Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kuvataide: tavoitteet vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1

Oppilas havainnoi itseään, visuaalista ympäristöään, arkipäivän elämässä esiin nousevia ilmiöitä, kotiseutuaan, taidetta ja median kuvamaailmoja.Oppilas hyödyntää ajankohtaista tai paikallista kulttuuritarjontaa.

T1

Oppilas havainnoi itseään, visuaalista ympäristöään ja sen muutoksia, arkipäivän elämässä esiin nousevia ilmiöitä, kotiseutua, suomalaista perinnettä, taidetta ja median kuvamaailmoja.Oppilas hyödyntää ajankohtaista tai paikallista kulttuuritarjontaa.

Oppilas tutustuu yhden ja/tai­ kahden pakopisteen perspektiiviin.

T1

Oppilas havainnoi itseään ja visuaalista ympäristöään sekä käyttää monipuolisesti kuvallisia välineitä ja lähteitä. Oppilas tutustuu ihmisaiheeseen kuvataiteen keinoin kuvattuna. Oppilas hyödyntää painetun materiaalin lisäksi esimerkiksi tieto - ja viestintäteknologiaa sekä ajankohtaista tai paikallista kulttuuritarjontaa.

T1

Oppilas havainnoi itseään, visuaalista ympäristöään ja käyttää monipuolisesti kuvallisia välineitä ja lähteitä.

Oppilas hyödyntää painetun materiaalin lisäksi esimerkiksi tieto - ja viestintäteknologiaa sekä ajankohtaista tai paikallista kulttuuritarjontaa.

Oppilas havainnoi ihmisen kasvojen mittasuhteita, profiilia ja muotokuvia.

T2

Oppilas keskustelee havainnoistaan ja harjoittelee mielipiteidensä perustelemista.

T2

Oppilas keskustelee havainnoistaan ja harjoittelee mielipiteidensä perustelemista.

T2

Oppilas harjoittelee taiteeseen, ympäristöön ja visuaaliseen kulttuuriin liittyvien havaintojensa kuvailua ja perustelua.

Oppilas tutustuu paikalliseen arkkitehtuuriin hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan monialaisia näkökulmia.

T2

Oppilas keskustelee ja perustelee omia havaintojaan ja ajatuksiaan.Oppilas arvioi omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja: sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja.

T3

Oppilas ilmaisee havaintojaan ja ajatteluaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

Oppilas tutustuu kotikaupungin julkisen tilan taideteokseen.

T3

Oppilas ilmaisee havaintojaan ja ajatteluaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

T3

Oppilas tarkastelee ja vertailee eri kuvakulttuureja sekä tutustuu eurooppalaiseen visuaaliseen kulttuuriperintöön.

T3

Oppilas tarkastelee ja vertailee meillä ja maailmalla olevaa luontoa, rakennettua ympäristöä sekä kulttuuriperintöä.

Oppilas ilmaisee, soveltaa ja syventää kuvallisen tuottamisen taitojaan eri materiaalien ja tekniikoiden avulla.

Oppilas tutustuu julkiseen taideteokseen rakennetussa ympäristössä.

Kuvallinen tuottaminen

Kuvallinen tuottaminen

Kuvallinen tuottaminen

Kuvallinen tuottaminen

T4

Oppilas käyttää monipuolisesti kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita ja materiaaleja ja välineitä esimerkiksi piirtimiä, maalausmateriaaleja, rakenteluun ja kuvanveistoon soveltuvia materiaaleja.

T4

Oppilas käyttää monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja kuvan tekemisen keinoja: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen ilmaisu, mediavälineet ja painanta.

T4

Oppilas käyttää monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja kuvan tekemisen keinoja: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen ilmaisu, mediavälineet ja painanta.

Oppilas käyttää erilaisia pinnan struktuureja.

T4

Oppilas käyttää monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja.Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisuuksien mukaan.Oppilas ilmaisee itseään omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien pohjalta hyödyntäen ilmaisussaan kuvataiteen eri keinoja.

T5

Oppilas työskentelee tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti yksin ja yhdessä sekä saa iloa ja onnistumista omasta työstään.

Oppilas syventää

tavoitteita T4, T5 ja T6 oman kuvallisen työskentelyn kautta.

Oppilas hyödyntää ajankohtaista sekä paikallisesti tarjolla olevaa visuaalista kulttuuria.

T5

Oppilas työskentelee tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti yksin ja yhdessä sekä saa iloa ja onnistumista omasta työstään.

Oppilas syventää

tavoitteita T4, T5 ja T6 oman kuvallisen työskentelyn kautta.

Oppilas hyödyntää ajankohtaista sekä paikallisesti tarjolla olevaa visuaalista kulttuuria.

T5

Oppilas asettaa työskentelyyn tavoitteita ja työskentelee tavoitteellisesti, pitkäjänteisesti, yksin ja yhdessä toisten kanssa sekä kokee iloa ja onnistumista omasta työstään.

T5

Oppilas asettaa työlleen tavoitteita ja suunnittelee tehtäväkohtaisesti työnsä laajuuden.

Oppilas työskentelee tavoitteellisesti yksin ja yhdessä muiden kanssa.

T6

Oppilas tarkastelee kuvallisen vaikuttamisen keinoja: tilan kuvaamista yksinkertaisin keinoin (esim. lähellä/kaukana), erilaisia sommittelun keinoja (esim. tasapaino, rytmi), värien tuntemista ja murtamista sekä silmän ja käden yhteistyötä mallista piirtämisen avulla.

Oppilas käyttää murrettuja värejä.

Oppilas harjoittelee kuvaamisen keinoina päällekkäisyyttä.

Oppilas tutkii ja kuvaa ihmistä valokuvassa ja liikkeessä.

Oppilas harjoittelee ympyräperspektiiviä.

T6

Oppilas käyttää työskentelyssään kuvallisen vaikuttamisen keinoja sekä harjoittelee maiseman jäsentelyä ja tilan kuvaamista.Oppilas harjoittelee erilaisia sommittelun keinoja (esim. tasapaino, rytmi) sekä syventää värien tuntemista ja murtamista. Oppilas harjoittelee myös silmän ja käden yhteistyötä mallista piirtämisen avulla.

Oppilas käyttää vastavärejä ja lähivärejä.

Oppilas kuvaa ihmisen muotoillen.

Oppilas kuvaa kolmiulotteisen kappaleen.

T6

Oppilas käyttää kuvallisen vaikuttamisen keinoja kuten henkilökuvan mittasuhteita, havaintopohjaista perspektiiviä, erilaisia sommittelun keinoja (vapaa ja sidottu rytmi, viiva, liike, jännite, tasapaino) ja värikontrasteja.Oppilas syventää taitojaan käyttää erilaisia painantamenetelmiä.Oppilas harjoittelee digitaalisen kuvan käyttöä.

Oppilas harjoittelee käyttämään väriharmonioita.

Oppilas tutustuu ihmisen kehon mittasuhteisiin ja hyödyntää oppimaansa omassa kuvallisessa tekemisessä.

Oppilas harjoittelee yhden ja/tai kahden pakopisteen perspektiivin käyttöä.

T6

Oppilas käyttää mielipiteitään ilmaistessaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja, kuten henkilökuvan mittasuhteita, havaintopohjaista perspektiiviä, erilaisia sommittelun keinoja (vapaa ja sidottu rytmi, viiva, liike, jännite, tasapaino) ja värikontrasteja.Oppilas syventää taitojaan käyttää erilaisia painantamenetelmiä.Oppilas harjoittelee digitaalisen kuvan käyttöä.

Oppilas harjoittelee valöörien käyttöä.

Oppilas käyttää kuvaamisen keinona läpinäkyvyyttä.

Oppilas tutustuu ihmisen kasvojen mittasuhteisiin profiiliin ja muotokuviin. Oppilas hyödyntää oppimaansa omassa kuvallisessa tekemissään.

Oppilas harjoittelee sommittelussa kultaista leikkausta.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7

Oppilas tarkastelee omia ja toisten tekemiä kuvia sekä keskustelee niistä.

Oppilas tarkastelee kuvan vaikuttamisen keinoja sekä kuvien todenmukaisuutta.

T7

Oppilas tarkastelee omia ja toisten tekemiä kuvia sekä keskustelee niistä.

Oppilas pohtii kuvallisen vaikuttamisen keinoja sekä todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja.

T7

Oppilas tarkastelee omia ja toisten tekemiä kuvia sekä keskustelee niistä. Oppilas tarkastelee myös kuvantekijöiden tavoitteita ja rooleja eri aikoina ja eri kulttuureissa.Oppilas havainnoi kuvilla vaikuttamisen keinoja.Oppilas pohdiskelee todellisuuden ja fiktion suhdetta.

T7

Oppilas tarkastelee omia ja toisten tekemiä kuvia sekä keskustelee niistä.

Oppilas tarkastelee myös kuvantekijöiden tavoitteita ja rooleja eri aikoina ja eri kulttuureissa.Oppilas havainnoi kuvilla vaikuttamisen keinoja.Oppilas pohdiskelee todellisuuden ja fiktion suhdetta.

T8

Oppilas tarkastelee taidetta eri näkökulmista, esimerkiksi teoksen aikakauden, tekijän ja katsojan näkökulmasta.

T8

Oppilas tarkastelee taidetta eri näkökulmista, esimerkiksi teoksen aikakauden, tekijän ja katsojan.

T8

Oppilas tarkastelee taidetta eri näkökulmista, esimerkiksi teoksen aikakauden, kulttuurin, tekijän ja katsojan.

T8

Oppilas tarkastelee taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen aikakauden, tekijän ja katsojan näkökulmasta.Oppilas pohtii historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin.

T9

Oppilas tuntee omaa kulttuuriaan ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien perinnettä ja kuvailmaisua eri aikoina.

T9

Oppilas tutustuu pohjoismaisten kulttuurien visuaalisiin erityispiirteisiin eri aikoina.

T9

Oppilas tutustuu eurooppalaisten kulttuurien visuaalisiin erityispiirteisiin eri aikoina ja kokeilee näitä taitoja omissa kuvissaan.

T9

Oppilas tutustuu eri kulttuurien visuaalisiin erityispiirteisiin eri aikoina ja kokeilee näitä taitoja omissa kuvissaan.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10

Oppilas havainnoi elinympäristöään eri näkökulmista, esimerkiksi käytännöllisestä, esteettisestä ja ekologisesta näkökulmasta, sekä arvioi ympäristönsä viihtyisyyttä ja toimivuutta.

T10

Oppilas havainnoi elinympäristöään eri näkökulmista, esimerkiksi käytännöllisestä, esteettisestä ja ekologisesta näkökulmasta, sekä arvioi ympäristönsä viihtyisyyttä ja toimivuutta.

T10

Oppilas kiinnostuu tekemään huomioita ja keskustelemaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta kulttuurista.Oppilas havaitsee ja pohtii niissä ilmeneviä arvoja.

T10

Oppilas kiinnostuu tekemään huomioita ja keskustelemaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta kulttuurista.Oppilas havaitsee ja pohtii niissä ilmeneviä arvoja.

T11

Oppilas huolehtii yhteisestä työtilasta, omista ja yhteisistä välineistä sekä käyttää välineitä ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti. Oppilas käyttää luonnon- ja kierrätysmateriaaleja.

T11

Oppilas havainnoi eri kulttuurien ilmiöitä ja niiden moninaisuutta. Oppilas huolehtii yhteisestä työtilasta, omista ja yhteisistä välineistä sekä käyttää välineitä ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti. Oppilas huomioi työskentelyssään kestävän kehityksen ja ymmärtää kierrätysmateriaalin käytön yhtenä ilmaisun välineenä.

Oppilas käyttää kierrätysmateriaaleja tarkoituksenmukaisesti.

T11

Oppilas havainnoi eri kulttuurien ilmiöitä ja niiden moninaisuutta.Oppilas huolehtii yhteisestä työtilasta, omista ja yhteisistä välineistä sekä käyttää välineitä ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti.Oppilas huomioi työskentelyssään kestävän kehityksen ja ymmärtää kierrätysmateriaalin käytön yhtenä ilmaisun välineenä.

Oppilas käyttää kierrätysmateriaaleja tarkoituksenmukaisesti.

T11

Oppilas havainnoi eri kulttuurien ilmiöitä ja niiden moninaisuutta.Oppilas huolehtii yhteisestä työtilasta, omista ja yhteisistä välineistä sekä käyttää välineitä ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti.Oppilas huomioi työskentelyssään kestävän kehityksen ja ymmärtää kierrätysmateriaalin käytön yhtenä ilmaisun välineenä.