Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Käsityön arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön.

S1-S6

Ei vaikuta arvion/arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion/arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia osana itsearviointia.

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi.

S1-S6

Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja prosessin dokumentointi

Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia prosessin eri vaiheista.

Oppilas on osannut osittain toteuttaa kokonaisen käsityöprosessin ja osannut tehdä vaihtelevasti dokumentointia prosessin eri vaiheista.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai –teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

S1-S4

Tuotteen valmistaminen

Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja toimivuus.

Oppilas on osittain osannut valmistaa omaan tai yhteiseen suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai teoksen ja on osannut huomioida osittain tuotteen tai teoksen esteettisyyttä ja toimivuutta.

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

S3, S5

Käsityössä käytettävien materiaalien ja valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja työstäminen

Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja valmistustekniikoita.

Oppilas tuntee ja osaa käyttää käsityön käsitteistöä.

Oppilas osaa vaihtelevasti valita, yhdistää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa käyttää jonkin verran käsityön käsitteistöä.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä

S1-S5

Työskentelytaidot

Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja toimii tavoitteellisesti.

Oppilas osaa kuvata yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien laitteiden toimintaperiaatteita.

Oppilas osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Oppilaalle on haasteellista ottaa vastuuta omasta työstä ja toimia tavoitteellisesti. Oppilaalle on haasteellista kuvata yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilaalle on haasteellista käyttää asianmukaisia työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

S1, S2, S6

Tieto- ja viestintäteknolo- gian käyttäminen omassa työskentelyssä

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa.

Oppilas tarvitsee paljon apua käyttääkseen tieto- ja viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa.

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

S6

Oman ja muiden työn arviointi, vertaispalautteen antaminen

Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja vertaispalautteen antamiseen.

Oppilaalle on haasteellista osallistua rakentavasti oman ja toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja vertaispalautteen antamiseen.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1-S3, S5

Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta

Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren.

Oppilas osaa ilmaista jonkin verran, miten kulutus- ja tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaareen.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Käsityön arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas harjoittelee keksivää, kokeilevaa ja paikallisuutta hyödyntävää käsityötä.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia osana itsearviointia.

T2 Oppilas tunnistaa omassa työskentelyssään kokonaisen käsityöprosessin vaiheet: oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja prosessin dokumentointi.

Oppilas harjoittelee suunnittelemaan käsityötänsä monipuolisen ideoinnin, tutkimisen ja kokeilujen pohjalta. 

Oppilas harjoittelee pohtimaan tuotoksen käyttötilanteen vaatimuksia.

S1-S6

Oman työn suunnittelu, ideointi, tutkiminen, kokeilujen työstäminen, valmistus, arviointi ja prosessin dokumentointi

Oppilas osaa ohjauksen jälkeen tunnistaa ja kertoa työssään kokonaisen käsityöprosessin vaiheet: suunnittelu, valmistus, arviointi ja dokumentoida ohjatusti sen tärkeimmät seikat.

Oppilas käyttää käsityössään monipuolista ideointia, tutkivaa ja kokeilevaa otetta.

Oppilas osaa ohjatusti tunnistaa ja kertoa työstään käsityöprosessin vaiheet: suunnittelu, valmistus, arviointi ja dokumentointi ja dokumentoida sitä.

Oppilas käyttää tuetusti käsityössään ideointia, aloittelee tutkivaa ja kokeilevaa otetta.

T3 Oppilas harjoittelee suunnittelemaan ja valmistamaan tuotteita yksin tai yhdessä.

Oppilas harjoittelee yksin tai ryhmässä pohtimaan käsityönsä valmistuksen työvaiheita ja tekemään yksinkertaisia mitoituksia.

Oppilas harjaantuu käsityötaidoissaan.

S1-S4

Tuotteen valmistaminen.

Käsityön valmistuksen työvaiheiden pohtiminen yksin tai ryhmässä ja yksinkertaisten mitoitusten tekeminen.

Oppilas osaa harjoittelun jälkeen ohjatusti suunnitella ja valmistaa töitä yksin tai yhdessä. Oppilas tiedostaa käsityön eri työvaiheita ja osaa tehdä yksinkertaisia mitoituksia.

Oppilas osaa ohjatusti suunnitella, harjoitella ja valmistaa töitä yksin tai yhdessä. Oppilas on tutustunut käsityön eri työvaiheisiin ja osaa ohjatusti tehdä yksinkertaisia mitoituksia.

T4 Oppilas tunnistaa käsityön käsitteitä, erilaisia materiaaleja sekä harjoittelee niiden tarkoituksenmukaisia työstötapoja.

Oppilas harjoittelee lukemaan ja ymmärtämään kuvallista ja sanallista käsityön valmistuksessa tarvittavaa tietoa.

S3, S5

Käsityössä käytettävien materiaalien ja valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja työstäminen. Käsityön valmistuksessa tarvittavan kuvallisen ja sanallisen tiedon käyttäminen.

Oppilas tunnistaa useimmat opetetut ja omaan käsityöhön liittyvät käsitteet ja materiaalit sekä harjoittelee työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti. Oppilas käyttää kuvallista ja sanallista tietoa käsityön valmistuksessa.

Oppilas tunnistaa joitakin esille otetuista käsitteistä ja materiaaleista sekä harjoittelee ohjattuna työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti.Oppilas tutustuu käsityön kuvalliseen ja sanalliseen tietoon.

T5 Oppilas harjoittelee tarkoituksenmukaisten työvälineiden valintaa ja turvallista käyttöä sekä pitkäjännitteistä työskentelyä.

Oppilas harjoittelee vastuuntuntoista, omatoimista ja rauhallista työskentelyä.

S1-S5

Työskentelytaidot

Oppilas harjoittelee tarkoituksenmukaisten työvälineiden valintaa

ja turvallista käyttöä sekä pitkäjännitteistä työskentelyä. Oppilas tiedostaa vastuuntuntoisen, omatoimisen ja rauhallisen työskentelytavan.

Oppilas harjoittelee autettuna tarkoituksenmukaisten työvälineiden valintaa ja turvallista käyttöä sekä pitkäjännitteistä työskentelyä. Oppilas on tutustunut vastuuntuntoiseen, omatoimiseen ja rauhalliseen työskentelytapaan.

T6 Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kokonaisessa käsityöprosessissa ja sen dokumentoinnissa.

S1, S2, S6

Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen omassa työskentelyssä

Oppilas osaa valokuvata ja videoida valmistamansa tuotteen eri vaiheita sekä nimetä ja luokitella tekstin avulla omaa suunnitelmaa, työskentelyprosessia sekä valmista tuotetta.

Oppilas osaa valokuvata ja videoida oman tuotteen vaiheita sekä kirjoittaa lyhyitä havaintoja kuvien perusteella.

T7 Oppilas harjoittelee arvioimaan ja arvostamaan omaa käsityöprosessiaan.

Oppilas harjoittelee antamaan rakentavaa vertaispalautetta muiden töistä.

S6

Oman ja muiden työn arviointi, vertaispalautteen antaminen

Oppilas osaa kertoa omasta ja toisten työstä ja työskentelystä sekä nimetä hallitsemiaan ja vielä kehitettävistä osaamisen kohteita. Oppilas arvostaa työtään viemällä sen myös kotiin huoltajien arvioitavaksi.

Oppilas tuntee käsitteet työ, työskentely ja arviointi. Oppilas osaa omin sanoin kertoa oman ja toisten työn ja työskentelyn vaiheista.

T8 Oppilas arvioi kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti. Oppilas harjoittelee taloudellista ja ekologista materiaalien käyttöä.

S1-S3, S5

Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta, materiaalien taloudellinen ja ekologinen käyttö

Oppilas osaa nimetä erilaisia tapoja valmistaa ja käyttää tuotteita. Oppilas osaa huomioida taloudellista ja ekologista materiaalien käyttöä.

.

Oppilas muistaa termit kulutus- ja tuotantotapa. Oppilas on tutustunut taloudelliseen ja ekologiseen materiaalien käyttöön.

Käsityön arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas keksii, kokeilee ja hyödyntää käsityössään paikallisuutta.

Oppilas kiinnostuu innovatiivisesta käsin tekemisestä.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2 Oppilas etenee työskentelyssään kokonaisen käsityöprosessin vaiheiden mukaan: oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja prosessin dokumentointi.

Oppilas harjoittelee suunnittelemaan käsityötänsä monipuolisen ideoinnin, tutkimisen ja kokeilujen pohjalta. Oppilas harjoittelee käsityöilmaisua ja tuotteen käyttötilanteen vaatimusten huomioon ottamista.

S1-S6

Oman työn suunnittelu, ideointi, tutkiminen, kokeilujen työstäminen, valmistus, arviointi ja prosessin dokumentointi. Käsityöilmaisun ja tuotteen käyttötilanteiden huomioonottaminen.

Oppilas etenee työskentelyssään kokonaisen käsityöprosessin vaiheiden mukaan ja osaa dokumentoida sen tärkeimmät seikat.

Oppilas käyttää käsityössään monipuolista ideointia, tutkivaa ja kokeilevaa otetta sekä alkaa tiedostaa tuotteen käyttötilanteen vaatimuksia.

Oppilas osaa ohjatusti työskennellä kokonaisen käsityöprosessin vaiheiden mukaan ja dokumentoida ohjatusti sitä. Oppilas käyttää tuetusti käsityössään ideointia, aloittelee tutkivaa ja kokeilevaa otetta. Oppilas on tutustunut tuotteen käyttötilanteen vaatimuksiin.

T3 Oppilas suunnittelee ja harjoittelee valmistamaan tuotteita yksin tai yhdessä.

Oppilas harjoittelee yksin tai ryhmässä suunnittelemaan käsityönsä valmistuksen työvaiheita ja tekemään mitoituksia.

S1-S4

Tuotteen valmistaminen.

Käsityön valmistuksen työvaiheiden harjoitteleminen yksin tai ryhmässä ja mitoitusten tekeminen.

Oppilas osaa harjoittelun jälkeen suunnitella ja valmistaa töitä yksin tai yhdessä. Oppilas suunnittelee käsityön eri työvaiheita ja osaa tehdä mitoituksia.

Oppilas osaa ohjatusti harjoitella ja suunnitella töiden tekemistä yksin tai yhdessä. Oppilas suunnittelee ohjatusti käsityön eri työvaiheita ja osaa tehdä yksinkertaisia mitoituksia.

T4 Oppilas tuntee käsityön käsitteitä, erilaisia materiaaleja, materiaalien ominaisuuksia sekä tarkoituksenmukaisia työstötapoja.

Oppilas harjoittelee lukemaan ja ymmärtämään kuvallista ja sanallista käsityön valmistuksessa tarvittavaa tietoa.

S3, S5

Käsityössä käytettävien materiaalien ja valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja työstäminen.

Käsityön valmistuksessa tarvittavan kuvallisen ja sanallisen tiedon käyttäminen.

Oppilas tuntee opetetut ja oman käsityönsä keskeiset käsitteet, materiaalit ja materiaalien ominaisuudet sekä harjoittelee niiden tarkoituksenmukaista työstämistä. Oppilas käyttää kuvallista ja sanallista tietoa käsityön valmistuksessa.

Oppilas tunnistaa joitakin opetettuja ja oman käsityönsä keskeisiä käsitteitä, materiaaleja ja materiaalien ominaisuuksia sekä harjoittelee autettuna niiden tarkoituksenmukaista työstämistä. Oppilas tutustuu käsityön kuvalliseen ja sanalliseen tietoon.

T5 Oppilas käyttää tarkoituksenmukaisia ja turvallisia työvälineitä sekä työskentelee pitkäjänteisesti.

Oppilas harjoittelee vastuuntuntoista, omatoimista ja rauhallista työskentelyä.

S1-S5

Työskentelytaidot

Oppilas valitsee pääasiassa tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja käyttää niitä turvallisesti sekä työskentelee usein pitkäjänteisesti, vastuuntuntoisesti, omatoimisesti ja rauhallisesti.

Oppilas tarvitsee usein ohjausta työvälineiden valinnassa ja turvallisessa käytössä sekä rohkaisua työskentelyn pitkäjänteisyydessä, vastuuntuntoisuudessa omatoimisuudessa ja rauhallisessa työskentelytavassa.

T6 Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kokonaisessa käsityöprosessissa ja sen dokumentoinnissa.

S1, S2, S6

Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen omassa työskentelyssä

Oppilas osaa valokuvata ja videoida valmistamansa tuotteen eri vaiheita sekä kertoa ja luokitella tekstin avulla omaa suunnitelmaa, työskentelyprosessia sekä valmista tuotetta.

Oppilas osaa valokuvata ja videoida oman tuotteen vaiheita sekä kirjoittaa lyhyitä havaintoja ja luokitteluja kuvien perusteella.

T7 Oppilas arvioi vuorovaikutteisesti omaa käsityöprosessia ja arvostaa sitä.

Oppilas harjoittelee antamaan rakentavaa vertaispalautetta muiden töistä.

S6

Oman ja muiden työn arviointi, vertaispalautteen antaminen

Oppilas osaa kertoa oman ja muiden työn ja työskentelyn vaiheista, osaamisesta sekä vielä kehitettävistä osaamisen kohteista. Oppilas arvostaa työtään viemällä sen kotiin huoltajien arvioitavaksi.

Oppilas osaa omin sanoin kertoa oman ja muiden työn ja työskentelyn vaiheista, osaamisesta sekä vielä kehitettävistä osaamisen kohteista.

T8 Oppilas arvioi kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti. Oppilas tutustuu kierrätyksen ja korjaamisen mahdollisuuksiin käsityöllisin menetelmin.

S1-S3, S5

Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta, kierrätyksen ja korjaamisen mahdollisuudet käsityöllisin menetelmin.

Oppilas osaa havainnollistaa antamalla esimerkkejä kulutus- ja tuotantotavoista. Oppilas muistaa termin elinkaari. Oppilas osaa huomioida kierrätyksen ja korjaamisen mahdollisuuksia.

Oppilas muistaa termit kulutus- ja tuotantotapa sekä elinkaari. Oppilas on tutustunut ohjatusti kierrätyksen ja korjaamisen mahdollisuuksiin.

Käsityön arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten ja kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1 Oppilas keksii, soveltaa, kokeilee ja hyödyntää käsityössään paikallisuutta.

Oppilas arvostaa innovatiivisia mahdollisuuksia käsityössään ja osaa ideoita itseään innostavia käsitöitä. 

Oppilas muodostaa käsityöprosessin kokemuksista kestäviä elämänhallinnallisia taitoja.

S1-S6

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia osana itsearviointia.

T2 Oppilas etenee työskentelyssään kokonaisen käsityöprosessin vaiheiden mukaan, ymmärtää niiden keskinäiset väliset merkitykset sekä dokumentoinnin.

Oppilas suunnittelee monipuolisen ideoinnin, tutkimisen ja kokeilujen pohjalta käsityötänsä.

Oppilas ottaa suunnittelussaan huomioon tuotteen käyttötarkoituksen ja pohtii käsityönsä ekologista jalanjälkeä.

S1-S6

Oman työn ideointi, suunnittelu, valmistus, arviointi, prosessin dokumentointi ja tuotteen käyttötarkoitus sekä ekologisuus

Oppilas ymmärtää suunnitelmien ja lopullisen dokumentoinnin välisen yhteyden ja osaa toteuttaa sen.

Oppilas osaa suunnittelussaan huomioida tuotteen käyttötarkoitusta ja ekologiaa.

Oppilas ymmärtää suunnitelmien ja lopullisen dokumentoinnin välisen yhteyden ja osaa toteuttaa sen ohjatusti.

Oppilas osaa suunnitella ohjatusti käsityötänsä.

T3 Oppilas huomioi suunnitteluun liittyviä tekijöitä, materiaalit, työtavat, aika, oma osaaminen, ja valmistaa tuotteita yksin tai yhdessä.

Oppilas harjoittelee yksin tai ryhmässä laatimaan käsityölleen valmistusjärjestyksen mitoituksineen.

Oppilas harjaantuu käsityötaidoissaan.

S1-S4

Tuotteen valmistaminen valmistusjärjestyksen mukaisesti

Oppilas osaa suunnitellessaan valita työtapoja ja materiaaleja ymmärtäen ajan, omien taitojen ja yhteistyön merkityksen. Oppilas osaa mitoittaa suunnittelemansa tuotteen sekä valmistaa sen valmistusjärjestyksen mukaisesti

Oppilas osaa suunnitellessaan ohjatusti valita työtapoja ja materiaaleja ymmärtäen ajan, omien taitojen ja yhteistyön merkityksen. Oppilas osaa ohjatusti laatia valmistusjärjestyksen.

T4 Oppilas tuntee käsityön käsitteitä, erilaisia materiaaleja ja niiden ominaisuuksia sekä harjoittelee työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas opettelee löytämään käsityön valmistamisessa tarvittavaa tietoa, tutkimaan ja kokeilemaan. 

S3-S5

Käsityössä käytettävien materiaalien ja valmistustekniikoiden tutkiminen, kokeileminen, valinta, yhdistäminen ja työstäminen

Oppilas tuntee useimmat opetetut ja käsityöhönsä liittyvät käsitteet, materiaalit ja niiden ominaisuudet sekä harjoittelee tutkimaan, kokeilemaan sekä työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas tuntee joitakin opetetuista ja käsityöhönsä liittyvistä käsitteistä, materiaaleista ja niiden ominaisuuksista sekä harjoittelee ohjattuna tutkimaan ja kokeilemaan sekä työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti.

T5 Oppilas käyttää tarkoituksenmukaisia ja turvallisia työvälineitä ja -menetelmiä sekä työskentelee pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti.

Oppilas harjoittelee harkitsevaista työskentelyä.

S1-S5

Työskentelytaidot

Oppilas valitsee pääasiassa tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja -menetelmiä käyttäen niitä turvallisesti sekä työskentelee useimmiten pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti.

Oppilas tarvitsee usein ohjausta työvälineiden ja -menetelmien valinnassa ja niiden turvallisessa käytössä sekä rohkaisua työskentelyn pitkäjänteisyydessä ja vastuuntuntoisuudessa

T6 Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa kokonaisessa käsityöprosessissa ja sen dokumentoinnissa.

S1, S2, S6

Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen omassa työskentelyssä

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa (kuvaaminen, piirtäminen ja kirjoittaminen) ohjatusti ja tuettuna käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa.

Oppilas osaa valokuvata ja videoida oman tuotteen suunnittelun ja valmistuksen vaiheita sekä kirjoittaa lyhyitä havaintoja ja johtopäätöksiä kuvien perusteella.

T7 Oppilas arvioi vuorovaikutteisesti omaa ja muiden käsityöprosessia.

Oppilas arvostaa käsityöosaamista.

S6

Oman ja muiden työn arviointi, vertaispalautteen antaminen.

Oppilas osaa kertoa oman ja muiden työn ja työskentelyn vaiheista, osaamisesta sekä vielä kehitettävistä osaamisen kohteista. Oppilas osaa antaa vertaispalautetta. Oppilas arvostaa työtään viemällä sen kotiin huoltajien arvioitavaksi.

Oppilas osaa omin sanoin kertoa oman ja muiden työn ja työskentelyn vaiheista, osaamisesta sekä vielä kehitettävistä osaamisen kohteista. Oppilas osaa antaa vertaispalautetta.

T8 Oppilas ymmärtää erilaisten kulutus- ja tuotantotapojen merkityksiä ja kykenee tekemään erilaisia valintoja.

Oppilas huomaa itsenäisesti ympäristöstä käyttökelpoisia materiaaleja, joita voi kestävästi hyödyntää työskentelyssä.

S1-S3, S5

Kulutus ja tuotantotapojen pohdinta sekä kestävä kehitys

ja ympäristöstä löytyvien materiaalien hyödyntäminen työskentelyssä

Oppilas osaa omin sanoin kertoa ja havainnollistaa, miten kulutus- ja tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaareen. Oppilas osaa hyödyntää ympäristöstä löytyvää materiaalia työskentelyssään.

Oppilas osaa ymmärtää termin elinkaari ja antaa esimerkkejä kulutus- ja tuotantotavoista. Oppilas on pohtinut ympäristöstä löytyvään materiaaliin käyttömahdollisuuksia käsityössä.