Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Historian arviointiperusteet 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

S1-S5

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä

S1-S5

Historian tietolähteiden tunnistaminen

Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa erilaisista tietolähteistä.

Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa erilaisista tietolähteistä.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden

S1-S5

Historiatiedon tulkinnallisuuden havaitseminen

Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja tulkinnan.

Oppilas osaa ohjatusti erottaa toisistaan faktan ja tulkinnan.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4 auttaa oppilasta ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä

S1-S5

Kronologian ymmärrys

Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa antaa esimerkkejä eri aikojen yhteiskunnille ja aikakausille ominaisista piirteistä.

Oppilas tunnistaa ohjatusti keskeiset historiaan liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa antaa jonkin esimerkin eri aikojen yhteiskunnille ja aikakausille ominaisista piirteistä.

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja

S1-S5

Historiallinen empatia

Oppilas pystyy eläytymään menneen ajan ihmisen asemaan ja nimeämään tämän toiminnan motiiveja.

Oppilas kykenee jossakin historiallisissa tapahtumassa asettumaan ja eläytymään päätösten ja ratkaisujen tekijöiden asemaan.

T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmiöille

S1-S5

Syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen historiassa

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteista.

Oppilas ymmärtää ohjatusti, että historian kulkuun vaikuttavat myös muut asiat kuin ihmisen toiminta ja osaa ohjatusti mainita näistä jonkin esimerkin.

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille

S1-S5

Muutoksen hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata muutoksia ja kertoa, miksi muutos ei ole sama kuin edistys. Oppilas osaa kuvata joidenkin esimerkkien avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.

Oppilas osaa ohjatusti kuvata jonkin muutoksen ja kertoa, miksi muutos ei ole sama kuin edistys. Oppilas osaa ohjatusti kuvata jonkin esimerkin avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.

T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa

S1-S5

Jatkuvuuden tunnistaminen

Oppilas osaa antaa esimerkkejä ilmiöiden jatkuvuudesta eri aikakaudesta toiseen.

Oppilas osaa ohjatusti antaa jonkin esimerkin ilmiöiden jatkuvuudesta eri aikakaudesta toiseen.

Historiallisen tiedon käyttäminen

T9 ohjata oppilasta esittämään muutoksille syitä

S1-S5

Syy- ja seuraussuhteen kuvaileminen

Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään joidenkin historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteita.

Oppilas osaa ohjatusti kuvailla pääpiirteissään jonkun historian ilmiön syy- ja seuraussuhteita.

T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä

S1-S5

Tulkintojen selittäminen

Oppilas osaa selittää joidenkin esimerkkien avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö voidaan tulkita eri tavoin.

Oppilas osaa ohjatusti selittää jonkin esimerkin avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö voidaan tulkita eri tavoin.

T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa

S1–S5

Ihmisen toiminnan selittäminen

Oppilas osaa esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen siten, että hän selittää tapahtuman tai ilmiön eri toimijoiden kannalta.

Oppilas osaa ohjatusti esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen siten, että hän selittää tapahtuman tai ilmiön eri toimijoiden kannalta.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Historian arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas oppii tutkimaan, ihmettelemään ja ottamaan selvää historian eri tapahtumista.

S1-S2

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2

Oppilas osaa tunnistaa eri lähdetyyppejä ja ymmärtää, että historiallinen tieto perustuu lähteisiin ja niistä tehtyihin tulkintoihin.

S1-S2

Historian tietolähteiden tunnistaminen

Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa erilaisista tietolähteistä.

Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa erilaisista tietolähteistä.

T3

Oppilas harjoittelee päätelmien tekemistä historiallisista lähteistä.

Oppilas eläytyy historiantutkijaksi ja tekee omia tulkintojaan ja harjoittelee perustelemaan.

Oppilas harjoittelee lähdekriittisyyttä.

S1-S2

Historiatiedon tulkinnallisuu-den havaitseminen

Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja tulkinnan.

Oppilas osaa ohjatusti erottaa toisistaan faktan ja tulkinnan.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4

Oppilas osaa laittaa aikajärjestykseen keskeiset historian aikakaudet ja osaa sijoittaa merkittäviä historiallisia tapahtumia oikealle aikakaudelle.

S1-S2

Kronologian ymmärrys

Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa antaa esimerkkejä eri aikojen yhteiskunnille ja aikakausille ominaisista piirteistä.

Oppilas tunnistaa ohjatusti keskeiset historiaan liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa antaa jonkun esimerkin eri aikojen yhteiskunnille ja aikakausille ominaisista piirteistä.

T5

Oppilas oppii ymmärtämään, että monet historian tapahtumat ovat ihmisen inhimillisen toiminnan seurausta.

Oppilas oppii ymmärtämään oman toimintansa vaikutuksia.

S1-S2

Historiallinen empatia

Oppilas pystyy eläytymään menneen ajan ihmisen asemaan ja nimeämään tämän toiminnan motiiveja.

Oppilas kykenee jossakin historiallisissa tapahtumassa asettumaan ja eläytymään päätösten ja ratkaisujen tekijöiden asemaan.

T6

Oppilas ymmärtää, että tapahtuneilla asioilla on syitä ja seurauksia.

Oppilas osaa vastata kysymyksiin mitä tapahtui, miksi tapahtui ja mitä siitä seurasi.

S1-S2

Syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen historiassa

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteista.

Oppilas ymmärtää ohjatusti, että historian kulkuun vaikuttavat myös muut asiat kuin ihmisen toiminta ja osaa ohjatusti mainita näistä jonkun esimerkin.

T7

Oppilas tutustuu oman perheensä ja sukunsa historiaan.

Oppilas oppii ymmärtämään tavallisen ihmisen arkea eri historian aikakausina.

S1-S2

Muutoksen hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata muutoksia ja kertoa, miksi muutos ei ole sama kuin edistys. Oppilas osaa kuvata joidenkin esimerkkien avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.

Oppilas osaa ohjatusti kuvata jonkun muutoksen ja kertoa, miksi muutos ei ole sama kuin edistys. Oppilas osaa ohjatusti kuvata jonkun esimerkin avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.

T8

Oppilas harjoittelee muodostamamaan pidempiä syy-seuraus-ketjuja.

S1-S2

Jatkuvuuden tunnistaminen

Oppilas osaa antaa esimerkkejä ilmiöiden jatkuvuudesta eri aikakaudesta toiseen.

Oppilas osaa ohjatusti antaa jonkun esimerkin ilmiöiden jatkuvuudesta eri aikakaudesta toiseen.

Historiallisen tiedon käyttäminen

T9

Oppilas harjoittelee ilmiöiden syy- ja seuraussuhteiden kuvailua.

S1-S2

Syy- ja seuraussuhteen kuvaileminen

Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään joidenkin historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteita.

Oppilas osaa ohjatusti kuvailla pääpiirteissään jonkun historian ilmiön syy- ja seuraussuhteita.

T10

Oppilas ymmärtää, että historiallinen tieto perustuu lähteistä tehtyihin tulkintoihin ja se voi muuttua.

S1-S2

Tulkintojen selittäminen

Oppilas osaa selittää joidenkin esimerkkien avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö voidaan tulkita eri tavoin.

Oppilas osaa ohjatusti selittää jonkun esimerkin avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö voidaan tulkita eri tavoin.

T11

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä