Perusopetuksen opetussuunnitelma

Ympäristöopin vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ympäristöoppi: sisällöt vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Minä ihmisenä

S1 Minä ihmisenä

S1 Minä ihmisenä

S1 Minä ihmisenä

Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä sekä ilmaisemaan ja säätelemään tunteita. Harjoitellaan kohteliasta käytöstä ja vuorovaikutuksen taitoja eri tilanteissa.

Vahvistetaan oppilaan tietoja terveellisestä ruoasta ja unen merkityksestä.

Vahvistetaan taitoja tunnistaa oman kehon ja mielen viestejä. Opetellaan tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Opiskellaan, miten unen, ravinnon, liikunnan ja tasapainoisen mielen avulla edistetään terveyttä arjessa. Lisäksi tarkkaillaan omaa toimintaa. Tutustutaan, mitä on mielen hyvinvointi ja opetellaan toimintamalleja, joilla sitä voidaan edistää. Opetellaan esimerkiksi rentoutumaan ja harjoitellaan keinoja selvitä ongelmatilanteista.

Opiskellaan ihmisen rakennetta, keskeisiä elintoimintoja sekä kasvun ja kehityksen eri vaiheita. Ymmärretään kehityksen yksilöllisyys. Käsitellään ikäkauden mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä.

Perehdytään terveyden eri osa-alueisiin voimavaranäkökulmasta. Tarkastellaan, miten levon, ravinnon, liikunnan ja mielen tasapainon avulla voidaan edistää terveyttä ja ehkäistä ennalta sairauksia omassa elämässä. Pidetään esimerkiksi uni- tai ruokapäiväkirjaa ja kiinnitetään huomiota liikunnan määrään ja laatuun. Tutustutaan itsehoitotaitoihin. Tarkastellaan esimerkiksi, miten omat ajatukset ja toiminta vaikuttavat mielialaan. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

Oppilaan oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan arjen elämänpiiristä. Käsitellään, mitä tarkoittavat fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus ja sen kunnioittaminen. Opetellaan toimintamalleja, jotka kunnioittavat toista ihmistä ja edistävät yhteisöllisyyttä sekä ehkäisevät kiusaamista.

Vahvistetaan toimintamalleja, jotka kunnioittavat toista ihmistä ja edistävät yhteisöllisyyttä.

Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja seuraavilla osa-alueilla: liikenne, paloturvallisuus, myrkytykset ja päihteet.

Harjoitellaan turvataitoja erityisesti seuraavilla osa-alueilla: liikenne, tapaturmat ja toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa.

Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan, miten työkalut helpottavat työntekoa. Tutustutaan kiilaan, kaltevaan tasoon ja tukipisteeseen. Tutkitaan laitteiden, kuten pyörän, jousen ja vivun, toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan turvallista sähkölaitteiden käyttöä.

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

Käsitellään Suomen luonnonympäristöä ja sen luomia edellytyksiä ihmisen toiminnalle. Tutustutaan maamme alueelliseen erilaisuuteen ja hallintoon.

Tutustutaan erilaisiin karttoihin ja opetellaan käyttämään karttaa alueellisen viitekehyksen ja laajemman maailmankuvan rakentamisessa. Oppiaineksen sisältöjen valinnassa kiinnitetään huomiota oman kulttuuriperinnön, luonnon ja erilaisten kulttuurien arvostamiseen. Opiskelussa käytetään alueellisia esimerkkejä ja ajankohtaisia uutisia.

Käsitellään Pohjoismaiden ja Euroopan luonnonympäristöjä ja niiden luomia edellytyksiä ihmisen toiminnalle. Erilaisten teemakarttojen ja geomedian avulla opetellaan Euroopan keskeistä paikannimistöä ja luonnonmaantiedettä. Oppiaineksen sisältöjen valinnassa kiinnitetään huomiota eurooppalaisen kulttuuriperinnön, luonnon ja erilaisten kulttuurien arvostamiseen. Ymmärryksen syventämiseksi opiskelussa käytetään monipuolisesti alueellisia esimerkkejä ja ajankohtaisia uutisia.

Käsitellään Afrikan ja Aasian luonnonympäristöjä ja niiden luomia edellytyksiä ihmisen toiminnalle. Opiskellaan alueiden keskeistä paikannimistöä ja luonnonmaantiedettä erilaisten teemakarttojen ja geomedian avulla. Sisältöjen valinnassa kiinnitetään huomiota luonnon ja erilaisten kulttuurien arvostamiseen sekä alueellisen yleiskuvan muodostumiseen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään alueellisia esimerkkejä ja ajankohtaisia uutisia.

Hahmotetaan Oseanian ja Amerikoiden keskeistä paikannimistöä, luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Näkökulmana ovat kulttuuriperinnön ja luonnon arvostaminen sekä laajempi globaali ymmärrys. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään alueellisia esimerkkejä, ajankohtaisia uutisia sekä erilaisia teemakarttoja ja muuta geomediaa.

S4 Ympäristön tutkiminen

S4 Ympäristön tutkiminen

S4 Ympäristön tutkiminen

S4 Ympäristön tutkiminen

Opiskellaan ja tunnistetaan oman lähiympäristön tyypillisiä kasveja ja eläimiä. Tutustutaan kotiseutuun luonnonympäristönä ja rakennettuna ympäristönä. Opiskellaan, mitä käsitteet elollinen ja eloton tarkoittavat. Tutkitaan kasvien kasvua kokeellisesti.

Vahvistetaan edelleen kotiseudun eliöiden ja elinympäristöjen tuntemusta. Oppiaineksen sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Laaditaan ohjatusti kasvio. Se koostuu tyypillisimmistä paikallisista lajeista ja sen muoto voi vaihdella herbaariosta digikasvioon. Tutustutaan ilmakehään, sen rakenteeseen ja alimman kerroksen sääilmiöihin. Käsitellään ympäristössä toimimista jokamiehen oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta.

Tutustutaan lähiympäristön erilaisiin aineisiin ja rakennetun ympäristön materiaaleihin. Käsitellään maa- kallioperää. Tutuiksi tulevat mm. muovi, kallioperän malmit ja tärkeimmät metallit ominaisuuksineen. Tutkitaan kappaleiden liikkeiden muutoksia ja näin tutustutaan voiman käsitteeseen. Tutuiksi tulevat käsitteet painovoima, kitka, vipu ja kalteva taso sekä kiihtyvä, hidastuva ja tasainen liike.

Tarkastellaan kotiseutua rakennettuna ja sosiaalisena ympäristönä. Havainnoidaan erilaisten ympäristöjen merkitystä myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan kodissa käytettyihin yleisimpiin kemikaaleihin, niiden ominaisuuksiin ja turvalliseen käyttöön.

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

Käsitellään yhteyttämistä, mikä auttaa alustavasti ymmärtämään aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatetta. Tutustutaan ääni- ja valoilmiöihin ja tutkitaan niitä.

Opiskellaan veden kiertokulkua. Tutuiksi tulevat käsitteet kiinteä, neste ja kaasu sekä sulaminen, jäätyminen, höyrystyminen ja tiivistyminen. Käsitellään palamista, joka muodostaa myös pohjaa aineen muutosten ja säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Tutustutaan aineiden ominaisuuksiin, tutuiksi tulevat käsitteet puhdas aine ja seos. Aineen erottamiseksi tehdään yksinkertaisia kokeiluja esimerkiksi suodattamalla, seulomalla tai haihduttamalla.

Perehdytään lähiavaruuteen ja maapallon rakenteeseen. Opiskellaan maapallon liikkeet ja niistä aiheutuvat vuorokauden- ja vuodenajanvaihtelut.

Tutustutaan käsitteeseen energia. Tarkastellaan sen ominaisuuksia ja eri muotoja, esimerkiksi lämpö- ja liike-energiaa. Käsitellään lämpöä ilmiönä. Tutuiksi tulevat lämmön siirtymistavat, johteet ja eristeet. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. Käsitellään ravinnon tuotantoa ja ruoan reittejä. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen sekä metsien hyötykäyttöön.

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle ja toisiin ihmisiin sekä lähiyhteisöön. Kehitetään herkkyyttä havainnoida kotiseudun luontoa ja sen ilmiöitä. Opetellaan vaalimaan omaa lähiympäristöä ja tutustutaan paikalliseen kotiseudun kulttuuriin. Huolehditaan koulu- ja lähiympäristön siisteydestä ja sovelletaan kouluarjessa ekologisesti kestäviä periaatteita kuten jätteiden lajittelua ja kierrättämistä.

Vahvistetaan edelleen lähiympäristön vaalimista tukevia toimintamalleja.  Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon monikulttuurisessa maailmassa eläminen. Pohditaan avoimuuden ja suvaitsevaisuuden merkitystä omassa paikallisyhteisössä.

Tutustutaan ilmastonmuutokseen ilmiönä ja käsitellään keinoja sen hillitsemiseksi. Käsitellään uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen kestävää käyttöä, eli miten niiden riittävyys voidaan taata tulevaisuudessakin.

Tutustutaan käsitteeseen luonnon monimuotoisuus ja pohditaan, miten eri lajien ja eliöyhteisöjen monipuolisuutta voidaan vaalia. Tutustutaan luonnon ja ihmiskunnan globaaliin hyvinvointiin nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä