Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.65 Nämä tehtävät ovat perusopetuksen arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohta. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa.

Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Erityisen suuri merkitys on opettajien antamalla palautteella. Monipuolinen arviointi ja siihen perustuvan ohjaavan palautteen antaminen ovat opettajien keskeisiä pedagogisia keinoja oppilaiden koko kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Kouluissa kehitetään arviointikulttuuria, jonka keskeisiä piirteitä ovat

  • rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri

  • oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa

  • oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä oppilaan edistymisen näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan

  • arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys

  • arvioinnin monipuolisuus

  • arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa.

Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Opettajat huolehtivat siitä, että oppilaat saavat alusta lähtien oppimista ohjaavaa ja kannustavaa palautetta sekä tietoa edistymisestään ja osaamisestaan. Onnistumisen kokemukset kannustavat oppimaan lisää, mutta myös epäonnistumiset tai virheelliset ratkaisut ovat osa oppimisprosessia. Niitä hyödynnetään opetuksessa oppimista edistävällä ja oppilaita kunnioittavalla tavalla. Oppilaita ohjataan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä ja antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja opettajille. Tämä luo edellytyksiä oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitojen kehittymiselle perusopetuksen aikana.

Yhteistyö kotien kanssa on osa hyvää arviointikulttuuria. Huoltajien kanssa keskustellaan koulutyön tavoitteista ja koulun arviointikäytänteistä. Oppilaan opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan riittävän usein tietoa oppilaalle itselleen ja huoltajalle. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin.66 Opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteiset keskustelut edistävät keskinäistä luottamusta ja välittävät tietoa oppilaan tilanteesta. Tukea tarvitsevien oppilaiden huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on erityisen tärkeää.

Arviointi on myös opettajien itsearvioinnin ja oman työn reflektoinnin väline. Arvioinnilla saatu tieto auttaa opettajia suuntaamaan opetustaan oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Se luo perustaa opetuksen eriyttämiselle ja auttaa oppilaiden mahdollisten tuen tarpeiden tunnistamisessa. Opetuksen järjestäjä seuraa oppimisen arvioinnin periaatteiden toteutumista kouluissa ja tukee arvioinnin kehittämistä.

Tampere
Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Arviointikulttuurilla tarkoitetaan koulun yleisiä ja pysyviä toimintatapoja arvioinnin toteuttamiseksi. Toimintakulttuurin ydin perustuu opetussuunnitelman arviointikulttuurin keskeisiin piirteisiin. Arviointi on oppilaan oppimista ja työskentelyä edistävää sekä käyttäytymistä ohjaavaa jatkuvaa ja monipuolista oppilaan ja opettajan välistä vuorovaikutusta.

Arvioinnin tehtävä on motivoida ja auttaa oppilasta löytämään omat vahvuutensa oppijana ja antaa toimintamalleja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppimisen arvioinnissa arvioidaan oppilaan osaamista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Osaamista arvioidaan monipuolisesti suorituksilla ja työn tuloksilla. Oppilaan osallistuminen oman oppimisensa arviointiin on keskeistä.

Toimintakulttuuriin kuuluu oppiminen vuorovaikutuksessa toisten kanssa, mikä otetaan huomioon myös arviointikulttuurissa. Opettajan yksilölle tai ryhmälle antamaa arviointia tuetaan itse- ja vertaisarvioinnilla. Luotettavan arvioinnin varmistamiseksi opettaja havainnoi ja dokumentoi oppilaan oppimista ja työskentelyä. Opettaja tarjoaa oppilaalle mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan eri tavoin.

Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan valtakunnallisista arviointikriteereistä sekä kuntakohtaisista arviointiperusteista ja -tavoista. Oppimisen ja työskentelyn tavoitteet ja arviointi tehdään läpinäkyviksi oppilaille ja huoltajille esimerkiksi hyödyntämällä sähköisiä toimintaympäristöjä. Nämä selvitetään oppilaille heidän ikätasonsa mukaisesti oppiaineen opetuksen alussa lukuvuosittain ja niihin palataan lukuvuoden aikana.

Koululla tulee olla käytössään monipuolisisia arvioinnista tiedottamisen muotoja sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön käytänteitä. Yhteiset toimintamallit oppilaskohtaiselle huoltajayhteistyölle määritellään koulun opetussuunnitelmassa.

Opetuksen järjestäjä seuraa suunnitelmallisesti oppimisen arvioinnin periaatteiden toteutumista ja varmistaa yhteistyössä koulujen kanssa sekä arvioinnin kehittämisen että arvioinnin yhtenäisyyden opettajien ja eri yksiköiden välillä. Oppimisen arvioinnin avulla saatua tietoa hyödynnetään opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa.

Koulun arviointikulttuurin käytänteet tarkennetaan koulun opetussuunnitelmassa. Arviointikulttuurin käytänteiden painopisteenä on monipuolinen näyttö ja arvioinnin yhtenäisyyden varmistaminen.

Koulu kuvaa opetussuunnitelmassa

  • miten jatkuva ja monipuolinen palaute sekä arviointi toteutetaan koulussa

  • miten yhteistyö kotien kanssa toteutetaan arvioinnin osalta ja

  • miten arviointimenetelmiä/arviointia suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään opettajien työn kehittämiseksi ja oppilaiden tuen tarpeiden tunnistamiseksi.

Koulu
Ei koulukohtaisia lisäyksiä

Arvioinnin pedagoginen tehtävä on kannustaa oppilasta parempiin suorituksiin ja tehdä oppiminen näkyväksi. Arviointi antaa toimintamalleja siihen, kuinka tavoitteet voidaan saavuttaa. Arviointi ohjaa myös opettajan pedagogista toimintaa.

Oppilaiden psyykkiset, motoriset ja sosiaaliset lähtökohdat otetaan huomioon. Monipuolista näyttöä ja jatkuvaa arviointia edesauttaa luokkayhteisön keskusteleva ilmapiiri, jossa arvioidaan oppimisen prosessia, ei niinkään tuloksia. Monipuolisten arviointimenetelmien (esimerkiksi ryhmä-, vertais- ja itsearviointi, suullinen arviointi, portfoliotyöskentely sekä opetuskeskustelu) avulla oppilaiden saama palaute on kannustavaa ja realistista. Tuntityöskentely ja asennoituminen oppimiseen nousee tärkeäksi arviointikohteeksi valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Opettaja tiedottaa huoltajille lukukauden alussa esimerkiksi vanhempainillassa, miten hän toteuttaa arviointia. Koulussa tapahtuvan arvioinnin lisäksi (opettajan toteuttama sekä itse- ja vertaisarviointi) huoltajia voidaan yhdessä sovitusti ottaa mukaan lukukauden aikana yhteisesti sovittujen projektien arviointiin.

Lukuvuoden alkaessa luokka-aste- ja aineryhmien kesken sovitaan, kuinka arviointia toteutetaan monipuolisesti ja tasavertaisesti sekä kuinka oppilaan osaamisen kehittymistä dokumentoidaan. Jatkuvan näytön avulla seurataan oppilaiden osaamista ja mahdollista tuen tarvetta. Lukuvuoden lopussa arvioidaan yhteisesti, kuinka oppimisen arvioinnissa on onnistuttu.

Luokka-asteiden ja aineryhmien opettajien tulee tehdä yhteistyötä arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta turvataan arvioinnin vertailukelpoisuus.