Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus-oppimäärän arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas opettelee toimimaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa.

Oppilas harjaantuu tarkkailemaan oman viestintänsä vaikutuksia muihin ja pyrkii rakentavaan vuorovaikutukseen.

S1

Vuorovaikutustaidot

Oppilas viestii aktiivisesti ja melko sujuvasti useimmissa vuorovaikutustilanteissa. Hän ottaa keskustelukumppaninsa huomioon. Oppilas pystyy havaitsemaan oman viestintänsä vaikutuksia muihin.

Oppilas osallistuu vuorovaikutustilanteisiin ja viestii ainakin tutuissa tilanteissa ymmärrettävästi. Viestintätilanteen ja muiden viestijöiden huomioon ottaminen on vaikeaa.

T2Oppilas pystyy osallistumaan keskusteluun.

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja median puhuttuja tekstejä.

Oppilas kehittää perustelutaitojaan.

Oppilas oppii käyttämään sosiaalista mediaa turvallisesti ja eettisesti.

S1

Ymmärtämistaidot vuorovaikutustilanteissa

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja median puhuttuja tekstejä, kun aihepiiri on yleinen tai ainakin jossain määrin tuttu. Oppilas osaa perustella ja havainnollistaa sanomaansa. Hän tunnistaa tuttavallisuuden ja muodollisuuden eron.

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja median puhuttuja tekstejä kohtalaisesti, kun aihepiiri on yleinen tai tuttu. Oppilas osaa hiukan perustella ja havainnollistaa sanomaansa.

T3

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

Oppilas harjoittelee valmisteltujen puheenvuorojen pitämistä.

S1

Esiintymistaidot

Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun keinoja käyttäen. Hän uskaltaa esiintyä ja osaa viestiä selkeästi.

Oppilaan viestintä on yksipuolista tai epäjohdonmukaista.

Tekstien tulkitseminen

T4

Oppilas kehittää taitojaan ymmärtää, tulkita ja analysoida tekstejä sana- ja käsitevarantoaan laajentaen.

Oppilas hioo lukutaitoaan ja oppii itselleen sopivia lukustrategioita.

Oppilas oppii tunnistamaan eri tekstilajeja.

S2

Tekstilajitaidot tekstien tulkinnassa

Oppilas pystyy hyvin selittämään yleisiä sanoja, ja hänen sanavarastonsa riittää esimerkiksi useimpien uutistekstien ja oppikirjatekstien ymmärtämiseen. Oppilaalla on käytössään toimivia lukustrategioita. Oppilas tunnistaa joitakin tekstilajeja ja niille tyypillisiä ilmaisutapoja.

Oppilas pystyy kohtalaisesti selittämään yleisiä sanoja. Oppikirjatekstien ja useimpien lehtitekstien ymmärtäminen on vielä vaikeaa. Oppilas tunnistaa joitakin tekstilajeja.

T5

Oppilas harjoittelee erittelevää ja kriittistä lukutaitoa.

S2

Tekstien tulkinta

Oppilas hyödyntää tekstien erittelyssä tietojaan tekstilajeista. Oppilas kykenee tekemään teksteistä päätelmiä ja kysymyksiä.

Oppilas osaa satunnaisesti hyödyntää tietojaan tekstilajeista tekstien erittelyssä ja osaa tehdä tekstistä joitakin kysymyksiä.

Tekstien tuottaminen

T6

Oppilas harjoittelee omien tekstien suunnittelua ja muokkaamista sekä hyödyntää eri tekstilajien tekstejä omien tuotostensa malleina.

Oppilas harjoittelee kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja pohtivien tekstejä tuottamista itsenäisesti ja ryhmässä.

S3

Tekstilajitaidot tekstien tuottamisessa

Oppilas suunnittelee tekstejään ohjeiden mukaan ja ymmärtää tekstin tuottamisen prosessiluonteen. Oppilas kiinnittää tekstejä tuottaessaan huomiota eri tekstien tekstilajipiirteisiin ja osaa hyödyntää mallitekstejä.

Oppilas pystyy ohjatusti jonkin verran suunnittelemaan tekstiään ja käyttämään apuna mallitekstejä. Itsenäisesti tuotetut tekstit jäävät lyhyiksi, tai ne voivat olla epäjohdonmukaisia.

T7

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja vahvistaa tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoaan tekstien tuottamisessa.

Oppilas vahvistaa kirjoitetun kielen normien hallintaa.Oppilas kehittyy suomen kielen rakenteiden hallinnassa.

S3

Kirjoitetun kielen hallinta

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa tekstien tuottamisessa. Oppilas tuottaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa näkyy suomen kielen perusrakenteiden ja kirjoitetun kielen normien kohtuullinen tuntemus.

Oppilas hallitsee suomen kielen perusrakenteita sen verran, että hän pystyy tuottamaan kokonaisia tekstejä. Teksti on kuitenkin monin paikoin kömpelöä ja vaikeaselkoista.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T8

Oppilas kehittää kielitietoisuuttaan ja tutustuu kielen ilmiöihin.

Oppilas tunnistaa kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä.

S4

Kielitietoisuuden kehittyminen

Oppilas osaa havainnoida tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Hän tunnistaa kielen rakenteita, eri rekistereitä ja tyylipiirteitä. Oppilas ymmärtää, että kielellisillä valinnoilla on vaikutusta tekstin sävyyn.

Oppilas pystyy tekemään joitakin havaintoja kielestä. Hän ymmärtää, että on olemassa erilaisia tyylejä ja kielen rekistereitä.

T9

Oppilas tuntee Suomessa luettavaa nuortenkirjallisuutta sekä elokuva-, teatteri- ja mediakulttuuria.

Oppilas lukee sovitut tekstit.

S4

Kirjallisuuden ja sen vaiheiden tuntemus

Oppilas tuntee Suomessa luettavaa nuortenkirjallisuutta sekä elokuva-, teatteri- ja mediakulttuuria. Hän osaa keskustella kirjallisuudesta ja kulttuurista. Oppilas lukee sovitut tekstit.

Oppilas lukee sovitut tekstit, mutta keskusteleminen kirjallisuudesta ja kulttuurista on vaikeaa.

T10

Oppilas ymmärtää kulttuurien monimuotoisuutta ja erilaisten tekstien kulttuurisidonnaisuutta.

 

S4

Kulttuuritietoisuuden kehittyminen

Oppilas kykenee tunnistamaan kulttuurisen monimuotoisuuden piirteitä. Hän ymmärtää erilaisten tekstien ja ilmiöiden kulttuurisidonnaisuutta.

Oppilas ei juurikaan tunnista ilmiöiden ja tekstien kulttuurisidonnaisuutta.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T11

Oppilas tuntee erilaisia oppimistyylejä ja -tapoja.

Oppilas harjaantuu arvioimaan itseään kielenoppijana ja asettamaan itselleen tavoitteita.

 

S5

Viestijäkuvan kehittyminen ja oman kielenoppimisen reflektointi

Oppilas pystyy kertomaan omasta oppimisestaan ja nimeämään kehittämistarpeitaan kielenoppijana. Oppilas osaa asettaa itselleen tavoitteita.

Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen oppimistavoitteita.

T12

Oppilas havainnoi eri tiedonalojen kieltä ja laajentaa käsitevarantoaan.

S5

Eri tiedonalojen kielen havainnointi

Oppilas osaa tehdä havaintoja eri tiedonalojen kielestä ja teksteistä.

Oppilas osaa tehdä joitakin havaintoja eri tiedonalojen teksteistä.

T13

Oppilas kehittää tiedonhankintataitojaan.

Oppilas kehittää itsenäisen työskentelyn taitojaan.

S5

Tiedonhankinta sekä oman työskentelyn suunnittelu, jäsentäminen ja arvioiminen

Oppilas tietää erilaisia tiedonhankintatapoja ja pyrkii arvioimaan hankkimansa tiedon luotettavuutta. Oppilaalla on melko hyvät itsenäisen työskentelyn taidot.

Oppilas tyytyy tietoa etsiessään tietoon, jonka helpoiten löytää. Oppilas ei juuri arvioi hankkimansa tiedon luotettavuutta. Oppilaan työskentely on epäitsenäistä.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus-oppimäärän arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas opettelee toimimaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa.

Oppilas harjaantuu tarkkailemaan oman viestintänsä vaikutuksia muihin ja pyrkii rakentavaan vuorovaikutukseen.

S1

Vuorovaikutustaidot

Oppilas viestii aktiivisesti ja sujuvasti monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän kykenee ottamaan kulloisenkin viestintätilanteen luonteen huomioon. Oppilas pyrkii rakentavaan vuorovaikutukseen. Oppilas havainnoi omaa viestintäänsä.

Oppilas viestii yleensä ymmärrettävästi, mutta viestintätilanteen huomioon ottaminen on vaikeaa. Oppilas ei aina pysty reagoimaan tarkoituksenmukaisesti toisten viestintään.

T2

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja kehittää perustelutaitojaan.

Oppilas tunnistaa viestintätilanteille tyypillisiä kielellisiä keinoja.

S1

Ymmärtämistaidot vuorovaikutustilanteissa

Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja median puhuttuja tekstejä suurimmaksi osaksi. Oppilas tunnistaa eri viestintätilanteille tyypillisiä viestintäkeinoja, esim. vaikuttamisen keinoja. Oppilas osaa yleensä erottaa muodollisen ja vapaamuotoisen viestintätilanteen toisistaan.

Oppilas tunnistaa joitakin muodollisen ja vapaamuotoisen viestintätilanteen eroja.

T3

Oppilas uskaltaa ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

Oppilas harjoittelee valmisteltujen puheenvuorojen pitämistä.

S1

Esiintymistaidot

Oppilas ilmaisee itseään luontevasti erilaisia ilmaisun keinoja käyttäen. Hän kykenee vahvistamaan ja pehmentämään ilmaisuaan. Oppilas pystyy jonkin verran muuttamaan viestintäänsä tilanteen muodollisuuden mukaan. Oppilas osaa pitää lyhyitä valmisteltuja puheenvuoroja ja esityksiä.

Oppilas pystyy esiintymään, mutta viestintä on haparoivaa.

Tekstien tulkitseminen

T4

Oppilas kehittää taitojaan ymmärtää, tulkita ja analysoida tekstejä sana- ja käsitevarantoaan laajentaen.

Oppilas ja hioo lukutaitoaan ja oppii itselleen sopivia lukustrategioita.

Oppilas tunnistaa eri tekstilajeja ja niille tyypillisiä ilmaisutapoja.

 

S2

Tekstilajitaidot tekstien tulkinnassa

Oppilas pystyy selittämään useimmat yleiset sanat, ja hänen passiivinen sanavarastonsa on melko laaja. Oppilas ymmärtää median ja eri oppiaineiden tekstejä kohtuullisen helposti, kun aihe ei ole tuntematon. Oppilaalla on käytössään toimivia lukustrategioita. Oppilas tunnistaa erilaisia tekstilajeja ja niille tyypillisiä ilmaisutapoja.

Oppilas pystyy selittämään yleisiä sanoja, mutta sanavarasto on suppea. Median ja oppiaineiden tekstien ymmärtäminen ilman tukea on vaikeaa. Oppilas tunnistaa joitakin tekstilajeja.

T5

Oppilas harjoittelee erittelevää ja kriittistä lukutaitoa.

S2

Tekstien tulkinta

Oppilas tekee tulkintoja teksteistä. Oppilas osaa itsenäisesti tehdä teksteistä päätelmiä, arvioita ja kysymyksiä.

Oppilas kykenee tekemään teksteistä joitakin päätelmiä ja kysymyksiä.

Tekstien tuottaminen

T6

Oppilas oppii omien tekstien suunnittelua ja muokkaamista sekä hyödyntää eri tekstilajien tekstejä omien tuotostensa malleina.

Oppilas tuottaa kuvaavia, ohjaavia, pohtivia ja kantaaottavia tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä.

S3

Tekstilajitaidot tekstien tuottamisessa

Oppilas osaa suunnitella ja tuottaa johdonmukaisia tekstejä sekä muokata niitä. Hän hyödyntää eri tekstilajien tekstejä omien tuotostensa malleina. Oppilas pystyy tuottamaan kuvaavia, ohjaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä.

Oppilas osaa tuottaa yksinkertaisia tekstejä yksin ja ryhmässä. Hän pystyy jossain määrin hyödyntämään eri tekstilajien tekstejä omien tuotostensa malleina. Oppilas osaa otsikoida tekstinsä ja ohjatusti jakaa sen kappaleisiin.

T7

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja vahvistaa tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoaan tekstien tuottamisessa.

Oppilas vahvistaa kirjoitetun kielen normien hallintaa.Oppilas kehittyy suomen kielen rakenteiden hallinnassa.

S3

Kirjoitetun kielen hallinta

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa tekstien tuottamisessa. Oppilas hallitsee kirjoitetun kielen keskeisimmät normit. Hän osaa tuottaa helposti luettavaa, melko virheetöntä tekstiä.

Oppilas tuottaa pääosin ymmärrettävää tekstiä ja osoittaa tuntevansa suomen kielen keskeisimpiä normeja.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T8

Oppilas kehittää kielitietoisuuttaan ja tutustuu kielen ilmiöihin.

Oppilas tunnistaa kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä.

S4

Kielitietoisuuden kehittyminen

Hän havainnoi tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Oppilas ymmärtää eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja sekä kielellisten valintojen vaikutuksia.

Hän tunnistaa joitakin kielen rakenteita, eri rekistereitä ja tyylipiirteitä. Oppilas ymmärtää voivansa vaikuttaa kielellisillä valinnoilla tekstin tyyliin ja sävyyn.

T9

Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja joitakin alalajeja sekä on lukenut sovitut kirjat.

S4

Kirjallisuuden ja sen vaiheiden tuntemus

Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja joitakin alalajeja. Hän osaa keskustella kirjallisuudesta. Oppilas lukee sovitut kirjat.

Oppilas tietää, että on olemassa erilaisia kirjallisuuden lajeja. Oppilas lukee sovitut kirjat, mutta keskusteleminen niistä on vaikeaa.

T10

Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään.

S4

Kulttuuritietoisuuden kehittyminen

Oppilas osaa kuvailla joitakin kulttuurisen monimuotoisuuden piirteitä ja kertoa monikielisyyden ja kulttuurin merkityksestä omassa elämässään.

Oppilas tunnistaa joitakin kulttuurisen monimuotoisuuden piirteitä. Oppilas osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä ja murteista, mutta hänen on vaikea keskustella kulttuurin ja monikielisyyden merkityksestä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T11

Oppilas tuntee erilaisia oppimistyylejä ja -tapoja.

Oppilas osaa nimetä kehittämistarpeitaan kielenoppijana ja asettaa itselleen tavoitteita.

S5

Viestijäkuvan kehittyminen ja oman kielenoppimisen reflektointi

Oppilas tarkastelee omia oppimisstrategioitaan ja osaa nimetä kehittämistarpeitaan kielenoppijana. Oppilas osaa asettaa oppimiselleen tavoitteita.

Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen oppimistavoitteita.

T12

Oppilas ymmärtää eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä ja laajentaa käsitevarantoaan.

S5

Eri tiedonalojen kielen havainnointi

Oppilas osaa tehdä havaintoja eri tiedonalojen kielestä ja teksteistä.

Oppilas osaa tehdä joitakin havaintoja eri tiedonalojen kielestä ja teksteistä.

T13

Oppilas osaa suunnitella työskentelyään.

Oppilas kehittää taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja opettelee käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti.

 

S5

Tiedonhankinta sekä oman työskentelyn suunnittelu, jäsentäminen ja arvioiminen

Oppilas osaa suunnitella työskentelyään. Oppilas osaa arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa.

Oppilas ei juurikaan arvioi hankkimaansa tietoa. Oppilaan työskentely on epäitsenäistä.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä