Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

7.lk

8.lk

9.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu ruotsin kielen levinneisyyteen ja tapakulttuuriin.

T1

Oppilas on tietoinen ruotsin kielen merkityksestä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ja syventää kulttuuritietouttaan.

T1

Oppilaalla on valmiuksia toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa tilanteissa. Oppilas on tietoinen ruotsin kielen taustoista sekä sen levinneisyydestä ja merkityksestä. Oppilas osaa nimetä pohjoismaiseen kieliperheeseen kuuluvat kielet. Oppilas tiedostaa, että monet yhteiset arvot yhdistävät eri Pohjoismaita.

T2

Oppilas harjoittelee etsimään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T2

Oppilas harjoittelee etsimään ja käyttämään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T2

Oppilas pyrkii käyttämään kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T3

Oppilas tekee havaintoja kohdekielen säännönmukaisuuksista ja osaa vertailla eri kieliä.

T3

Oppilas vertailee eri kielten tapoja ilmaista asioita ja eri kielten säännönmukaisuuksia.

T3

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä kohdekielen säännönmukaisuuksista. Oppilas tuntee kohdekielen kielitiedon keskeisiä käsitteitä.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee erilaisia opiskelutaitoja sekä omien vahvuuksiensa hyödyntämistä. Oppilas harjoittelee oman osaamisensa arviointia ja siihen perustuvaa itseohjautuvuutta. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

T4

Oppilas harjoittelee monipuolisesti työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas harjoittelee oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymisen arviointia. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

T4

Oppilas osaa työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttää erilaisia oppimisen apuvälineitä. Oppilas osaa arvioida osaamistaan ja työskentelyään realistisesti ja opiskella tavoitteellisesti. Oppilas käyttää kieltä rohkeasti virheistä välittämättä.

T5

Oppilas harjoittelee oman kielitaitonsa luovaa käyttöä.

T5

Oppilas harjoittelee soveltamaan kieltenopiskelutaitojaan.

T5

Oppilas osaa luovasti ja itseohjautuvasti soveltaa kieltenopiskelutaitojaan. Oppilas oppii hyödyntämään myös ympäristönsä kielivirikkeitä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee viestimään erilaisissa arkielämän tilanteissa vastavuoroisesti.

Oppilas harjoittelee erilaisten viestintästrategioiden käyttöä.

T6

Oppilas harjoittelee aktiivisena viestijänä toimimista erilaisissa arkielämän tilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteensä omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

Oppilas harjoittelee, kuinka pyytää ja antaa tukea viestintätilanteessa ja osaa soveltaa opittua uudenlaisissa viestintätehtävissä.

T6

Oppilas osaa viestiä ja esittää mielipiteensä hänen ikätasolleen ja elämänkokemukselleen sopivista aiheista. Oppilas osaa eri kompensaatiostrategiota kuten äänenpainoja, ilmeitä, eleitä ja muuta oheisviestintää ja apukeinoja viestin ymmärrettävyyden tukena.

T7

Oppilas havainnoi erilaisia viestintätilanteita. Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita monipuolisesti.

T7

Oppilas osallistuu aktiivisesti erilaisiin viestintätilanteisiin ja harjoittelee niihin sopivaa, kohteliasta kielenkäyttöä.

T7

Oppilas osoittaa aktiivisuutta viestinnässä ja osaa käyttää viestintästrategiota.

T8

Oppilas harjoittelee kulttuurisesti sopivaa kielenkäyttöä.

T8

Oppilas harjoittelee viestintää ja vuorovaikutusta sekä mielipiteiden ilmaisemista.

T8

Oppilas osaa käyttää kieltä kulttuurisesti sopivalla tavalla sekä ilmaista mielipiteitään ja asenteitaan.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien ymmärtämistä ja tulkintaa. Oppilas harjoittelee tiedon etsimistä ja tekstin oleellisen sisällön tunnistamista.

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien tulkintaa sekä ydinsisällön ymmärtämistä. Oppilas harjoittelee tiedon etsintää tekstistä päättelytaitoa apuna käyttäen.

T9

Oppilas tulkitsee monenlaisia yleiskielisiä tekstejä sekä osaa

tunnistaa niiden keskeisen sisällön ja etsiä niistä tietoa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas harjoittelee puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamista sekä keskeisiä rakenteita ja vahvistaa ääntämistaitoja.

T10

Oppilas syventää puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamista. Oppilas syventää keskeisten rakenteiden ja ääntämisen hallintaa.

T10

Oppilas osaa tuottaa sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista. Oppilas osaa ääntää kieltä ymmärrettävästi ja pyrkii käyttämään kielen keskeisimpiä rakenteita monipuolisesti.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä