Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Ortodoksisen uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden keskeisiä sisältöjä.

Oppilas osaa nimetä joitakin opiskeltavan uskonnon lähteitä ja tekstejä.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin ja pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla opiskeltavan uskonnon keskeisistä rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä kuvata niiden merkitystä.

Oppilas osaa kertoa jotakin esimerkkien avulla opiskeltavan uskonnon keskeisistä rituaaleista ja tavoista.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1, S2, S3

Oppimaan oppimisen taidot uskonnon opiskelussa

Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä. Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

Oppilas tarvitsee tukea hakiessaan tietoa eri lähteistä ja harjoitellessaan arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.

Hän osaa kuvata suomalaisen ja eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria pääpiirteissään.

Oppilas tunnistaa joitakin uskontojen merkityksiä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa.

Hän on tutustunut suomalaisen ja eurooppalaisen uskonnollisuuden juuriin.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden keskinäiset suhteet.

Oppilas tunnistaa pääpiirteitä juutalaisuudesta, kristinuskosta ja islamista.

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1, S2, S3

Uskonnon monilukutaito

Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

Oppilas tunnistaa jotakin omasta henkisestä ja aineellisesta kulttuuriperinnöstään. Oppilas tarvitsee ohjausta toimiessaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1, S2, S3

Etiikkaa koskeva tieto

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

Oppilas osaa nimetä joitakin opiskeltavan uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2, S3

Ihmisoikeusetiikka

Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista.

Oppilas tietää, että on olemassa YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja on tutustunut sen sisältöön.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Hän osaa soveltaa opiskeltavan uskonnon eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

Oppilas osaa kertoa joitakin arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

Oppilas tarvitsee vielä tukea arvioidessaan toimintansa eettisyyttä. Oppilas tunnistaa alustavasti moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ortodoksisen uskonnon arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

3. LK

T1

Oppilas perehtyy Raamattuun ja pyhiin kertomuksiin sekä niiden opetuksiin ortodoksisesta näkökulmasta.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskonnon monilukutaito

Oppilas tuntee Raamattua ja pyhiä kertomuksia sekä niiden opetuksia ortodoksisesta näkökulmasta.

Oppilas on tutustunut Raamattuun ja pyhiin kertomuksiin sekä niiden opetuksiin ortodoksisesta näkökulmasta.

T2

Oppilas tutustuu kirkon jumalanpalvelusperinteeseen ja joihinkin mysteerioihin sekä keskeisiin rukouksiin. Oppilas tutustuu kirkkoon uskonnollisena rakennuksena.

Oppilas tutustuu kirkon keskeisiin juhliin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

Uskonnon monilukutaito

Oppilas on tutustunut kirkkoon uskonnollisena rakennuksena.

Oppilas tuntee jumalanpalvelus-käsitteen, joitakin keskeisiä rukouksia ja mysteerioita. Oppilas tietää alustavasti tärkeimmät kirkkovuoden juhlat.

Oppilas on tutustunut kirkkoon uskonnollisena rakennuksena.

Oppilas tunnistaa jumalanpalvelus-käsitteen, joitakin keskeisiä rukouksia ja mysteerioita. Oppilas tietää alustavasti kirkkovuoden juhlia.

T3

Oppilas pohtii Raamatun kertomusten vertauskuvallisuutta sekä yleisimpien ortodoksisten tapojen sanatonta viestintää.

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Oppilas on tutustunut joihinkin Raamatun kertomuksiin. Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

Oppilas on tutustunut joihinkin Raamatun kertomuksiin. Oppilas ei vielä osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

T4

Oppilas harjoittelee Raamatun käyttöä, kuvanlukutaitoa ikonien avulla sekä harjoittelee etsimään tietoa erilaisista lähteistä.

S1, S2, S3

Oppimaan oppimisen taidot uskonnon opiskelussa

Oppilas osaa alustavasti käyttää Raamattua. Oppilas on harjoitellut kuvanlukutaitoa ikonien avulla sekä etsimään tietoa erilaisista lähteistä.

Oppilas on harjoitellut Raamatun käyttöä ja kuvanlukutaitoa ikonien avulla sekä etsimään tietoa erilaisista lähteistä.

T5

Oppilas tietää Suomen suurimmat uskonnolliset yhteisöt ja omassa koulussa opetettavia katsomuksia.

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tietää että Suomessa on kaksi kansankirkkoa: luterilainen ja ortodoksinen kirkko. Oppilas on tutustunut omassa koulussa opetettaviin katsomuksiin.

Oppilas tietää että Suomessa on kaksi kansankirkkoa: luterilainen ja ortodoksinen kirkko. Oppilas on tutustunut omassa koulussa opetettaviin katsomuksiin.

T6

Oppilas tutustuu Abrahamin uskontojen syntyyn.

S1, S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tuntee Vanhan Testamentin patriarkka -kertomuksia.

Oppilas on tutustunut Vanhan Testamentin patriarkka -kertomuksiin.

T7

Oppilas harjoittelee hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa.

Oppilas tietää pyhän käsitteen ja osaa yhdistää sen uskontoon, kirkkorakennukseen ja Raamattuun.

S1, S2, S3

Uskonnon monilukutaito

Oppilas tietää mitä on pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa tapahtuva hyvä käytös.

Oppilas osaa yhdistää pyhän käsitteen uskontoon, kirkkorakennukseen ja Raamattuun.

Oppilas on harjoitellut hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa.

Oppilas on tutustunut pyhän käsitteeseen.

T8

Oppilas tutustuu Vanhan Testamentin keskeiseen eettiseen opetukseen.

Oppilas käsittelee keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Raamatusta valittujen kertomusten ja oman elämän kokemusten avulla.

S1, S2, S3

Etiikkaa koskeva tieto

Oppilas tuntee Vanhan testamentin alku- ja patriarkka kertomuksia. Oppilas osaa tarkastella Kymmentä käskyä etiikan näkökulmasta.

Oppilas on tutustunut Vanhan testamentin kertomuksiin sekä Kymmeneen käskyyn.

T9

Oppilas tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen.

S2, S3

Ihmisoikeusetiikka

Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista.

Oppilas tietää, että on olemassa YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja on tutustunut sen sisältöön.

T10

Oppilas pohtii ja arvioi tekemiään valintoja.

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Hän osaa jo hieman soveltaa kristinuskon eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan omastatunnosta, anteeksipyytämisestä ja -antamisesta.

Oppilas tarvitsee vielä tukea kristinuskon eettisten periaatteiden soveltamisessa omassa pohdinnassaan omastatunnosta, anteeksipyytämisestä ja -antamisesta.

T11

Oppilas harjoittelee keskustelemaan, ilmaisemaan rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan.

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Vuorovaikutustilanteet ovat vielä epävarmoja.

T12

Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

S3

-

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ortodoksisen uskonnon arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä (8) osaaminen

Kohtalainen (6) osaaminen

4. LK

T1

Oppilas perehtyy evankeliumikirjoihin ja Raamattuun kirkon kirjana ja uskon lähteenä sekä muihin pyhiin kirjoituksiin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskonnon monilukutaito

Oppilas tuntee Raamatun, erityisesti Uuden testamentin, keskeisiä kertomuksia. Oppilas tuntee alustavasti Raamatun rakenteen.

Oppilas on tutustunut Raamatun, erityisesti Uuden testamentin keskeisiin kertomuksiin sekä Raamatun rakenteeseen.

T2

Oppilas tutustuu kirkon mysteerioihin sekä kirkkoon jumalanpalveluspaikkana, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan.

Oppilas tutustuu kirkon keskeisiin juhliin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskonnon monilukutaito

Oppilas tunnistaa kirkon mysteerioita. Oppilas tunnistaa kirkon jumalanpalveluspaikkana sekä kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa.

Oppilas tunnistaa ortodoksisen kirkkovuoden tärkeimpiä juhlia.

Oppilas on tutustunut kirkon mysteerioihin sekä kirkkoon jumalanpalveluspaikkana, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan.

Oppilas tietää ortodoksisen kirkkovuoden tärkeimpiä juhlia.

T3

Oppilas tunnistaa kirkkorakennuksen ja jumalanpalvelusten symboliikkaa.

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Oppilas tunnistaa kirkkorakennukseen ja jumalanpalveluksiin liittyvää symboliikkaa.

Oppilas on tutustunut kirkkorakennuksen ja jumalanpalvelusten symboliikkaan.

T4

Oppilas opettelee etsimään tietoa mm. paikkakunnalla vaikuttavista uskonnollisista yhteisöistä monipuolisia lähteitä käyttäen.

S1, S2

Oppimaan oppimisen taidot uskonnon opiskelussa

Oppilas osaa alustavasti etsiä tietoa mm. paikkakunnalla vaikuttavista uskonnollisista yhteisöistä monipuolisia lähteitä käyttäen.

Oppilas on harjoitellut etsimään tietoa mm. paikkakunnalla vaikuttavista uskonnollisista yhteisöistä monipuolisia lähteitä käyttäen.

T5

Oppilasta tietää lähialueen uskontoja ja uskonnollisia yhteisöjä.

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tietää lähialueen uskontoja ja uskonnollisia yhteisöjä.

Oppilas on tutustunut lähialueen uskontoihin ja uskonnollisiin yhteisöihin.

T6

Oppilas tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteisiin.

S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tietää juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteitä.

Oppilas on tutustunut juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteisiin.

T7

Oppilas harjoittelee hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa.

Oppilas osaa yhdistää pyhän käsitteen mysteerioihin.

S1, S2, S3

Uskonnon monilukutaito

Oppilas tietää mitä on pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa tapahtuva hyvä käytös.

Oppilas osaa yhdistää pyhän käsitteen mysteerioihin.

Oppilas on harjoitellut hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa.

Oppilas on tutustunut pyhän käsitteeseen mysteerioiden yhteydessä.

T8

Oppilas käsittelee keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten ja arjen kokemusten avulla.

S1, S2, S3

Etiikkaa koskeva tieto

Oppilas tuntee Uuden testamentin keskeisiä kertomuksia (Jeesuksen elämä, lähipiiri ja opetukset Jumalan huolenpidosta). Oppilas ymmärtää Isä meidän -rukouksen.

Oppilas on tutustunut Uuden testamentin keskeisiin kertomuksiin sekä Isä meidän -rukoukseen.

T9

Oppilasta tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

S2, S3

Ihmisoikeusetiikka

Oppilas on tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen ja sen merkityksen yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

Oppilas on tutustunut YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

T10

Oppilas arvioi tekemiään valintoja ja pohtii toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja ortodoksista etiikkaa hyödyntäen.

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas osaa arvioida toimintansa eettisyyttä ja tunnistaa oikean ja väärän. Oppilas tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas tarvitsee vielä tukea arvioidessaan toimintansa eettisyyttä. Oppilas ei vielä tunnista moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

T11

Oppilas harjoittelee keskustelemaan, ilmaisemaan rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan ja opettelee ottamaan toisen huomioon.

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Oppilas kuitenkin osallistuu vuorovaikutustilanteisiin jonkin verran.

T12

Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

S3

-

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ortodoksisen uskonnon arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä (8) osaaminen

Kohtalainen (6) osaaminen

5. LK

T1

Oppilas perehtyy varhaisen kristillisyyden merkitykseen kristinuskon kehittymisessä maailmanuskonnoksi.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskonnon monilukutaito

Oppilas tuntee varhaisen kristillisyyden merkityksen kristinuskon kehittymisessä maailmanuskonnoksi.

Oppilas on tutustunut varhaisen kristillisyyden merkitykseen kristinuskon kehittymisessä maailmanuskonnoksi.

T2

Oppilas perehtyy liturgisen elämän peruspiirteisiin sekä kirkkomusiikkiin ja ikonitaiteeseen.

Oppilas perehtyy kirkon juhliin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas tuntee liturgisen elämän peruspiirteisiin sekä kirkkomusiikkia ja ikonitaidetta.

Oppilas on perehtynyt kirkon juhliin.

Oppilas on tutustunut liturgisen elämän peruspiirteisiin sekä kirkkomusiikkiin ja ikonitaiteeseen.

Oppilas on perehtynyt kirkon juhliin.

T3

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää ortodoksisen ikonitaiteen, rukousperinteen sekä kirkkoveisujen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

Oppilas ei vielä osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

T4

Oppilas harjoittelee kuvanlukemista kirkkotaiteessa ja kirkkoveisujen tekstien tulkitsemista. Oppilas etsii tietoa monipuolisista lähteistä ja pohtii alustavasti tiedon luotettavuutta.

Oppilas osaa käyttää Raamattua.

S1, S2, S3

Oppimaan oppimisen taidot uskonnon opiskelussa

Oppilas osaa hakea tietoa eri lähteistä ja harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta.

Oppilas tarvitsee tukea hakiessaan tietoa eri lähteistä ja harjoitellessaan arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta.

T5

Oppilas tuntee kirkon synnyn vaiheita ja Suomen katsomuksellisia juuria ja nykytilaa.

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa.

Oppilas huomaa, että uskonnoilla on merkitystä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa.

T6

T7

Oppilas osaa käyttäytyä asianmukaisesti pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa.

Oppilas ymmärtää pyhyyden merkitystä uskonnoissa ja tiedostaa itselleen pyhiä asioita.

S1, S2, S3

Uskonnon monilukutaito

Oppilas tietää mitä on pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa tapahtuva hyvä käytös.

Oppilas ymmärtää pyhyyden merkitystä uskonnoissa ja tiedostaa itselleen pyhiä asioita.

Oppilas on harjoitellut hyvää käyttäytymistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa.

Oppilas on tietää pyhyyden merkityksen uskonnoissa.

T8

Oppilas tutustuu ortodoksisen kirkon keskeiseen eettiseen opetukseen.

S1,S2, S3

Etiikkaa koskeva tieto

Oppilas tuntee ortodoksisen kirkon keskeistä eettistä opetusta.

Oppilas tunnistaa joitakin ortodoksisen kirkon keskeisiä eettisiä opetuksia.

T9

Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

S2, S3

Ihmisoikeusetiikka

Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

Oppilas on tutustunut ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviin arvoihin yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

T10

Oppilas tuntee arvo-käsitteen ja osaa yhdistää sen omaan ajatteluunsa.

Oppilas pohtii elämänkysymyksiinsä liittyviä valintoja ja arvoja niiden taustalla sekä vaikutusta kestävään tulevaisuuteen.

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas osaa arvioida toimintansa eettisyyttä ja tunnistaa oikean ja väärän. Oppilas tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

Oppilas tarvitsee vielä tukea arvioidessaan toimintansa eettisyyttä. Oppilas tunnistaa alustavasti moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Oppilas osaa kertoa joitakin arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

T11

Oppilas osaa ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan ja ottaa toisen huomioon. Oppilas harjoittelee perustelemaan omia näkemyksiään.

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

T12

Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

S3

-

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.