Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Liikunnan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa mukaan.

S1

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä.

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan joskus aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

S1

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

Oppilas tekee joskus eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.

S1

Motoristen perustaitojen (tasapaino- ja liikkumistaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa

Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa oppimisympäristöissä.

Oppilas osaa joskus tasapainoilla ja liikkua erilaisissa oppimisympäristöissä.

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.

S1

Motoristen perustaitojen (välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa

Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimisympäristöissä.

Oppilas osaa jonkin verran käsitellä erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimisympäristöissä.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

S1

Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

Oppilas osaa jonkin verran arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä.

S1

Uima- ja pelastautumistaidot

Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50 metriä kahta uintitapaa käyttäen ja su-keltaa 5 metriä pinnan alla).

Oppilas on alkeisuimataitoinen (10m yhdellä uintitavalla ja pinnan alle painautuminen eli kastautuminen).

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.

S1

Toiminta liikuntatunneilla

Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Oppilas ottaa joskus huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Sosiaalinen toimintakyky

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

S2

Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

Oppilas osaa joskus toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

S2

Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa.

Oppilas noudattaa joskus reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa.

Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.

S3

Työskentelytaidot

Oppilas osaa yleensä työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

Oppilas osaa joskus työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

S3

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Liikunnan arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1 Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti. 

Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia tehtäviä.

S1

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä.

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan joskus aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä.

T2 Oppilas harjoittelee havainnoimaan itseään ja ympäristöään sekä osaa tehdä sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

S1

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Oppilas osoittaa yleensä osaavansa säädellä omaa liikkumistaan suhteessa ryhmään ja tilaan.

Oppilas osoittaa joskus osaavansa säädellä omaa liikkumistaan suhteessa ryhmään ja tilaan.

T3 Oppilas hallitsee erilaisissa oppimisympäristöissä useita tasapainotaitoja: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen ja kieriminen.

Oppilas hallitsee erilaisissa oppimisympäristöissä useita liikkumistaitoja: käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen ja liukuminen.

Oppilas hallitsee erilaisissa oppimisympäristöissä useita välineenkäsittelytaitoja: vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen.

S1

Motoristen perustaitojen (tasapaino- ja liikkumistaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa

Oppilas on yleensä harjoitellut rohkeasti kokeillen tasapainoilua ja liikkumista erilaisissa oppimisympäristöissä.

Oppilas on joskus harjoitellut rohkeasti kokeillen tasapainoilua ja liikkumista erilaisissa oppimisympäristöissä.

T4 Oppilas vahvistaa taitoaan käsitellä monipuolisesti erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa.

S1

Motoristen perustaitojen (välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa

Oppilas on yleensä harjoitellut erilaisten liikuntavälineiden käsittelyä erilaisissa oppimisympäristöissä.

Oppilas on jonkin verran harjoitellut erilaisten liikuntavälineiden käsittelyä erilaisissa oppimisympäristöissä.

T5 Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan.

Oppilas harjoittaa nopeus-, liikkuvuus-, kestävyys- ja voimaominaisuuksiaan.

S1

Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Oppilas on harjoitellut omien fyysisten ominaisuuksien arviointia ja tutustunut fyysisten ominaisuuksien nopeuden, liikkuvuuden, kestävyyden ja voiman harjoittamiseen.

Oppilas on jonkin verran harjoitellut omien fyysisten ominaisuuksien arviointia ja tutustunut fyysisten ominaisuuksien nopeuden, liikkuvuuden, kestävyyden ja voiman harjoittamiseen.

T6 Oppilas on perusuimataitoinen.

S1

Uima- ja pelastautumistaidot

Oppilas on alkeisuimataitoinen. (10m yhdellä uintitavalla ja pinnan alle painautuminen eli kastautuminen). Oppilas on harjoittanut uima- ja vedessä liikkumistaitoaan.

Oppilas ei ole alkeisuimataitoinen. Oppilas on joskus harjoittanut uima- ja vedessä liikkumistaitoaan.

T7 Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilan-teet liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Oppilas osaa huolehtia oikeanlaisesta varustautumisesta lii-kuntatunneille ja henkilö-kohtaisesta hygieniasta.

S1

Toiminta liikuntatunneilla

Oppilas osoittaa yleensä huomioivansa mahdollisia vaaratilanteita liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Oppilas osoittaa joskus huomioivansa mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Sosiaalinen toimintakyky

T8 Oppilas osaa työskennellä kaikkien kanssa sekä säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen. 

S2

Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Oppilas on yleensä harjoitellut toimimista eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

Oppilas on joskus harjoitellut toimimista eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

T9 Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa. 

Oppilas harjaantuu taidoissaan pienryhmän ohjaustehtävissä.

S2

Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Oppilas on harjoitellut reilun pelin periaatteita ja osoittanut yleensä pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa.

Oppilas on harjoitellut reilun pelin periaatteita ja osoittanut joskus pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa.

Psyykkinen toimintakyky

T10 Oppilas oppii työskentelemään vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä.

Oppilas harjaantuu mobiilisovellusten hyödyntämiseen liikunnan tukena. 

S3

Työskentelytaidot

Oppilas yleensä työskentelee vastuullisesti ja itsenäisesti annettujen suullisten ja kirjallisten ohjeiden mukaisesti. 

Oppilas työskentelee joskus vastuullisesti ja itsenäisesti annettujen suullisten ja kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

T11 Oppilas harjaantuu tunnistamaan kehonsa erilaisia signaaleja ja oppii toimimaan tuntemusten mukaan. 

Oppilas osaa asettaa itselleen realistisia oppimistavoitteita.

S3

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Liikunnan arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1 Oppilas osallistuu liikunta-tuntien toimintaan aktiivisesti. 

Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia tehtäviä.

S1

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä.

Oppilas osallistuu lii-kuntatuntien toimintaan joskus aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä.

T2 Oppilas harjoittelee havainnoimaan itseään ja ympäristöään sekä osaa tehdä sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

S1

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Oppilas osoittaa yleensä osaavansa säädellä omaa liikkumistaan suhteessa ryhmään ja tilaan.

Oppilas osoittaa joskus osaavansa säädellä omaa liikkumistaan suhteessa ryhmään ja tilaan.

T3 Oppilas hallitsee erilaisissa oppimisympäristöissä useita tasapainotaitoja: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen ja kieriminen.

Oppilas hallitsee erilaisissa oppimisympäristöissä useita liikkumistaitoja: käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen ja liukuminen. Oppilas hallitsee erilaisissa oppimisympäristöissä useita välineenkäsittelytai-toja: vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen.

S1

Motoristen perustaitojen (tasapaino- ja liikkumistaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa

Oppilas on harjoitellut rohkeasti kokeillen tasapainoilua ja liikkumista erilaisissa oppimisympäristöissä.

Oppilas on joskus harjoitellut rohkeasti kokeillen tasapainoilua ja liikkumista erilaisissa oppimisympäristöissä.

T4 Oppilas vahvistaa taitoaan käsitellä monipuolisesti erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa.

S1

Motoristen perustaitojen (välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa

Oppilas on yleensä harjoitellut erilaisten liikuntavälineiden käsittelyä erilaisissa oppimisympäristöissä.

Oppilas on jonkin verran harjoitellut erilaisten liikuntavälineiden käsittelyä erilaisissa oppimisympäristöissä.

T5 Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan. Oppilas harjoittaa nopeus-, liikkuvuus-, kestävyys- ja voimaominaisuuksiaan.

Oppilas tiedostaa fyysistä toimintakykyä edistäviä arjen toimintatapoja passivoivan elämäntavan vastapainoksi.

 

S1

S3

Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Oppilas on harjoitellut omien fyysisten ominaisuuksien arviointia ja tutustunut fyysisten ominaisuuksien nopeuden, liikkuvuuden, kestävyyden ja voiman harjoittamiseen.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta rohkaistaan tekemään liikunnallisia valintoja arjessa (portaat hissin sijaan jne.).

Oppilas on jonkin verran harjoitellut omien fyysisten ominaisuuksien arviointia ja tutustunut fyysisten ominaisuuksien nopeuden, liikkuvuuden, kestävyyden ja voiman harjoittamiseen.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.

T6 Oppilas on perusuimataitoinen.

S1

Uima- ja pelastautumistaidot

Oppilas on alkeisuima-taitoinen. (10m yhdellä uintitavalla ja pinnan alle painautuminen eli kastautuminen). Oppilas on harjoittanut uima- ja vedessä liikkumistaitoaan.

Oppilas ei ole alkeisuimataitoinen. Oppilas on joskus harjoittanut uima- ja vedessä liikkumistaitoaan.

T7 Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Oppilas osaa huolehtia oikeanlaisesta varustautumisesta lii-kuntatunneille ja henkilö-kohtaisesta hygieniasta.

S1

Toiminta liikuntatunneilla

Oppilas osoittaa yleensä huomioivansa mahdollisia vaaratilanteita liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Oppilas osoittaa joskus huomioivansa mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Sosiaalinen toimintakyky

T8 Oppilas osaa työskennellä kaikkien kanssa sekä säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen. 

S2

Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Oppilas on yleensä harjoitellut toimimista eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

Oppilas on joskus harjoitellut toimimista eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

T9 Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa. 

Oppilas harjaantuu taidoissaan pienryhmän ohjaustehtävissä.

S2

Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Oppilas on harjoitellut reilun pelin periaatteita ja osoittanut yleensä pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa.

Oppilas on harjoitellut reilun pelin periaatteita ja osoittanut joskus pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa.

Psyykkinen toimintakyky

T10 Oppilas oppii työskentelemään vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä.

Oppilas harjaantuu mobiilisovellusten hyödyntämiseen liikunnan tukena. 

S3

Työskentelytaidot

Oppilas yleensä työskentelee vastuullisesti ja itsenäisesti annettujen suullisten ja kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Oppilas työskentelee joskus vastuullisesti ja itsenäisesti annettujen suullisten ja kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

T11 Oppilas harjaantuu tunnistamaan kehonsa erilaisia signaaleja ja oppii toimimaan tuntemusten mukaan. 

Oppilas osaa asettaa itselleen realistisia oppimistavoitteita.

Oppilasta rohkaistaan seuraa-maan omaa kehittymistä.

S3

S3

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pienillä käytännön vinkeillä havainnoimaan kehittymistään liikunnan eri osa-alueilla.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.

Liikunnan arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1 Oppilas osallistuu liikunta-tuntien toimintaan aktiivisesti. 

Oppilas kokeilee ja harjoittelee erilaisia tehtäviä.

S1

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä.

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan joskus aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä.

T2 Oppilas harjoittelee havainnoimaan itseään ja ympäristöään sekä osaa tehdä sen mukaan eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

S1

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Oppilas tekee yleensä eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

Oppilas tekee joskus eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

T3 Oppilas hallitsee erilaisissa oppimisympäristöissä useita tasapainotaitoja: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen ja kieriminen.

Oppilas hallitsee erilaisissa oppimisympäristöissä useita liikkumistaitoja: käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen ja liukuminen. Oppilas hallitsee erilaisissa oppimisympäristöissä useita välineenkäsittelytai-toja: vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottaminen.

S1

Motoristen perustaitojen (tasapaino- ja liikkumistaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa

Oppilas osaa yleensä tasapainoilla ja liikkua erilaisissa oppimisympäristöissä.

Oppilas osaa joskus tasapainoilla ja liikkua erilaisissa oppimisympäristöissä.

T4 Oppilas vahvistaa taitoaan käsitellä monipuolisesti erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa.

S1

Motoristen perustaitojen (välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa

Oppilas osaa yleensä käsitellä erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimisympäristöissä.

Oppilas osaa jonkin verran käsitellä erilaisia lii-kuntavälineitä erilaisissa oppimisympäristöissä.

T5 Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan.

Oppilas harjoittaa nopeus-, liikkuvuus-, kestävyys- ja voimaominaisuuksiaan.

S1

Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Oppilas osaa yleensä arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

Oppilas osaa jonkin verran arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

T6 Oppilas on perusuimataitoinen.

S1

Uima- ja pelastautumistaidot

Oppilas on lähes perusuimataitoinen. (Osaa uida 50 metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5 metriä pinnan alla). Oppilas on harjoittanut uima- ja vedessä liikkumistaitoaan.

Oppilas on alkeisuima-taitoinen. (10m yhdellä uintitavalla ja pinnan alle painautuminen eli kastautuminen).

T7 Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilan-teet liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Oppilas osaa huolehtia oikeanlaisesta varustautumisesta liikuntatunneille ja henkilö-kohtaisesta hygieniasta.

S1

Toiminta liikuntatunneilla

Oppilas osaa yleensä ottaa huomioon vaaratilanteita liikuntatunneilla ja pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Oppilas ottaa joskus huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikunta-tunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Sosiaalinen toimintakyky

T8 Oppilas osaa työskennellä kaikkien kanssa sekä säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen. 

S2

Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Oppilas osaa yleensä toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

Oppilas osaa joskus toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

T9 Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa. 

Oppilas harjaantuu taidoissaan pienryhmän ohjaustehtävissä.

S2

Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Oppilas noudattaa yleensä reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa.

Oppilas noudattaa joskus reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa.

Psyykkinen toimintakyky

T10 Oppilas oppii työskentelemään vastuullisesti ja itsenäisesti yksin ja ryhmän jäsenenä.

Oppilas harjaantuu mobiilisovellusten hyödyntämiseen liikunnan tukena. 

S3

Työskentelytaidot

Oppilas osaa yleensä työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

Oppilas osaa joskus työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

T11 Oppilas harjaantuu tunnistamaan kehonsa erilaisia signaaleja ja oppii toimimaan tuntemusten mukaan. 

Oppilas osaa asettaa itselleen realistisia oppimistavoitteita.

S3

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä