Perusopetuksen opetussuunnitelma

5.6 Paikallisesti päätettävät asiat

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Koulutyön käytännön järjestämisestä päätettäessä kiinnitetään huomiota siihen, että ratkaisut tukevat kasvatuksen ja opetuksen tavoitteiden saavuttamista ja edistävät perusopetuksen yhtenäisyyttä rakentavaa toimintakulttuuria. Kaikkien tässä käsiteltävien asioiden osalta koulukohtaiset ratkaisut, työn- ja vastuunjako sekä muu käytännön toteutus täsmennetään koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja/tai lukuvuosisuunnitelmassa opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti.

Yhteinen vastuu koulupäivästä sekä yhteistyö

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa

 • mitkä ovat keskeiset tavoitteet ja toimintatavat hyvän ja turvallisen koulupäivän luomiseksi ja yhteistyön järjestämiseksi

 • miten yhteistyö kunnan/koulun sisällä sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa organisoidaan ja miten sitä seurataan ja kehitetään, erityisesti

  • miten huolehditaan oppilaiden osallisuuden toteutumisesta

  • mitkä ovat kodin ja koulun yhteistyön keskeiset tavoitteet ja järjestämiskäytännöt.

Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

Opetuksen järjestäjä vastaa kasvatuskeskusteluja ja kurinpidollisia keinoja koskevan suunnitelman laatimisesta. Suunnitelma voi olla osa paikallista opetussuunnitelmaa tai erillinen suunnitelma, jolloin siitä tulee mainita opetussuunnitelmassa. Suunnitelmassa päätetään ja kuvataan

 • millaisissa tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään ja mitkä ovat keskustelujen toteuttamisen käytänteet

 • mitkä ovat lainsäädäntöä tarkentavat ja täydentävät menettelytavat rike-, vilppi- ja häiriötilanteissa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis- ja kirjaamismenettelyt

 • mitkä ovat vastuut ja toimintatavat opetuksen epäämistä koskevissa tilanteissa:

  o oppilaalle laadittava henkilökohtainen suunnitelma opetuksen järjestämisestä,

  toteuttamisesta ja seurannasta opetukseen osallistumisen epäämisen aikana ja

  turvallisen opetukseen palaamisen tukemiseksi: suunnitelman kirjaamisen,

  toteuttamisen ja seurannan vastuut.

  o oppilaan ja hänen huoltajansa osallisuus em. suunnitelman laatimisessa

  o oppilaan mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon psykologin tai

  kuraattorin kanssa opetuksesta epäämisen aikana

  o oppilaalle järjestettävä muu hänen tarvitsemansa tuki epäämisen aikana ja oppilaan

  palatessa opetukseen

  o oppilaan valvonta seuraavien toimenpiteiden jälkeen:

  o oppilaan poistaminen luokkahuoneesta tai muusta tilasta tai koulun

  tilaisuudesta tai

  o kun oppilaan opetukseen osallistuminen on evätty jäljellä olevan ja sitä

  seuraavan työpäivän ajaksi

  o yhteistyö koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä

  hoitavien viranomaisten kanssamiten hallinnon yleisten oikeusturvaperiaatteiden noudattaminen varmistetaan kurinpidollisia keinoja käytettäessä

 • miten huolehditaan henkilökunnan perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta kurinpidollisten toimivaltuuksien käyttämisessä

 • miten suunnitelmasta, järjestyssäännöistä ja laissa säädetyistä kurinpidollisista keinoista tiedotetaan eri tahoille

 • mitkä ovat menettelytavat suunnitelman seuraamista sekä toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointia varten.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä