Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

S1-S4

Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä tilanteita.

Oppilaalla on vaikeuksia ymmärtää keskeisiä etiikan käsitteitä.

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita

S1-S4

Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja arviointi

Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja niiden perusteluja sekä pohtia perusteluiden asiaankuuluvuutta.

Oppilas ilmaisee vain vähän perusteltuja väitteitä tai arvioida niitä.

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan

S1-S3

Päättelytaidot

Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan.

Oppilas osaa jonkin verran korjata omaa ajatteluaan virhepäättelyn pohjalta.

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta

S1-S3

Vastuullisen toiminnan tunteminen

Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä, toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa.

Oppilas osaa jonkin verran kuvata, mitä tarkoittaa itsestä, toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa.

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä

S2-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta, eurooppalaisesta ja maailman kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa esimerkkejä yhteisön tai yhteiskunnan kulttuurisesta moninaisuudesta.

Oppilas osaa jonkin verran nimetä ja selittää kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta, eurooppalaisesta ja maailman kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa jonkin esimerkin yhteisön tai yhteiskunnan kulttuurisesta moninaisuudesta.

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään

S1-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten ja kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

Oppilas osaa nimetä jonkin katsomusten, mutta ei hahmota kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan

S1-S4

Oppimaan oppimisen taidot

Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä yksin että ryhmässä.

Oppilaalla on vaikeuksia asettaa opiskeluun liittyviä tavoitteita ja pyrkiä niitä kohti. Arviointi tuottaa vaikeuksia.

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja

S1-S3

Vuorovaikutustaidot ja toiminta ryhmän jäsenenä

Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

Oppilas ilmaisee vain vähän omaa katsomuksellista ajatteluaan ja osaa toisinaan kuunnella toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia

S3

Ihmisoikeusetiikka

Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen oikeuksista.

Oppilas tietää muutaman esimerkin YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen sisällöstä ja osaa kertoa jonkin esimerkin lapsen oikeuksista.

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

S1-S4

Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

Oppilaalla on vaikeuksia etsiä ja kuvata vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas oppii tunne- ja vuorovaikutustaitoja esimerkiksi näytelmien, roolileikkien ja ryhmätöiden kautta. Oppilas oppii käsittelemään erilaisia ristiriitatilanteita.

Oppilas harjoittelee eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden sekä kokemusten jakamista.

S1-S4

Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Oppilas osaa kuvailla omia tunteita ja jakaa kokemuksiaan. Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä etiikan käsitteitä.

Oppilas tunnistaa jonkin oman tunteen. Oppilas osallistuu vaihtelevasti eettisten asioiden pohdintaan.

T2

Oppilas oppii keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Oppilas harjoittelee tunnistamaan keskustelussa väitteitä sekä ilmaisemaan mielipiteitä ja niiden perusteluja.

S1-S4

Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja arviointi

Oppilas osallistuu aktiivisesti vuorovaikutustilanteisiin kuuntelemalla ja keskustelemalla. Oppilas ilmaisee usein omia mielipiteitä.

Oppilas osallistuu vaihtelevasti vuorovaikutustilanteisiin kuuntelemalla ja keskustelemalla. Oppilas ei ilmaise omia mielipiteitä.

T3

Oppilas harjoittelee havaitsemaan asioiden välisiä suhteita ja ajatteluntaitoja.

S1-S3

Päättelytaidot

Oppilas havaitsee joitakin asioiden välisiä suhteita.

Oppilas tarvitsee usein tukea asioiden välisten suhteiden havaitsemisessa.

T4

Oppilas harjoittelee yhteistyötaitoja ja opettelee ottamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään.

S1-S3

Vastuullisen toiminnan tunteminen

Oppilas osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön toisten kanssa ja ottaa vastuuta itsestään sekä ympäristöstään.

Oppilas osallistuu vaihtelevasti yhteistyöhön toisten kanssa. Oppilas ottaa jonkin verran vastuuta itsestään sekä ympäristöstään.

T5

Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan suomalaista, eurooppalaista ja maailman kulttuuriperintöä.

S2-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa mainita esimerkkejä suomalaisen, eurooppalaisen ja maailman kulttuuriperinnöstä.

Oppilas osaa mainita jonkin esimerkin suomalaisen, eurooppalaisen ja maailman kulttuuriperinnöstä.

T6

Oppilas tutustuu lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuuriin.

S1-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa nimetä jonkin esimerkin lähiympäristönsä katsomuksista ja kulttuurista.

Oppilas osaa nimetä vain yhden lähiympäristönsä katsomuksista tai kulttuurista.

T7

Oppilas harjoittelee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan omaan katsomuksellista oppimistaan.

S1-S4

Oppimaan oppimisen taidot

Oppilas osaa asettaa muutaman opiskeluun liittyvän tavoitteen, pyrkii toimimaan tavoitteiden suunnassa ja osaa arvioida niiden toteutumista.

Oppilaalla on vaikeuksia asettaa opiskeluun liittyviä tavoitteita ja pyrkiä niitä kohti. Arviointi tuottaa vaikeuksia.

T8

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan näkemyksiään, kuuntelemaan muiden mielipiteitä ja keskustelemaan kunnioittavasti erilaisista katsomuksellisista aiheista.

S1-S3

Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän jäsenenä

Oppilas osallistuu aktiivisesti vuorovaikutustilanteisiin ja osaa kuunnella muiden mielipiteitä.

Oppilas osallistuu keskusteluihin vaihtelevasti ja harjoittelee toisen mielipiteiden kuuntelemista.

T9

Oppilas tutustuu alustavasti lapsen oikeuksien sopimukseen.

S3

Ihmisoikeusetiikka

Oppilas osaa kertoa lapsen oikeuksien sopimuksesta.

Oppilas osaa kertoa vain yksittäisen asian lapsen oikeuksien sopimuksesta.

T10

Oppilas tutustuu vaikuttamisen keinoihin ja harjoittelee oma-aloitteellisuutta.

S1-S4

Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Oppilas toimii oma-aloitteisesti ja tunnistaa joitakin vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

Oppilas toimii toisinaan oma-aloitteisesti ja tunnistaa vain muutaman vastuullisen vaikuttamisen keinon.

Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas oppii tunne- ja vuorovaikutustaitoja esimerkiksi näytelmien, roolileikkien ja ryhmätöiden kautta. Oppilas oppii käsittelemään erilaisia ristiriitatilanteita.

Oppilas harjoittelee eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden sekä kokemusten jakamista.

S1-S4

Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Oppilas osaa kuvailla omia tunteita ja jakaa kokemuksiaan. Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä etiikan käsitteitä.

Oppilas tunnistaa jonkin oman tunteen. Oppilas osallistuu vaihtelevasti eettisten asioiden pohdintaan.

T2

Oppilas oppii keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Oppilas harjoittelee tunnistamaan keskustelussa väitteitä sekä ilmaisemaan mielipiteitä ja niiden perusteluja.

S1-S4

Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja arviointi

Oppilas osallistuu aktiivisesti vuorovaikutustilanteisiin kuuntelemalla ja keskustelemalla. Oppilas ilmaisee usein omia mielipiteitä.

Oppilas osallistuu vaihtelevasti vuorovaikutustilanteisiin kuuntelemalla ja keskustelemalla. Oppilas ei ilmaise omia mielipiteitä.

T3

Oppilas harjoittelee havaitsemaan asioiden välisiä suhteita ja ajatteluntaitoja.

S1-S3

Päättelytaidot

Oppilas havaitsee joitakin asioiden välisiä suhteita.

Oppilas tarvitsee usein tukea asioiden välisten suhteiden havaitsemisessa.

T4

Oppilas harjoittelee yhteistyötaitoja ja opettelee ottamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään.

S1-S3

Vastuullisen toiminnan tunteminen

Oppilas osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön toisten kanssa ja ottaa vastuuta itsestään sekä ympäristöstään.

Oppilas osallistuu vaihtelevasti yhteistyöhön toisten kanssa. Oppilas ottaa jonkin verran vastuuta itsestään sekä ympäristöstään.

T5

Oppilas oppii tuntemaan ja arvostamaan suomalaista, eurooppalaista ja maailman kulttuuriperintöä.

S2-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa mainita esimerkkejä suomalaisen, eurooppalaisen ja maailman kulttuuriperinnöstä.

Oppilas osaa mainita jonkin esimerkin suomalaisen, eurooppalaisen ja maailman kulttuuriperinnöstä.

T6

Oppilas tutustuu lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuuriin.

S1-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa nimetä esimerkkejä lähiympäristönsä katsomuksista ja kulttuurista.

Oppilas osaa nimetä vain muutaman esimerkin lähiympäristönsä katsomuksista tai kulttuurista.

T7

Oppilas harjoittelee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan omaan katsomuksellista oppimistaan.

S1-S4

Oppimaan oppimisen taidot

Oppilas osaa asettaa muutaman opiskeluun liittyvän tavoitteen, pyrkii toimimaan tavoitteiden suunnassa ja osaa arvioida niiden toteutumista.

Oppilaalla on vaikeuksia asettaa opiskeluun liittyviä tavoitteita ja pyrkiä niitä kohti. Arviointi tuottaa vaikeuksia.

T8

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan näkemyksiään, kuuntelemaan muiden mielipiteitä ja keskustelemaan kunnioittavasti erilaisista katsomuksellisista aiheista.

S1-S3

Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän jäsenenä

Oppilas osallistuu aktiivisesti vuorovaikutustilanteisiin ja osaa kuunnella muiden mielipiteitä.

Oppilas osallistuu keskusteluihin vaihtelevasti ja harjoittelee toisen mielipiteiden kuuntelemista.

T9

Oppilas tutustuu alustavasti lapsen oikeuksien sopimukseen.

S3

Ihmisoikeusetiikka

Oppilas osaa kertoa lapsen oikeuksien sopimuksesta.

Oppilas osaa kertoa vain yksittäisen asian lapsen oikeuksien sopimuksesta.

T10

Oppilas harjoittelee järjestelmällistä ja pitkäjänteistä työskentelyä ja ottaa vastuuta tekemisestään.

S1-S4

Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Oppilas ottaa vastuuta omista tekemistään.

Oppilas ottaa jonkin verran vastuuta omista tekemistään.

Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas oppii tunne- ja vuorovaikutustaitoja esimerkiksi näytelmien, roolileikkien ja ryhmätöiden kautta. Oppilas oppii käsittelemään erilaisia ristiriitatilanteita.

Oppilas osaa soveltaa eettisiä periaatteita arjen tilanteissa

S1-S4

Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä tilanteita.

Oppilaalla on vaikeuksia ymmärtää keskeisiä etiikan käsitteitä.

T2

Oppilas oppii keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Oppilas osaa ilmaista perusteltuja väitteitä sekä arvioimaan niitä.

S1-S4

Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja arviointi

Oppilas osaa ilmaista omia väitteitä ja pohtia niiden asiaankuuluvuutta. Oppilas osallistuu vuorovaikutustilanteisiin aktiivisesti.

Oppilas ilmaisee vaihtelevasti perusteltuja väitteitä tai arvioi niitä.

T3

Oppilas osaa havaita asioiden välisiä suhteita ja tunnistaa virhepäättelyä sekä korjata omaa toimintaansa.

S1-S3

Päättelytaidot

Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan

Oppilas osaa jonkin verran korjata omaa ajatteluaan virhepäättelyn pohjalta.

T4

Oppilas tiedostaa omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkityksen itselle, lähiympäristölle ja luonnolle.

S1-S3

Vastuullisen toiminnan tunteminen

Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä, toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa

Oppilas osaa jonkin verran kuvata, mitä tarkoittaa itsestä, toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa.

T5

Oppilas tuntee kulttuuriin liittyviä ilmiöitä ja osaa arvostaa omaa henkistä kulttuuriperintöään.

S2-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta, eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä.

Oppilas osaa jonkin verran nimetä ja selittää kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta, eurooppalaisesta ja maailman kulttuuriperinnöstä.

T6

Oppilas osaa nimetä katsomusten ja kulttuurien peruspiirteitä ja osaa tunnistaa eri kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja.

S1-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa nimetä jonkin verran katsomusten ja kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

Oppilas osaa nimetä jonkin katsomusten, mutta ei hahmota kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

T7

Oppilas osaa suunnitella ja toimia tavoitteiden mukaan sekä arvioida omaa katsomuksellista oppimistaan. Oppilas oppii myös ymmärtämään oman katsomuksen merkityksiä ja osaa pohtia, miten se on muodostunut.

S1-S4

Oppimaan oppimisen taidot

Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä yksin että ryhmässä.

Oppilaalla on vaikeuksia asettaa opiskeluun liittyviä tavoitteita ja pyrkiä niitä kohti. Arviointi tuottaa vaikeuksia.

T8

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään, kuunnella muita ja keskustella kunnioittavasti katsomuksellisista aiheista.

S1-S3

Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän jäsenenä

Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista ajatteluaan ja osaa kuunnella toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

Oppilas ilmaisee passiivisesti omaa katsomuksellista ajatteluaan ja harjoittelee toisten näkemysten ja kannanottojen kuuntelemista.

T9

Oppilas osaa kertoa esimerkkejä lasten oikeuksista.

S3

Ihmisoikeusetiikka

Oppilas osaa kertoa esimerkkejä lapsen oikeuksista.

Oppilaalla on haasteita kertoa esimerkkejä lapsen oikeuksista.

T10

Oppilas tuntee vaikuttamisen keinoja ja osaa toimia aloitteellisesti sekä ottaa vastuuta ympäristöstään.

S1-S4

Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

Oppilaalla on vaikeuksia kuvata vastuullisen vaikuttamisen keinoja.