Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Ympäristöopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot, asenteet

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen

S1-S6

Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Oppilas osaa antaa esimerkkejä ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.

Oppilas osaa antaa yksittäisen esimerkin ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan

S1-S6

Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan oppiminen

Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Oppilas osaa asettaa yksittäisen tavoitteen pienille kokonaisuuksille ja osallistuu työskentelyyn yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle

S1-S6

Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä.

Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti yhteisessä vaikuttamisprojektissa.

Oppilas osaa kuvata esimerkinomaisesti keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen sekä osallistuu ohjatusti yhteiseen vaikuttamisprojektiin.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana

S1-S6

Kysymysten muodostaminen

Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

Oppilas osaa muodostaa autettuna tai ohjatusti aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen

S1-S6

Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja mittaukset

Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.

Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Oppilas osallistuu pienimuotoisen tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen sovittujen ohjeiden mukaisesti.

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin

S1-S6

Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen ja tulosten esittäminen

Oppilas harjoittelee ohjatusti syy-seuraussuhteiden tunnistamista ja osaa tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.

Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.

Oppilas harjoittelee ohjatusti syy-seuraussuhteen tunnistamista ja harjoittelee yksinkertaisten johtopäätösten tekoa ja esittämistä tuloksista.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien

S2-S6

Teknologinen osaaminen ja yhteistyö teknologisessa ongelmanratkaisussa

Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä. Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja keksimisessä yhdessä toimien.

Oppilas osaa kuvata jonkin arjen teknologisen sovelluksen toimintaperiaatteita ja antaa yksittäisiä esimerkkejä sen merkityksestä.

Oppilas osallistuu kokeiluihin ja keksimiseen.

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen

S1-S6

Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen avulla.

Oppilas tunnistaa joitakin turvallisuusohjeita ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen avulla. Oppilas tunnistaa joitakin kodin hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien avulla.

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä

S2-S6

Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä.

Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjatusti ohjeiden mukaan. Oppilas osallistuu tutkimuksentekoon ympäristössä ohjatusti.

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan

S1-S6

Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä tunteiden tunnistaminen ja säätely

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

Oppilas osaa yksittäisen esimerkin avulla ohjatusti kuvata ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti

S1-S6

Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja ergonomista käyttöä.

Oppilas osaa ohjatusti käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen välineenä. Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä tieto- ja viestintäteknologian vastuullisesta, turvallisesta ja ergonomisesta käytöstä.

Tiedot ja ymmärrys

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä

S1-S6

Käsitteiden käyttö

Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin.

Oppilas osaa yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa.

Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä joillakin ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin.

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä

S1-S6

Mallien käyttäminen

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja.

Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä.

Oppilas osaa käyttää ja tulkita jotakin konkreettista mallia.

Oppilas harjoittelee jonkin abstraktisen mallin käyttöä.

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia

S1-S6

Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen lukutaito

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä.

Oppilas harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista ja osaa nimetä eroja eri näkökulmissa.

Oppilas osaa hakea ohjatusti tietoa tietolähteistä ja valita jonkin luotettavan tietolähteen.

Oppilas harjoittelee oman näkemyksensä perustelemista ja tunnistaa joitakin näkökulmaeroja.

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen

S1, S3-S6

Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen, ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä.

Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen, elintoiminnat ja kehityksen.

Oppilas osaa ohjatusti havainnoida luontoa, tunnistaa joitakin yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä.

Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua autettuna yksin tai ryhmän jäsenenä muiden kanssa sekä osaa kuvata joitakin ihmisen rakenteita, elintoimintoja ja kehityksen piirteitä.

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja

S3-S6

Maantiedon tiedonala:

Maapallon hahmottaminen, kartta- ja muut geomediataidot

Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa opiskelemiaan alueita ja koko maapallon karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista monimuotoisuutta maapallolla.

Oppilas osaa käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä tiedonhaussa ja esittämisessä.

Oppilas osaa nimetä joitakin aluetasoja, jäsentää jonkin verran omaa ympäristöään, hahmottaa osittain opiskelemiaan alueita ja maapallon karttakuvaa sekä antaa yksittäisiä esimerkkejä maapallon alueellisesta monimuotoisuudesta.

Oppilas osaa käyttää joitakin karttoja ja geomedialähteitä tiedonhaussa ja esittämisessä.

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle

S2, S4-S6

Fysiikan tiedonala:

Fysikaalisten ilmiöiden

tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.

Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian säilymisen periaatteesta.

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata joitakin yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.

Oppilas osaa käyttää joitakin energia-, voima- ja liikekäsitteitä selittäessään arkisia tilanteita ja tunnistaa esimerkin avulla energian säilymisen periaatteen.

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle

S2, S4-S6

Kemian tiedonala:

Kemiallisten ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa selittää aineen säilymisen periaatteen avulla esimerkiksi veden kiertokulkua tai kierrätystä.

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata joitakin olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa selittää aineen säilymisen periaatteen avulla esimerkiksi veden kiertokulkua tai kierrätystä pääpiirteittäin.

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa.

S1-S3, S6

Terveystiedon tiedonala:

Terveyden osa-alueiden ja arjen terveystottumuksien tuntemus sekä niiden merkityksen pohtiminen, ikäkauteen liittyvän kasvun ja kehityksen tunnistaminen ja kuvaaminen

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä voidaan arjessa edistää.

Oppilas osaa kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua.

Oppilas osaa kuvata joitakin omaa oppimistaan tukevia asioita ja keinoja.

Oppilas osaa tunnistaa joitakin terveyden osa-alueita. Oppilas osaa kertoa jonkin esimerkin, miten hän voi vaikuttaa mielialaansa rakentavasti. Oppilas osaa kuvata joitakin omaa oppimistaan tukevia asioita ja keinoja.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ympäristöopin arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1Oppilas kiinnostuu ympäristöstä ja ympäristöopin opiskelusta ja kokee kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen. 

S1-S6

Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2

T3Oppilas toimii vastuullisesti itseä ja toisia ihmisiä kohtaan. Oppilas kehittää herkkyyttä havainnoida kotiseudun luontoa ja sen ilmiöitä. Oppilas huolehtii koulu- ja lähiympäristön siisteydestä ja opettelee jätteiden lajittelua ja kierrättämistä.

S1-S6

Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen.

Oppilas osaa kuvata joitakin keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4Oppilas harjoittelee kysymysten tekoa ja niiden käyttämistä oman lähiympäristön ja kotimaatamme koskevissa ilmiöissä.

S1-S6

Kysymysten muodostaminen

Oppilas osaa muodostaa omaan lähiympäristöön ja kotimaahamme liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

Oppilas osaa muodostaa autettuna tai ohjatusti omaan lähiympäristöön ja kotimaahamme liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

T5

T6

T7

T8

Oppilas syventää valmiuksiaan toimia turvallisesti kotiympäristössä, koulussa ja liikenteessä.

S1-S6

Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Oppilas osaa esitellä keskeisiä kodin ja liikenteen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien avulla.

Oppilas osaa esitellä joitakin kodin ja liikenteen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien avulla.

T9

Oppilas toimii lähiympäristössä luontoa ja yleistä järjestystä kunnioittaen. 

S2-S6

Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Oppilas osaa toimia ja liikkua luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti.

Oppilas osaa toimia ja liikkua luonnossa ohjatusti ohjeiden mukaan.

T10

Oppilas harjoittelee tunnistamaan oman mielen ja kehon viestejä sekä säätelemään niitä vuorovaikutustilanteissa. Oppilas opettelee toimimaan kohteliaasti ja rakentavasti yhteistyön edistämiseksi lähiyhteisössä. 

S1-S6

Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä tunteiden tunnistaminen ja säätely

Oppilas tunnistaa oman mielen ja kehon viestejä ja harjoittelee niiden säätelemistä vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas harjoittelee oman mielen ja kehon viestien tunnistamista ja säätelyä ohjatusti.

T11

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

S1-S6

Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa ja käsittelyssä.

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa ohjatusti tiedon hankinnassa ja käsittelyssä.

Tiedot ja ymmärrys

T12Oppilas harjoittelee käsitteiden täsmällistä käyttöä ja niiden selittämistä omin sanoin.

S1-S6

Käsitteiden käyttö

Oppilas osaa luokitella opiskelemiaan asioita ja nimetä yksittäisiä yläkäsitteitä.

Oppilas harjoittelee opiskelemiensa asioiden luokittelemista ja yläkäsitteiden nimeämistä.

T13

T14Oppilas harjoittelee hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan tietolähteitä.

S1-S6

Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen lukutaito

Oppilas osaa perustella omia näkemyksiään ja erottaa mielipiteen ja tiedon toisistaan.

Oppilas harjoittelee omien näkemysten ilmaisua ja mielipiteen ja tiedon erottamista toisistaan.

T15

Oppilas tunnistaa lähiympäristön yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä. Oppilas tutustuu kotiseutuun luonnonympäristönä ja rakennettuna ympäristönä.  

Oppilas tekee yksinkertaisia kasvatuskokeiluja. 

S1, S3-S6

Biologian tiedonala:

Luonnon tutkiminen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen, ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Oppilas osaa tunnistaa ja nimetä joitakin lähiympäristön yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä.

Oppilas osaa ohjeiden mukaisesti tutkia kasvien kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa.

Oppilas osaa tunnistaa ja nimetä yksittäisiä lähiympäristön yleisimpiä kasvi- ja eläinlajeja.

Oppilas osallistuu kasvien kasvatuskokeilujen tekemiseen.

T16Oppilas tutustuu erilaisiin karttoihin ja opettelee käyttämään karttaa.Oppilas hahmottaa kotiseudun ja Suomen karttakuvaa ja osaa kuvata maamme luonnonmaantieteellistä monimuotoisuutta ja keskeistä paikannimistöä.  

S3-S6

Maantiedon tiedonala:

Maapallon hahmottaminen, kartta- ja muut geomediataidot

Oppilas osaa jäsentää ympäristöään erilaisten karttojen avulla ja harjoittelee niiden käyttöä.

Oppilas osaa kuvata Suomen luonnon-maantieteelliset ominaispiirteet sekä tietää maamme keskeisten kohteiden nimistön ja sijainnin.

Oppilas osaa jäsentää ympäristöään yksittäisen kartan avulla ja harjoittelee sen käyttöä.

Oppilas osaa kuvata Suomen joitakin luonnonmaantieteellisiä ominaispiirteitä sekä tietää muutamia keskeisten kohteiden nimiä ja niiden sijainnin.

T17

Oppilas tutustuu ääni- ja valoilmiöihin ja tutkii niitä.

S2, S4-S6

Fysiikan tiedonala:

Fysikaalisten ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata ääni- ja valoilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa ja harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata joitakin ääni- ja valoilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa.

T18Oppilas perehtyy yhteyttämiseen ja tutustuu näin aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteeseen. 

S2, S4-S6

Kemian tiedonala:

Kemiallisten ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Oppilas osaa selittää, mitä yhteyttämisessä tapahtuu.

Oppilas osaa pääpiirteittäin selittää, mitä yhteyttämisessä tapahtuu.

T19

Oppilas vahvistaa käsitystään terveellisestä ruoasta ja unen merkityksestä ja tutustuu terveelliseen ateriarytmiin.

Oppilas soveltaa näitä taitojaan arjessa. Oppilas noudattaa kohteliaita ruokailutapoja.

S1-S3, S6

Terveystiedon tiedonala:

Terveyden osa-alueiden ja arjen terveystottumuksien tuntemus sekä niiden merkityksen pohtiminen, ikäkauteen liittyvän kasvun ja kehityksen tunnistaminen ja kuvaaminen

Oppilas osaa antaa esimerkkejä terveellisestä ruoasta eri aterioilla ja sekä osaa kertoa, miksi uni on tärkeää koululaiselle.

Oppilas osaa nimetä joitakin terveellisiä ruoka-aineita ja kertoa, miksi uni on tärkeää koululaiselle.

Ympäristöopin arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas kiinnostuu ympäristöstä ja ympäristöopin opiskelusta ja kokee kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen.

S1-S6

Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2

T3

Oppilas kehittää edelleen herkkyyttä havainnoida lähiympäristön luontoa ja sen ilmiöitä. Oppilas pohtii oman toiminnan vaikutuksia luontoon ja lähiyhteisöön ja vahvistaa ympäristöä arvostavia vastuullisia toimintatapojaan.

S1-S6

Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Oppilas osaa kuvata erilaisia  keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen.

Oppilas osaa kuvata joitakin keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4

Oppilas harjoittelee kysymysten tekoa ja niiden käyttämistä oman lähiympäristön sekä Pohjoismaita ja Eurooppaa koskevissa ilmiöissä.

S1-S6

Kysymysten muodostaminen

Oppilas osaa muodostaa omaan lähiympäristöön sekä Pohjoismaihin ja Eurooppaan liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

Oppilas osaa muodostaa autettuna tai ohjatusti omaan lähiympäristöön sekä Pohjoismaihin ja Eurooppaan liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

T5

Oppilas opettelee havainnoimaan, mittaamaan ja dokumentoimaan lähiympäristön erilaisia asioita ja ilmiöitä, kuten esimerkiksi säätä.

Oppilas harjoittelee eri tutkimus- ja mittavälineiden käyttöä sekä tulosten esittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa.  

S1-S6

Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja mittaukset

Oppilas osaa havainnoida ja mitata ilmiötä sekä dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.

Oppilas osallistuu ilmiön havainnoimiseen ja mittaukseen ja tulosten dokumentointiin ohjeiden mukaisesti.  

T6

T7

T8

Oppilas harjoittelee turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja erityisesti seuraavilla osa-alueilla: paloturvallisuus, myrkytykset ja päihteet. Oppilas opettelee suojelemaan itseään fyysiseltä ja henkiseltä väkivallalta, esimerkiksi nettikiusaamiselta. 

S1-S6

Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita ja toimintatapoja palovaara- ja myrkytystilanteissa ja osaa käyttää niitä oppimistilanteissa.

Oppilas osaa kuvata keinoja suojautua fyysiseltä ja henkiseltä väkivallalta.

Oppilas tunnistaa joitakin turvallisuusohjeita ja toimintatapoja palovaara- ja myrkytystilanteissa ja osaa käyttää niitä oppimistilanteissa.

Oppilas osaa esimerkinomaisesti kuvata keinoja suojautua fyysiseltä ja henkiseltä väkivallalta.

T9

Oppilas tutustuu jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 

S2-S6

Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Oppilas osaa kuvata, mitä jokamiehenoikeuksilla ja velvollisuuksilla tarkoitetaan ja toimia niiden mukaan itse luonnossa.

Oppilas osaa kuvata esimerkinomaisesti jokamiehen oikeuksia ja velvollisuuksia ja toimia ohjatusti niiden mukaan.

T10

Oppilas vahvistaa valmiuksia ja toimintamalleja, jotka edistävät yhteistyötä ryhmässä ja ehkäisevät kiusaamista.

Oppilas harjoittelee toimintamalleja, joilla voidaan edistää mielen hyvinvointia. 

S1-S6

Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä tunteiden tunnistaminen ja säätely

Oppilas osaa omin sanoin kuvata, mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan ja antaa esimerkkejä, miten sitä voidaan edistää.

Oppilas osaa esimerkin avulla kuvata, mitä on mielen hyvinvointi ja miten hän voi sitä edistää.

T11

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

S1-S6

Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Oppilas osaa käyttää tieto-ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä.

Oppilas osaa käyttää tieto-ja viestintäteknologiaa ohjatusti tiedon hankinnassa, esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä.

Tiedot ja ymmärrys

T12

Oppilas opettelee muodostamaan yläkäsitteitä. Oppilas opettelee käsitteiden yhdistämistä loogisesti toisiinsa esimerkiksi käsitekarttojen avulla. 

S1-S6

Käsitteiden käyttö

Oppilas osaa käyttää yläkäsitteitä opiskelemistaan asioista ja laatia yksinkertaisen käsitekartan.

Oppilas harjoittelee yläkäsitteiden käyttöä ja käsitekartan tekemistä.

T13

T14

Oppilas harjoittelee hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan tietolähteitä ja näkökulmia. 

S1-S6

Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen lukutaito

Oppilas osaa valita ja käyttää joitakin luotettavia tietolähteitä ja ilmaista perustellen näkemyksiään.

Oppilas osaa ohjatusti valita ja käyttää joitakn luotettavia tietolähteitä ja ilmaista perustellen näkemyksiään.

T15

Oppilas vahvistaa edelleen kotiseudun eliöiden ja elinympäristöjen tuntemustaan. Oppilas laatii ohjatusti oman kasvion. Oppilas tutkii oman kotiseudun luontoa ja sen ilmiöitä.

S1, S3- S6

Biologian tiedonala:

Luonnon tutkiminen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen, ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Oppilas osaa tunnistaa ja nimetä lähiympäristön yleisimmät eliöt ja niiden tunnusomaiset elinympäristöt.

Oppilas koostaa ohjeiden mukaisesti oman kasvion sovitusta määrästä kasveja.

Oppilas osaa tunnistaa ja nimetä joitakin lähiympäristön yleisimpiä eliöitä ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä.

Oppilas koostaa ohjeiden mukaisesti pienimuotoisen kasvion.

T16

Oppilas vahvistaa erilaisten karttojen monipuolista lukutaitoa. Oppilas hahmottaa Pohjoismaiden ja Euroopan karttakuvaa ja tunnistaa näiden alueiden keskeistä paikannimistöä ja luonnonmaantieteellisiä ominaispiirteitä. 

S3-S6

Maantiedon tiedonala:

Maapallon hahmottaminen, kartta- ja muut geomediataidot

Oppilas osaa pääpiirteittäin kuvata Pohjoismaiden ja Euroopan luonnonmaantieteellisiä ominaispiirteitä sekä tietää niiden keskeisten kohteiden nimistön ja sijainnin.

Oppilas osaa kuvata joitakin Pohjoismaiden ja Euroopan luonnonmaantieteellisiä ominaispiirteitä sekä tietää muutamia keskeisten kohteiden nimiä ja niiden sijainnin.

T17

Oppilas tutustuu ilmakehään, sen rakenteeseen ja alimman kerroksen sääilmiöihin, esimerkiksi tuuleen. 

S2, S4-S6

Fysiikan tiedonala:

Fysikaalisten ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Oppilas osaa kuvailla ilmakehän rakennetta ja sen alimman kerroksen sääilmiöitä.

Oppilas osaa kertoa, mikä on ilmakehä ja tunnistaa sääilmiöitä.

T18

Oppilas opiskelee veden kiertokulkua. Oppilas tutustuu palamiseen ja sen eri muotoihin. Oppilas tutustuu aineen ominaisuuksiin ja erotusmenetelmiin.  

S2, S4-S6

Kemian tiedonala:

Kemiallisten ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata veden olomuotoja ja kiertokulkua.

Oppilas osaa kertoa, mitä palamisessa tapahtuu.

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata aineiden ominaisuuksia ja erotusmenetelmiä.

Oppilas tunnistaa veden olomuodot.

Oppilas tunnistaa joitakin palamisen eri muotoja.

Oppilas osaa havainnoida ja tunnistaa joitakin aineiden ominaisuuksia ja erotusmenetelmiä.

T19

Oppilas oppii ymmärtämään unen, ravinnon, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin merkitystä terveydelle ja toimimaan tämän tiedon pohjalta terveyttä edistävästi omassa arjessa.

S1-S3, S6

Terveystiedon tiedonala:

Terveyden osa-alueiden ja arjen terveystottumuksien tuntemus sekä niiden merkityksen pohtiminen, ikäkauteen liittyvän kasvun ja kehityksen tunnistaminen ja kuvaaminen

Oppilas osaa esimerkein kertoa, miten ravinto, uni, liikunta ja tasapainoinen mieli edistävät hänen terveyttään.

Oppilas osaa kertoa esimerkeistä, miten ravinto, uni, liikunta ja tasapainoinen mieli edistävät hänen terveyttään.

Ympäristöopin arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas kiinnostuu ympäristöstä ja ympäristöopin opiskelusta ja kokee kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen.

S1-S6

Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2

Oppilas harjoittelee asettamaan opiskelutavoitteita ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi.Oppilas tunnistaa ympäristöopin osaamistaan

S1-S6

Tieteellinen työskentely ja oppimaan oppiminen

Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Oppilas osaa asettaa yksittäisen tavoitteen pienille kokonaisuuksille ja osallistuu työskentelyyn yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

T3

Oppilas tutustuu ilmastonmuutokseen ja keinoihin sen hillitsemiseksi. Oppilas osaa selittää, mitä on luonnonvarojen kestävä käyttö.

S1-S6

Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä.

Oppilas osaa kuvata yksittäisen esimerkin avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4

Oppilas oppii tekemään kysymyksiä ja käyttämään niitä oman lähiympäristön sekä Aasiaa ja Afrikkaa koskevissa ilmiöissä.

S1-S6

Kysymysten muodostaminen

Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi

Oppilas osaa muodostaa autettuna tai ohjatusti aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

T5

Oppilas suunnittelee ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen sovittujen ohjeiden mukaisesti yksin tai yhdessä muiden kanssa.

S1-S6

Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja mittaukset

Oppilas osaa suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida pienimuotoisen tutkimuksen sovittujen ohjeiden mukaisesti yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Oppilas osallistuu pienimuotoisen tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen sovittujen ohjeiden mukaisesti.

T6

Oppilas harjoittelee tunnistamaan syy- seuraussuhteita, tekee johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittää tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin. 

S1-S6

Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen ja tulosten esittäminen

Oppilas tunnistaa syy-seuraussuhteita ja osaa tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista. Oppilas osaa esittää tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin.

Oppilas harjoittelee ohjatusti syy-seuraussuhteen tunnistamista ja harjoittelee yksinkertaisten johtopäätösten tekoa ja esittämistä tuloksista.

T7

Oppilas ymmärtää arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostuu kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien.

S2-S6

Teknologinen osaaminen ja yhteistyö teknologisessa ongelmanratkaisussa

Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä.

Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja keksimisessä yhdessä toimien.

Oppilas osaa kuvata jonkin arjen teknologisen sovelluksen toimintaperiaatteita ja antaa yksittäisiä esimerkkejä sen merkityksestä.

Oppilas osallistuu kokeiluihin ja keksimiseen.

T8

Oppilas harjoittelee turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja erityisesti seuraavilla osa-alueilla: liikenne ja tapaturmat.

S1-S6

Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita ja toimintatapoja liikenteessä sekä tapaturmatilanteissa ja osaa käyttää niitä oppimistilanteissa.

Oppilas tunnistaa joitakin turvallisuusohjeita ja toimintatapoja liikenteessä sekä tapaturmatilanteissa ja osaa käyttää niitä oppimistilanteissa.

T9

Oppilas toimii ja retkeilee luonnossa ja rakennetussa ympäristössä jokamiehen oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti. Oppilas tekee tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä. 

S2-S6

Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti.

Oppilas tekee tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä. 

Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjatusti ohjeiden mukaan.

Oppilas osallistuu tutkimuksentekoon ympäristössä ohjatusti.

T10

Oppilas vahvistaa taitojaan edistää omaa henkistä hyvinvointiaan.

S1-S6

Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä tunteiden tunnistaminen ja säätely

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

Oppilas osaa yksittäisen esimerkin avulla ohjatusti kuvata ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

T11

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

S1-S6

Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen välineenä.

Oppilas osaa ohjatusti käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen välineenä.

Tiedot ja ymmärrys

T12

Oppilas vahvistaa taitoaan käyttää käsitteitä ja selittää niitä omin sanoin.

Oppilas vahvistaa taitoaan muodostaa yläkäsitteitä.

Oppilas osaa yhdistellä käsitteitä loogisesti toisiinsa esimerkiksi käsitekarttojen avulla.

S1-S6

Käsitteiden käyttö

Oppilas osaa käyttää yläkäsitteitä opiskelemistaan asioista, selittää niitä omin sanoin ja laatia käsitekartan, jossa hän yhdistelee käsitteitä loogisesti toisiinsa.

Oppilas harjoittelee käsitteiden selittämistä ja käyttöä ja osaa laatia yksinkertaisen käsitekartan.

T13

Oppilas ymmärtää, käyttää ja tekee erilaisia konkreettisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä. 

S1-S6

Mallien käyttäminen

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja.

Oppilas osaa käyttää ja tulkita jotakin konkreettista mallia.

T14

Oppilas hankkii luotettavaa tietoa ja ilmaisee perustellen erilaisia näkemyksiä. Oppilas harjoittelee tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia.

S1-S6

Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen lukutaito

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä.

Oppilas osaa hakea ohjatusti tietoa tietolähteistä ja valita jonkin luotettavan tietolähteen.

T15

Oppilas osaa selittää pääpiirteittäin ihmisen rakennetta, elintoimintoja ja kehitystä.  

S1, S3-S6

Biologian tiedonala:

Luonnon tutkiminen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen, ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Oppilas osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen, elintoiminnat ja kehityksen.

Oppilas osaa kuvata joitakin ihmisen rakenteita ja elintoimintoja sekä kehityksen piirteitä.

T16

Oppilas osaa hahmottaa Aasian ja Afrikan karttakuvaa ja tunnistaa näiden alueiden keskeistä paikannimistöä ja luonnonmaantieteellisiä ominaispiirteitä. Oppilas käyttää tiedonhaussa, opiskelussa ja esittämisessä erilaisia karttoja ja geomedialähteitä. Oppilas hahmottaa lähiavaruutta ja ymmärtää, että vuorokauden ja vuodenaikojen vaihtelut ovat seurausta maapallon liikkeistä. 

S3-S6

Maantiedon tiedonala:

Maapallon hahmottaminen, kartta- ja muut geomediataidot

Oppilas osaa pääpiirteittäin kuvata Aasian ja Afrikan luonnonmaantieteellisiä ominaispiirteitä sekä tietää niiden keskeisten kohteiden nimistön ja sijainnin.

Oppilas osaa kuvata joitakin Aasian ja Afrikan luonnonmaantieteellisiä ominaispiirteitä sekä tietää muutamia keskeisten kohteiden nimiä ja niiden sijainnin.

T17

Oppilas opettelee käyttämään energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa.

Oppilas tutustuu käsitteisiin voima, painovoima, kitka, vipu ja kalteva taso sekä kiihtyvä, hidastuva ja tasainen liike. 

S2, S4-S6

Fysiikan tiedonala:

Fysikaalisten ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä selittäessään arkisia tilanteita.

Oppilas osaa havainnoida ja kuvata joitakin yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää joitakin energia-, voima- ja liikekäsitteitä selittäessään arkisia tilanteita

T18

Oppilas tutustuu lähiympäristön erilaisiin aineisiin ja rakennetun ympäristön materiaaleihin sekä kierrätykseen.

Oppilas opiskelee maapallon rakennetta sekä kallio- ja maaperää.

S2, S4-S6

Kemian tiedonala:

Kemiallisten ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Oppilas osaa esimerkein kuvata joitakin lähiympäristön aineita, materiaaleja sekä kierrätystä ja aineen säilymisen periaatetta. Oppilas osaa pääpiirteittäin kuvata maapallon rakennetta sekä kallio- ja maaperää.

Oppilas tunnistaa lähiympäristössään joitakin aineita ja materiaaleja sekä kierrätyksen muotoja.

Oppilas tunnistaa joitakin maapallon sekä kallio- ja maaperän tekijöitä.

T19

Oppilas tarkkailee edelleen omia terveystottumuksiaan ja soveltaa terveysosaamisen taitojaan arjessa. Oppilas tutustuu ihmisen elämänkulun eri vaiheisiin, mm. murrosikään, sen tunnuspiirteisiin ja yksilöllisiin vaihteluihin.

S1-S3, S6

Terveystiedon tiedonala:

Terveyden osa-alueiden ja arjen terveystottumuk-sien tuntemus sekä niiden merkityksen pohtiminen, ikäkauteen liittyvän kasvun ja kehityksen tunnistaminen ja kuvaaminen

Ateria- uni tai ajankäyttöpäiväkirjan avulla oppilas osaa kertoa, miten hän edistää terveyttään arjessa.

Oppilas osaa kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua.

Ateria- uni tai ajankäyttöpäiväkirjan avulla oppilas osaa ohjatusti kertoa, miten hän edistää terveyttään arjessa.

Oppilas tunnistaa elämänkulun eri vaiheita ja osaa selittää joitakin murrosikään liittyviä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä