Perusopetuksen opetussuunnitelma

Evankelisluterilaisen uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Evankelisluterilainen uskonto:

sisällöt vuosiluokilla 3-6

 

 

 

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

Tutustutaan alustavasti luterilaisen kirkon käsitykseen Jumalasta, armosta ja pelastuksesta. Tutustutaan Raamattuun, sen teksteihin ja käyttöön sekä Raamatun ajan elämään. Tutustutaan oppilaan oman seurakunnan toimintaan ja kirkollisiin toimituksiin. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailu paikalliseen kirkkoon tai muuhun seurakunnan rakennukseen. Syvennetään tietoa kirkkovuoden juhlista. Tutustutaan musiikkiin ja virsiin, jotka liittyvät opetettavaan aiheeseen sekä kirkollisiin juhliin. Tutustutaan jumalanpalveluksen rakenteeseen sekä jumalanpalveluksessa käytettävään sanastoon.

Tarkastellaan luterilaisen kirkon käsitykseen Jumalasta, armosta ja pelastuksesta. Harjoitellaan Raamatun käyttöä ja tutustutaan Raamatun ajan elämään. Syvennetään tietoa kirkkovuoden juhlista. Tutustutaan oppilaan oman seurakunnan toimintaan ja työntekijöihin, diakoniaan sekä kirkollisiin toimituksiin. Tutustutaan musiikkiin ja virsiin, jotka liittyvät opetettavaan aiheeseen sekä kirkollisiin juhliin. Tutustutaan Uuden testamentin keskeisimpiin kertomuksiin ja niiden vertauskuvallisuuteen.

Pohditaan luterilaisen kirkon käsitystä Jumalasta, armosta ja pelastuksesta. Tutustutaan luterilaisuuden oppeihin, sakramentteihin (kaste ja ehtoollinen) ja kirkollisiin toimituksiin (kaste, vihkiminen, hautajaiset). Harjoitellaan Raamatun käyttöä. Syvennetään tietoa kirkkovuoden juhlista sekä kristillisistä rituaaleista. Lähempiä tarkastelun kohteita on kristillinen symboliikka ja kirkkoarkkitehtuuri. Tutustutaan musiikkiin ja virsiin, jotka liittyvät opetettavaan aiheeseen sekä kirkollisiin juhliin. Tuodaan esille, että Raamatusta löytyy historiaa, runoutta, kirjeitä ja rukouksia. Harjoitellaan, miten toimitaan asiamukaisesti ja kunnioittavasti uskonnollisissa tilanteissa.

Syvennetään luterilaisen kirkon käsitystä Jumalasta, armosta ja pelastuksesta. Harjoitellaan Raamatun käyttöä. Syvennetään tietoa kirkkovuoden juhlista. Tutustutaan musiikkiin ja virsiin, jotka liittyvät opetettavaan aiheeseen sekä kirkollisiin juhliin. Tutustutaan kirkkohistoriaan tieteenalana. Opetuksessa huomioidaan ajankohtaisesti uutisoituja uskontoon liittyviä teemoja. Ohjataan oppilaita mediakriittisyyteen. Perehdytään, mikä merkitys Paavalilla oli siihen, että kristinusko kehittyi maailman uskonnoksi sekä kirkon syntyyn ja jakaantumiseen roomalais- ja kreikkalaiskatoliseen kirkkoon. Tutustutaan käsitteisiin vainot ja marttyyri. Perehdytään kristinuskon rantautumiseen Suomeen. Tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen uskonnon uudistajina. Harjoitellaan, miten toimitaan asiamukaisesti ja kunnioittavasti uskonnollisissa tilanteissa.

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

Opetuksen sisällöissä otetaan huomioon oppilaan kokemukset ja elämäntilanteet. Oppilaan on tärkeä tietää, keitä me olemme ja mistä me tulemme. Opetuksessa huomioidaan uskontojen vaikutus omassa ja muiden elämässä. Oppilasta ohjataan ymmärtämään oma suhteensa kulttuuriperintöönsä sekä tunnistamaan, miten uskonnot, kulttuurit ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa.

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan oma perhe, sen arvot ja perinteet. Opetuksen sisällöissä otetaan huomioon oppilaan kokemukset ja elämäntilanteet. Opetuksessa huomioidaan uskontojen vaikutus omassa ja muiden elämässä. Tutustutaan alustavasti kristinuskon kirkkokuntiin.

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan oma perhe, sen arvot ja perinteet. Opetuksen sisällöissä otetaan huomioon oppilaan kokemukset ja elämäntilanteet. Oppilaan on tärkeä tietää, keitä me olemme ja mistä me tulemme. Opetuksessa huomioidaan uskontojen vaikutus omassa ja muiden elämässä. Oppilasta ohjataan ymmärtämään oma suhteensa kulttuuriperintöönsä sekä tunnistamaan, miten uskonnot, kulttuurit ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa. Omien juurien tunteminen helpottaa toisten kulttuurien kohtaamista. Tutustutaan käsitteisiin uskonto ja uskonnottomuus. Tutustutaan alustavasti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin sekä muiden maailmauskontojen yhteisiin piirteisiin.

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan oma perhe, sen arvot ja perinteet. Opetuksen sisällöissä otetaan huomioon oppilaan kokemukset ja elämäntilanteet. Opetuksessa huomioidaan uskontojen vaikutus omassa ja muiden elämässä. Oppilasta ohjataan ymmärtämään oma suhteensa kulttuuriperintöönsä sekä tunnistamaan, miten uskonnot, kulttuurit ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa. Omien juurien tunteminen helpottaa toisten kulttuurien kohtaamista. Perehdytään protestanttisen kirkon historiaan. Tutustutaan katoliseen kirkkoon, sen historiaan, sakramentteihin ja nykytilaan. Tutustutaan ortodoksisen kirkon historiaan, jumalanpalvelusperinteisiin ja tapoihin. Tärkeä käsite on ekumenia. Tutustutaan herätysliikkeisiin ja kristillisiin yhteisöihin Suomessa. Perehdytään lähetystyöhön.

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

Tutustutaan Vanhan testamentin kertomuksiin ja niiden vertauskuvallisuuteen ja kieleen. Sisältöjen painopiste on Vanhan testamentin alku- ja patriarkka kertomuksissa. Opetuksessa korostetaan jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta, itsensä ja toisten arvostamista. Keskeinen teema on itsestä ja toisista huolta pitäminen. Opetuksessa tarkastellaan Kultaista sääntöä ja Kymmentä käskyä erityisesti yhdessä elämisen ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään ihmisoikeusetiikkaa sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisimpiä kohtia. Oppilaita ohjataan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja puolustamiseen. Tärkeitä näkökulmia ovat toisen ihmisen ja ympäristön kunnioitus. Pohditaan todellisten ja kuvitteellisten tilanteiden avulla omantunnon ja anteeksi pyytämisen ja antamisen merkitystä. Oppilasta ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja erittelemään näkemyksiään. Harjoitellaan toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Oppilaille tulee antaa mahdollisuus eettiseen pohdintaan. Opetuksessa oppilaille annetaan mahdollisuus jakaa omia tunteitaan ja kokemuksiaan.

Käsitellään Isä meidän -rukouksen sisältöä. Tutustutaan Rakkauden kaksoiskäskyyn. Tutustutaan Uuden testamentin keskeisiin kertomuksiin: Jeesuksen elämään, lähipiiriin ja opetuksiin Jumalan huolenpidosta.

Opetuksessa käsitellään yhdessä olemisen ja lähimmäisyyden kysymyksiä sekä toisen ihmisen ja ympäristön kunnioittamista. Opetuksessa korostetaan jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta. Pohditaan omantunnon ja anteeksi pyytämisen ja antamisen merkitystä. Valintojen tekeminen ja vastuullisuus ovat keskeisiä teemoja. Oppilasta ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja erittelemään näkemyksiään. Harjoitellaan toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Oppilaille tulee antaa mahdollisuus eettiseen pohdintaan. Opetuksessa oppilaille annetaan mahdollisuus jakaa omia tunteitaan ja kokemuksiaan.

Käsitellään uskontunnustuksen sisältöä ja merkitystä. Tutustutaan luomiskertomukseen sekä sen tuomaan ihmisen tehtävään ja vastuuseen maailmasta. Pohditaan uskon ja tieteen kohtaamista sekä erilaisia tapoja nähdä maailmaa. Oppilasta ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja erittelemään näkemyksiään. Harjoitellaan toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Oppilaille tulee antaa mahdollisuus eettiseen pohdintaan. Opetuksessa korostetaan jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta, itsensä ja toisten arvostamista ja hyväksymistä. Opetuksessa oppilaille annetaan mahdollisuus jakaa omia tunteitaan ja kokemuksiaan.

Opetuksessa käsitellään kristillisen etiikan kulmakivet: Kymmeneen käskyä, Rakkauden kaksoiskäsky, Kultainen sääntö ja Apostolinen uskontunnustus. Pohditaan omantunnon ja anteeksi pyytämisen ja antamisen merkitystä. Valintojen tekeminen ja vastuullisuus ovat keskeisiä teemoja. Tutustutaan käsitteisiin arvo, moraali ja etiikka. Oppilasta ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja erittelemään näkemyksiään. Harjoitellaan toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Oppilaille tulee antaa mahdollisuus eettiseen pohdintaan. Opetuksessa korostetaan maailmankuvan rakentumista sen mukaan keiden kanssa, missä ja milloin elämme ja sitä, että maailmakatsomuksen rakennusaineet nousevat uskonnoista. Opetuksessa korostetaan jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta, itsensä ja toisten arvostamista sekä hyväksymistä. Opetuksessa oppilaille annetaan mahdollisuus jakaa omia tunteitaan ja kokemuksiaan.