Perusopetuksen opetussuunnitelma

Ortodoksisen uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ortodoksinen uskonto: sisällöt vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

Oppilas ymmärtää ajan pyhittämisen käsitteen ja että ortodoksiseen kirkkovuoteen sisältyy arki- ja pyhäpäiviä.

Tarkastellaan kirkkovuoden juhlia tapahtumaikoneiden ja juhlatroparien kautta. Ymmärretään, että ortodoksisen kirkkovuoden juhlat voidaan jakaa pieniin ja suuriin juhliin. Tutustutaan tavallisimpiin kirkkoveisuihin kuten Totisesti on kohtuullista ja Iloitse Jumalanäiti. Syvennetään tietämystä ortodoksisesta rukouskäytännöstä ja rukousperinteestä tutustumalla muun muassa alkurukouksiin ja paastorukoukseen.

Tarkastellaan Raamatun Vanhaa ja Uutta testamenttia ortodoksisen uskonnon näkökulmasta. Oppilas tutustuu Jeesuksen opetuksiin ja ihmetekoihin. Tutustutaan Raamatun kertomusten vertauskuvauksellisuuteen. Harjoitellaan Raamatun käytön perusteita.

Tarkastellaan erilaisia pyhäkköjä ja kirkkorakennuksia. Tutustutaan liturgiaan ja ehtoollisen mysteerioon. Ortodoksiset koululaisjumalanpalvelukset ovat osa opetusta. Tutustutaan kirkollisiin toimituksiin kuten kodinpyhitykseen, kiitosrukoushetkeen ja panihidaan.

Oppilas ymmärtää ajan pyhittämisen käsitteen ja että ortodoksiseen kirkkovuoteen sisältyy arki- ja pyhäpäiviä. Syvennetään tietoa ortodoksisesta paastoista ja pääsiäisen ajan tapahtumista.

Tarkastellaan kirkkovuoden juhlia tapahtumaikoneiden ja juhlatroparien kautta. Syvennetään tietämystä ortodoksisesta rukouskäytännöstä ja rukousperinteestä. Ortodoksiset koululaisjumalanpalvelukset ovat osa opetusta.

Syvennetään tietoa Raamatusta kirkon kirjana ja uskon lähteenä. Tarkastellaan Kristuksen elämää ja opetuksia evankeliumeissa. Harjoitellaan Raamatun käytön perusteita. Tarkastellaan Kristuksen kahta luontoa.

Tutustutaan mysteerioihin pääpiirteittäin, erityisesti katumuksen mysteerioon. Tarkastellaan hengellisen ohjauksen ja rippi-isän merkitystä.

Tutustutaan oman seurakunnan pyhiin ja niihin liittyviin kertomuksiin. Tutustutaan oppilaan suojeluspyhään.

Tutkitaan erilaisia pyhäkköjä ja kirkkorakennuksia. Tarkastellaan kirkkorakennuksen osia ja niihin liittyvää symboliikkaa. Tutustutaan kirkolliseen esineistöön. Opitaan ikonostaasin ja reliikin käsitteet. Tutustutaan myös jumalanpalvelusten toimitukseen liittyvään symboliikkaan kuten saattoihin.

Syvennetään tietoa kirkkomusiikista ja ikonitaiteesta uskon lähteinä, säilyttäjinä ja elävöittäjinä. Tarkastellaan kirkkovuoden juhlia tapahtumaikoneiden ja juhlatroparien kautta. Opetuksessa tarkastellaan erityisesti Kristuksen ja Jumalanäidin juhlia. Syvennetään tietoa pääsiäisestä sekä helatorstaista ja helluntaista.

Perehdytään Kirkon syntyyn ja alkukirkon elämään. Tarkastellaan Paavalin ja muiden apostolien toimintaa. Tutustutaan ortodoksisiin kirkkoisiin, pyhiin ihmisiin ja marttyyrin käsitteeseen. Tutustutaan pappeuden mysteerioon.

Syvennetään tietämystä ortodoksisesta rukouskäytännöstä ja rukousperinteestä tutustumalla muun muassa ehtooveisuun. Ortodoksiset koululaisjumalanpalvelukset ovat osa opetusta.

Syvennetään tietoa ortodoksisen kirkon opista. Tutustutaan ortodoksisen kirkon uskontunnustukseen. Syvennetään tietoa Pyhästä Kolminaisuudesta.

Syvennetään käsitystä ajan pyhittämisestä. Tarkastellaan ortodoksista kirkkovuotta paastoineen. Syvennetään tietoa pääsiäisen ajan tapahtumista. Perehdytään erityisesti Lasaruksen lauantain ja pääsiäisen väliseen aikaan.

Syvennetään tietämystä ortodoksisen kirkon liturgiikasta. Ymmärretään, että kirkko on eukaristinen yhteisö. Tarkastellaan mysteerioita oppilaan omassa elämässä. Tutustutaan erityisesti ehtoollisen mysteerioon. Perehdytään ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksiin. Tarkastellaan vigiliaa liturgiaa edeltävänä palveluksena. Tutustutaan liturgiaan ja paastoliturgiaan. Tutustutaan oman seurakunnan toimintaan ja toimijoihin. Ortodoksiset koululaisjumalanpalvelukset ovat osa opetusta. Syvennetään tietämystä ortodoksisesta rukouskäytännöstä ja rukousperinteestä kuten Jeesuksen rukous ja rukous ennen ehtoollista.

Syvennetään tietämystä Raamatusta. Tarkastellaan Raamatun käyttöä ortodoksissa jumalanpalveluksissa pääpiirteissään. Syvennetään tietoa ortodoksisesta rukousperinteestä, kuten Jeesuksen rukous ja Rukous ehtoollisen edellä. Tutustutaan uskontunnustukseen, kirkkoisiin ja Pyhään Kolminaisuuteen Raamatussa.

Tutustutaan Suomen ortodoksiseen kirkkoon ja sen tunnuspiirteisiin. Tarkastellaan ortodoksisen kirkon diakoniatyötä ja lähetystyötä. Tutustutaan luostareihin ja tarkastellaan niitä myös uskon säilyttäjinä ja lähetystyön keskuksina. Tarkastellaan pyhiä ihmisiä kuten Pyhää Nikolaosta ja Karjalan valistajia.

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

Tarkastellaan pyhää ja arkea eri uskonnoissa ja kulttuureissa. Tutustutaan Suomen kansankirkkoihin ja oman koulun uskontoihin ja katsomuksiin sekä uskonnottomuuteen. Tarkastellaan patriarkkakertomuksia Vanhassa testamentissa.

Tutkitaan ajankohtaisia uskontoon liittyviä aiheita mediassa.

Harjoitellaan hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa.

Perehdytään Abrahamin uskontoihin ja niiden syntyhistoriaan, opin yhteisiin piirteisiin ja pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan ortodoksista paastoa, pyhiä ihmisiä ja näkymätöntä maailmaa.

Tutustutaan lähialueen uskontoihin, mahdollisesti asiantuntijavierailijoiden ja vierailujen avulla.

Tutkitaan ajankohtaisia uskontoon liittyviä aiheita mediassa.

Harjoitellaan hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa.

Tarkastellaan katolisuutta ja apostolisuutta kristinuskossa. Tarkastellaan ortodoksisuutta Suomessa, Euroopassa ja maailmassa eli globaalia ortodoksisuutta.

Tutustutaan lähiympäristön muihin uskontoihin ja kirkkoihin, erityisesti evankelisluterilainen ja roomalaiskatolilainen. Syvennetään käsitystä ekumeniasta esimerkiksi ekumeeninen rukousviikko huomioiden. Tutkitaan ajankohtaisia uskontoon liittyviä aiheita mediassa.

Harjoitellaan hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa.

Tarkastellaan samankaltaisuutta ja erilaisuutta muissa kristillisissä perinteissä sekä juutalaisuudessa ja islamissa.

Perehdytään uskontoihin nyky-Euroopassa ja niiden ilmenemiseen ihmisten arjessa. Tarkastellaan uskonnottomuutta, ateismia ja maallistumista. Tutustutaan marttyyreihin, luostareihin ja paastoihin kristinuskossa sekä muissa uskonnoissa.

Tutustutaan uskontodialogiin. Tutkitaan ajankohtaisia uskontoon liittyviä aiheita mediassa.

Harjoitellaan hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa.

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

Tutustutaan käsitykseen ympäristöystävälliseen ja ekososiaaliseen ajatteluun sekä kestävään elämään ortodoksisesta näkökulmasta. Pohditaan itsestä huolehtimiseen liittyviä asioita. Harjoitellaan yhteisön jäsenenä toimimista, toisen ihmisen huomioimista ja oman roolin ottamista vuorovaikutuksessa. Oppilasta ohjataan kehittämään keskustelutaitojaan. Tutustutaan some-etiikkaan.

Tarkastellaan 10 käskyä ortodoksisen uskonnon ja oppilaan oman elämän näkökulmasta. Tutustutaan eettisiin teemoihin Jeesuksen vertauksien kautta. Tarkastellaan elämää lahjana. Pohditaan tasa-arvoa ulkonäön ja menestyksen näkökulmasta. Tutustutaan Lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen merkitykseen oppilaan omassa elämässä. Opetuksessa huomioidaan Lapsenoikeuksien päivä 20.11.

Tutustutaan ympäristöystävälliseen ja ekososiaaliseen ajatteluun sekä kestävään elämään ortodoksisesta näkökulmasta. Pohditaan epäitsekkyyttä. Harjoitellaan toisen ihmisen huomioimista ja omaa roolia vuorovaikutuksessa. Syvennetään keskustelutaitoja.

Käsitellään rakkauden kaksoiskäskyä. Pohditaan tasa-arvoa eri-ikäisten ihmisten ja terveyden näkökulmasta. Syvennetään Lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen merkitykseen liittyvää tietämystä oppilaan omassa elämässä. Opetuksessa huomioidaan Lapsenoikeuksien päivä 20.11.

Tutustutaan ympäristöystävälliseen ja ekososiaaliseen ajatteluun sekä kestävään elämään ortodoksisesta näkökulmasta. Tarkastellaan filantropiaa, globaalia vastuuta ja pakolaisuutta. Käsitellään kultaista sääntöä. Tarkastellaan ortodoksista ihmiskäsitystä ja ihmisenä kasvua.

Harjoitellaan toisen ihmisen huomioimista ja omaa roolia vuorovaikutuksessa. Syvennetään keskustelutaitoja.

Tarkastellaan ihmisoikeuksia eri uskonnoissa. Oppilasta ohjataan kunnioittamaan eri uskontojen edustajia ja heidän näkemyksiään. Pohditaan tasa-arvoa sukupuolisen tasa-arvon näkökulmasta. Käsitellään viihderiippuvuutta.

Syvennetään käsitystä ympäristöystävällisestä ja ekososiaalisesta ajattelusta sekä kestävästä elämästä ortodoksisesta näkökulmasta. Pohditaan hyvän tekemistä, erityisesti ortodoksisten paastojen ja paastorukouksen sisällön käsittelyn yhteydessä.

Tutustutaan vuorisaarnaan. Harjoitellaan toisen ihmisen huomioimista ja omaa roolia vuorovaikutuksessa. Syvennetään keskustelutaitoja.

Tarkastellaan ihmisoikeuksia marttyyrien ja uskon puolustajien kautta. Pohditaan tasa-arvoa alueellisen ja sosioekonomisen eriarvoisuuden näkökulmasta. Tarkastellaan rasismia ja syrjäytymistä.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä