Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Käsityö: tavoitteet vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

T1

Oppilas harjoittelee keksivää, kokeilevaa ja paikallisuutta hyödyntävää käsityötä.

Oppilas kiinnostuu oman ideoinnin pohjalta tapahtuvasta käsillä tekemisestä. Oppilas saa onnistumisen kokemuksia käsityöstä.

T1

Oppilas keksii, kokeilee ja hyödyntää käsityössään paikallisuutta.

Oppilas kiinnostuu innovatiivisesta käsin tekemisestä.

T1

Oppilas keksii, soveltaa, kokeilee ja hyödyntää käsityössään paikallisuutta.

Oppilas arvostaa innovatiivisia mahdollisuuksia käsityössään ja osaa ideoita itseään innostavia käsitöitä. 

Oppilas muodostaa käsityöprosessin kokemuksista kestäviä elämänhallinnallisia taitoja.

T1

Oppilas keksii, soveltaa, kokeilee ja hyödyntää käsityössään paikallisuutta.

Oppilas osaa ideoida itseään innostavia käsitöitä.

Oppilas tunnistaa käsityön tekemisen positiivisia merkityksiä innovatiivisuudelle, itseohjautuvuudelle ja vaikuttamiselle. 

T2

Oppilas tunnistaa omassa työskentelyssään kokonaisen käsityöprosessin vaiheet: oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja prosessin dokumentointi.

Oppilas harjoittelee suunnittelemaan käsityötänsä monipuolisen ideoinnin, tutkimisen ja kokeilujen pohjalta. 

Oppilas harjoittelee pohtimaan tuotoksen käyttötilanteen vaatimuksia tuotokselle.

T2

Oppilas etenee työskentelyssään kokonaisen käsityöprosessin vaiheiden mukaan: oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja prosessin dokumentointi.

Oppilas harjoittelee suunnittelemaan käsityötänsä käsityötään monipuolisen ideoinnin, tutkimisen ja kokeilujen pohjalta. Oppilas harjoittelee käsityöilmaisua ja tuotteen käyttötilanteen vaatimusten huomioon ottamista. Oppilas ottaa työskentelyssään huomioon tuotteen käyttötarkoituksen tai –tilanteen vaatimukset.

T2

Oppilas etenee työskentelyssään kokonaisen käsityöprosessin vaiheiden mukaan, ymmärtää niiden keskinäiset väliset merkitykset sekä dokumentoinnin.

Oppilas suunnittelee käsityötään monipuolisen ideoinnin, tutkimisen ja kokeilujen pohjalta käsityötänsä.

Oppilas ottaa suunnittelussaan huomioon tuotteen käyttötarkoituksen ja pohtii käsityönsä ekologista jalanjälkeä.

T2

Oppilas soveltaa kokonaista käsityöprosessia ja sen dokumentointia työssään.

Oppilas suunnittelee käsityötään monipuolisen ideoinnin, tutkimisen ja kokeilujen pohjalta käsityötänsä.

Oppilas ottaa suunnittelussaan huomioon tuotteen valmistuksen vaatimukset, käyttötarkoituksen ja pohtii käsityötänsä kestävän elämäntavan näkökulmasta.

T3

Oppilas harjoittelee suunnittelemaan ja valmistamaan tuotteita yksin tai yhdessä.

Oppilas harjoittelee yksin tai ryhmässä pohtimaan käsityönsä valmistuksen työvaiheita ja tekemään yksinkertaisia mitoituksia.

Oppilas harjoittelee käsityönsä valmistuksen ja työvaiheiden pohtimista sekä tekee yksinkertaisia mitoituksia yksin tai ryhmässä.

Oppilas harjaantuu käsityötaidoissaan.

T3

Oppilas suunnittelee ja harjoittelee valmistamaan tuotteita yksin tai yhdessä.

Oppilas harjoittelee yksin tai ryhmässä suunnittelemaan käsityönsä valmistuksen työvaiheita ja tekemään mitoituksia yksin tai ryhmässä.

T3

Oppilas huomioi suunnitteluun liittyviä tekijöitä, kuten materiaalit, työtavat, aika sekä oma osaaminen. Oppilas ja valmistaa tuotteita yksin tai yhdessä.

Oppilas harjaantuu harjoittelee laatimaan yksin tai ryhmässä laatimaan käsityölleen valmistusjärjestyksen mitoituksineen.

Oppilas harjaantuu käsityötaidoissaan.

T3

Oppilas huomioi suunnitteluun liittyviä tekijöitä, kuten materiaalit, työtavat, aika sekä oma osaaminen. Oppilas ja valmistaa tuotteita yksin tai yhdessä suunnitelmansa pohjalta.

Oppilas laatii yksin tai ryhmässä käsityölleen valmistusjärjestyksen mitoituksineen ja osaa tehdä siihen muutoksia työn edetessä.

Oppilas harjaantuu käsityötaidoissaan.

T4

Oppilas tunnistaa käsityön käsitteitä, erilaisia materiaaleja sekä harjoittelee niiden tarkoituksenmukaisia työstötapoja.

Oppilas harjoittelee lukemaan ja ymmärtämään kuvallista ja sanallista käsityön valmistuksessa tarvittavaa tietoa.

Oppilas harjoittelee lukemaan ja ymmärtämään käsityön valmistuksessa tarvittavaa kuvallista ja sanallista tietoa.

T4

Oppilas tuntee käsityön käsitteitä, erilaisia materiaaleja, materiaalien ominaisuuksia sekä tarkoituksenmukaisia työstötapoja.

Oppilas harjoittelee lukemaan ja ymmärtämään kuvallista ja sanallista käsityön valmistuksessa tarvittavaa tietoa.

Oppilas harjoittelee lukemaan ja ymmärtämään käsityön valmistuksessa tarvittavaa kuvallista ja sanallista tietoa.

T4

Oppilas tuntee käsityön käsitteitä, erilaisia materiaaleja ja niiden ominaisuuksia sekä harjoittelee työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas opettelee löytämään käsityön valmistamisessa tarvittavaa tietoa, tutkimaan ja kokeilemaan. 

Oppilas opettelee löytämään, tutkimaan ja kokeilemaan käsityön valmistamisessa tarvittavaa tietoa.  

T4

Oppilas käyttää käsityön käsitteitä, erilaisia materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja.

Oppilas harjaantuu löytämään ja käyttämään tietoa valmistustavoista, tutkimaan ja tekemään kokeiluja. Oppilas harjoittelee löytämänsä tiedon soveltamista.

Oppilas harjaantuu tutkimaan ja tekemään kokeiluja, löytämään ja käyttämään tietoa käsityön valmistustavoista. Oppilas harjoittelee löytämänsä tiedon soveltamista.

T5

Oppilas harjoittelee tarkoituksenmukaisten työvälineiden valintaa ja turvallista käyttöä sekä pitkäjännitteistä työskentelyä.

Oppilas harjoittelee vastuuntuntoista, omatoimista ja rauhallista työskentelyä.

T5

Oppilas käyttää tarkoituksenmukaisia ja turvallisia työvälineitä sekä työskentelee pitkäjänteisesti.

Oppilas harjoittelee vastuuntuntoista, omatoimista ja rauhallista työskentelyä.

T5

Oppilas käyttää tarkoituksenmukaisia ja turvallisia työvälineitä ja -menetelmiä sekä työskentelee pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti.

Oppilas harjoittelee omatoimista ja rauhallista harkitsevaa työskentelyä.

T5

Oppilas käyttää tarkoituksenmukaisia ja turvallisia työvälineitä ja -menetelmiä sekä työskentelee pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti.

Oppilas työskentelee harkitsevasti harkiten.

T6

Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kokonaisessa käsityöprosessissa ja sen dokumentoinnissa.

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa yksinkertaisessa dokumentoinnissa kokeillen suunnitelman tai kuvan liittämistä tallenteeseen.

T6

Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kokonaisessa käsityöprosessissa ja sen dokumentoinnissa.

Oppilas kokeilee opittuja tieto- ja viestintäteknologiataitoja.

T6

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa kokonaisessa käsityöprosessissa ja sen dokumentoinnissa.

Oppilas hyödyntää opittuja tieto- ja viestintäteknologiataitoja.

Oppilas dokumentoi prosessin eri vaiheita digitaaliseen muotoon.

T6

Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa kokonaisessa käsityöprosessissa ja sen dokumentoinnissa.

Oppilas hyödyntää opittuja tieto- ja viestintäteknologiataitoja.

Oppilas dokumentoi prosessin eri vaiheita ja arvioi sen pohjalta käsityötään digitaalisessa muodossa.

T7

Oppilas harjoittelee arvioimaan ja arvostamaan omaa käsityöprosessiaan.

Oppilas harjoittelee antamaan rakentavaa vertaispalautetta muiden töistä.

T7

Oppilas arvioi vuorovaikutteisesti omaa käsityöprosessia ja arvostaa sitä.

Oppilas harjoittelee antamaan rakentavaa vertaispalautetta muiden töistä.

T7

Oppilas arvioi vuorovaikutteisesti omaa ja muiden käsityöprosessia.

Oppilas arvostaa käsityöosaamista.

T7

Oppilas arvioi vuorovaikutteisesti omaa ja muiden käsityöprosessia.

Oppilas arvostaa käsityöosaamista.

T8

Oppilas tunnistaa erilaisia kulutus- ja tuotantotapoja.

Oppilas harjoittelee taloudellista ja ekologista materiaalien käyttöä. Oppilas etsii ympäristöstä käyttökelpoisia materiaaleja, joita voi kestävästi hyödyntää työskentelyssä.

T8

Oppilas ymmärtää erilaisten kulutus- ja tuotantotapojen merkityksiä.

Oppilas tutustuu kierrätyksen ja korjaamisen mahdollisuuksiin käsityöllisin menetelmin. Oppilas tunnistaa ympäristöstä käyttökelpoisia materiaaleja, joita voi kestävästi hyödyntää työskentelyssä

T8

Oppilas ymmärtää erilaisten kulutus- ja tuotantotapojen merkityksiä ja kykenee tekemään erilaisia valintoja.

Oppilas huomaa itsenäisesti ympäristöstä käyttökelpoisia materiaaleja, joita voi kestävästi hyödyntää työskentelyssä.

Oppilas tutustuu kestävään tuotantoon ja kulutukseen

T8

Oppilas ymmärtää erilaisten kulutus- ja tuotantotapojen merkityksiä ja kykenee ymmärtämään valintojen vaikutuksen.

Oppilas tutustuu käsityöllisen ja teollisen tuotteen elinkaareen.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä