Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Katolisen uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden keskeisiä sisältöjä.

Oppilas osaa nimetä joitakin opiskeltavan uskonnon lähteitä ja tekstejä.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin ja pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla opiskeltavan uskonnon keskeisistä rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä kuvata niiden merkitystä.

Oppilas osaa kertoa jotakin esimerkkien avulla opiskeltavan uskonnon keskeisistä rituaaleista ja tavoista.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta.

T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1, S2, S3

Oppimaan oppimisen taidot uskonnon opiskelussa

Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä. Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

Oppilas tarvitsee tukea hakiessaan tietoa eri lähteistä ja harjoitellessaan arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.

Hän osaa kuvata suomalaisen ja eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria pääpiirteissään.

Oppilas tunnistaa joitakin uskontojen merkityksiä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa.

Hän on tutustunut suomalaisen ja eurooppalaisen uskonnollisuuden juuriin.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden keskinäiset suhteet.

Oppilas tunnistaa pääpiirteitä juutalaisuudesta, kristinuskosta ja islamista.

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1, S2, S3

Uskonnon monilukutaito

Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

Oppilas tunnistaa jotakin omasta henkisestä ja aineellisesta kulttuuriperinnöstään. Oppilas tarvitsee ohjausta toimiessaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1, S2, S3

Etiikkaa koskeva tieto

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

Oppilas osaa nimetä joitakin opiskeltavan uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2, S3

Ihmisoikeusetiikka

Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista.

Oppilas tietää, että on olemassa YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja on tutustunut sen sisältöön.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Hän osaa soveltaa opiskeltavan uskonnon eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

Oppilas osaa kertoa joitakin arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

Oppilas tarvitsee vielä tukea arvioidessaan toimintansa eettisyyttä. Oppilas tunnistaa alustavasti moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Katolisen uskonnon arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas perehtyy Raamattuun ja sen käyttöön

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas tuntee Raamatun, erityisesti Uuden testamentin kertomuksia. Oppilas tuntee alustavasti Raamatun rakennetta.

Oppilas on tutustunut Raamatun, erityisesti Uuden testamentin kertomuksiin. Hän tuntee alustavasti Raamatun rakennetta.

T2 Oppilas tutustuu parannuksen ja eukaristian sakramentteihin sekä seurakunnan elämään ja kirkkorakennukseen

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas tuntee kaksi sakramenttia ja niiden merkitystä. Hän tuntee oman alueensa seurakuntaa.

Oppilas on tutustunut kahteen sakramenttiin ja osaa nimetä ne. Hän on tutustunut oman alueensa seurakuntaan.

T3 Oppilas tunnistaa katolisen kirkon uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Oppilas tunnistaa uskonnollisia symboleja ja käsitteitä. Hän ymmärtää jonkin verran Pyhän Messun vertauskuvallisuutta sekä tietää messun pääosat.

Oppilas tunnistaa joitakin uskonnollisia symboleja ja käsitteitä. Hän on tutustunut Pyhän Messun rakenteeseen.

T4

T5 Oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta. Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään.

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tietää kuuluvansa maailmanlaajuiseen katoliseen kirkkoon. Oppilas tunnistaa uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä.

Oppilas on tutustunut maailmanlaajuiseen katoliseen kirkkoon. Oppilas tekee alustavia havaintoja uskonnon vaikutuksesta omassa ja muiden elämässä.

T6

T7 Oppilasta kannustetaan kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa.

S1, S2, S3

Uskonnon monilukutaito

Oppilas tietää, että kirkkovuosi sisältää arki- ja juhla-aikoja. Hän tietää, että on muitakin kristillisiä kirkkokuntia sekä muita uskontoja.

Oppilas on tutustunut kirkkovuoden arki- ja juhla-aikoihin. Hänellä on alustavia tietoja muista kristillisistä kirkkokunnista sekä muista uskonnoista.

T8Oppilas tutustuu katolisen kirkon eettisiin opetuksiin

S1, S2, S3

Etiikkaa koskeva tieto

Oppilas tietää parannuksen sakramenttiin liittyen omantunnon, katumisen ja anteeksipyytämisen käsitteitä.

Oppilas on tutustunut parannuksen sakramenttiin liittyen omantunnon, katumisen ja anteeksipyytämisen käsitteisiin.

T9 Oppilas tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen

S2, S3

Ihmisoikeusetiikka

Oppilas tietää YK:n Lasten oikeuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista.

Oppilas tietää, että on olemassa YK:n Lasten oikeuksien sopimus ja on tutustunut sen sisältöön.

T10 Oppilas oppii arvioimaan tekemiään valintoja

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas osaa pohtia omien valintojen seurauksia sekä osaa jo hieman soveltaa kristinuskon eettisiä periaatteita.

Oppilas tarvitsee tukea pohdinnoissaan omien valintojen seurauksia sekä kristinuskon eettisten periaatteiden soveltamisessa.

T11 Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Vuorovaikutustilanteet ovat vielä epävarmoja.

T12 Oppilasta autetaan ja tuetaan muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Katolisen uskonnon arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas perehtyy Raamatun kertomuksiin ja keskeisiin katolisen kirkon oppeihin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas tietää Jeesuksen elämään liittyviä Raamatun kertomuksia ja ymmärtää pääsiäisen merkityksen suurimpana juhlana katolisessa kirkossa.

Oppilas on tutustunut Jeesuksen elämään liittyviin Raamatun kertomuksiin ja tietää jollakin tasolla pääsiäisen liittyvän Jeesuksen elämään.

T2 Oppilas tutustuu katolisen kirkon virkoihin, rituaaleihin, tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas osaa nimetä katolisen kirkon tärkeimmät virat. Hän tietää Neitsyt Marian elämästä ja Marian merkityksestä kirkon äitinä. Oppilas osaa tärkeimmät rukoukset.

Oppilas on tutustunut katolisen kirkon tärkeimpiin virkoihin. Hän tietää jonkin verran Neitsyt Marian elämästä. Oppilas osaa jonkin rukouksen.

T3 Oppilas tunnistaa kirkkorakennuksen symboliikan ja uskonnollisen kielen vertauskuvallisuuden

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Oppilas tietää tärkeimmät sakraaliesineet ja osaa nimetä ne oikein sekä tietää niiden käytöstä ja symboliikasta. Oppilas tietää reliikeistä alttarissa.

Oppilas on tutustunut tärkeimpiin sakraaliesineisiin ja osaa nimetä niistä joitain. Oppilas on tutustunut alttarin merkitykseen kirkossa.

T4 Oppilasta ohjataan etsimään, uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1, S2, S3

Oppimaan oppimisen taidot uskonnon opiskelussa

Oppilas tietää mistä hakea tietoa omasta seurakunnasta ja hiippakunnasta.

Oppilas on tutustunut seurakunnan ja hiippakunnan nettisivuihin.

T5 Oppilas perehtyy Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tuntee katolisen kirkon vaiheita Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Oppilas on tutustunut katolisen kirkon vaiheisiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

T6 Oppilas tutustuu juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin.

S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tietää miten Abraham liittyy juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin.

Oppilas tunnistaa tuetusti Abrahamin merkitystä juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa.

T7 Oppilasta ohjataan kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa.

S1, S2, S3

Uskonnon monilukutaito

Oppilas ymmärtää oman uskonnon ja muiden uskontojen pyhää ja kunnioittaa sitä.

Oppilas on alkanut ymmärtää oman ja muiden uskontojen pyhää.

T8 Oppilasta ohjataan perehtymään katolisen kirkon eettiseen opetukseen sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin.

S1, S2, S3

Etiikkaa koskeva tieto

Oppilas osaa antaa esimerkkejä hyvästä ja pahasta Raamatussa ja arkielämässä. Hän tuntee kultaisen säännön. Hän osaa arvioida myös oman toimintansa eettisyyttä.

Oppilas osaa antaa joitain esimerkkejä arkielämän hyvästä ja pahasta. Hän on tutustunut kultaiseen sääntöön. Oppilas tarvitsee vielä tukea arvioidessaan toimintansa eettisyyttä.

T9 Oppilas tutustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

S2, S3

Ihmisoikeusetiikka

Oppilas tietää YK:n Lasten oikeuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa antaa esimerkkejä ihmisoikeuksista.

Oppilas on tutustunut YK:n Lasten oikeuksien sopimuksen keskeiseen sisältöön.

T10 Oppilasta ohjataan arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja.

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas tietää että hänen valinnoillaan on seurauksia ja ne vaikuttavat hänen elämäänsä.

Oppilas tarvitsee vielä tukea arvioidessaan valintojen tekemistä ja niiden seurauksia.

T11 Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään.

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun jonkin verran, mutta ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan vielä epävarmasti.

T12 Oppilasta autetaan ja tuetaan muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Katolisen uskonnon arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas perehtyy Vanhan testamentin keskeisiin kertomuksiin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas tuntee Vanhan testamentin keskeisiä kertomuksia ja ymmärtää Vanhan ja Uuden testamentin yhteyden. Osaa kymmenen käskyä.

Oppilas on tutustunut Vanhan testamentin keskeisiin kertomuksiin. Oppilas hahmottaa epävarmasti yhteyden Vanhan ja Uuden testamentin välillä. Osaa joitakin käskyjä.

T2 Oppilas tutustuu katolisen kirkon rituaaleihin, tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas ymmärtää pyhiinvaellusten merkitystä katolilaiselle, tietää sakramentteihin liittyviä juhlia.

Oppilas on tutustunut sakramentteihin liittyviin juhliin sekä pyhiinvaelluksiin.

T3 Oppilas tunnistaa ja ymmärtää katolisen rukousperinteen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.

S1, S2

Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Oppilas tuntee Ruusukkorukouksen sekä Ristintien hartauden ja ymmärtää niiden vertauskuvallisuutta.

Oppilas on tutustunut Ruusukkorukoukseen sekä Ristintienhartauteen. Tunnistaa alustavasti niiden vertauskuvallisuutta.

T4 Oppilasta ohjataan etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä.

S1, S2, S3

Oppimaan oppimisen taidot uskonnon opiskelussa

Oppilas tietää miten hakea tietoa katolisesta verkkosivustosta sekä muiden kirkkokuntien verkkosivustoista. Harjoittelee arvioimaan tiedon luotettavuutta.

Oppilas tarvitsee tukea hakiessaan tietoa eri lähteistä ja harjoitellessaan arvioimaan tiedon luotettavuutta.

T5 Oppilas perehtyy Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan.

S1, S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tuntee luterilaisuuden ja ortodoksisuuden vaiheita Suomessa ja Euroopassa. Oppilas tuntee ekumenian käsitteen.

Oppilas on tutustunut luterilaisuuden ja ortodoksisuuden vaiheisiin Suomessa ja Euroopassa. Oppilas tietää jotain ekumeniasta.

T6 Oppilas tutustuu juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa.

S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä. Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteitä sekä yhteisiä piirteitä.

Oppilas tekee havaintoja uskonnon vaikutuksesta omassa ja muiden elämässä. Oppilas tunnistaa joitain juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteitä.

T7 Oppilasta kannustetaan kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa.

S1, S2, S3

Uskonnon monilukutaito

Oppilas suhtautuu kunnioittavasti ihmisiin, joilla on eri katsomus sekä pyrkii toimimaan asiallisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

Oppilas tarvitsee ohjausta toimiessaan asiallisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

T8 Oppilas perehtyy katolisen kirkon eettiseen opetukseen sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1, S2, S3

Etiikkaa koskeva tieto

Oppilas ymmärtää uskontunnustuksen sisältöä ja merkitystä sekä tunnistaa ja osaa nimetä kristinuskon eettisiä opetuksia sekä katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

Oppilas tunnistaa uskontunnutuksen sekä sen sisältöä. Oppilas tunnistaa joitain kristinuskon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

T9 Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

S2, S3

Ihmisoikeusetiikka

Oppilas ymmärtää jokaisen ihmisen arvon ja osaa antaa esimerkkejä ihmisoikeuksista. Oppilas tunnistaa oikean ja väärän kohtelun.

Oppilas tarvitsee vielä tukea ymmärtääkseen jokaisen ihmisen samanlaisen arvon. Oppilas pystyy tunnistamaan jollain tavalla oikeaa ja väärää käyttäytymistä.

T10 Oppilasta ohjataan arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.

S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas on oppinut ympäristöystävällistä ajattelua sekä globaalia vastuuta. Hän ymmärtää omasta luopumisen ja toisille antamisen arvon.

Oppilas on tutustunut ympäristöystävälliseen ajatteluun sekä globaaliin vastuuseen. Hän tunnistaa alustavasti omasta luopumisen toisten hyväksi arvon.

T11 Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään.

S1, S2, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan sekä osallistuu yhteiseen keskusteluun.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti. Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

T12 Oppilasta autetaan ja tuetaan muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.