Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Ruotsin kielen A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia ruotsin kansalliskielen asemaan liittyviä ilmiöitä sekä antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyään

S1

Kieli- ja kulttuuriympäristön ja kielen merkityksen hahmottaminen

Oppilas osaa kuvailla ruotsin kielen asemaa Suomessa ja Pohjoismaissa ja maailman kielten joukossa ja pohtia kielen merkitystä yksilölle.

T2 kannustaa oppilasta

löytämään kiinnostavia ruotsinkielisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa

S1

Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen ruotsin taitoa hyödyntämällä

Oppilas osaa tehdä havaintoja mahdollisuuksista oppia ruotsinkielisissä toimintaympäristöissä.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä ruotsin kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. Oppilas tuntee ruotsin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää ruotsin taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuoro-vaikutuksessa

Taitotaso A2.2

T6 – T8

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviää kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä viestintätilanteista. Oppilas pystyy enenevässä määrin olemaan aloitteellinen viestintätilanteessa.

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osallistuu enenevässä määrin viestintään käyttäen käyttää tarvittaessa vakiosanontoja pyytäessään tarkennusta avainsanoista. Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä silloin tällöin ja käyttää esim. lähikäsitettä tai yleisempää käsitettä, kun ei tiedä täsmällistä (koira/eläin tai talo/mökki)

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen. Oppilas pystyy keskustelemaan kohteliaasti käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja perustason viestintärutiineja.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A2.2

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas pystyy seuraamaan hyvin summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia, tunnistaa usein ympärillään käytävän keskustelun aiheen, ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai hitaasta puheesta. Oppilas osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä asiayhteydestä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso A2.1

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen ja kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa.

Oppilas osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ruotsin kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 7.vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviointia/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviointia/arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu ruotsin kielen levinneisyyteen ja tapakulttuuriin

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky

Oppilas osaa kertoa ruotsin kielen levinneisyydestä ja nimetä ruotsalaiseen tapakulttuuriin kuuluvia ilmiöitä.

Oppilas tietää, että ruotsin kieltä esiintyy myös Ruotsin ulkopuolella. Oppilas tietää, että ruotsalainen tapakulttuuri eroaa suomalaisesta tapakulttuurista.

T2

Oppilas harjoittelee etsimään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi

S1

Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä

Oppilas harjoittelee aktiivisesti etsimään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

Oppilas harjoittelee etsimään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T3

Oppilas tekee havaintoja kohdekielen säännönmukaisuuksista ja osaa vertailla eri kieliä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida ruotsin kielen säännönmukaisuuksia ja vertailla eri kieliä.

Oppilas pyrkii havainnoimaan ruotsin kieltä ja muita kieliä.

Kielenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee erilaisia opiskelutaitoja sekä omien vahvuuksiensa hyödyntämistä. Oppilas harjoittelee oman osaamisensa arviointia ja siihen perustuvaa itseohjautuvuutta. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

S1

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa käyttää erilaisia opiskelutaitoja ja tunnistaa omia vahvuuksiaan. Oppilas osaa arvioida omaa osaamistaan ja pystyy työskentelemään itseohjautuvasti. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

Oppilas pyrkii opiskelemaan kieltä joitakin omia vahvuuksiaan hyödyntäen, ja harjoittelee itseohjautuvaa työskentelyä. Oppilas harjoittelee omatoimisuutta ja oman osaamisensa arviointia. Oppilas harjoittelee ohjatusti viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

T5

Oppilas harjoittelee oman kielitaitonsa luovaa käyttöä.

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas osaa ilmaista itseään ruotsin kielellä viestintätilanteissa ja harjoittelee yritteliäästi kielitaitonsa luovaa käyttöä.

Oppilas harjoittelee ohjatusti ilmaisemaan itseään tuttujen viestintätilanteiden edellyttämällä tavalla.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee viestimään erilaisissa arkielämän tilanteissa vastavuoroisesti. Oppilas harjoittelee erilaisten viestintästrategioiden käyttöä.

S2

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas harjoittelee yritteliäästi ja rohkeasti viestintää ruotsin kielellä arkielämän tilanteissa.

Oppilas pyrkii harjoittelemaan viestintää ruotsin kielellä tavallisimmissa arkielämän tilanteissa.

T7

Oppilas havainnoi erilaisia viestintätilanteita. Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita monipuolisesti.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osaa havainnoida erilaisia viestintätilanteita. Oppilas harjoittelee aktiivisesti vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

Oppilas pyrkii havainnoimaan erilaisia viestintätilanteita ja harjoittelemaan tavallisimpia vuorovaikutustilanteita ja kompensaatiostrategioita.

T8

Oppilas harjoittelee kulttuurisesti sopivaa kielenkäyttöä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää jonkin verran kulttuurisesti sopivaa ruotsin kielen käyttöä.

Oppilas harjoittelee ohjatusti kulttuurisesti sopivan ruotsin kielen käyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien ymmärtämistä ja tulkintaa. Oppilas harjoittelee tiedon etsimistä tekstin oleellisen sisällön tunnistamista.

S3

Tekstin tulkintataidot

Oppilas löytää oleellisen sisällön erilaisista ikätasolleen sopivista ruotsinkielisistä teksteistä. Oppilas harjoittelee aktiivisesti tiedon etsintää ja tunnistaa tekstistä oleellista sisältöä.

Oppilas löytää oleellisen sisällön erilaisia ikätasolleen sopivista teksteistä, mutta tarvitsee tässä ohjausta. Oppilas harjoittelee tiedon etsintää ja tekstin oleellisen sisällön tunnistamista.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas harjoittelee puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamista sekä keskeisiä rakenteita ja vahvistaa ääntämistaitoja.

S3

Tekstin tuottamistaidot

Oppilas osaa tuottaa helppoa puhuttua ja kirjoitettua tekstiä ruotsin kielen keskeisimpiä rakenteita hyödyntäen. Oppilas vahvistaa ruotsin kielen ääntämistaitojaan aktiivisella harjoittelulla.

Oppilas osaa avustetusti ohjatusti tuottaa puhuttua ja kirjoitettua tekstiä joitakin ruotsin kielen yksinkertaisia rakenteita hyödyntäen. Oppilas harjoittele ruotsin kielen ääntämistä.

Ruotsin kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 8.vuosiluokalle hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T 1

Oppilas on tietoinen ruotsin kielen merkityksestä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ja syventää kulttuuritietouttaan.

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky

Oppilas on tietoinen ruotsin kielen merkityksestä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ja syventää aktiivisesti kulttuuritietouttaan.

Oppilas on tietoinen ruotsin kielen merkityksestä ja pyrkii syventämään kulttuuritietouttaan.

T2

Oppilas harjoittelee etsimään ja käyttämään itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi

S1

Maailmankansaisen taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä

Oppilas osaa etsiä itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä ja harjoittelee käyttämään niitä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

Oppilas osaa ohjatusti etsiä itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

T3

Oppilas vertailee eri kielten tapoja ilmaista asioita ja eri kielten säännönmukaisuuksia.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida ruotsin kielen säännönmukaisuuksia ja vertailla niitä eri kieliin.

Oppilas pyrkii havainnoimaan ruotsin kielen säännönmukaisuuksia ja vertailemaan niitä eri kieliin.

Kielenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee monipuolisesti työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas harjoittelee oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymisen arviointia. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa työskennellä monipuolisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä. Oppilas osaa arvioida oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymistä. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ympäristössä.

Oppilas työskentelee sekä itsenäisesti että osallistumalla ryhmän työskentelyyn, mutta tarvitsee ohjausta työskentelyssään. Oppilas osaa arvioida jonkin verran oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymistä. Oppilas harjoittelee ohjatusti viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

T5

Oppilas harjoittelee soveltamaan kielenopiskelutaitojaan.

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas uskaltaa rohkeasti ilmaista itseään ruotsin kielellä erilaisissa viestintätilanteissa ja harjoittelee yritteliäästi kielitaitonsa luovaa käyttöä.

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan itseään ruotsin kielellä tutun viestintätilanteen edellyttämällä tavalla.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee aktiivisena viestijänä toimimista erilaisissa arkielämän tilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteensä omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

Oppilas harjoittelee, kuinka pyytää ja antaa tukea viestintätilanteessa ja osaa soveltaa opittua uudenlaisissa viestintätehtävissä.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas osoittaa aktiivisuutta toimiessaan tutuissa arkielämän viestintätilanteissa ja osaa ilmaista mielipiteitään ruotsin kielellä omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

Oppilas harjoittelee avun pyytämistä ja antamista viestintätilanteessa ja osaa soveltaa oppimiaan asioita uusissa tilanteissa.

Oppilas pyrkii ottamaan aktiivisen roolin toimiessaan tutuissa arkielämän viestintätilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteitään ruotsin kielellä omaan elämäänsä liittyvistä asioista.

Oppilas harjoittelee ohjatusti avun pyytämistä ja antamista.

T7

Oppilas osallistuu aktiivisesti erilaisiin viestintätilanteisiin ja harjoittelee niihin sopivaa, kohteliasta kielenkäyttöä.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osaa toimia erilaisissa viestintätilanteissa ja harjoittelee aktiivisesti niihin sopivaa kohteliasta kielenkäyttöä.

Oppilas osallistuu erilaisten viestintätilanteiden harjoitteluun ja pyrkii harjoittelemaan kohteliasta kielenkäyttöä.

T8

Oppilas harjoittelee viestintää ja vuorovaikutusta sekä mielipiteiden ilmaisemista.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tuntee kulttuurisesti sopivien ilmaisujen käyttöä. Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Oppilas harjoittelee kulttuurisesti sopivien ilmaisujen käyttöä. Oppilas syventää tietouttaan eri tavoista ilmaista mielipiteensä ruotsin kielellä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien tulkintaa sekä ydinsisällön ymmärtämistä. Oppilas harjoittelee tiedon etsintää tekstistä päättelytaitoa apuna käyttäen.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää ikätasolleen sopivien tekstien pääpiirteet ja osaa käyttää päättelytaitoaan tunnistaakseen itselleen uusien sanojen merkityksiä.

Oppilas löytää teksteistä tärkeimpiä tarvitsemiaan tietoja. Oppilas harjoittelee tunnistamaan sanoja myös päättelemällä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas syventää puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamista. Oppilas syventää keskeisten rakenteiden ja ääntämisen hallintaa.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa tuottaa kirjoitettua tekstiä ruotsin kielellä tutuista aiheista. Oppilas syventää keskeisten rakenteiden ja ääntämisen hallintaa.

Oppilas harjoittelee ohjatusti tuottamaan lyhytmuotoista kirjoitettua tekstiä ruotsin kielellä tutuista aiheista. Oppilas pyrkii syventämään keskeisimpien rakenteiden ja ääntämisen hallintaa.