Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ruotsin kieli B1-oppimäärä: tavoitteet vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin sekä niissä puhuttaviin kieliin.  Oppilas pohtii, miksi on tärkeää suhtautua arvostavasti muita kieliä puhuviin.

T1

Oppilas syventää tietämystään Pohjoismaista ja pohjoismaisesta kieliperheestä.

Oppilas pohtii oman asennoitumisen ja esimerkiksi stereotypioiden vaikutusta eri kieliä puhuvien välisessä kanssakäymisessä.

T1

Oppilas osaa nimetä pohjoismaiseen kieliperheeseen kuuluvat kielet sekä muita alueellisia kieliä, kuten saame, fääri ja grönlanti, sekä sijoittaa ne kartalle.

Oppilas tiedostaa, että monet yhteiset arvot yhdistävät Pohjoismaita.

T2

Oppilas harjoittelee huomaamaan kielessä olevia säännönmukaisuuksia ja kuvailemaan niitä äidinkielestä tutuin keskeisin kielitiedon käsittein.

T2

Oppilas syventää taitoaan tehdä ruotsin kielen keskeisimpiin ilmiöihin liittyviä huomioita ja kuvailla niitä sopivin kielitiedon käsittein. Oppilas harjoittelee kielitiedon soveltamista omissa tuotoksissaan.

T2

Oppilas osaa havainnoida kieltä, löytää siitä säännönmukaisuuksia, soveltaa oivalluksiaan erilaisissa kielenkäyttötilanteissa sekä nimetä kielen keskeisimpiä ilmiöitä.

Oppilas osaa käyttää äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä havaintojensa tukena.

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

Kielenopiskelutaidot

T3

Oppilas harjoittelee realistista tavoitteenasettelua, pitkäjänteistä oma-aloitteista työskentelyä, itselle parhaiten soveltuvien työtapojen valintaa sekä oppimista tukevaa itsearviointia. Oppilas kokeilee rohkeasti uusia työtapoja.

Oppilas harjoittelee rakentavia ryhmässä toimimisen taitoa.

T3

Oppilas syventää taitojaan pohtia omia tavoitteitaan, työskentelyään ja osaamistaan. Oppilas oppii vähitellen soveltamaan erilaisia työtapoja itselleen sopiviksi.

Oppilas oppii oivaltamaan oman asennoitumisen ja toiminnan vaikutukset yhteistyölle ja vuorovaikutukseen.

T3

Oppilas oppii asettamaan opiskelulleen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita, valitsemaan itselleen soveltuvia työtapoja, ottamaan vastuuta omasta työskentelystään sekä arvioimaan realistisesti omaa työskentelyään ja osaamistaan. Oppilas oppii osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin rakentavasti sekä antamaan kannustavaa palautetta.

T4

Oppilas harjaantuu havainnoimaan omaa elinympäristöään huomatakseen, missä ruotsin kieltä käytetään.

Oppilas pohtii kokemuksiaan erilaisista tilanteista, joissa tarvitaan kielitaitoa.

T4

Oppilas syventää taitoaan tehdä huomioita kielitaidon tarpeesta eri tilanteissa niin todellisessa kuin virtuaalimaailmassakin.

Oppilas rohkaistuu kokeilemaan ruotsin kieltä myös tiedonhaun välineenä.

T4

Oppilas oppii huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä koulussa ja vapaa-ajalla kommunikoinnin ja tiedonhaun välineenä. Oppilas oivaltaa mahdollisimman monipuolisen kielitaidon merkityksen myös jatko-opintojen ja työelämän kannalta.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T5

Oppilas harjaantuu osallistumaan aktiivisesti ja harjoittelemaan kieltä rohkeasti uusissakin tilanteissa vaihtelevia työtapoja ja eri viestintäkanavia kokeillen, puhuen ja kirjoittaen.

Oppilas harjoittelee vastavuoroisuutta sekä sitä, kuinka hän pyytää ja antaa apua viestintätilanteessa.

T5

Oppilas syventää taitoaan soveltaa puhuen ja kirjoittaen tuttua kieliainesta.

Oppilas harjoittelee myös uutta sanastoa vaihtelevissa kielenkäyttötilanteissa.

Oppilas harjoittelee toimimista rakentavassa yhteistyössä muiden kanssa.

T5

Oppilas osaa soveltaa keskeistä kieliainesta erilaisissa tutuissa viestintätilanteissa tukien sanomaansa ei-kielellisen viestinnän keinoin ja käyttäen tarvittaessa keskustelukumppanin apua.

T6

Oppilas pohtii erilaisia tapoja tukea viestin ymmärrettävyyttä ja harjoittelee uusien kielellisten ja ei-kielellisten viestintästrategioiden soveltamista erilaisissa vaihtelevissa viestintätilanteissa.

Oppilas harjoittelee vastavuoroisuutta ja kokeilee erilaisten apuvälineiden käyttöä.

T6

Oppilas syventää taitoaan tehdä huomioita erilaisista tavoista selviytyä kommunikaation haasteista.

Oppilas harjoittelee, kuinka pyytää ja antaa tukea kielenkäyttötilanteissa ja soveltaa opittua uudenlaisissa viestintätehtävissä.

T6

Oppilas osallistuu viestintätilanteisiin rohkeasti yrittäen. Oppilas osaa käyttää äänenpainoja, ilmeitä, eleitä ja muuta oheisviestintää ja apukeinoja viestin ymmärrettävyyden tukena.

Oppilas osaa ilmaista avuntarpeensa pyytäen hidastusta, toistoa tai muuta selvennystä, jos ei ymmärrä keskustelukumppaninsa viestiä.

T7

Oppilas pohtii kohteliaaseen kielenkäyttöön liittyviä ilmauksia ja harjoittelee niitä erilaisissa viestintätilanteissa.

T7

Oppilas oppii kiinnittämään huomiota kohteliaisiin sanontoihin erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa sekä soveltamaan niitä omissa tuotoksissaan. 

T7

Oppilas osaa soveltaa ruotsin kieleen kuuluvia kohteliaita käytänteitä sosiaalisissa tilanteissa.

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T8

Oppilas harjoittelee tuttua sanastoa sisältävien tekstien keskeisen sisällön ymmärtämistä ja yksittäisten tietojen etsimistä niistä.

T8

Oppilas syventää taitoaan tulkita eri aihepiireihin ja tekstityyppeihin liittyviä puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä sekä hakea niistä keskeistä tietoa hyödyntäen myös erilaisia apuvälineitä.

T8

Oppilas osaa hyödyntää asiayhteyttä ja päättelyä ottaessaan selvää tuttua kieliainesta sisältävästä puhutusta tai kirjoitetusta tekstistä ja löytää siitä tarvitsemansa keskeisen tiedon.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee rohkeasti opitun soveltamista puhuen ja kirjoittaen eri aihepiireistä.

Oppilas osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti tuttuja ilmauksia ja yksinkertaisia toteavia ja kysyviä lauserakenteita.

Oppilas harjoittelee tuttujen ilmausten ymmärrettävää ääntämistä.

T9

Oppilas syventää taitoaan soveltaa opittua sanastoa ja kielitietoa omissa pienimuotoisissa puhutuissa ja kirjoitetuissa tuotoksissaan sekä kokeilee myös erilaisten apuvälineiden käyttöä.

 

T9

Oppilas osaa soveltaa puhuen ja kirjoittaen tuttua sanastoa ja keskeisiä ilmauksia yksinkertaisin lauserakentein omissa tuotoksissaan, jotka käsittelevät häneen itseensä ja hänen läheiseen elämänpiiriinsä liittyviä aiheita.

Oppilas osaa ääntää keskeiset tutut ilmaukset ymmärrettävästi.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä