Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Musiikin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Osallisuus

T1

rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

S1-S4

Musiikilliset yhteistyötaidot

Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet yhteismusisoinnissa.

Oppilaalle on haastavaa ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet yhteismusisoinnissa.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2

ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

S1-S4

Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Oppilas osallistuu yhteislauluun ja

-soittoon pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi musiikillista kokonaisuutta.

Oppilas osoittaa vähäistä kiinnostusta osallistua yhteislauluun ja -soittoon ja hänellä on vaikeuksia sovittaa osuutensa osaksi musiikillista kokonaisuutta.

T3

kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen

S1-S4

Musiikkiliikunta

Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

Oppilas osallistuu vain vähän musiikkiliikuntaan.

T4

tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin eläymykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä

S1-S4

Musiikin kuuntelu

Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja esittää näkemyksiään kuulemastaan.

Oppilaan on hankalaa kuunnella keskittyneesti musiikkia tai esittää näkemyksiä kuulemastaan.

T5

rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

S1-S4

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri keinoin

Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Oppilaan on haasteellista keksiä omia ratkaisuja käyttäen ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisutapoja. Oppilaan on vaikeaa keskittyä musiikkiteknologian asialliseen käyttöön.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6

ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta

S1-S4

Musiikin merkitysten havainnointi

Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja kokemuksistaan.

Oppilaalle on ongelmallista esittää näkemyksiä musiikilliseen toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja kokemuksistaan.

T7

ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä

S1-S4

Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten merkintöjen mukaisesti musisoinnin yhteydessä.

Oppilas toimii harvoin opiskeltujen musiikillisten merkintöjen mukaisesti musisoinnin yhteydessä.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8

ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

S1-S4

Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen huomioon muun muassa äänen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät tekijät.

Oppilaan on vaikeaa ottaa huomioon äänen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät tekijät käyttäessään laitteita ja soittimia.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9

ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.

S1-S4

Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi ja toimii tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.

Oppilaan on haastavaa asettaa tavoitteita musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi eikä hän pääsääntöisesti toimi tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Musiikin arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Osallisuus

T1

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia.

S1-S4

Musiikilliset yhteistyötaidot

Oppilas toimii musiikillisen ryhmän jäsenenä hyvin.

Oppilaalle on haastavaa toimia musiikillisen ryhmän jäsenenä.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2

Oppilas harjoittelee käyttämään luonnollisesti ääntään ja kehittää keho-, rytmi- ja melodiasoittimien perussoittotekniikoita yhteismusisoinnissa.

S1-S4

Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Oppilas osallistuu yhteislauluun ja

-soittoon.

Oppilaan on vaikeaa osallistua yhteislauluun ja -soittoon.

T3

Oppilas käyttää liikettä eläytyessään musiikkiin sekä tutustuessaan musiikkikäsitteisiin.

S1-S4

Musiikkiliikunta

Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

Oppilas osallistuu vain vähän musiikkiliikuntaan.

T4

Oppilas havainnoi koulun ja lähiympäristön ääniä sekä harjoittelee kuuntelemaan aktiivisesti musiikkia.

S1-S4

Musiikin kuuntelu

Oppilas havainnoi keskittyneesti koulun ja lähiympäristön ääniä sekä harjoittelee kuuntelemaan aktiivisesti musiikkia.

Oppilaan on hankalaa havainnoida keskittyneesti koulun ja lähiympäristön ääniä. Hänen on vaikeaa keskittyä musiikin kuuntelemiseen.

T5

Oppilas harjoittelee musiikillista keksintää ja improvisointia keho-, rytmi- ja melodiasoittimilla.

S1-S4

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri keinoin

Oppilas harjoittelee aktiivisesti musiikillista keksintää ja improvisointia keho-, rytmi- ja melodiasoittimilla.

Oppilas osallistuu vain harvoin musiikilliseen keksintään ja improvisointiin keho-, rytmi- ja melodiasoittimilla.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6

Oppilas tutustuu ikäkauteen sopivaan eri aikakausien suomalaiseen musiikkiin ja musiikin eri lajeihin, erityisesti lastenmusiikkiin.

S1-S4

Musiikin merkitysten havainnointi

Oppilas tutustuu aktiivisesti ikäkauteen sopivaan suomalaiseen musiikkiin.

Oppilaalle on haastavaa tutustua aktiivisesti ikäkauteen sopivaan suomalaiseen musiikkiin.

T7

Oppilas tutustuu musiikin käsitteisiin ja niihin liittyviin merkintätapoihin musisoinnin yhteydessä.

S1-S4

Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Oppilas opettelee toimimaan opiskeltujen musiikillisten merkintöjen mukaisesti musisoinnin yhteydessä.

Oppilaan on hankalaa harjoitella opiskeltujen musiikillisten merkintöjen käyttöä musisoinnin yhteydessä.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8

Oppilas harjoittelee kiinnittämään huomiota kuulonsa suojelemiseen ja omaan osallisuuteensa ääniympäristön turvallisuudessa.

S1-S4

Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Oppilas harjoittelee käyttämään laitteita ja soittimia ottaen huomioon muun muassa äänen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät tekijät.

Oppilaan on vaikeaa harjoitella käyttämään laitteita ja soittimia ottaen huomioon muun muassa äänen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät tekijät.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9

Oppilas osallistuu yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamiseen ja harjoittelee työskentelemään tavoitteen mukaisesti. Oppilas arvioi tavoitteen toteutumista ryhmän jäsenenä.

S1-S4

Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Oppilas osallistuu yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamiseen ja harjoittelee toimimaan tavoitteen mukaisesti. Hän osallistuu tavoitteen toteutumisen arviointiin ryhmän jäsenenä.

Oppilaan on haastavaa osallistua yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamiseen ja harjoitella toimimaan yhteisen tavoitteen mukaisesti. Oppilas osallistuu heikosti tavoitteen toteutumisen arviointiin ryhmän jäsenenä.

Musiikin arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Osallisuus

T1

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia.

S1-S4

Musiikilliset yhteistyötaidot

Oppilas toimii musiikillisen ryhmän jäsenenä hyvin.

Oppilaalle on haastavaa toimia musiikillisen ryhmän jäsenenä.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2

Oppilas harjoittelee käyttämään luonnollisesti ääntään ja kehittää keho-, rytmi- ja melodiasoittimien perussoittotekniikoita yhteismusisoinnissa.

S1-S4

Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Oppilas osallistuu yhteislauluun ja

-soittoon.

Oppilaan on vaikeaa osallistua yhteislauluun ja -soittoon.

T3

Oppilas käyttää liikettä eläytyessään musiikkiin sekä tutustuessaan musiikkikäsitteisiin.

S1-S4

Musiikkiliikunta

Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

Oppilas osallistuu vain vähän musiikkiliikuntaan.

T4

Oppilas havainnoi koulun ja lähiympäristön ääniä sekä harjoittelee kuuntelemaan aktiivisesti musiikkia.

S1-S4

Musiikin kuuntelu

Oppilas havainnoi keskittyneesti koulun ja lähiympäristön ääniä sekä harjoittelee kuuntelemaan aktiivisesti musiikkia.

Oppilaan on hankalaa havainnoida keskittyneesti koulun ja lähiympäristön ääniä. Hänen on vaikeaa keskittyä musiikin kuuntelemiseen.

T5

Oppilas harjoittelee musiikillista keksintää ja improvisointia keho-, rytmi- ja melodiasoittimilla.

S1-S4

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri keinoin

Oppilas harjoittelee aktiivisesti musiikillista keksintää ja improvisointia keho-, rytmi- ja melodiasoittimilla.

Oppilas osallistuu vain harvoin musiikilliseen keksintään ja improvisointiin keho-, rytmi- ja melodiasoittimilla.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6

Oppilas tutustuu ikäkauteen sopivaan eri aikakausien eurooppalaiseen musiikkiin ja musiikin eri lajeihin, erityisesti kansanmusiikkiin ja taidemusiikkiin.

S1-S4

Musiikin merkitysten havainnointi

Oppilas tutustuu aktiivisesti eurooppalaiseen musiikkiin.

Oppilaalle on haastavaa tutustua aktiivisesti eurooppalaiseen musiikkiin.

T7

Oppilas tutustuu musiikin käsitteisiin ja niihin liittyviin merkintätapoihin musisoinnin yhteydessä.

S1-S4

Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Oppilas opettelee toimimaan opiskeltujen musiikillisten merkintöjen mukaisesti musisoinnin yhteydessä.

Oppilaan on hankalaa harjoitella opiskeltujen musiikillisten merkintöjen käyttöä musisoinnin yhteydessä.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8

Oppilas harjoittelee kiinnittämään huomiota kuulonsa suojelemiseen ja omaan osallisuuteensa ääniympäristön turvallisuudessa.

S1-S4

Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Oppilas harjoittelee käyttämään laitteita ja soittimia ottaen huomioon muun muassa äänen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät tekijät.

Oppilaan on vaikeaa harjoitella käyttämään laitteita ja soittimia ottaen huomioon muun muassa äänen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät tekijät.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9

Oppilas osallistuu yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamiseen ja harjoittelee työskentelemään tavoitteen mukaisesti. Oppilas arvioi tavoitteen toteutumista ryhmän jäsenenä.

S1-S4

Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Oppilas osallistuu yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamiseen ja harjoittelee toimimaan tavoitteen mukaisesti. Hän osallistuu tavoitteen toteutumisen arviointiin ryhmän jäsenenä.

Oppilaan on haastavaa osallistua yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamiseen ja harjoitella toimimaan yhteisen tavoitteen mukaisesti. Oppilas osallistuu heikosti tavoitteen toteutumisen arviointiin ryhmän jäsenenä.

Musiikin arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Osallisuus

T1

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä rakentavasti ja saa onnistumisen kokemuksia.

S1-S4

Musiikilliset yhteistyötaidot

Oppilas toimii musiikillisen ryhmän jäsenenä hyvin.

Oppilaalle on haastavaa toimia musiikillisen ryhmän jäsenenä.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2

Oppilas käyttää luontevasti ääntään ikäkauteen soveltuvalla tavalla ja tutustuu erilaisiin sointusoittimiin. Oppilas osallistuu yhteislauluun ja -soittoon.

S1-S4

Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Oppilas osallistuu yhteislauluun ja

-soittoon.

Oppilaan on vaikeaa osallistua yhteislauluun ja

-soittoon.

T3

Oppilas kehittää luovaa ajatteluaan ja käyttää liikettä musiikkiin eläytymisessä, ilmaisukeinona, mahdollisissa esiintymisissä, yhteismusisointitilanteissa sekä musiikkikäsitteiden opiskelussa.

S1-S4

Musiikkiliikunta

Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

Oppilas osallistuu vain vähän musiikkiliikuntaan.

T4

Oppilas osaa kuunnella keskittyneesti musiikkia ja harjoittelee musiikkielämyksen sanallistamista.

S1-S4

Musiikin kuuntelu

Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja esittää näkemyksiään kuulemastaan.

Oppilaan on hankalaa kuunnella keskittyneesti musiikkia tai esittää näkemyksiä kuulemastaan.

T5

Oppilas harjoittelee musiikillista keksintää ryhmässä tekemällä pienimuotoisia sävellyksiä mm. tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

S1-S4

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri keinoin

Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Oppilaan on haasteellista keksiä omia ratkaisuja käyttäen ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisutapoja. Oppilaan on vaikeaa keskittyä musiikkiteknologian asialliseen käyttöön.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6

Oppilas kuuntelee eläytyen monenlaista ikäkauteen sopivaa musiikkia eri aikakausilta ja musiikin eri lajeista.

S1-S4

Musiikin merkitysten havainnointi

Oppilas kuuntelee eläytyen monenlaista ikäkauteen sopivaa musiikkia eri aikakausilta ja musiikin eri lajeista.

Oppilaalle on ongelmallista eläytyä eri aikakausien ja musiikin eri lajien kuuntelemiseen.

T7

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikin merkintätapojen mukaisesti musisoinnin yhteydessä.

S1-S4

Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten merkintöjen mukaisesti musisoinnin yhteydessä.

Oppilas toimii jossain määrin opiskeltujen musiikillisten merkintöjen mukaisesti musisoinnin yhteydessä.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8

Oppilas kiinnittää huomiota ääniympäristön turvallisuuteen sekä musiikkiteknologian turvalliseen käyttöön.

S1-S4

Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen huomioon muun muassa äänen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät tekijät.

Oppilaan on vaikeaa ottaa huomioon äänen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät tekijät käyttäessään laitteita ja soittimia.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9

Oppilas osallistuu yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamiseen ja harjoittelee työskentelemään tavoitteen mukaisesti. Oppilas arvioi tavoitteen toteutumista ryhmän jäsenenä.

S1-S4

Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Oppilas osallistuu yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamiseen ja harjoittelee toimimaan tavoitteen mukaisesti. Hän osallistuu tavoitteen toteutumisen arviointiin ryhmän jäsenenä.

Oppilaan on haastavaa osallistua yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamiseen ja harjoitella toimimaan yhteisen tavoitteen mukaisesti. Oppilas osallistuu heikosti tavoitteen toteutumisen arviointiin ryhmän jäsenenä.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä