Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Kuvataiteen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1, S2, S3

Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen

Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä kuvallisia välineitä.

Oppilas osaa tehdä yksipuolisesti havaintoja ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä jotakin kuvallista välinettä.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä havaintojaan ja perustella ajatuksiaan sanallisesti.

Oppilas osaa kuvailla havaintojaan ja sanallistaa niitä yksipuolisesti.

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja.

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan hyödyntämällä kuvien rinnalla jotakin tiedon tuottamisen tapaa.

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja

ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

S1, S2, S3

Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa tuottamisessaan.

Oppilas osaa soveltaa joitakin materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa tuottamisessaan.

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

S1, S2, S3

Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän jäsenenä.

Oppilas osaa asettaa ohjatusti tavoitteita työlleen ja työskentelee yksin ja ryhmässä.

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin

kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa

kuvissaan

S1, S2, S3

Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan mielipiteitään.

Oppilas osaa käyttää joitakin kuvallisen vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan mielipiteitään.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri

lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1, S2, S3

Kuvien tarkastelu

Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien tulkintaan.

Oppilas osaa tarkastella yksipuolisesti sisällön, muodon ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien tulkintaan.

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta

ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä

pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

S1, S2, S3

Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää tulkintojaan kuvista keskusteltaessa.

Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän tai katsojan näkökulmasta.

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

S1, S2, S3

Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia kuvia.

Oppilas osaa hyödyntää joitakin kuvailmaisun tapoja omassa kuvallisessa työskentelyssään.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1, S2, S3

Arvojen tarkasteleminen

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista.

Oppilas osaa ilmaista yksipuolisesti näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista.

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

S1, S2, S3

Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen valinta

Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia.

Oppilas osaa huolehtia työskentely-ympäristöstään ja -välineistään tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen näkökulmasta.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kuvataiteen arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 Oppilas havainnoi itseään, visuaalista ympäristöään, arkipäivän elämässä esiin nousevia ilmiöitä, kotiseutuaan, taidetta ja median kuvamaailmoja.Oppilas hyödyntää ajankohtaista tai paikallista kulttuuritarjontaa.

S1, S2, S3

Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen

Oppilas osaa ilmaista elinympäristöstään havaintojaan monipuolisesti.

Oppilas osaa ilmaista elinympäristöstään havaintojaan yksipuolisesti.

T2 Oppilas keskustelee havainnoistaan ja harjoittelee mielipiteidensä perustelemista.

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Oppilas osaa kuvailla havaintojaan ja sanallistaa niitä.

Oppilas osaa kuvailla havaintojaan ja sanallistaa niitä yksipuolisesti.

T3 Oppilas ilmaisee havaintojaan ja ajatteluaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

Oppilas tutustuu kotikaupunkinsa julkisen tilan taideteokseen.

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti monipuolisesti.

Oppilas osaa tunnistaa jonkun kotikaupunkinsa julkisen tilan taideteoksen.

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti yksipuolisesti.

Oppilas osaa tunnistaa julkisen taideteoksen.

Kuvallinen tuottaminen

T4 Oppilas käyttää monipuolisesti kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita ja materiaaleja ja välineitä esimerkiksi piirtimiä, maalausmateriaaleja, rakenteluun ja kuvanveistoon soveltuvia materiaaleja. Oppilas syventää kuvallista ilmaisuaan ja työskentelytaitojaan oman kuvallisen työskentelyn kautta.

S1, S2, S3

Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Oppilas osaa soveltaa kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita, materiaaleja ja välineitä. Oppilas osaa syventää kuvallisen ilmaisun taitojaan monipuolisesti.

Oppilas osaa käyttää kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita, materiaaleja ja välineitä yksipuolisesti. Oppilas osaa syventää kuvallisen ilmaisun taitojaan yksipuolisesti.

T5 Oppilas työskentelee tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti yksin ja yhdessä sekä saa iloa ja onnistumista omasta työstään.

Oppilas hyödyntää ajankohtaista, sekä paikallisesti tarjolla olevaa visuaalista kulttuuria.

Oppilas syventää omaa kuvallista ilmaisuaan yhdistäen omassa tekemisessään rohkeasti ja kokeilevasti osaamiaan tekniikoita.

S1, S2, S3

Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja työskennellä sekä yksin että ryhmässä.

Oppilas osaa hyödyntää ajankohtaista ja paikallisesti tarjolla olevaa visuaalista kulttuuria. Oppilas osaa syventää omaa ilmaisuaan rohkeasti kokeillen.

Oppilas osaa työskennellä yksin ja yhdessä.

Oppilas osaa hyödyntää jotakin ajankohtaista tai paikallisesti tarjolla olevaa visuaalista kulttuuria. Oppilas osaa syventää ilmaisuaan niukasti.

T6 Oppilas tarkastelee kuvallisen vaikuttamisen keinoja: tilan kuvaamista yksinkertaisin keinoin (esim. lähellä/kaukana), erilaisia sommittelun keinoja (esim. tasapaino, rytmi), värien tuntemista ja murtamista sekä silmän ja käden yhteistyötä mallista piirtämisen avulla.

Oppilas käyttää murrettuja värejä.

Oppilas harjoittelee kuvaamisen keinoina päällekkäisyyttä.

Oppilas tutkii ja kuvaa ihmistä valokuvassa ja liikkeessä

Oppilas harjoittelee ympyräperspektiiviä. Oppilas syventää kuvallista vaikuttamista oman kuvallisen työskentelyn kautta.

S1, S2, S3

Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen vaikuttamisen keinoja tilan kuvaamisessa, sommittelussa, värien tuntemisessa ja murtamisessa.

Oppilas osaa käyttää murrettuja värejä sekä kuvaamisen keinoina päällekkäisyyttä monipuolisesti.

Oppilas osaa tutkia ja kuvata ihmistä valokuvassa ja liikkeessä monipuolisesti.

Oppilas osaa tehdä ympyräperspektiiviä.

Oppilas osaa syventää kuvallisen vaikuttamisen taitojaan monipuolisesti.

Oppilas osaa käyttää joitakin kuvallisen vaikuttamisen keinoja.

Oppilas osaa käyttää murrettuja värejä sekä kuvaamisen keinona päällekkäisyyttä yksipuolisesti.

Oppilas osaa tutkia ja kuvata ihmistä valokuvassa ja liikkeessä yksipuolisesti.

Oppilas osaa tehdä yksinkertaisen ympyräperspektiiviharjoitelman.

Oppilas osaa syventää kuvallisen vaikuttamisen taitojaan yksipuolisesti.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 Oppilas tarkastelee omia ja toisten tekemiä kuvia sekä keskustelee niistä.

Oppilas tarkastelee kuvan vaikuttamisen keinoja sekä kuvien todenmukaisuutta.

S1, S2, S3

Kuvien tarkastelu

Oppilas osaa sanallistaa omia ja toisten tekemiä kuvia ja osaa tarkastella kuvan vaikuttamisen keinoja ja todenmukaisuutta.

Oppilas osaa sanallistaa omia tekemiään kuvia.

T8 Oppilas tarkastelee taidetta eri näkökulmista, esimerkiksi teoksen aikakauden, tekijän ja katsojan näkökulmasta.

S1, S2, S3

Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Oppilas osaa tulkita taidetta eri näkökulmista.

Oppilas osaa tulkita taidetta yksipuolisesti.

T9 Oppilas tuntee omaa kulttuuriaan ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien perinnettä ja kuvailmaisua eri aikoina.

S1, S2, S3

Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Oppilas osaa tunnistaa omaa kulttuuriaan ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien perinnettä ja kuvailmaisua eri aikoina.

Oppilas osaa tunnistaa oman kulttuurinsa perinnettä.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 Oppilas havainnoi elinympäristöään eri näkökulmista, esimerkiksi käytännöllisestä, esteettisestä ja ekologisesta näkökulmasta, sekä arvioi ympäristönsä viihtyisyyttä ja toimivuutta.

S1, S2, S3

Arvojen tarkasteleminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan elinympäristöstään eri näkökulmista ja osaa arvioida ympäristönsä viihtyisyyttä ja toimivuutta.

Oppilas osaa ilmaista erilaisia havaintoja elinympäristöstään.

T11 Oppilas huolehtii yhteisestä työtilasta, omista ja yhteisistä välineistä, sekä käyttää välineitä ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti. Oppilas käyttää luonnon- ja kierrätysmateriaaleja.

S1, S2, S3

Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen valinta

Oppilas osaa huolehtia työskentely-ympäristöstään ja -välineistään tarkoituksenmukaisesti ja osaa käyttää luonnon- ja kierrätysmateriaaleja.

Oppilas osaa huolehtia työskentely-ympäristöstään ja -välineistään.

Kuvataiteen arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 Oppilas havainnoi itseään, visuaalista ympäristöään ja sen muutoksia, arkipäivän elämässä esiin nousevia ilmiöitä, kotiseutua, suomalaista perinnettä, taidetta ja median kuvamaailmoja.Oppilas hyödyntää ajankohtaista tai paikallista kulttuuritarjontaa.

S1, S2, S3

Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen

Oppilas osaa ilmaista elinympäristöstään havaintojaan monipuolisesti.

Oppilas osaa ilmaista elinympäristöstään havaintojaan yksipuolisesti.

T2 Oppilas keskustelee havainnoistaan ja harjoittelee mielipiteidensä perustelemista.

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Oppilas osaa kuvailla havaintojaan ja sanallistaa niitä.

Oppilas osaa kuvailla havaintojaan ja sanallistaa niitä yksipuolisesti.

T3 Oppilas ilmaisee havaintojaan ja ajatteluaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti monipuolisesti.

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti yksipuolisesti.

Kuvallinen tuottaminen

T4 Oppilas käyttää monipuolisesti kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita ja materiaaleja ja välineitä esimerkiksi piirtimiä, maalausmateriaaleja, rakenteluun ja kuvanveistoon soveltuvia materiaaleja.

Oppilas syventää kuvallista ilmaisuaan ja työskentelytaitojaan oman kuvallisen työskentelyn kautta.

S1, S2, S3

Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Oppilas osaa soveltaa kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita, materiaaleja ja välineitä. Oppilas osaa syventää kuvallisen ilmaisun taitojaan monipuolisesti.

Oppilas osaa käyttää kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita, materiaaleja ja välineitä yksipuolisesti. Oppilas osaa syventää kuvallisen ilmaisun taitojaan yksipuolisesti.

T5 Oppilas työskentelee tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti yksin ja yhdessä sekä saa iloa ja onnistumista omasta työstään.

Oppilas hyödyntää ajankohtaista, sekä paikallisesti tarjolla olevaa visuaalista kulttuuria.

Oppilas syventää omaa kuvallista ilmaisuaan yhdistäen omassa tekemisessään rohkeasti ja kokeilevasti osaamiaan tekniikoita.

S1, S2, S3

Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja työskennellä sekä yksin että ryhmässä.

Oppilas osaa hyödyntää ajankohtaista ja paikallisesti tarjolla olevaa visuaalista kulttuuria.

Oppilas osaa syventää omaa ilmaisuaan rohkeasti kokeillen.

Oppilas osaa työskennellä yksin ja yhdessä.

Oppilas osaa hyödyntää jotakin ajankohtaista tai paikallisesti tarjolla olevaa visuaalista kulttuuria.

Oppilas osaa syventää ilmaisuaan niukasti.

T6 Oppilas tarkastelee kuvallisen vaikuttamisen keinoja: tilan kuvaamista yksinkertaisin keinoin (esim. lähellä/kaukana), erilaisia sommittelun keinoja (esim. tasapaino, rytmi), värien tuntemista ja murtamista sekä silmän ja käden yhteistyötä mallista piirtämisen avulla.

Oppilas käyttää vastavärejä ja lähivärejä. Oppilas kuvaa ihmisen muotoilemalla.

Oppilas kuvaa kolmiulotteisen kappaleen.

Oppilas syventää kuvallista vaikuttamista oman kuvallisen työskentelyn kautta.

S1, S2, S3

Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen vaikuttamisen keinoja tilan kuvaamisessa, sommittelussa, värien tuntemisessa ja murtamisessa.

Oppilas osaa käyttää vasta- ja lähivärejä monipuolisesti.

Oppilas osaa muotoilla ihmisen.

Oppilas osaa kuvata kolmiulotteista kappaletta monipuolisesti.

Oppilas osaa syventää kuvallisen vaikuttamisen taitojaan monipuolisesti.

Oppilas osaa käyttää joitakin kuvallisen vaikuttamisen keinoja.

Oppilas osaa käyttää vasta- ja lähivärejä yksipuolisesti.

Oppilas osaa muotoilla ihmishahmon.

Oppilas osaa kuvata kolmiulotteista kappaletta yksipuolisesti. Oppilas osaa syventää kuvallisen vaikuttamisen taitojaan yksipuolisesti.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 Oppilas tarkastelee omia ja toisten tekemiä kuvia sekä keskustelee niistä. Oppilas tarkastelee kuvan vaikuttamisen keinoja sekä kuvien todenmukaisuutta.

S1, S2, S3

Kuvien tarkastelu

Oppilas osaa sanallistaa omia ja toisten tekemiä kuvia ja osaa tarkastella kuvan vaikuttamisen keinoja ja todenmukaisuutta.

Oppilas osaa sanallistaa omia tekemiään kuvia.

T8 Oppilas tarkastelee taidetta eri näkökulmista, esimerkiksi teoksen aikakauden, tekijän ja katsojan näkökulmasta.

S1, S2, S3

Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Oppilas osaa tulkita taidetta eri näkökulmista.

Oppilas osaa tulkita taidetta yksipuolisesti.

T9 Oppilas tutustuu Pohjoismaisten kulttuurien visuaalisiin erityispiirteisiin eri aikoina.

S1, S2, S3

Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Oppilas osaa tunnistaa Pohjoismaisten kulttuurien visuaalisia erityispiirteitä eri aikoina.

Oppilas osaa tunnistaa jonkun Pohjoismaisen kulttuurin visuaalista erityispiirrettä.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 Oppilas havainnoi elinympäristöään eri näkökulmista, esimerkiksi käytännöllisestä, esteettisestä ja ekologisesta näkökulmasta, sekä arvioi ympäristönsä viihtyisyyttä ja toimivuutta.

S1, S2, S3

Arvojen tarkasteleminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan elinympäristöstään eri näkökulmista ja osaa arvioida ympäristönsä viihtyisyyttä ja toimivuutta.

Oppilas osaa ilmaista erilaisia havaintoja elinympäristöstään.

T11 Oppilas huolehtii yhteisestä työtilasta, omista ja yhteisistä välineistä, (pilkku pois) sekä käyttää välineitä ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti. Oppilas käyttää luonnon- ja kierrätysmateriaaleja.

S1, S2, S3

Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen valinta

Oppilas osaa huolehtia työskentely-ympäristöstään ja -välineistään tarkoituksenmukaisesti ja osaa käyttää luonnon- ja kierrätysmateriaaleja.

Oppilas osaa huolehtia työskentely-ympäristöstään ja -välineistään.

Kuvataiteen arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 Oppilas havainnoi itseään ja visuaalista ympäristöään sekä käyttää monipuolisesti kuvallisia välineitä ja lähteitä.

Oppilas hyödyntää painetun materiaalin lisäksi esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologiaa sekä ajankohtaista tai paikallista kulttuuritarjontaa.

Oppilas tutustuu ihmisaiheeseen kuvataiteen keinoin kuvattuna.

S1, S2, S3

Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen

Oppilas osaa tehdä monipuolisesti havaintoja ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä kuvallisia välineitä.

Oppilas osaa tehdä monipuolisesti havaintoja ihmisaiheesta kuvataiteen keinoin.

Oppilas osaa tehdä yksipuolisesti havaintoja ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä jotakin kuvallista välinettä.

Oppilas osaa kuvata ihmisaihetta kuvataiteen keinoin yksipuolisesti.

T2 Oppilas harjoittelee taiteeseen, ympäristöön ja visuaaliseen kulttuuriin liittyvien havaintojensa kuvailua ja perustelua.

Oppilas tutustuu paikalliseen arkkitehtuuriin hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan monialaisia näkökulmia.

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Oppilas osaa kuvailla ja sanallistaa taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä havaintoja ja ajatuksiaan.

Oppilas osaa tunnistaa paikallista arkkitehtuuria.

Oppilas osaa kuvailla havaintojaan ja sanallistaa niitä yksipuolisesti.

Oppilas osaa tunnistaa jonkun paikallisen julkisen rakennuksen.

T3 Oppilas tarkastelee ja vertailee eri kuvakulttuureja sekä tutustuu eurooppalaiseen visuaaliseen kulttuuriperintöön.

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan eri kuvakulttuureista, erityisesti eurooppalaisesta visuaalisesta kulttuuriperinnöstä.

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan eurooppalaisesta visuaalisesta kulttuuriperinnöstä yksipuolisesti.

Kuvallinen tuottaminen

T4 Oppilas käyttää monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja kuvan tekemisen keinoja: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen ilmaisu, mediavälineet ja painanta.

Oppilas käyttää erilaisia pinnan struktuureja.

S1, S2, S3

Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Oppilas osaa soveltaa kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita, materiaaleja ja välineitä.

Oppilas osaa käyttää erilaisia pinnan struktuureja.

Oppilas osaa käyttää kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita, materiaaleja ja välineitä yksipuolisesti.

Oppilas osaa käyttää jotakin pinnan struktuuria.

T5 Oppilas asettaa työskentelyyn tavoitteita ja työskentelee tavoitteellisesti, pitkäjänteisesti, yksin ja yhdessä toisten kanssa sekä kokee iloa ja onnistumista omasta työstään.

S1, S2, S3

Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja työskennellä sekä yksin että ryhmässä.

Oppilas osaa työskennellä yksin ja yhdessä.

T6 Oppilas käyttää kuvallisen vaikuttamisen keinoja kuten henkilökuvan mittasuhteita, havaintopohjaista perspektiiviä, erilaisia sommittelun keinoja (vapaa ja sidottu rytmi, viiva, liike, jännite, tasapaino) ja värikontrasteja.Oppilas syventää taitojaan käyttää erilaisia painantamenetelmiä.Oppilas harjoittelee digitaalisen kuvan käyttöä.

Oppilas harjoittelee käyttämään väriharmonioita.

Oppilas tutustuu ihmisen kehon mittasuhteisiin ja hyödyntää oppimaansa omassa kuvallisessa tekemisessä.

Oppilas harjoittelee yhden ja/tai kahden pakopisteen perspektiivin käyttöä.

S1, S2, S3

Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen vaikuttamisen keinoja tilan kuvaamisessa, sommittelussa, värien tuntemisessa ja murtamisessa.

Oppilas osaa käyttää väriharmonioita.

Oppilas osaa hyödyntää ihmisen kehon mittasuhteita kuvallisessa tekemisessä monipuolisesti.

Oppilas osaa käyttää yhden ja kahden pakopisteen perspektiiviä.

Oppilas osaa käyttää joitakin kuvallisen vaikuttamisen keinoja.

Oppilas osaa käyttää väriharmonioita sekä hyödyntää ihmisen kehon mittasuhteita yksipuolisesti.

Oppilas osaa käyttää yhden tai kahden pakopisteen perspektiiviä.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 Oppilas tarkastelee omia ja toisten tekemiä kuvia sekä keskustelee niistä.

Oppilas tarkastelee myös kuvantekijöiden tavoitteita ja rooleja eri aikoina ja eri kulttuureissa.Oppilas havainnoi kuvilla vaikuttamisen keinoja.Oppilas pohdiskelee todellisuuden ja fiktion suhdetta.

S1, S2, S3

Kuvien tarkastelu

Oppilas osaa sanallistaa omia ja toisen tekemiä kuvia ja osaa tarkastella kuvan vaikuttamisen keinoja ja todenmukaisuutta.

Oppilas osaa sanallistaa omia tekemiään kuvia.

T8 Oppilas tarkastelee taidetta eri näkökulmista, esimerkiksi teoksen aikakauden, kulttuurin, tekijän ja katsojan.

S1, S2, S3

Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Oppilas osaa tulkita taidetta eri näkökulmista.

Oppilas osaa tulkita taidetta yksipuolisesti.

T9 Oppilas tutustuu eurooppalaisten kulttuurien visuaalisiin erityispiirteisiin eri aikoina ja kokeilee näitä taitoja omissa kuvissaan.

S1, S2, S3

Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Oppilas osaa tunnistaa eurooppalaisten kulttuurien visuaalisia erityispiirteitä eri aikoina.

Oppilas osaa tunnistaa jonkun eurooppalaisen kulttuurin visuaalista erityispiirrettä.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 Oppilas kiinnostuu tekemään huomioita ja keskustelemaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta kulttuurista.Oppilas havaitsee ja pohtii niissä ilmeneviä arvoja.

S1, S2, S3

Arvojen tarkasteleminen

Oppilas osaa ilmaista ajatuksiaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista.

Oppilas osaa ilmaista erilaisia havaintoja taiteesta, ympäristöstä tai muusta visuaalisesta kulttuurista.

T11 Oppilas havainnoi eri kulttuurien ilmiöitä ja niiden moninaisuutta.Oppilas huolehtii yhteisestä työtilasta, omista ja yhteisistä välineistä sekä käyttää välineitä ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti.Oppilas huomioi työskentelyssään kestävän kehityksen ja ymmärtää kierrätysmateriaalin käytön yhtenä ilmaisun välineenä. Oppilas käyttää kierrätysmateriaaleja tarkoituksenmukaisesti.

S1, S2, S3

Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen valinta

Oppilas osaa omassa kuvailmaisussaan ottaa huomioon kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia. Oppilas osaa huolehtia työskentely-ympäristöstään ja -välineistään tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas osaa huolehtia työskentely-ympäristöstään ja -välineistään tarkoituksenmukaisesti kestävän kehityksen näkökulmasta.