Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Yhteiskuntaopin arviointiperusteet 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tiedonalana

S1-S4

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

S1-S4

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita

S1-S3

Yhteisten sääntöjen ja tasa-arvon periaatteiden tarkastelu

Oppilas osaa selittää yhteisten sääntöjen merkityksen ja toimia niiden mukaisesti. Oppilas osaa perustella, miksi ihmisoikeudet ovat tärkeitä ja mihin oikeusjärjestelmää tarvitaan.

Oppilas tajuaa yhteisten sääntöjen merkityksen ja toimii niiden mukaisesti. Oppilas osaa perustella, miksi toisten ihmisten kunnioittaminen on tärkeää. Oppilas tunnistaa joitakin oikeusjärjestelmän periaatteita.

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa

S1-S4

Median roolin tarkastelu

Oppilas osaa kuvailla, millainen merkitys medialla on hänen omassa elämässään ja miten erilaisia medioita voidaan käyttää vaikuttamisen välineenä.

Oppilas huomaa, että on olemassa erilaisia medioita, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä. Oppilas käsittää, että mediat voivat vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin.

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään

S1, S4

Työnteon ja yrittäjyyden merkityksen tarkastelu

Oppilas osaa antaa esimerkkejä työnteon ja yrittäjyyden merkityksestä perheen toimeentulon lähteenä ja yhteiskunnan toimivuuden perustana.

Oppilas käsittää, että yritykset ja työpaikat vaikuttavat perheen toimeentuloon.

Oppilas osaa kertoa esimerkin avulla, miksi Suomessa työpaikat ja yritykset ovat tärkeitä.

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä

S1-S3

Erilaisten arvojen, näkökulmien ja tarkoitusperien hahmottaminen

Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä.

Oppilas ymmärtää, että eri toimijoiden tavoitteet vaikuttavat niiden esittämiin asioihin. Oppilas osaa mainita tästä yhden esimerkin.

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä

S2, S3

Demokraattisen vaikuttamisen perustaitojen sekä yhteisössä toimimisen tietojen ja taitojen soveltaminen käytännössä

Oppilas osaa soveltaa demokraattisessa yhteisössä toimimisen periaatteita ja taitoja, kuten kuuntelemista, kantaa ottamista, sopeutumista enemmistöpäätöksiin sekä vaikuttamista lähiyhteisössä.

Oppilas osaa joiltakin osin soveltaa demokraattisessa yhteisössä toimimisen periaatteita ja taitoja, kuten kuuntelemista, kantaa ottamista, sopeutumista enemmistöpäätöksiin sekä vaikuttamista lähiyhteisössä.

T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja

S1, S4

Rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteiden soveltaminen

Oppilas osaa perustella omaan rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, millaisia muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia vaikutuksia hänen kuluttamispäätöksillään on.

Oppilas osaa perustella omaan rahankäyttöönsä liittyviä ratkaisuja. Oppilas osaa kertoa esimerkin, miten hänenkin kulutusvalintansa vaikuttaa muihin ihmisiin ja ympäristöön.

T9 kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla

S1, S3

Mediataidot

Oppilas osaa käyttää mediaa yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan välineenä sekä pohtia sen käyttämiseen liittyviä turvallisuusnäkökulmia.

Oppilas tietää, miten mielipiteitä voi tuoda esille median välityksellä. Oppilas osaa käyttää mediaa turvallisella tavalla.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Yhteiskuntaopin arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 Oppilaan käsitys yhteiskuntaopista lisääntyy.

S1-S2

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2 Oppilas tutustuu omien ratkaisujensa vaikutuksiin ympäristössä.Oppilas pyrkii havaitsemaan millaisia vaikutuksia yksilöiden tekemillä valinnoilla on.

S1-S2

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T3 Oppilas perehtyy siihen, miten omat valinnat vaikuttamaan omaan elämään ja lähiympäristöön.

Oppilas tutustuu kansalaisten oikeuksiin ja tasa-arvoasioihin.

S1-S2

Yhteisten sääntöjen ja tasa-arvon periaatteiden tarkastelu

Oppilas osaa selittää yhteisten sääntöjen merkityksen ja toimia niiden mukaisesti. Oppilas osaa perustella, miksi ihmisoikeudet ovat tärkeitä ja mihin oikeusjärjestelmää tarvitaan.

Oppilas tajuaa yhteisten sääntöjen merkityksen ja toimii niiden mukaisesti.

Oppilas osaa perustella, miksi toisten ihmisten kunnioittaminen on tärkeää.

T4 Oppilas tutustuu siihen, miten media näkyy omassa elämässä.

S1-S2

Median roolin tarkastelu

Oppilas osaa kuvailla, millainen merkitys medialla on hänen omassa elämässään.

Oppilas huomaa, että on olemassa erilaisia medioita, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä.

T5 Oppilas selvittää, miten eri ihmisten arjen toiminta vaikuttaa omaan lähiyhteisöön (esimerkiksi työn ja yrittäjyyden käsitteet).Oppilas tutustuu omaan elämään liittyvien ihmisten arkeen.

S1

Työnteon ja yrittäjyyden merkityksen tarkastelu

Oppilas osaa antaa esimerkkejä työnteon ja yrittäjyyden merkityksestä perheen toimeentulon lähteenä.

Oppilas käsittää, että yritykset ja työpaikat vaikuttavat perheen toimeentuloon.

T6 Oppilas tutustuu erilaisten toimijoiden (kuten eri medioiden ja järjestöjen) tuottamiin sisältöihin ja tavoitteisiin käyttäen eri lähteitä.

Oppilas ottaa selvää erilaisista mielipiteistä ja arvoista.

S1-S2

Erilaisten arvojen, näkökulmien ja tarkoitusperien hahmottaminen

Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä.

Oppilas ymmärtää, että eri toimijoiden tavoitteet vaikuttavat niiden esittämiin asioihin.

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T7 Oppilas harjoittelee omien mielipiteiden perustelemista. Oppilas ymmärtää muiden mielipiteitä.

S2

Demokraattisen vaikuttamisen perustaitojen sekä yhteisössä toimimisen tietojen ja taitojen soveltaminen käytännössä

Oppilas osaa muodostaa oman mielipiteen ja perustella, miksi hän on sitä mieltä. Oppilas ymmärtää, miksi muut ovat päätyneet toiseen mielipiteeseen.

Oppilas osaa muodostaa oman mielipiteen ja joskus perustella, miksi hän on sitä mieltä. Oppilas ymmärtää, että on olemassa muita mielipiteitä.

T8 Oppilas tutustuu oman talouden hoitoon (oman rahan käyttö, tulot ja menot) ja ottaa selvää erilaisista kulutusvalinnoista.

S1

Rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteiden soveltaminen

Oppilas osaa perustella omaan rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä ratkaisuja.

Oppilas osaa perustella omaan rahankäyttöönsä liittyviä ratkaisuja.

T9 Oppilas perehtyy mediakritiikin perusteisiin (median luotettavuus) ja selvittää erilaisten yhteisöjen (esimerkiksi yhdistysten ja asuinalueiden) toimintaa.

S1

Mediataidot

Oppilas ymmärtää, että kaikki mediat eivät ole yhtä luotettavia. Oppilas ymmärtää, että on erilaisia yhdistyksiä, joilla on erilaisia tavoitteita ja toimintatapoja.

Oppilas ymmärtää, että kaikki mediat eivät ole luotettavia.

Oppilas tunnistaa, että on olemassa erilaisia yhdistyksiä, joilla on erilaista toimintaa.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä