Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Harjoitellaan perustelemista, selostamista, referointia sekä puhe-esityksen pitämistä myös muodollisissa tilanteissa. Vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Opitaan havainnollistamista, perustelemista, tiivistämisen keinoja, toisen puheeseen viittaamista sekä sosiaalisessa mediassa toimimista omaa ja muiden yksityisyyttä kunnioittaen. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa sekä havainnoidaan viestinnästä syntyviä vaikutelmia. Opitaan tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaisemista. Harjoitellaan kokonaisilmaisun keinoja. Kehitetään opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja.

Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa. Kerrataan nettietikettiä sekä turvallista toimimista sosiaalisessa mediassa. Harjoitellaan argumentointia, neuvottelua ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa sekä havainnoidaan eri viestintätilanteille tyypillisiä kielellisiä keinoja. Harjoitellaan kokonaisilmaisua draaman keinoja käyttäen. Mietitään vuorovaikutuksen kehittämiskohteita. Opitaan tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaisemista, modaalisuutta sekä vahvistamista ja pehmentämistä mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinoja ja toisen puheeseen viittaamista. Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina.

Syvennetään taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa. Tehdään haastatteluja ja valmisteltuja puhe-esityksiä. Kehitetään ideointi- ja ongelmanratkaisutaitoja. Havainnoidaan viestintätilanteiden kielellisiä keinoja ja arvioidaan omia vuorovaikutustaitoja. Vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.

S2 Tekstien tulkitseminen

S2 Tekstien tulkitseminen

S2 Tekstien tulkitseminen

Luetaan opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisiä kaunokirjallisuuden, tietokirjallisuuden ja median tekstejä. Vakiinnutetaan toimivien lukustrategioiden käyttöä ja seurataan lukutaidon kehittymistä.

Kiinnitetään huomiota tekstien sanavalintoihin, synonyymien käyttöön, sanojen merkitysvivahteisiin ja sanontoihin. Tarkastellaan lauserakenteita, avataan kielikuvia ja selitetään vaikeita sanoja sekä rikastutetaan käsitevarantoa.

Tutustutaan tekstien moninaiseen maailmaan, opitaan tunnistamaan eri tekstilajeja ja ymmärtämään tekstien tilannesidonnaisuutta. Tutkitaan tekstejä lukijan kriittisten kysymysten avulla: Mistä teksti on peräisin? Kuka sen on tehnyt? Mistä tai kenen näkökulmasta asiaa käsitellään? Ketkä pääsevät tekstissä ääneen?

Kehitetään kuvalukutaitoa esimerkiksi media-, mainos- ja taidekuvia tulkitsemalla. Pohditaan kuvien ja muiden tekstien käyttöä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja mietitään, mitä seurauksia tekstintekijän kielellisillä tai visuaalisilla valinnoilla voi olla.

Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.

Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan, kulttuurin ja oman elämän kannalta merkityksellisten tekstien tulkintataitoja. Käytetään esim. draamaa apuna oman tulkinnan esiin tuomisessa. Kehitetään edelleen lukustrategioiden käyttöä. Seurataan lukutaidon kehittymistä.

Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Vahvistetaan eri tekstilajien tunnistamisen ja tekstien kriittisen tulkinnan taitoja, esimerkiksi tekstin taustalla olevan arvomaailman tunnistamista. (Lukijan kriittiset kysymykset: Mitä näkökulmia tai ääniä tekstissä ei ole? Pyrkiikö tekijä vaikuttamaan johonkin asiaan tai joihinkin henkilöihin?)

Kiinnitetään huomiota eri tekstilajeille tyypillisiin ilmaisutapoihin ja opitaan kuvailemaan kertovan, kuvailevan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä. Pohditaan kuvien ja muiden tekstien käyttöä.

Vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista. Seurataan lukutaidon kehittymistä. Harjoitellaan kirjallisuuden tyylivirtausten tunnistamista. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen, esimerkiksi ironian, kannalta. Keskitytään tekstin näkökulman tunnistamiseen. (Lukijan kriittiset kysymykset: Välittyykö tekstistä asenteita tai arvoja? Millä muulla tavalla asiaa olisi voinut käsitellä? Voiko tekijän kielellisillä tai visuaalisilla valinnoilla olla joitakin seurauksia?)

Harjoitellaan realistisen palautteen antamista ja vastaanottamista.

S3 Tekstien tuottaminen

S3 Tekstien tuottaminen

S3 Tekstien tuottaminen

Tuotetaan suullisia ja kirjallisia tekstejä, joita oppilas omassa elämässään tarvitsee. Harjoitellaan ainakin koevastauksen, tiivistelmän, määritelmän ja kuvauksen tekoa. Pohditaan viestintätyylien tilannesidonnaisuutta ja tuotetaan eri konteksteihin liittyviä lyhyitä suullisia tai kirjallisia viestejä. Myös tarinan kertomista harjoitellaan ja kiinnitetään huomiota faktatekstien ja fiktiivisten tekstien eroihin. Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin.

Opetellaan kriittisyyttä tietolähteiden käytössä. Syvennytään kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja pyritään monipuoliseen sanastoon omissa teksteissä. Harjoitellaan kappalejakoa ja otsikointia. Aktiivista sanavarastoa laajennetaan kuvailuharjoitusten avulla.

Varmistetaan välimerkkien käytön perustiedot ja vahvistetaan yhdyssanojen hallintaa. Laajennetaan tietoutta kirjoitetun kielen konventiosta ja harjoitellaan persoonan ja ajan johdonmukaista ilmaisemista.

Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä. Laajennetaan tuotettavien tekstien valikoimaa esim. esseevastauksiin, lehtiteksteihin ja virallisiin viesteihin. Laaditaan tekstejä yhdessä muiden kanssa ja vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä tietolähteiden harkittua käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä. Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.

Vahvistetaan yleiskielen hallintaa ja kiinnitetään erityishuomiota tekstin selkeyteen, esimerkiksi viittaussuhteiden johdonmukaisuuteen. Kehitetään kirjoitusprosessin hallintaa ja opitaan muokkaamaan omaa tekstiä palautteen pohjalta.

Vahvistetaan edelleen taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä. Hyödynnetään eri tekstilajeja omien tekstien malleina ja lähteinä. Tuotetaan tekstejä näkökulmia vaihdellen. Harjoitellaan omien mielipiteiden ja arvojen vakuuttavaa ilmaisemista sekä vaikuttamiskeinojen käyttöä. Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat. Laaditaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavia asiatekstejä, esim. ansioluettelo ja työhakemus.

Vahvistetaan yleiskielen hallintaa. Käytetään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti ottaen mahdollisuuksien mukaan käyttöön myös infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (aika- ja sijamuotojen merkitykset ja käyttö) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Vertaillaan opiskeltuja suomen kielen rakenteita oppilaille tuttuihin kieliin.

Tutustutaan Suomessa luettavaan nuortenkirjallisuuteen, elokuvaan ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia. Tarkastellaan tekstien, esim. kuvien, kulttuurisidonnaisuutta.

Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Tarkastellaan esimerkiksi lauseenjäsennystä, lauseenvastikkeita, modaalisuutta ja rektioita. Vertaillaan opiskeltuja suomen kielen rakenteita oppilaille tuttujen kielien rakenteisiin.

Tutustutaan eri kirjallisuuden lajeihin sekä maailmankirjallisuuteen. Tutustutaan teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti mediatekstejä.

Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, suomen kielen ominaispiirteistä sekä kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Kuvaillaan eri tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä sekä eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja. Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin.

Tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen ja sen tärkeimpiin vaiheisiin. Liitetään suomalainen kirjallisuus maailmankirjallisuuden tyylisuuntiin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä. Tutkitaan kriittisesti omassa elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa esiintyviä tekstejä.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena. Opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita kielen oppimisessa.

Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena. Opitaan asettamaan tavoitteita omalle suomen kielen oppimiselle.

Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena. Opitaan arvioimaan omaa edistymistä suhteessa itselle asetettuihin tavoitteisiin.