Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Evankelisluterilaisen uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden keskeisiä sisältöjä.

Oppilas osaa nimetä joitakin opiskeltavan uskonnon lähteitä ja tekstejä.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin ja pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla opiskeltavan uskonnon keskeisistä rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä kuvata niiden merkitystä.

Oppilas osaa kertoa jotakin esimerkkien avulla opiskeltavan uskonnon keskeisistä rituaaleista ja tavoista.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1, S2, S3

Oppimaan oppimisen taidot uskonnon opiskelussa

Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä. Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

Oppilas tarvitsee tukea hakiessaan tietoa eri lähteistä ja harjoitellessaan arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.

Hän osaa kuvata suomalaisen ja eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria pääpiirteissään.

Oppilas tunnistaa joitakin uskontojen merkityksiä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa.

Hän on tutustunut suomalaisen ja eurooppalaisen uskonnollisuuden juuriin.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden keskinäiset suhteet.

Oppilas tunnistaa pääpiirteitä juutalaisuudesta, kristinuskosta ja islamista.

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1, S2, S3

Uskonnon monilukutaito

Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

Oppilas tunnistaa jotakin omasta henkisestä ja aineellisesta kulttuuriperinnöstään. Oppilas tarvitsee ohjausta toimiessaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1, S2, S3

Etiikkaa koskeva tieto

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä kristinuskon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

Oppilas osaa nimetä joitakin kristinuskon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2, S3

Ihmisoikeusetiikka

Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista.

Oppilas tietää, että on olemassa YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja on tutustunut sen sisältöön.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Hän osaa soveltaa kristinuskon eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

Oppilas osaa kertoa joitakin arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

Oppilas tarvitsee vielä tukea arvioidessaan toimintansa eettisyyttä. Oppilas tunnistaa alustavasti moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Evankelisluterilaisen uskonnon arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1Oppilas tuntee Raamatun, erityisesti Vanhan testamentin, keskeisiä kertomuksia.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskonnon monilukutaito

Oppilas tuntee Raamatun, erityisesti Vanhan testamentin kertomuksia. Oppilas tuntee alustavasti Raamatun rakennetta.

Oppilas on tutustunut Raamatun, erityisesti Vanhan testamentin kertomuksiin.

T2 Oppilas huomaa uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä.Oppilas tunnistaa uskonnollisia symboleja ja käsitteitä.Oppilas tuntee oman alueensa seurakuntaa.

Oppilas tutustuu jumalanpalveluksen rakenteeseen.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskonnon monilukutaito

Oppilas tunnistaa uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä.Oppilas tunnistaa uskonnollisia symboleja ja käsitteitä.Oppilas tuntee oman alueensa seurakuntaa.

Oppilas tuntee jumalanpalveluksen rakennetta. Oppilas tietää alustavasti tärkeimmät kirkkovuoden juhlat.

Oppilas tekee alustavia havaintoja uskonnon vaikutuksesta omassa ja muiden elämässä.Oppilas tunnistaa joitakin uskonnollisia symboleja ja käsitteitä.Oppilas on tutustunut oman alueensa seurakuntaan.

Oppilas tunnistaa jumalanpalvelus-käsitteen. Oppilas tietää alustavasti kirkkovuoden juhlia.

T3 Oppilas tunnistaa uskonnollisen kielenkäytön luonnetta ja kielikuvia.

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Oppilas ymmärtää, mitä kielikuva tarkoittaa ja osaa kertoa esimerkkejä siitä. Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

Oppilas osaa ohjatusti kertoa jonkin esimerkin uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

T4

T5 Oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta.Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta. Oppilas huomaa uskontojen merkityksen ympärillämme.

Oppilas tunnistaa tuetusti oman kulttuurinsa juuria. Oppilas huomaa, että uskonnot näkyvät ympärillämme.

T6

T7

T8 Oppilas tuntee Vanhan testamentin keskeisiä kertomuksia.

S1, S2, S3

Etiikkaa koskeva tieto

Oppilas tuntee Vanhan testamentin alku- ja patriarkka kertomuksia. Oppilas osaa tarkastella Kymmentä käskyä etiikan näkökulmasta.

Oppilas on tutustunut Vanhan testamentin kertomuksiin sekä Kymmeneen käskyyn.

T9 Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista. Oppilas ymmärtää YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

S2, S3

Ihmisoikeusetiikka

Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista. Oppilas ymmärtää YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

Oppilas tietää, että on olemassa YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja on tutustunut sen sisältöön.

T10 Oppilas oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän.Oppilas tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas oppii toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentajana.

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Hän osaa jo hieman soveltaa kristinuskon eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan omastatunnosta, anteeksipyytämisestä ja -antamisesta.

Oppilas ymmärtää Kultaisen säännön etiikkaa.

Oppilas tarvitsee vielä tukea kristinuskon eettisten periaatteiden soveltamisessa omassa pohdinnassaan omastatunnosta, anteeksipyytämisestä ja -antamisesta.

T11Oppilas harjoittelee eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista.

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Vuorovaikutustilanteet ovat vielä epävarmoja.

T12 Oppilas oppii luottamusta luottamaan elämään ja itseensä.

S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Evankelisluterilaisen uskonnon arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas tuntee Raamatun, erityisesti Uuden testamentin, keskeisiä kertomuksia.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas tuntee Raamatun, erityisesti Uuden testamentin, keskeisiä kertomuksia. Oppilas tuntee alustavasti Raamatun rakenteen.

Oppilas on tutustunut Raamatun, erityisesti Uuden testamentin, keskeisiin kertomuksiin sekä Raamatun rakenteeseen.

T2 Oppilas huomaa uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä.Oppilas tunnistaa uskonnollisia symboleja ja käsitteitä.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas tunnistaa uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä.Oppilas tunnistaa uskonnollisia symboleja ja käsitteitä. Oppilas tietää tärkeimmät kirkkovuoden juhlat.

Oppilas on tehnyt jonkin havainnoin uskonnon vaikutuksesta omassa ja muiden elämässä.Oppilas on tutustunut uskonnollisiin symboleihin ja käsitteisiin. Oppilas tietää kirkkovuoden tärkeimpiä juhlia.

T3 Oppilas ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta ja kielikuvia.

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Oppilas ymmärtää, mitä kielikuva tarkoittaa ja osaa kertoa esimerkkejä siitä. Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

Oppilas tarvitsee tukea kuvatessaan uskonnollisen kielenkäytön luonnetta ja kielikuvia.

T4

T5 Oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta.Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta. Oppilas tunnistaa uskontojen ilmenemismuotoja kulttuurissa ja mediassa.

Oppilas tunnistaa tuetusti oman kulttuurinsa juuria. Oppilas huomaa, että uskonnot näkyvät ympärillämme: kulttuurissa ja mediassa

T6

T7

T8 Oppilas tuntee Uuden testamentin keskeisiä kertomuksia.

S1, S2, S3

Etiikkaa koskeva tieto

Oppilas tuntee Uuden testamentin keskeisiä kertomuksia (Jeesuksen elämä, lähipiiri ja opetukset Jumalan huolenpidosta). Oppilas ymmärtää Isä meidän -rukouksen ja Rakkauden kaksoiskäskyn sisältöä.

Oppilas on tutustunut Uuden testamentin keskeisiin kertomuksiin sekä Isä meidän -rukoukseen ja Rakkauden kaksoiskäskyn sisältöön.

T9

T10 Oppilas oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän. Oppilas tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas oppii toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentajana.

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas osaa arvioida toimintansa eettisyyttä ja tunnistaa oikean ja väärän. Oppilas tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

Oppilas tarvitsee vielä tukea arvioidessaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistaessaan moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa kertoa joitakin arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

T11Oppilas harjoittelee eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista.

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Oppilas kuitenkin osallistuu vuorovaikutustilanteisiin jonkin verran.

T12 Oppilas oppii luottamaan elämään ja itseensä.

S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Evankelisluterilaisen uskonnon arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia. Oppilas tuntee Raamatun rakenteen.

Oppilas on tutustunut Raamatun keskeisiin kertomuksiin. Oppilas tuntee alustavasti Raamatun rakenteen.

T2 Oppilas huomaa uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä. Oppilas tunnistaa uskonnollisia symboleja ja käsitteitä.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas tunnistaa uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä. Oppilas tunnistaa kirkkoarkkitehtuuria uskonnollisia symboleja ja käsitteitä.

Oppilas osaa nimetä sakramentit (kaste ja ehtoollinen) ja kirkollisia toimituksia (kaste, vihkiminen, hautajaiset). Oppilas tietää tärkeimmät kirkkovuoden juhlat sekä kristilliset rituaalit.

Oppilas tekee havaintoja uskonnon vaikutuksesta omassa ja muiden elämässä.Oppilas on tutustunut kirkkoarkkitehtuuriin ja tunnistaa joitakin uskonnollisia symboleja ja käsitteitä.

Oppilas tunnistaa kirkollisia toimituksia. Oppilas tietää alustavasti kirkkovuoden tärkeimmät juhlat.

T3 Oppilas ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta ja kielikuvia.

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

Oppilas osaa ohjatusti kertoa jonkin esimerkin uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

T4 Oppilas osaa hakea tietoa eri lähteistä ja harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta.

S1, S2, S3

Oppimaan oppimisen taidot uskonnon opiskelussa

Oppilas osaa hakea tietoa eri lähteistä ja harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta.

Oppilas tarvitsee tukea hakiessaan tietoa eri lähteistä ja harjoitellessaan arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta.

T5 Oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta.Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa.

Oppilas huomaa, että uskonnoilla on merkitystä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa.

T6 Oppilas suhtautuu kunnioittavasti ihmisiin, joilla on eri katsomus.

Oppilas tuntee alustavasti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin sekä muiden maailmauskontojen yhteisiä piirteitä.

S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteitä sekä niiden keskinäisiä suhteita.

Oppilas tunnistaa juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteitä.

T7 Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaan henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

S1, S2, S3

Uskonnon monilukutaito

Oppilas tuntee omaan henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään. Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

Oppilas tunnistaa omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään. Oppilas tarvitsee ohjausta toimiessaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

T8 Oppilas tutustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen.

S1, S2, S3

Etiikkaa koskeva tieto

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä kristinuskon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita. Oppilas ymmärtää uskontunnustuksen sisältöä ja merkitystä. Oppilas tuntee luomiskertomuksen.

Oppilas tunnistaa joitakin kristinuskon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita. Oppilas tunnistaa uskontunnustuksen ja luomiskertomuksen sekä niiden sisältöä.

T9

T10 Oppilas oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän. Oppilas tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas osaa arvioida toimintansa eettisyyttä ja tunnistaa oikean ja väärän. Oppilas tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

Oppilas tarvitsee vielä tukea arvioidessaan toimintansa eettisyyttä. Oppilas tunnistaa joitakin moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa kertoa joitakin arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

T11 Oppilas osallistuu keskusteluun eettisistä kysymyksistä

Oppilas ilmaisee omia tunteitaan ja kokemuksiaan.

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

T12 Oppilas oppii luottamaan elämään ja itseensä.

S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä