia mittavälineitä, mitata ja arvioida mittaustulosten järkevyyttä. Hän osaa yksinkertaisimmat mittayksikkömuunnokset. Oppilas osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia yksinkertaisissa tehtävissä.

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä

S5

Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja tulkinta

Oppilas osaa laatia taulukon annetusta aineistosta sekä tulkita taulukoita ja diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon ja määrittää tyyppiarvon.

Oppilas osaa laskea jonkun tilastollisen tunnusluvun, ymmärtää todennäköisyyksiä yksinkertaisissa tapauksissa.

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä

S1

Ohjelmointi graafisessa ohjelmointiympäristössä

Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Oppilas osaa ohjelmoida helpon toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Matematiikan arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja ja kiinnostuu oppimaan uutta. Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tulevat oppilaan arjen tilanteista.Oppilas ymmärtää matematiikan merkityksen hänen omassa kokemusmaailmassaan sekä ympäristössään ja kehittää matemaattista ajattelutapaansa.

S1-S5

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Työskentelyn taidot

T2

Oppilas oppii yhteen- ja vähennyslaskun, kerto- ja jakolaskun yhteyden sekä harjoittelee murto- ja desimaalilukujen välistä yhteyttä. Oppilas hallitsee kertolaskun vaihdannaisuuden.Oppilas tutkii geometristen muotojen esiintyvyyttä lähiympäristössä ja harjoittelee yleisimpien mittayksiköiden muunnoksia.

S1-S5

Opittujen asioiden yhteydet

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä laskutoimituksiin, vaihdannaisuuteen, geometrisiin muotoihin ja mittayksiköihin liittyen.

Oppilas osittain tunnistaa ja osaa antaa joitain esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä laskutoimituksiin, vaihdannaisuuteen, geometrisiin muotoihin ja mittayksiköihin liittyen.

T3

Oppilas havaitsee ympäristössä ilmiöitä, joita voidaan selittää matemaattisin keinoin.

Oppilas harjoittelee laskulausekkeiden ja konkreettisten mallien sekä piirrosten välisen yhteyden havaitsemista myös ilmiöiden pohjalta.

S1-S5

Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Oppilas osaa tehdä yksinkertaisia matemaattisia laskulausekkeita, esittää kysymyksiä ja päätelmiä ratkaisuun pääsemiseksi.

Oppilas havaitsee yksinkertaisen laskulausekkeen ja konkreettisen mallin yhteyden. Oppilas esittää ohjattuna joitain kysymyksiä ja päätelmiä ratkaisuun pääsemiseksi.

T4

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan ratkaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin, esimerkiksi lukujonoja lukualueella, kymmenylityksiä, kerto- ja jakolaskuja, murto- ja desimaalilukuja, laskulausekkeita, geometrisia kuvioita, yleisimpiä pituuden (mm, cm, m, km), massan (g, kg), tilavuuden (dl, l) ja ajan (min, h, d) mittayksiköitä ja niiden muunnoksia, taulukoita ja diagrammeja.

S1-S5

Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Oppilas osaa ilmaista yksinkertaisia matemaattisia ratkaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin.

Oppilas osaa ilmaista joitain yksinkertaisia matemaattisia ratkaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin.

T5

Oppilas ymmärtää matemaattisen ajattelun merkityksen ongelmanratkaisussa käytännön tilanteissa, esimerkiksi säännön löytäminen lukujonossa.

Oppilas harjoittelee ja kehittää ongelmanratkaisutaitojaan.

S1-S5

Ongelmanratkaisutaidot

Oppilas osaa käyttää yksinkertaisessa ongelmaratkaisuissaan erilaisia strategioita.

Oppilas osaa käyttää yksinkertaisessa ongelmaratkaisuissaan jotain strategiaa.

T6

Oppilas harjoittelee arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa ja mielekkyyttä.

Oppilas harjoittelee esimerkiksi pituuden yksikkömuunnosten järkevyyttä.

S1-S5

Taito arvioida ratkaisua

Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida tuloksen suuruusluokkaa ja mielekkyyttä.

Oppilas osaa joissain tapauksissa arvioida tuloksen suuruusluokkaa ja mielekkyyttä.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T7

Oppilas oppii käyttämään esimerkiksi yhteen- ja vähennyslaskuun sekä kertolaskuun liittyviä matemaattisia käsitteitä ja yksikkömerkintöjä matemaattisessa ilmaisussa.

Oppilas harjoittelee laskulausekkeen ja tuloksen yksikkömerkintöjä.

S1-S5

Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja käyttö

Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita käsitteitä ja merkintöjä.

Oppilas käyttää osittain oikeita käsitteitä ja merkintöjä.

T8

Oppilas harjoittelee kymmenjärjestelmän ymmärtämistä konkreettisin välinein ja piirroksin. Oppilas oppii kymmenylitykset.

S2

Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän periaatteen opitulla lukualueella.

Oppilas hallitsee osittain kymmenjärjestelmän periaatteen opitulla lukualueella.

T9

Oppilas varmentaa positiivisten kokonaislukujen hallinnan ja tutustuu murto- ja desimaalilukuihin.

S2

Lukukäsite

Oppilas osaa positiivisen kokonaisluvut ja tunnistaa murto- ja desimaaliluvut.

Oppilas osaa osittain positiivisen kokonaisluvut ja tunnistaa joissain tapauksissa murto- ja desimaalilukuja.

T10

Oppilas harjoittelee erilaisia yhteen- ja vähennyslaskun laskutekniikoita päässälaskuissa ja kirjallisissa tehtävissä.

Oppilas harjoittelee tekemään huolellisia kirjallisia merkintöjä.

S2

Laskutaidot ja peruslaskutoimi-tusten ominaisuuksien hyödyntäminen

Oppilas laskee melko sujuvasti yhteen- ja vähennyslaskuja päässä ja kirjallisesti.

Oppilas laskee helppoja yhteen- ja vähennyslaskuja päässä ja kirjallisesti.

T11

Oppilas oppii monikulmioiden ominaisuuksia sekä havainnoi geometrisia kuvioita lähiympäristössä.

S4

Geometrian käsitteet ja geometristen ominaisuuksien havainnointi.

Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita ja kuvioita.

Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa joitain kappaleita ja kuvioita.

T12

Oppilas harjoittelee arvioimaan erilaisissa mittaustilanteissa mittauskohteen suhdetta konkreettiseen mittaan.

S4

Mittaaminen

Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen, mitata ja arvioida mittaustuloksen järkevyyttä.

Oppilas osaa valita joitain sopivia mittavälineitä, mitata ja arvioida mittaustulosten järkevyyttä.

T13

Oppilas oppii yksinkertaisten taulukoiden laatimista ja tulkitsemista.

S5

Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja tulkinta

Oppilas osaa laatia taulukon annetusta aineistosta sekä tulkita taulukoita ja diagrammeja.

Oppilas osaa laatia yksinkertaisen taulukon helposta aineistosta sekä tulkita yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja.

T14

Oppilas harjoittelee loogisten toimintaohjeiden laatimista.

S1

Ohjelmointi graafisessa ohjelmointiympäristössä

Oppilas osaa laatia toimintaohjeita.

Oppilas osaa laatia helppoja toimintaohjeita.

Matematiikan arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T 1

Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja ja kiinnostuu oppimaan uutta. Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tulevat oppilaan arjen tilanteista.Oppilas ymmärtää matematiikan merkityksen hänen omassa kokemusmaailmassaan sekä ympäristössään ja kehittää matemaattista ajattelutapaansa.

S1-S5

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Työskentelyn taidot

T2

Oppilas oppii kerto- ja jakolaskun, sekä murto- ja desimaalilukujen yhteyden.

Oppilas tutkii geometristen muotojen esiintyvyyttä lähiympäristössä ja harjoittelee yleisempien mittayksiköiden muunnoksia.

Oppilas tunnistaa positiivisten ja negatiivisten kokonaislukujen yhteyden arkielämään.

Oppilas pyrkii löytämään säännönmukaisuuksia aiemmin opittujen ja uusien asioiden välillä, esimerkiksi yksikkömuunnosten, lukujonojen ja allekkainlaskualgoritmien yhteydessä.

S1-S5

Opittujen asioiden yhteydet

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä laskutoimituksiin, kokonaislukuihin, geometrisiin muotoihin, mittayksiköihin ja niiden muunnoksiin liittyen.

Oppilas osittain tunnistaa ja osaa antaa joitain esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä laskutoimituksiin, kokonaislukuihin, geometrisiin muotoihin, mittayksiköihin ja niiden muunnoksiin liittyen.

T3

Oppilas havaitsee ympäristössä ilmiöitä, joita voidaan selittää matemaattisin keinoin.

Oppilas harjoittelee laskulausekkeiden ja konkreettisten mallien sekä piirrosten välisen yhteyden havaitsemista myös ilmiöiden pohjalta.

S1-S5

Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Oppilas osaa tehdä yksinkertaisia matemaattisia laskulausekkeita, esittää kysymyksiä ja päätelmiä ratkaisuun pääsemiseksi.

Oppilas havaitsee yksinkertaisen laskulausekkeen ja konkreettisen mallin yhteyden.

Oppilas esittää ohjattuna joitain kysymyksiä ja päätelmiä ratkaisuun pääsemiseksi.

T4

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan ratkaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin, esim. lukujonoja lukualueella, kymmenylityksiä, kerto- ja jakolaskuja, murto- ja desimaalilukuja, laskulausekkeita, geometrisia kuvioita, pinta-aloja ja piirejä, yleisimpiä pituuden (mm, cm, m, km), massan (g, kg, t), tilavuuden (dl, l) ja ajan mittayksiköitä (s, min, h, d, vk, kk, a) ja niiden muunnoksia, taulukoita, diagrammeja ja koordinaatistoja.

Oppilas tutustuu perusyksiköiden kymmenes- ja sadasosiin sekä kymmen- ja satakertoihin ja niiden muunnoksiin

S1-S5

Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Oppilas osaa ilmaista yksinkertaisia matemaattisia ratkaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin.

Oppilas osaa ilmaista joitain yksinkertaisia matemaattisia ratkaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin.

T5

Oppilas ymmärtää matemaattisen ajattelun merkityksen ongelmanratkaisussa käytännön tilanteissa, esimerkiksi sisältö- ja ositusjakotilanteissa kertolaskujen hyödyntäminen.

Oppilas harjoittelee ja kehittää ongelmanratkaisutaitojaan.

S1-S5

Ongelmanratkaisutaidot

Oppilas osaa käyttää yksinkertaisessa ongelmaratkaisuissaan erilaisia strategioita.

Oppilas osaa käyttää yksinkertaisessa ongelmaratkaisuissaan jotain strategiaa.

T6

Oppilas harjoittelee arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa ja mielekkyyttä.

Oppilas harjoittelee esimerkiksi pituuden ja massan yksikkömuunnosten järkevyyttä.

S1-S5

Taito arvioida ratkaisua

Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida tuloksen suuruusluokkaa ja mielekkyyttä.

Oppilas osaa joissain tapauksissa arvioida tuloksen suuruusluokkaa ja mielekkyyttä.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T7

Oppilas oppii käyttämään esimerkiksi kerto- ja jakolaskun sekä geometrian matemaattisia käsitteitä ja yksikkömerkintöjä matemaattisessa ilmaisussa.

Oppilas harjoittelee laskulausekkeen ja tuloksen yksikkömerkintöjä.

S1-S5

Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja käyttö

Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita käsitteitä ja merkintöjä.

Oppilas käyttää osittain oikeita käsitteitä ja merkintöjä.

T8

Oppilas syventää kymmenjärjestelmän ymmärtämistä konkreettisin välinein ja piirroksin.

S2

Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän periaatteen opitulla lukualueella myös desimaalilukujen osalta.

Oppilas hallitsee osittain kymmenjärjestelmän periaatteen opitulla lukualueella myös desimaalilukujen osalta.

T9

Oppilas oppii negatiivisia kokonaislukuja, murto- ja desimaalilukujen käsitteet sekä lukujen välisen yhteyden.

S2

Lukukäsite

Oppilas osaa negatiiviset kokonaisluvut ja ymmärtää murto- ja desimaalilukujen käsitteet ja lukujen välisen yhteyden.

Oppilas osaa osittain negatiiviset kokonaisluvut ja ymmärtää murto- ja desimaalilukujen käsitteet ja lukujen välisen yhteyden joissain tapauksissa.

T10

Oppilas harjoittelee erilaisia kerto- ja jakolaskun laskutekniikoita

päässälaskuissa ja kirjallisissa tehtävissä.

Oppilas harjoittelee tekemään huolellisia kirjallisia merkintöjä.

S2

Laskutaidot ja peruslaskutoimi-

tusten ominaisuuksien hyödyntäminen

Oppilas laskee melko sujuvasti kerto- ja jakolakuja päässä ja kirjallisesti.

Oppilas laskee helppoja kerto- ja jakolaskun laskuja päässä ja kirjallisesti.

T11

Oppilas oppii monikulmioiden ominaisuuksia ja niiden eroja sekä osaa etsiä geometrisia kuvioita lähiympäristössä.

Oppilas ymmärtää pinta-alan ja piirin käsitteiden erot.

S4

Geometrian käsitteet ja geometristen ominaisuuksien havainnointi

Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita ja kuvioita. Oppilas ymmärtää käsitteet pinta-ala ja piiri.

Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa joitain kappaleita ja kuvioita. Oppilas tunnistaa käsitteet pinta-ala ja piiri.

T12

Oppilas arvioi mittauskohteen suuruuden ja valitsee mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtii mittaustuloksen järkevyyttä.

S4

Mittaaminen

Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen, mitata ja arvioida mittaustuloksen järkevyyttä.

Oppilas osaa valita joitain sopivia mittavälineitä, mitata ja arvioida mittaustulosten järkevyyttä.

T13

Oppilas oppii taulukkojen ja diagrammien laatimista ja tulkitsemista.

S5

Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja tulkinta

Oppilas osaa laatia taulukon annetusta aineistosta sekä tulkita taulukoita ja diagrammeja.

Oppilas osaa laatia yksinkertaisen taulukon helposta aineistosta sekä tulkita yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja.

T14

Oppilas harjoittelee loogisten toimintaohjeiden laatimista.

S1

Ohjelmointi graafisessa ohjelmointiympäristössä

Oppilas osaa laatia toimintaohjeita.

Oppilas osaa laatia helppoja toimintaohjeita.

Matematiikan arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas vahvistaa jo harjoiteltuja taitoja ja kiinnostuu oppimaan uutta. Oppilas ratkaisee tehtäviä, jotka tulevat oppilaan arjen tilanteista.Oppilas ymmärtää matematiikan merkityksen hänen omassa kokemusmaailmassaan sekä ympäristössään ja kehittää matemaattista ajattelutapaansa.

S1-S5

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Työskentelyn taidot

T2

Oppilas oppii murto-, desimaali- ja prosenttilukujen yhteyden. Oppilas tutkii geometristen muotojen esiintyvyyttä lähiympäristössä, harjoittelee mittayksiköiden muunnoksia sekä pinta-alojen ja tilavuuksien yhteyksiä käytäntöön. Oppilas tunnistaa positiivisten ja negatiivisten kokonaislukujen sekä prosenttikäsitteen yhteyden arkielämään. Oppilas oppii havaitsemaan pituuden mittayksiköiden yhteyden mittakaavaan ja pinta-aloihin. Oppilas pyrkii löytämään säännönmukaisuuksia yksikkömuunnosten ja mittakaavan sekä desimaalilukujen ja prosenttien välillä.

S1-S5

Opittujen asioiden yhteydet

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä laskutoimituksiin, erilaisiin lukuihin, geometrisiin muotoihin, mittayksiköihin ja niiden muunnoksiin liittyen.

Oppilas osittain tunnistaa ja osaa antaa joitain esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä laskutoimituksiin, erilaisiin lukuihin, geometrisiin muotoihin, mittayksiköihin ja niiden muunnoksiin liittyen.

T3

Oppilas havaitsee ympäristössä ilmiöitä, joita voidaan selittää matemaattisin keinoin.

Oppilas oppii laskulausekkeiden ja konkreettisten mallien sekä piirrosten välisen yhteyden myös ilmiöiden pohjalta.

S1-S5

Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Oppilas osaa tehdä matemaattisia laskulausekkeita, esittää kysymyksiä ja päätelmiä ratkaisuun pääsemiseksi.

Oppilas osaa tehdä yksinkertaisia laskulausekkeita. Oppilas esittää ohjattuna joitain kysymyksiä ja päätelmiä ratkaisuun pääsemiseksi.

T4

Oppilas oppii ilmaisemaan ratkaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin, esim. lukujonoja lukualueella, kymmenylityksiä, kerto- ja jakolaskuja, murto- ja desimaalilukuja, laskulausekkeita, geometrisia kuvioita, pinta-aloja ja piirejä, suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia, mittayksiköitä ja niiden muunnoksia, prosentteja, taulukoita, diagrammeja ja koordinaatistoja. Oppilas harjoittelee perusyksiköiden kymmenes- ja sadasosia sekä kymmen- ja satakertoja ja niiden muunnoksia.

S1-S5

Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Oppilas osaa ilmaista matemaattisia ratkaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin.

Oppilas osaa ilmaista joitain matemaattisia ratkaisujaan konkreettisin välinein ja piirroksin.

T5

Oppilas ymmärtää matemaattisen ajattelun merkityksen ongelmanratkaisussa käytännön tilanteissa, esimerkiksi lämpötilamuutosten vaikutus veden olomuotoihin. Oppilas harjoittelee ja kehittää ongelmanratkaisutaitojaan.

S1-S5

Ongelmanratkaisutaidot

Oppilas osaa käyttää ongelmaratkaisuissaan erilaisia strategioita.

Oppilas osaa käyttää ongelmaratkaisuissaan jotain strategiaa.

T6

Oppilas harjoittelee arvioimaan tuloksen suuruusluokkaa ja mielekkyyttä.

Oppilas harjoittelee esimerkiksi pinta-alan yksikkömuunnosten järkevyyttä.

S1-S5

Taito arvioida ratkaisua

Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida tuloksen suuruusluokkaa ja mielekkyyttä.

Oppilas osaa joissain tapauksissa arvioida tuloksen suuruusluokkaa ja mielekkyyttä.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T7

Oppilas oppii käyttämään esimerkiksi koordinaatistoon liittyviä matemaattisia käsitteitä ja yksikkömerkintöjä matemaattisessa ilmaisussa.

Oppilas käyttää laskulausekkeen ja tuloksen yksikkömerkintöjä.

Oppilas tutustuu jakoviivaan.

S1-S5

Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja käyttö

Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita käsitteitä ja merkintöjä.

Oppilas käyttää osittain oikeita käsitteitä ja merkintöjä.

T8

Oppilas oppii lukualueen lukujonotaitoja ja oppii löytämään lukujonojen säännön.

S2

Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän periaatteen, lukujonotaitoja ja -sääntöjä opitulla lukualueella myös desimaalilukujen osalta.

Oppilas hallitsee osittain kymmenjärjestelmän periaatteen, lukujonotaitoja ja -sääntöjä opitulla lukualueella myös desimaalilukujen osalta.

T9

Oppilas oppii murto-, desimaali- ja prosenttilukujen käsitteet sekä lukujen väliset yhteydet.

S2

Lukukäsite

Oppilas osaa prosenttiluvun käsitteen ja prosenttiluvun yhteyden murto- ja desimaalilukuihin.

Oppilas osaa osittain prosenttiluvun käsitteen ja prosenttiluvun yhteyden murto- ja desimaalilukuihin.

T10

Oppilas oppii erilaisia desimaalilukujen laskutekniikoita

päässälaskuissa ja kirjallisissa tehtävissä.

Oppilas oivaltaa, että samaan tulokseen voi päästä eri laskutoimituksia käyttäen.

Oppilas oppii tekemään huolelliset kirjalliset merkinnät.

S2

Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten ominaisuuksien hyödyntäminen

Oppilas laskee melko sujuvasti desimaalilukuja päässä ja kirjallisesti.

Oppilas laskee helppoja desimaalilukuja päässä ja kirjallisesti.

T11

Oppilas oppii monikulmioiden ja kappaleiden ominaisuuksia ja niiden eroja sekä osaa etsiä geometrisia kappaleita lähiympäristössä.

Oppilas ymmärtää pinta-alan ja piirin, sekä pinta-alan ja tilavuuden käsitteiden erot.

Oppilas oppii piirtämään symmetrisiä kuvioita suoran suhteen.

S4

Geometrian käsitteet ja geometristen ominaisuuksien havainnointi

Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita ja kuvioita. Oppilas ymmärtää käsitteet pinta-ala, piiri ja tilavuus. Oppilas osaa piirtää suoran suhteen symmetrisiä kuvioita.

Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa joitain kappaleita ja kuvioita. Oppilas tunnistaa käsitteet pinta-ala, piiri ja tilavuus helpoissa yhteyksissä. Oppilas osaa piirtää suoran suhteen helppoja symmetrisiä kuvioita.

T12

Oppilasta arvioi mittauskohteen suuruuden ja valitsee mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtii mittaustuloksen järkevyyttä.

S4

Mittaaminen

Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen, mitata ja arvioida mittaustuloksen järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia.

Oppilas osaa valita joitain sopivia mittavälineitä, mitata ja arvioida mittaustulosten järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia yksinkertaisissa tehtävissä.

T13

Oppilas harjaantuu taulukkojen ja diagrammien laatimisessa ja tulkitsemisessa sekä harjoittelee käyttämään tilastollisia tunnuslukuja.

Oppilas tutustuu todennäköisyyksiin arkitilanteiden päättelyn kautta.

S5

Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja tulkinta

Oppilas osaa laatia taulukon annetusta aineistosta, tulkita taulukoita ja diagrammeja sekä käyttää joitain tilastollisia tunnuslukuja.

Oppilas osaa laatia yksinkertaisen taulukon helposta aineistosta, tulkita yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja sekä käyttää jotain tilastollista tunnuslukua.

T14

Oppilas harjoittelee ohjelmointia jossakin graafisessa ohjelmointiympäristössä.

S1

Ohjelmointi graafisessa ohjelmointiympäristössä

Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman jossakin graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Oppilas osaa ohjelmoida helpon toimivan ohjelman jossakin graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä