Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Elämänkatsomustieto: sisällöt vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Kasvaminen hyvään elämään

S1 Kasvaminen hyvään elämään

S1 Kasvaminen hyvään elämään

S1 Kasvaminen hyvään elämään

Tutustutaan monipuolisiin vuorovaikutustilanteisiin. Mietitään, miten erilaiset säännöt mm. kodeissa, koulussa ja liikenteessä vaikuttavat ihmisten toimintaan.

Pohditaan onnellisuutta, mitä se tarkoittaa ja mikä tekee minusta onnellisen. Ohjataan oman mielipiteen muodostamisessa ja näkökulman esittämisessä. Tärkeä näkökulma on toisten hyväksyminen ja kunnioitus.

Tutustutaan oikeudenmukaisuuden käsitteeseen ja pohditaan sen toteutumista maailmassa (rikkaus/köyhyys). Opitaan erottamaan oikea ja väärä tapa toimia ihmisen välisissä vuorovaikutussuhteissa. Harjoitellaan toimimaan oikein ristiriitatilanteissa.

Tutustutaan ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen näkökulmista yksilön vapauteen ja vastuuseen sekä niiden merkitykseen. Opitaan asettumaan toisen asemaan. Harjoitellaan valintojen tekemistä ja pohditaan valintojen tekemiseen johtavia syitä. Tutustutaan tarkemmin oman elämän arvoihin ja pohditaan, miten niiden pohjalta toimii. Tutustutaan arvon käsitteeseen.

Ohjataan oppilasta pohtimaan asioita eettisesti ja ottamaan huomioon erilaisia näkökulmia. Kerrataan käsite arvo ja tutustutaan käsitteisiin normi, moraali ja etiikka. Tärkeä näkökulma on toisten hyväksyminen ja kunnioitus. Arvoja voidaan käsitellä arvohuutokaupan avulla.

S2 Erilaisia elämäntapoja

S2 Erilaisia elämäntapoja

S2 Erilaisia elämäntapoja

S2 Erilaisia elämäntapoja

Tutustutaan oman identiteetin muodostukseen, esimerkiksi pohtimalla, kuka minä olen, millainen olen ja mitä osaan. Opitaan itseluottamuksen kasvattamista sekä itsensä ja muiden hyväksymistä.

Tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja sen vaikutukseen omassa ja muiden elämässä. Oppilasta ohjataan omien näkemysten pohdinnassa ja esittämisessä.

Tutustutaan suomalaisiin kulttuurivähemmistöihin, kuten suomenruotsalaisiin, saamelaisiin, romaneihin ja maahanmuuttajaryhmin. Asiaa tutkitaan oman perheen arvojen ja kokemusten pohjalta. Ohjataan ymmärtämään oma kulttuuriperimä ja tunnistamaan, miten erilaiset kulttuurit vaikuttavat yhteiskunnassa. Ohjataan muodostamaan omia näkökulmia ja tuomaan niitä esille. Opitaan käsitteet suvaitsevaisuus, kulttuuri, elämänkatsomus.

Tutustutaan tarkemmin erilaisiin katsomuksiin, esim. agnostiseen, ateistiseen, tieteelliseen ja uskonnolliseen. Tutustutaan lasten elämään eri maissa. Pohditaan, mitä monikulttuurisuus on ja miten se vaikuttaa yhteiskunnassa ja arjessa. Pohditaan erilaisia elämäntapoja ja tutustutaan kestävän kuluttamisen käytäntöihin. Tärkeänä teemana on erilaisuuden hyväksyminen.

Tutustutaan maailman kulttuuriperintöön ja opitaan ymmärtämään sen arvokkuutta sekä tunnistamaan sen tärkeimpiä piirteitä. Tutustutaan tarkemmin joihinkin maailmanperintökohteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä esim. draaman keinoin. Opitaan arvostamaan ihmisen ainutlaatuisuutta, itsensä ja toisten arvostamista sekä suvaitsevaisuutta. Harjoitellaan toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua.

S3 Yhteiselämän perusteita

S3 Yhteiselämän perusteita

S3 Yhteiselämän perusteita

S3 Yhteiselämän perusteita

Tutustutaan erilaisiin sopimuksiin ja lupauksiin kotona ja koulussa. Käsitellään ystävyyttä ja harjoitellaan yhteistyötä muiden kanssa sekä anteeksi pyytämistä. Tutustutaan hiukan lapsen oikeuksien sopimukseen. Ohjataan oppilaita kunnioittamaan ihmisoikeuksia.

Tutustutaan kotona ja koulussa oleviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Opitaan tekemään valintoja ja kantamaan valinnoista vastuuta. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksien sopimukseen. Oppilaille annetaan mahdollisuus eettiseen pohdintaan. Opitaan käsitteet laki, oikeus, lastenoikeudet.

Tutustutaan yhdenvertaisen elämän mahdollisuuksiin ja sen toteutumiseen lähellä ja kaukana. Tutustutaan tarkemmin lapsen oikeuksiin. Annetaan oppilaille mahdollisuus eettiseen pohdintaan. Ohjataan oppilaita kunnioittamaan sekä puolustamaan ihmisoikeuksia.

Tutustutaan rauhan ja demokratian merkityksiin oppilaan elämässä ja ympäristössä. Pohditaan yhteiskunnallisia arvoja tutustumalla tarkemmin ihmisoikeusetiikkaan ja lapsen oikeuksiin. Luokassa voidaan järjestää vaalit demokraattisena toimenpiteenä. Opetuksessa annetaan tilaa oppilaiden omien tunteiden ja kokemusten jakamiselle.

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

Pohditaan luonnon suojelemista ja kestävän kehityksen merkitystä oppilaan arjessa. Tutustutaan tarkemmin kuluttamiseen ja omien valintojen merkitykseen. Tutustutaan elinympäristön elottomaan ja elolliseen luontoon.

Tutustutaan erilaisiin kulttuurien välisiin eroihin, käyttäytymistapoihin sekä niihin liittyviin uskomuksiin. Valitaan näkökulma lähipiiristä. Pohditaan kulttuuristen erojen vaikutusta ihmisten elämään. Opitaan hyväksymään erilaisuutta.

Pohditaan erilaisia maailman syntyyn liittyviä teorioita. Tutustutaan laajemmin erilaisiin kulttuurien välisiin eroihin. Perehdytään maapallon eri aikakäsityksiin ja pohditaan niiden vaikutusta ihmisten elämään. Pohditaan yksilön ja yhteisön vastuuta ympäristöstä.

Tutustutaan luonnonsuojelun merkitykseen oppilaan elämässä. Opitaan ottamaan vastuuta ympäristöstä. Tärkeinä teemoina ovat ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa.