Perusopetuksen opetussuunnitelma

Ympäristöopin vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ympäristöoppi: tavoitteet vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Merkitys, arvot, asenteet

Merkitys, arvot, asenteet

Merkitys, arvot, asenteet

Merkitys, arvot, asenteet

T1

Oppilas kiinnostuu ympäristöstä ja ympäristöopin opiskelusta ja kokee kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen. 

T1

Oppilas kiinnostuu ympäristöstä ja ympäristöopin opiskelusta ja kokee kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen. 

T1

Oppilas kiinnostuu ympäristöstä ja ympäristöopin opiskelusta ja kokee kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen. 

T1

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian sekä terveystiedon sisällöistä ja merkityksestä itselleen.

T2

Oppilas harjoittelee asettamaan opiskelutavoitteita ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi.Oppilas tunnistaa ympäristöopin osaamistaan.

T2

Oppilas asettaa opiskelutavoitteita ja työskentelee pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistaa ympäristöopin osaamistaan.

T3

Oppilas toimii vastuullisesti itseä ja toisia ihmisiä kohtaan. Oppilas kehittää herkkyyttä havainnoida kotiseudun luontoa ja sen ilmiöitä. Oppilas huolehtii koulu- ja lähiympäristön siisteydestä ja opettelee jätteiden lajittelua ja kierrättämistä.

T3

Oppilas kehittää edelleen herkkyyttä havainnoida lähiympäristön luontoa ja sen ilmiöitä. Oppilas pohtii oman toiminnan vaikutuksia luontoon ja lähiyhteisöön ja vahvistaa ympäristöä arvostavia  toimintatapojaan.

T3

Oppilas tutustuu ilmastonmuutokseen ja keinoihin sen hillitsemiseksi. Oppilas osaa selittää, mitä on luonnonvarojen kestävä käyttö.

T3

Oppilas osaa kuvata ja toteuttaa konkreettisia keinoja lähiympäristön vaalimiseen. Oppilas toteuttaa yhteisen vaikuttamisprojektin, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

Tutkimisen ja toimimisen taidot

Tutkimisen ja toimimisen taidot

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4

Oppilas harjoittelee kysymysten tekoa ja niiden käyttämistä oman lähiympäristön ja kotimaatamme koskevissa ilmiöissä.

T4

Oppilas harjoittelee kysymysten tekoa ja niiden käyttämistä oman lähiympäristön sekä Pohjoismaita ja Eurooppaa koskevissa ilmiöissä.

T4

Oppilas oppii tekemään kysymyksiä ja käyttämään niitä oman lähiympäristön sekä Aasiaa ja Afrikkaa koskevissa ilmiöissä.

T4

Oppilas osaa tehdä kysymyksiä ja käyttää niitä oman lähiympäristön sekä Oseaniaa ja Amerikoita koskevissa ilmiöissä.

T5

Oppilas opettelee havainnoimaan, mittaamaan ja dokumentoimaan lähiympäristön erilaisia asioita ja ilmiöitä, kuten esimerkiksi säätä.

Oppilas harjoittelee eri tutkimus- ja mittavälineiden käyttöä sekä tulosten esittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa.  

T5

Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen sovittujen ohjeiden mukaisesti yksin tai yhdessä muiden kanssa.

T5

Oppilas harjoittelee tutkimuksen tekemisen eri vaiheita.

Oppilas havainnoi, mittaa ja dokumentoi ilmiötä monipuolisesti eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen.

T6

Oppilas tunnistaa syy- seuraussuhteita, tekee johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittää tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin. 

T6

Oppilas tunnistaa syy- seuraussuhteita, tekee johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittää tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin.

T7

Oppilas ymmärtää arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostuu kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien.

T7

Oppilas ymmärtää arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostuu kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien.

T8

Oppilas syventää valmiuksiaan toimia turvallisesti kotiympäristössä, koulussa ja liikenteessä.

T8

Oppilas harjoittelee turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja erityisesti seuraavilla osa-alueilla: paloturvallisuus, myrkytykset ja päihteet. Oppilas opettelee suojelemaan itseään fyysiseltä ja henkiseltä väkivallalta, esimerkiksi nettikiusaamiselta. 

T8

Oppilas harjoittelee turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja erityisesti seuraavilla osa-alueilla: liikenne ja tapaturmat sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa.

T8

Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteissa sekä toimia tarkoituksenmukaisesti. Oppilas osaa käyttää kotiympäristön sähkölaitteita turvallisesti.

T9

Oppilas osaa toimia lähiympäristössä luontoa ja yleistä järjestystä kunnioittaen. 

T9

Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 

T9

Oppilas toimii ja retkeilee luonnossa ja rakennetussa ympäristössä jokamiehen oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti. Oppilas tekee tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä. 

T9

Oppilas vahvistaa aiemmin opittuja taitoja toimia luonnon- ja rakennetussa ympäristössä.

T10

Oppilas harjoittelee tunnistamaan oman mielen ja kehon viestejä sekä säätelemään niitä vuorovaikutustilanteissa. Oppilas opettelee toimimaan kohteliaasti ja rakentavasti yhteistyön edistämiseksi lähiyhteisössä. 

T10

Oppilas vahvistaa valmiuksia ja toimintamalleja, jotka edistävät yhteistyötä ryhmässä ja ehkäisevät kiusaamista.

Oppilas osaa selittää, mitä on mielen hyvinvointi ja opettelee toimintamalleja, joilla sitä voidaan edistää.

T10

Oppilas vahvistaa taitojaan edistää omaa henkistä hyvinvointiaan.

T10

Oppilas vahvistaa taitojaan edistää omaa henkistä hyvinvointiaan.

T11

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

T11

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

T11

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

T11

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

Tiedot ja ymmärrys

Tiedot ja ymmärrys

Tiedot ja ymmärrys

Tiedot ja ymmärrys

T12

Oppilas harjoittelee käsitteiden täsmällistä käyttöä ja niiden selittämistä omin sanoin. 

T12

Oppilas opettelee muodostamaan yläkäsitteitä. Oppilas opettelee käsitteiden yhdistämistä loogisesti toisiinsa esimerkiksi käsitekarttojen avulla. 

T12

Oppilas vahvistaa taitoaan käyttää käsitteitä ja selittää niitä omin sanoin.

Oppilas vahvistaa taitoaan muodostaa yläkäsitteitä.

Oppilas osaa yhdistellä käsitteitä loogisesti toisiinsa esimerkiksi käsitekarttojen avulla.

T12

Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä omin sanoin ja keskeisin käsittein.

T13

Oppilas ymmärtää, käyttää ja tekee erilaisia konkreettisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä. 

T13

Oppilas ymmärtää, käyttää ja tekee erilaisia konkreettisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä.

Oppilas harjoittelee abstraktisten mallien käyttöä.

T14

Oppilas harjoittelee hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan tietolähteitä.

T14

Oppilas harjoittelee hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan tietolähteitä ja näkökulmia. 

T14

Oppilas hankkii luotettavaa tietoa ja ilmaisee perustellen erilaisia näkemyksiä. Oppilas harjoittelee tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia.

T14

Oppilas hankkii luotettavaa tietoa, ilmaisee perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsee ja arvioi kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia.

T15

Oppilas tunnistaa lähiympäristön yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä. Oppilas tutustuu kotiseutuun luonnonympäristönä ja rakennettuna ympäristönä.  

Oppilas tekee yksinkertaisia kasvatuskokeiluja. 

T15

Oppilas vahvistaa edelleen kotiseudun eliöiden ja elinympäristöjen tuntemustaan. Oppilas laatii ohjatusti oman kasvion. Oppilas tutkii oman kotiseudun luontoa ja sen ilmiöitä.

T15

Oppilas osaa selittää pääpiirteittäin ihmisen rakennetta, elintoimintoja ja kehitystä.  

T15

Oppilas osaa kuvata eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. Oppilas tutustuu ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen. Oppilas opiskelee ravinnon tuotantoa ja ruoan reittejä.

T16

Oppilas tutustuu erilaisiin karttoihin ja opettelee käyttämään karttaa.Oppilas hahmottaa kotiseudun ja Suomen karttakuvaa ja osaa kuvata maamme luonnonmaantieteellistä monimuotoisuutta ja keskeistä paikannimistöä.  

T16

Oppilas vahvistaa erilaisten karttojen monipuolista lukutaitoa. Oppilas hahmottaa Pohjoismaiden ja Euroopan karttakuvaa ja tunnistaa näiden alueiden keskeistä paikannimistöä ja luonnonmaantieteellisiä ominaispiirteitä. 

T16

Oppilas osaa hahmottaa Aasian ja Afrikan karttakuvaa ja tunnistaa näiden alueiden keskeistä paikannimistöä ja luonnonmaantieteellisiä ominaispiirteitä. Oppilas käyttää tiedonhaussa, opiskelussa ja esittämisessä erilaisia karttoja ja geomedialähteitä. Oppilas hahmottaa lähiavaruutta ja ymmärtää, että vuorokauden ja vuodenaikojen vaihtelut ovat seurausta maapallon liikkeistä. 

T16

Oppilas hahmottaa Oseanian ja Amerikoiden karttakuvaa ja tunnistaa näiden alueiden keskeistä paikannimistöä ja luonnonmaantieteellisiä ominaispiirteitä.

Oppilas käyttää tiedonhaussa, opiskelussa ja esittämisessä erilaisia karttoja ja geomedialähteitä.

T17

Oppilas tutustuu ääni- ja valoilmiöihin ja tutkii niitä.

T17

Oppilas tutustuu ilmakehään, sen rakenteeseen ja alimman kerroksen sääilmiöihin, esimerkiksi tuuleen. 

T17

Oppilas opettelee käyttämään energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa.

Oppilas tutustuu käsitteisiin voima, painovoima, kitka, vipu ja kalteva taso sekä kiihtyvä, hidastuva ja tasainen liike. 

T17

Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä selittäessään arkisia tilanteita.

Oppilas osaa antaa esimerkkejä energian säilymisen periaatteista.

T18

Oppilas perehtyy yhteyttämiseen ja tutustuu näin aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteeseen. 

T18

Oppilas opiskelee veden kiertokulkua. Oppilas tutustuu palamiseen ja sen eri muotoihin. Oppilas tutustuu aineen ominaisuuksiin ja erotusmenetelmiin.  

T18

Oppilas tutustuu lähiympäristön erilaisiin aineisiin ja rakennetun ympäristön materiaaleihin.

Oppilas opiskelee maapallon rakennetta sekä kallio- ja maaperää.

T18

Oppilas tutustuu yleisimpiin kodissa käytettäviin kemikaaleihin, niiden ominaisuuksiin ja turvalliseen käyttöön.

T19

Oppilas vahvistaa käsitystään terveellisestä ruoasta ja unen merkityksestä ja tutustuu terveelliseen ateriarytmiin.

Oppilas soveltaa näitä taitojaan arjessa. Oppilas noudattaa kohteliaita ruokailutapoja.

T19

Oppilas oppii ymmärtämään unen, ravinnon, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin merkitystä terveydelle ja toimimaan tämän tiedon pohjalta terveyttä edistävästi omassa arjessa.

T19

Oppilas tarkkailee edelleen omia terveystottumuksiaan ja soveltaa terveysosaamisen taitojaan arjessa. Oppilas tutustuu ihmisen elämänkulun eri vaiheisiin, mm. murrosikään, sen tunnuspiirteisiin ja yksilöllisiin vaihteluihin.

T19

Oppilas tarkkailee edelleen omia terveystottumuksiaan ja soveltaa terveysosaamisen taitoja arjessa. Oppilas harjoittelee itsehoitotaitoja, joilla voidaan vaikuttaa omaan mielialaan.

Oppilas tunnistaa omaa oppimista tukevia asioita.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä