Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Vuorovaikutustilanteessa toimiminen

Vuorovaikutustilanteessa toimiminen

Vuorovaikutustilanteessa toimiminen

7.lk

8.lk

9.lk

T1

Oppilas opettelee toimimaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa.

Oppilas harjaantuu tarkkailemaan oman viestintänsä vaikutuksia muihin ja pyrkii rakentavaan vuorovaikutukseen.

T1

Oppilas opettelee toimimaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa.

Oppilas harjaantuu tarkkailemaan oman viestintänsä vaikutuksia muihin ja pyrkii rakentavaan vuorovaikutukseen.

T1

Oppilas osaa huomioida vastaanottajan viestinnässään ja kykenee rakentavaan vuorovaikutukseen erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa.

T2Oppilas pystyy osallistumaan keskusteluun.

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja median puhuttuja tekstejä.

Oppilas kehittää perustelutaitojaan.

Oppilas oppii käyttämään sosiaalista mediaa turvallisesti ja eettisesti.

T2

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja kehittää perustelutaitojaan.

Oppilas tunnistaa viestintätilanteille tyypillisiä kielellisiä keinoja.

T2

Oppilas syventää erilaisten puhetilanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitojaan.

T3

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

Oppilas harjoittelee valmisteltujen puheenvuorojen pitämistä.

T3

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

Oppilas harjoittelee valmisteltujen puheenvuorojen pitämistä.

T3

Oppilas osaa ilmaista itseään ja osaa havainnoida omaa viestintäänsä sekä tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan erilaisissa viestintäympäristöissä.

Oppilas osaa pitää valmistellun puheenvuoron.

Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkitseminen

T4

Oppilas kehittää taitojaan ymmärtää, tulkita ja analysoida tekstejä sana- ja käsitevarantoaan laajentaen.

Oppilas hioo lukutaitoaan ja oppii itselleen sopivia lukustrategioita.

Oppilas oppii tunnistamaan eri tekstilajeja.

T4

Oppilas kehittää taitojaan ymmärtää, tulkita ja analysoida tekstejä sana- ja käsitevarantoaan laajentaen.

Oppilas hioo lukutaitoaan ja oppii itselleen sopivia lukustrategioita.

Oppilas tunnistaa eri tekstilajeja ja niille tyypillisiä ilmaisutapoja.

T4

Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti ja tunnistaa tekstilajeja. Oppilas osaa kuvailla kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaaottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

T5

Oppilas harjoittelee erittelevää ja kriittistä lukutaitoa.

T5

Oppilas harjoittelee erittelevää ja kriittistä lukutaitoa.

T5

Oppilas harjoittelee erittelevää ja kriittistä lukutaitoa itsenäisesti ja ryhmässä.

Oppilas tekee havaintoja teksteistä ja tulkitsee niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttaa ja laajentaa käsite- ja sanavarastoaan.

Tekstien tuottaminen

Tekstien tuottaminen

Tekstien tuottaminen

T6

Oppilas harjoittelee omien tekstien suunnittelua ja muokkaamista sekä hyödyntää eri tekstilajien tekstejä omien tuotostensa malleina.

Oppilas harjoittelee kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja pohtivien tekstejä tuottamista itsenäisesti ja ryhmässä.

T6

Oppilas oppii omien tekstien suunnittelua ja muokkaamista sekä hyödyntää eri tekstilajien tekstejä omien tuotostensa malleina.

Oppilas tuottaa kuvaavia, ohjaavia, pohtivia ja kantaaottavia tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä.

T6

Oppilas hyödyntää tekstien kirjallisessa ja suullisessa tuottamisessa tietoa kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteistä.

T7

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja vahvistaa tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoaan tekstien tuottamisessa.

Oppilas vahvistaa kirjoitetun kielen normien hallintaa. Oppilas kehittyy suomen kielen rakenteiden hallinnassa.

T7

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja vahvistaa tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoaan tekstien tuottamisessa.

Oppilas vahvistaa kirjoitetun kielen normien hallintaa. Oppilas kehittyy suomen kielen rakenteiden hallinnassa.

T7

Oppilas tuottaa ymmärrettäviä ja koherentteja tekstejä ja vahvistaa yleiskielen hallintaa tekstejä kirjoittaessaan ja muokatessaan tekstejä. Oppilas osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa tekstien tuottamisessa.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T8

Oppilas kehittää kielitietoisuuttaan ja kiinnostuu kielen ilmiöistä.

Oppilas tunnistaa kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä.

T8

Oppilas kehittää kielitietoisuuttaan ja kiinnostuu kielen ilmiöistä.

Oppilas tunnistaa kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä.

T8

Oppilas kehittää kielitietoisuuttaan ja kiinnostuu kielen ilmiöistä.

Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä sekä pohtia niiden merkityksiä.

Oppilas osaa käyttää erilaisia kielen rekistereitä tilanteen mukaan.

T9

Oppilas tuntee Suomessa luettavaa nuortenkirjallisuutta sekä elokuva-, teatteri- ja mediakulttuuria.

Oppilas lukee sovitut tekstit.

T9

Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja joitakin alalajeja sekä on lukenut sovitut kirjat.

T9

Oppilas tuntee suomalaista kirjallisuutta, osaa nimetä sen tärkeimpiä vaiheita ja sen yhteyksiä maailmankirjallisuuteen.

Oppilas on lukenut sovitut kirjat.

T10

Oppilas ymmärtää kulttuurien monimuotoisuutta ja erilaisten tekstien kulttuurisidonnaisuutta.

T10Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään.

T10

Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään. Oppilas osaa kuvailla kulttuurin monimuotoisuutta ja ymmärtää monikielisyyden merkityksen.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T11

Oppilas tuntee erilaisia oppimistyylejä ja -tapoja.

Oppilas harjaantuu arvioimaan itseään kielenoppijana ja asettamaan itselleen tavoitteita.

T11

Oppilas tuntee erilaisia oppimistyylejä ja -tapoja.

Oppilas osaa nimetä kehittämistarpeitaan kielenoppijana ja asettaa itselleen tavoitteita.

T11Oppilas oppii ymmärtämään kielen merkityksen ajattelun, oppimisen ja itseilmaisun välineenä.

Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa kielenoppijana ja osaa asettaa itselleen oppimistavoitteita.

T12

Oppilas havainnoi eri tiedonalojen kieltä ja laajentaa käsitevarantoaan.

T12

Oppilas ymmärtää eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä ja laajentaa käsitevarantoaan.

T12

Oppilas tunnistaa eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä ja laajentaa käsitevarantoaan.

Oppilas hyödyntää osaamiaan kieliä oppimisen tukena.

T13

Oppilas kehittää tiedonhankintataitojaan.

Oppilas kehittää itsenäisen työskentelyn taitojaan.

T13

Oppilas osaa suunnitella työskentelyään.

Oppilas kehittää taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja opettelee käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti.

T13

Oppilas pystyy suunnittelemaan, jäsentämään ja arvioimaan työskentelyään itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Oppilas monipuolistaa lähteiden käyttöä ja harjoittelee viittaustapoja omassa tekstissä.

Oppilas osaa toimia verkossa yksityisyyttä sekä tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä