Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Vahvistetaan taitoja toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa. Havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja keskusteluissa sekä ideointi- ja ongelmanratkaisutilanteissa (esim. ryhmään tutustuminen draaman keinoin, puhuminen ja toisen kuunteleminen ryhmässä ja parityössä, palautteen antaminen ja vastaanottaminen).

Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä osaksi omaa kielenkäyttöä. Harjoitellaan puheen ja kokonaisilmaisun keinoja käyttämistä itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltuja puhe-esityksiä ja niiden havainnollistamista (esimerkiksi keskustelupuheenvuoron valmistaminen ja esittäminen, haastattelu, selostus ja esitelmä).

 

Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja. Harjaannutaan arvioimaan myös omien vuorovaikutustaitojen kehittämiskohteita.

Tarkastellaan ja tuotetaan erilaisia suullisia, kirjallisia ja digitaalisia tekstejä erilaisissa, motivoivissa viestintätilanteissa.

Vahvistetaan taitoja toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan kuuntelemisen, puhumisen ja vaikuttamisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa. Syvennetään taitoa havainnoida viestintätilanteille tyypillisiä kielen keinoja ja omaksutaan niitä osaksi omaa kielenkäyttöä (esim. mielipidekeskustelu, mielipiteen perusteleminen, vaikuttava puhe, verkkokeskusteluun osallistuminen).

Tarkastellaan ja tuotetaan suullisia, kirjallisia ja digitaalisia tekstejä erilaisissa, motivoivissa ja myös eettistä pohdintaa herättävissä viestintätilanteissa.

Harjoitellaan omien vuorovaikutustaitojen ja viestintätapojen arviointia pyrkimyksenään havaita niiden kehittämiskohteita.

 

Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan elokuvaan ja teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin draaman toimintamuotojen avulla.

Syvennetään taitoja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. työhaastattelu, neuvottelu, tavoitteellinen ryhmäkeskustelu) ja havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä osaksi omaa kielenkäyttöä.

 

Vahvistetaan kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnoimista (esim. esiintymisvarmuuden vahvistaminen draaman keinoin, valmisteltu puheenvuoro, kokouspuheenvuoro, tilannepuhe, esitelmä). Harjoitellaan edelleen kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi- ja ongelmanratkaisutilanteissa.

Vahvistetaan sähköisen median käyttöä osana omaa opiskelua.

S2 Tekstien tulkitseminen

S2 Tekstien tulkitseminen

S2 Tekstien tulkitseminen

Opitaan käyttämään ja tulkitsemaan erityyppisiä ja itsellekin uudenlaisia tekstejä. Syvennetään tekstien tulkinnan taitoja lukemalla ja tarkkailemalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietotekstejä sekä erilaisia painetun ja audiovisuaalisen median tekstejä.

 

Seurataan lukutaidon kehittymistä ja syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita.

Tutustutaan henkilöön viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja itsenäisesti, parityönä ja ryhmässä tavoitteenaan lisätä käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa (esim. kaunokirjallisuuden päälajit, aihe, juoni, teema, henkilötyypit, kertojatyypit, ennakointi, aukkokohta, käännekohta, takauma).

 

Tutustutaan monipuolisesti kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Harjaannutaan esittämään kysymyksiä median sisällöistä ja esitystavasta ja etsimään niihin vastauksia. Pohditaan niin mediatekstien kuin muidenkin tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja opitaan esittämään kriittisen lukijan kysymyksiä.

 

Harjaannutaan eläytymään luettuun ja reflektoimaan omaa elämään luetun avulla jakamalla lukukokemuksia (esim. tekstin tulkinta draaman keinoin, luova kirjoittaminen, lukupäiväkirja, lukupiirityöskentely, runojen lukeminen ja tulkitseminen).

Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin sekä erilaisiin tietolähteisiin ja harjoittelee arvioimaan lähteiden luotettavuutta.

Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen, perustelukeinoihin sekä retorisiin keinoihin.

 

Syvennetään taitoja tulkita fiktiivisiä tekstejä ja käytetään keskeisimpiä käsitteitä puhuttaessa tai kirjoitettaessa teksteistä. Tutustutaan erilaisiin kirjallisuuden genreihin (esim. rikoskirjallisuus, tieteiskirjallisuus, fantasiakirjallisuus, kauhukirjallisuus, rakkauskirjallisuus). Harjaannutaan pohtimaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja syvennetään taitoja esittää kriittisen lukijan kysymyksiä.

 

Tutkitaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa (esim. runojen, laululyriikan tai mainosten avulla). Harjoitellaan löytämään itselle sopivaa luettavaa, kuunneltavaa tai katseltavaa sekä harjaannutaan jakamaan luku- ja katselukokemuksia parityönä ja ryhmässä. Vahvistetaan taitoja eritellä omaa elämää luetun, kuullun tai katselukokemuksen avulla.

Kehitytään erilaisten tiedonlähteiden käyttäjänä ja harjoitellaan arvioimaan lähteiden luotettavuutta.

 

Syvennetään taitoja tulkita erilaisia tekstejä tarkastelemalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietotekstejä sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä.

 

Harjaannutaan pohtimaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esittämään kriittisen lukijan kysymyksiä. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunokirjallisuuteen ja tietoteksteihin. Syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta ja tutkitaan syventäen kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa.

 

Syvennetään tiedonhaun taitoja. Harjoitellaan tiedonhaun keskeisiä vaiheita ja opitaan, mistä ja miten tietoa voi hakea. Harjaannutaan arvioimaan tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.

S3 Tekstien tuottaminen

S3 Tekstien tuottaminen

S3 Tekstien tuottaminen

Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: esim. kertomus, kuvaus, runo, uutinen, selostus, määritelmä, tiivistelmä, koevastaus, sähköpostiviesti, wiki, blogi, verkkokeskustelu.

 

Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Harjaannutaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

 

Opiskellaan kertoville ja kuvaaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa omia tekstejä tuotettaessa. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri tarkoituksiin sopiviksi.

 

Tutkitaan kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteet (pää- ja sivulauseet), asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinot sekä viittaussuhteiden ilmaiseminen.

Tarkastellaan erilaisia ajan ilmaisutapoja sekä harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissään. Tarkastellaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä, mikä auttaa valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivia ilmaisutapoja.

 

Harjoitellaan käyttämään kirjoitettua yleiskieltä omissa teksteissään. Vahvistetaan kirjoitustaitoa kertaamalla kielenhuollon keskeisiä asioita (esim. alkukirjain, yhdyssanat, vuoropuhelun välimerkit ja muut välimerkit). Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä. Harjoitellaan teknistä kirjoitustaitoa käsin ja tietotekniikkaa hyödyntäen.

 

Tutustutaan tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa.

Syvennetään tietoja tekstien tuottamisen vaiheista ja harjoitellaan kirjoittamista itsenäisesti, parin ja ryhmän kanssa. Vahvistetaan kirjoitustaitoa tuottamalla erilaisia fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä. Opiskellaan ohjaaville, pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Rohkaistaan oppilasta myös tuottamaan itselleen uudenlaisia tekstejä, kuten esim. arvostelu, vertaileva teksti, mainos, essee eli pohtiva teksti, verkkokommentti, yleisönosastokirjoitus tai vastine.

Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Harjaannutaan tunnistamaan omia tyypillisiä piirteitään tekstien tuottajana.

 

Syvennetään tietoja kirjoitetun yleiskielen piirteistä: kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteet (erilaiset kappalerakenteet, lauseenjäsenet, lauseke).

Tarkastellaan erilaisia suhtautumisen ilmaisutapoja sekä harjoitellaan niiden käyttöä teksteissä. Kerrataan keskeisiä kielenhuollon asioita (esim. virke ja välimerkit, lukusanojen kirjoittaminen).

 

Vahvistetaan opiskelussa tarvittavaa muistiinpanotekniikkaa sekä lähteiden käyttötaitoja. Vahvistetaan myös teknistä taitoa kirjoittaa käsin sekä tietotekniikkaa hyödyntäen.

Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä, itsenäisesti, parin ja ryhmän kanssa. Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

 

Laajennetaan tietoja erilaisille teksteille tyypillisistä tekstuaalisista, visuaalisista ja kielellisistä piirteistä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan kirjoittamista aineiston pohjalta (esim. artikkeli, essee, kuva-analyysi, novellianalyysi, runoanalyysi tai tutkielma) sekä asioimiskirjoittamista (esim. ansioluettelo, raportti, työhakemus).

 

Tarkastellaan kirjoitettujen tekstien piirteitä sekä hyödynnetään tätä tietoa teksteissä. Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita sekä harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissä. Opiskellaan ja kerrataan yleisiä kielenhuollon asioita (esim. lauseenvastikkeet, vierassanat, lyhenteet ja välimerkit).

 

Syvennetään taitoa käyttää kirjoitetun yleiskielen käytänteitä tekstiensä tuottamisessa ja muokkaamisessa. Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja sekä muistiinpanotekniikkaa ja lähteiden käyttötaitoja. Päivitetään tietoja tekijänoikeuksista ja noudattaa tekijänoikeuksia omissa teksteissään.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kehitetään kielitietoisuutta tarkastelemalla tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä. Harjaannutaan käyttämään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella (esim. sanaluokat, sanojen taivutus). Tekstejä eritellen tehdään havaintoja kielen rakenteista, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn.

 

Havainnoidaan ja ymmärretään kulttuurin monimuotoisuutta ja osataan myös kuvata omia kulttuurikokemuksiaan. Tutustutaan kulttuurin eri ilmenemismuotoihin, kuten kuvaan, elokuvaan ja mediakulttuurin eri muotoihin.

 

Opitaan tuntemaan kirjallisuuden päälajit ja joitakin alalajeja. Luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja sekä tutustuu myös tietoteksteihin. Harjoitellaan lukukokemusten jakamista ryhmässä, esim. kirjavinkkauksen tai draaman keinoin. Oppilasta kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston käyttöön.

Havainnoidaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella (esim. modukset, lauseenjäsenet). Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn.

 

Luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja, novelleja, runoja ja nykykirjallisuutta sekä tutustuu myös tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan lukukokemusten jakamista vuorovaikutteisesti (esim. kirjavinkkaus, prosessidraaman menetelmät, lukupiirityöskentely, kirjablogit tai kirjatrailerit). Oppilasta kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston käyttöön.

 

Syvennetään kokemuksia kulttuurin eri ilmenemismuodoista, kuten teatterista, puhekulttuurista, nuorisokulttuurin ja mediakulttuurin eri muodoista.

Tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse. Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan omia esityksiä tai muita projekteja yhteistyössä esimerkiksi muiden kulttuuriaineiden kanssa.

Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen, kielten sukulaissuhteisiin, suomen sukukieliin ja suomen kielen vaihteluun ja vaiheisiin (murteet ja slangit) sekä kielenhuollon periaatteisiin. Verrataan suomea muihin kieliin ja tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin äänne-, muoto- ja lauserakenteen piirteisiin. Tarkastellaan myös kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla.

Harjaannutaan kuvailemaan tekstien kielellisiä piirteitä. Käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella. Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista sekä eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä. Eritellään kielellisten valintojen vaikutusta tekstin tyyliin ja sävyyn. Ymmärretään ja osataan kuvailla äidinkielten merkitystä ja suomen kielen piirteitä ja asemaa muiden kielten joukossa.

 

Syvennetään kokemuksia kulttuurin eri ilmenemismuodoista, kuten kansanperinteestä, teatterista, elokuvasta, puhekulttuurista tai mediakulttuurin eri muodoista. Tutustutaan Kalevalaan. Opitaan tuntemaan kirjallisuuden keskeisiä tyylivirtauksia sekä yleisen ja suomalaisen kirjallisuuden vaiheita. Tutustutaan joihinkin kirjallisuuden klassikoihin ja luetaan monipuolisesti nykykirjallisuutta.

 

Harjaannutaan käyttämään erilaisia tietotekstejä ja tietokirjoja tietotekstin lähteenä.

Oppilasta kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston käyttöön.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä