Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä

S1

Vuorovaikutus erilaisissa viestintäympäristöissä

Oppilas osaa toimia tavoitteen mukaisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa, osoittaa ymmärtävänsä muiden puheenvuoroja ja osaa tarkkailla oman viestintänsä vaikutuksia muihin.

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan

S1

Vuorovaikutus ryhmässä

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja perustella sen uskottavasti. Oppilas ottaa toisten näkemykset huomioon ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan vuorovaikutustilanteissa.

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan kokonaisilmaisun taitojaan erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin.

S1

Kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidot

Oppilas osaa ilmaista itseään ja käyttää tavoitteen ja tilanteen mukaisesti kokonaisilmaisun keinoja. Oppilas osaa esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen ja ottaa esittäessään huomioon yleisönsä ja käyttää joitakin havainnollistamisen keinoja.

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä

S1

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Oppilas osaa arvioida omia vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta ja nimetä kehittämiskohteita.

Tekstien tulkitseminen

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien lukemisessa, ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita

S2

Tekstinymmärtämisen strategiat

Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen strategioita itsenäisesti.

Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan ja nimetä

kehittämiskohteita.

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä

S2

Tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito

Oppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti erityyppisiä, monimuotoisia ja myös itselleen uudenlaisia tekstejä.

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoa

S2

Tekstien erittely ja tulkinta

Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti, tunnistaa tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin, pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla

S2

Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Oppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea. Oppilas osaa arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista

S2

Fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta ja lukukokemusten jakaminen

Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää keskeisimpiä käsitteitä puhuessaan teksteistä ja osaa liittää tekstit johonkin kontekstiin.

Oppilas löytää itsenäisesti itselleen ja tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa. Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.

Tekstien tuottaminen

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana

S3

Ajatusten ilmaiseminen, tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito

Oppilas tuottaa ohjatusti myös itselleen uudenlaisia tekstejä,

kokeilee erilaisia tapoja ja keinoja tuottaa tekstiä ja ilmaista näkemyksiään. Oppilas osaa kuvailla itseään tekstien tuottajana.

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja

S3

Tekstilajien hallinta

Oppilas osaa ohjatusti tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä ja käyttää niille tyypillisiä ilmaisutapoja.

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana

S3

Tekstien tuottamisen prosessien hallinta

Oppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen prosessin vaiheita ja osaa työskennellä niiden mukaisesti sekä yksin että ryhmässä.

Oppilas antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä ja osaa arvioida omia tekstintuottamisen taitojaan ja nimetä niiden kehittämiskohteita.

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen konventioista

S3

Kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaito

Oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä ja osaa hyödyntää tietoa tekstejä kirjoittaessaan ja muokatessaan. Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa omassa tekstissä sekä opastaa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

S3

Tiedon esittäminen, hallinta ja eettinen viestintä

Oppilas osaa käyttää omissa teksteissään muualta hankittua tietoa.

Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja, tiivistää hankkimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa tekstissään.

Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa merkitä lähteet.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia

S4

Kielitietoisuuden kehittyminen

Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, pohtia niiden merkityksiä ja kuvata eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen

S4

Kirjallisuuden tuntemuksen, kulttuuritietoisuuden ja lukuharrastuksen kehittyminen

Oppilas tuntee ja ymmärtää kulttuurin monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia kulttuurikokemuksiaan. Oppilas tuntee kirjallisuuden vaiheita ja suomalaisen kulttuurin juuria.

Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat.

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin ja auttaa oppilasta pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tulemaan tietoiseksi omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi

S4

Kielen merkityksen ja aseman hahmottaminen

Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.

Oppilas osaa kuvailla äidinkielten merkitystä ja suomen kielen piirteitä ja asemaa muiden kielten joukossa.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas harjoittelee toimimaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa.

Oppilas harjoittelee tarkkailemaan oman viestintänsä vaikutusta muihin.

S1

Erilaiset viestintätilanteet, oman viestinnän vaikutusten tarkkailu

Oppilas on harjoitellut toimimaan aktiivisesti eri viestintätilanteissa sekä osaa havainnoida viestintänsä vaikutuksia.

Oppilas toimii eri viestintätilanteissa muttei vielä osaa havainnoida vaikutusta.

T2

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan mielipiteensä selkeästi.

Oppilas kehittää perustelutaitojaan.

Oppilas harjoittelee ottamaan toiset huomioon vuorovaikutustilanteissa.

S1

Mielipiteen ilmaisu, perustelutaidot, toisten huomiointi

Oppilas on harjoitellut mielipiteen ilmaisua, perustelutaitoja sekä toisen huomiointia.

Oppilas on harjoitellut mielipiteen ilmaisua ja perustelutaitoja muttei osaa analysoida tai kehittää toimintaansa.

T3

Oppilas rohkenee ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

Oppilas harjoittelee valmisteltujen puheenvuorojen pitämistä.

S1

Puheenvuoron pitäminen, oma viestintärohkeus

Oppilas pitää valmisteltuja puheenvuoroja.

Oppilas on harjoitellut puheenvuorojen pitämistä, mutta valmistelussa on vielä puutteita.

Tekstien tulkitseminen

T5

Oppilas harjoittelee tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategisia ja metakognitiivisia taitoja.

Oppilas harjaantuu arvioimaan lukemisensa kehittämistarpeita.

S2

Tekstinymmärtämisen strategiat,

kehittyminen lukijana

Oppilas on vahvistanut tulkintataitojaan harjoittelemalla tekstin ymmärtämisen strategioita. Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan ja sen kehittämiskohteita.

Oppilas pystyy käyttämään joitakin tekstinymmärtämisen strategioita. Oppilas osaa tehdä havaintoja lukutaidostaan.

T6

Oppilas harjoittelee valitsemaan, käyttämään, tulkitsemaan ja arvioimaan monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.

S2

Tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito

Oppilas osaa valita ja lukea erityyppisiä, myös itselleen uudenlaisia tekstejä. Hän osaa myös tulkita ja arvioida lukemaansa. Oppilas käyttää opetettuja käsitteitä tekstejä analysoidessaan.

Oppilas osaa lukea erityyppisiä tekstejä. Tulkitsemiseen ja tekstien arvioimiseen hän tarvitsee apukysymyksiä.

T7

Oppilas harjoittelee erittelevää ja kriittistä lukutaitoa.Oppilas tekee havaintoja teksteistä ja tulkitsee niitä sekä vakiinnuttaa ja laajentaa sanavarastoaan.

S2

Tekstien erittely ja tulkinta

Oppilas tunnistaa tekstilajeja ja ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä. Oppilas pystyy tekemään havaintoja teksteistä sekä kasvattamaan sanavarastoaan.

Oppilas tunnistaa tekstilajeja sekä pystyy ohjatusti tekemään havaintoja teksteistä. Oppilas tietää, että sanavaraston kasvattaminen on tärkeää.

Tekstien tuottaminen

T10

Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä.

Oppilas harjaantuu tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstien tuottajana.

S3

Ajatusten ilmaiseminen, tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito, kielenhuollon keskeisten asioiden hallinta

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan monimuotoisin tekstein. Oppilas on harjoitellut arvioimaan omien tekstiensä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Oppilas hallitsee kielenhuollon keskeiset asiat.

Oppilas osaa tuottaa omia tekstejä ohjatusti, esim. apukysymysten avulla. Oppilas harjoittelee havainnoimaan omien tekstiensä kehittämiskohteita.

T11

Oppilas harjoittelee tuottamaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä.

Oppilas harjoittelee valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja.

S3

Tekstilajien hallinta

Oppilas osaa tuottaa erilaisia, myös itselleen uudenlaisia tekstejä. Oppilas osaa käyttää opetettuja, kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja.

Oppilas on harjoitellut erilaisia, monimuotoisia tekstilajeja. Kuitenkin hän useimmiten tuottaa itselleen tuttuja tekstilajeja.

T12

Oppilas käyttää tekstin tuottamisen prosesseja, yksin ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas harjaantuu antamaan ja saamaan palautetta teksteistä sekä arvioimaan itseään tekstin tuottajana.

S3

Tekstien tuottamisen prosessien hallinta

ja palautteen antamisen ja vastaanottamisen harjoittelu

Oppilas tuottaa tekstiä prosessikirjoittamisen menetelmin. Oppilas tuottaa tekstejä myös yhdessä muiden kanssa. Oppilas antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta teksteistä.

Oppilas harjoittelee tekstin tuottamisen prosesseja ja tarvitsee siinä tukea. Oppilas tekee ohjatusti havaintoja omasta tekstistään sekä harjoittelee rakentavan palautteen antamista muille.

T13

Oppilas syventää ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä. Oppilas vahvistaa kirjoitetun yleiskielen hallintaa. Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa kirjoittamisessa.

S3

Kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaito

Oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja yleiskielen piirteitä. Oppilas kirjoittaa selkeästi käsin ja harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kirjoittamisessa.

Oppilas tietää joitakin tekstien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä. Oppilaan käsin kirjoitetusta tekstistä saa selvää. Oppilas on harjoitellut tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä kirjoittamisessa.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T15

Oppilas kehittää kielitietoisuuttaan ja tutustuu kielen ilmiöihin.

Oppilas harjoittelee tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä.

S4

Kielitietoisuus ja kielen kehittyminen

Oppilas käyttää kielitiedon peruskäsitteitä ja tunnistaa kielen perusrakenteita (sanaluokat, sanojen taivutus) sekä keskeisiä rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä.

Oppilas tunnistaa joitakin kielitiedon käsitteitä ja kielen perusrakenteita.

T16

Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään.

Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat.

S4

Kulttuurin muodot ja merkitys, kirjallisuuden päälajit

Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat. Oppilas osaa pohtia kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä elämässään.

Oppilas on tutustunut kirjallisuuden päälajeihin sekä sovittuihin kirjoihin.

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas harjoittelee toimimaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa.

Oppilas harjoittelee tarkkailemaan oman viestintänsä vaikutusta muihin.

S1

Erilaiset viestintätilanteet, oman viestinnän vaikutusten tarkkailu

Oppilas toimii aktiivisesti ja itsenäisesti eri viestintätilanteissa sekä havaitsee viestintänsä vaikutuksia.

Oppilas toimii eri viestintätilanteissa muttei vielä osaa havainnoida vaikutusta.

T2

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan mielipiteensä selkeästi.

Oppilas kehittää perustelutaitojaan.

Oppilas harjoittelee ottamaan toiset huomioon vuorovaikutustilanteissa.

S1

Mielipiteen ilmaisu, perustelutaidot, toisten huomioiminen

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä. Hän kehittää perustelutaitojaan sekä huomioi muita vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas ilmaisee ja perustelee mielipiteensä, muttei osaa analysoida tai kehittää toimintaansa.

T3

Oppilas rohkenee ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

Oppilas harjoittelee valmisteltujen puheenvuorojen pitämistä.

S1

Puheenvuoron pitäminen, oma viestintärohkeus

Oppilas kehittyy valmisteltujen ja spontaanien puheenvuorojen pitämisessä.

Oppilas pitää ohjatusti valmistellun ja spontaanin puheenvuoron.

Tekstien tulkitseminen

T5

Oppilas osaa käyttää tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategisia ja metakognitiivisia taitoja.

Oppilas osaa arvioida lukemisensa kehittämistarpeita.

S2

Tekstinymmärtämisen strategiat

Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen strategioita itsenäisesti. Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan ja nimetä kehittämiskohteita.

Oppilas osaa käyttää joitakin tekstinymmärtämisen strategioita. Oppilas osaa joiltain osin kuvata lukutaitoaan ja kertoa, mitä siinä voisi parantaa.

T6

Oppilas harjoittelee valitsemaan, käyttämään, tulkitsemaan ja arvioimaan monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.

S2

Tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito

Oppilaan monilukutaito on syventynyt: hän osaa valita, käyttää, tulkita ja arvioida erilaisia tekstejä joko itsenäisesti tai ohjatusti.

Oppilas on laajentanut tekstimaailmaansa ja kehittänyt monilukutaitoaan. Kuitenkin hän mieluiten valitsee käsiteltäväkseen itselleen tuttuja tekstilajeja. Tekstien tulkinnassa oppilas tarvitsee ohjausta.

T7

Oppilas harjoittelee erittelevää ja kriittistä lukutaitoa.Oppilas tekee havaintoja teksteistä ja tulkitsee niitä sekä vakiinnuttaa ja laajentaa sanavarastoaan.

S2

Tekstien erittely ja tulkinta

Oppilas on oppinut tarkkailemaan tekstejä kriittisesti. Hän tunnistaa tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

Oppilas on harjoitellut kriittistä lukutaitoa. Hän tunnistaa joitakin tekstilajeja ja osaa ohjatusti tunnistaa joitakin vaikuttamaan pyrkivien tekstien piirteitä. Oppilas tietää, että eri teksteillä on erilaiset tarkoitusperät. Oppilas tietää, että lukemalla monipuolisesti hän voi kasvattaa sanavarastoaan.

T8

Oppilas kehittää taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja opettelee käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti.

S2

Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Oppilas tietää, mistä ja miten tietoa voi hakea. Oppilas osaa arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.

Oppilas osaa etsiä tietoa itselleen tutuista ja helposti löytyvistä lähteistä. Useimmiten hän myös osaa arvioida, mitkä lähteet ovat luotettavia ja käyttökelpoisia.

T9

Oppilas tutustuu uudenlaisiin fiktiivisiin tekstilajeihin.Oppilas harjaantuu monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.

S2

Fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta ja lukukokemusten jakaminen

Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää keskeisimpiä käsitteitä puhuessaan teksteistä ja liittää genretekstit oikeaan kontekstiin. Oppilas löytää itsenäisesti tilanteeseen ja itselleen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa. Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.

Oppilas osaa kertoa fiktiivisistä teksteistä käyttäen joitakin kirjallisuuden käsitteitä ja pystyy jakamaan lukukokemustaan. Hän tunnistaa ja on lukenut genretekstejä.

Tekstien tuottaminen

T10

Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä.

Oppilas harjaantuu tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstien tuottajana.

S3

Ajatusten ilmaiseminen tekstein, tekstimaailman

monipuolistuminen, monilukutaito

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan monimuotoisin tekstein. Oppilas osaa arvioida omien tekstiensä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Oppilas hallitsee kielenhuollon keskeiset asiat.

Oppilas ilmaisee ohjatusti omia ajatuksiaan monimuotoisin tekstein. Oppilas osaa havainnoida joitakin tekstiensä kehittämiskohteita ja hallitsee kielenhuollon perusasioita.

T11

Oppilas tuottaa monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä ja harjoittelee valitsemaan niihin sopivia ilmaisutapoja.

S3

Tekstilajien hallinta

Oppilas on kirjoittanut ohjatusti kertovia, kuvaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisessa ympäristössä. Oppilas osaa käyttää kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja.

Oppilas on harjoitellut erilaisia, monimuotoisia tekstilajeja, mutta tuottaa useimmiten itselleen tuttuja tekstilajeja. Kirjoitusprosessissa hän tarvitsee paljon ohjausta.

T12

Oppilas käyttää tekstin tuottamisen prosesseja, yksin ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas harjaantuu antamaan ja saamaan palautetta teksteistä sekä arvioimaan itseään tekstin tuottajana.

S3

Tekstien tuottamisen prosessien hallinta,

palautteen antaminen ja vastaanottaminen, oman tekstin arviointi

Oppilas osaa tuottaa tekstiä prosessikirjoittamisen menetelmin. Oppilas tekee tekstejä myös yhdessä muiden kanssa. Oppilas osaa antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta teksteistä sekä arvioida itseään tekstin tuottajana.

Oppilas pystyy tuottamaan tekstiä prosessikirjoittamisen menetelmin mutta tarvitsee siinä paljon tukea. Oppilas tekee ohjatusti havaintoja teksteistä sekä harjoittelee rakentavan palautteen antamista.

T13

Oppilas syventää ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä.

Oppilas vahvistaa kirjoitetun yleiskielen hallintaa.

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja vahvistaa tieto- ja viestintäteknisiä taitojaan kirjoitusprosessissa.

S3

Kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaito

Oppilas tunnistaa erilaisten kirjoitettujen tekstien perusrakenteita sekä kirjoitetun yleiskielen piirteitä. Oppilas osaa soveltaa oppimiaan asioita muokatessaan tekstejä. Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja edistyy tieto- ja viestintäteknisissä taidoissa.

Oppilas tunnistaa joitakin kirjoitettujen tekstien tyypillisiä piirteitä. Oppilas on harjoitellut tunnistamaan puhekielen ja yleiskielen eroja. Oppilas on harjoitellut ohjatusti kirjoittamista vaiheittain.

T14

Oppilas vahvistaa tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja.

Oppilas monipuolistaa lähteiden käyttöä ja harjoittelee viittaustapoja omassa tekstissä.

Oppilas harjoittelee toiminaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

S3

Tiedon esittäminen, tiedon hallinta ja eettinen viestintä

Oppilas osaa käyttää teksteissään tiedonlähteistä hankittua tietoa ja referoida lukemaansa. Oppilas on harjoitellut tiedon luotettavuuden arvioimista sekä lähteiden merkitsemistä omaan tekstiin. Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia.

Oppilas tietää erilaisia tiedonhankintatapoja ja on harjoitellut arvioimaan tiedon luotettavuutta. Oppilas tietää, että tekijänoikeuksia pitää noudattaa.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T15

Oppilas kehittää kielitietoisuuttaan ja tutustuu kielen ilmiöihin.

Oppilas harjoittelee tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä.

S4

Kielitietoisuuden kehittyminen

Oppilas tunnistaa moduksia ja lauseenjäseniä ja ymmärtää niiden merkitystehtävän. Oppilas osaa soveltaa oppimaansa kielitietoa omaan tapaansa käyttää kieltä.

Oppilas tietää, millainen kielenkäyttö sopii eri tilanteisiin. Oppilas osaa joitakin perusasioita moduksista sekä lauseenjäsennyksestä.

T16

Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään.

Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja joitakin alalajeja sekä on lukenut sovitut kirjat.

S4

Kirjallisuuden tuntemuksen, kulttuuritietoisuuden ja lukuharrastuksen kehittyminen

Oppilas tuntee kulttuurin monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia kulttuurikokemuksiaan. Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja genret. Oppilas on lukenut sovitut kirjat.

Oppilas tietää erilaisia kulttuurin muotoja ja on miettinyt, mitkä niistä kiinnostavat itseä. Oppilas tietää kirjallisuuden päälajeja ja genrejä. Oppilas pyrkii lukemaan sovitut kaunokirjallisuuden tekstit.