Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin

S1

Pohjoismaisen kieliympäristön ja arvojen hahmottaminen

Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä Pohjoismaissa puhutaan ja kuvailla Pohjoismaita yhdistäviä arvoja.

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä ruotsin kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. Oppilas tuntee ruotsin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Kielenopiskelutaidot

T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

T4 kannustaa ja ohjata oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään sekä käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää ruotsin taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso: A1.3

T6–T7

T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista

tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.

T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.

T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

A1.3

T7

T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

A1.3

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa rajallisen määrän lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeistä sanastoa ja perustason lauserakenteita. Oppilas pystyy kertomaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan yksinkertaisia viestejä. Oppilas ääntää harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ruotsin kielen B1-oppimäärän arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin sekä niissä puhuttaviin kieliin.  Oppilas pohtii, miksi on tärkeää suhtautua arvostavasti muita kieliä puhuviin.

S1

Pohjoismaisen kieliympäristön ja arvojen hahmottaminen

Oppilas osaa nimetä Pohjoismaat ja niissä puhutut kielet.

Oppilas tietää, että Suomi ja Ruotsi kuuluvat Pohjoismaihin.

T2

Oppilas harjoittelee huomaamaan kielessä olevia säännönmukaisuuksia ja kuvailemaan niitä äidinkielestä tutuin keskeisin kielitiedon käsittein.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas huomaa kielessä olevia säännönmukaisuuksia ja kuvailee niitä äidinkielestä tutuin keskeisin kielitiedon käsittein.

Oppilas huomaa joitakin ruotsin kielelle ominaisia piirteitä.

Kielenopiskelutaidot

T3

Oppilas harjoittelee realistista tavoitteenasettelua, pitkäjänteistä oma-aloitteista työskentelyä, itselle parhaiten soveltuvien työtapojen valintaa sekä oppimista tukevaa itsearviointia. Oppilas kokeilee rohkeasti uusia työtapoja.

Oppilas harjoittelee rakentavia ryhmässä toimimisen taitoa.

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa asettaa tavoitteita työskentelylleen, työskennellä oma-aloitteisesti ja pitkäjänteisesti, valita itselleen soveltuvia työtapoja sekä arvioida omia taitojaan. Oppilas kokeilee rohkeasti uusia työskentelytapoja ja toimii ryhmässä rakentavasti.

Oppilas harjaannuttaa ruotsin kielen taitoaan ohjatusti ryhmässä myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen ja pyrkii huolehtimaan kotitehtävistään sekä osallistumaan ryhmän työskentelyyn. Oppilas harjoittelee ohjatusti asettamaan omia tavoitteita opiskelulleen.

T4

Oppilas harjaantuu havainnoimaan omaa elinympäristöään huomatakseen, missä ruotsin kieltä käytetään.

Oppilas pohtii kokemuksiaan erilaisista tilanteista, joissa tarvitaan kielitaitoa.

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas osaa kiinnittää huomiota ruotsin kieleen omassa elinympäristössään sekä tilanteisiin, joissa tarvitaan kielitaitoa.

Oppilas tietää, että ruotsin kieltä voi kuulla, nähdä ja oppia myös omassa elinympäristössä koulun ulkopuolella.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T5

Oppilas harjaantuu osallistumaan aktiivisesti ja harjoittelemaan kieltä rohkeasti uusissakin tilanteissa vaihtelevia työtapoja ja eri viestintäkanavia kokeillen, puhuen ja kirjoittaen.

Oppilas harjoittelee vastavuoroisuutta sekä sitä, kuinka hän pyytää ja antaa apua viestintätilanteessa.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen vielä usein viestintäkumppaniinsa.

Oppilas pyrkii selviytymään rutiininomaisista hyvin ohjatuista viestintätilanteista tukeutuen viestintäkumppaniin ja apukeinoihin.

T6

Oppilas pohtii erilaisia tapoja tukea viestin ymmärrettävyyttä ja harjoittelee uusien kielellisten ja ei-kielellisten viestintästrategioiden soveltamista erilaisissa vaihtelevissa viestintätilanteissa.

Oppilas harjoittelee vastavuoroisuutta ja kokeilee erilaisten apuvälineiden käyttöä.

S3

Viestintästrategioiden käyttö    

Oppilas harjoittelee aktiivisesti erilaisia kielellisiä ja ei-kielellisiä tapoja tehdä itsensä ymmärretyksi erilaisissa viestintätilanteissa. Oppilas oppii toimimaan vastavuoroisesti. Oppilas oppii hyödyntämään erilaisia apukeinoja.

Oppilas ymmärtää viestinnässä yksinkertaisia usein toistuvia sanoja ja ilmauksia ja pyrkii osallistumaan hyvin ohjattuihin viestintätilanteisiin. Oppilas tarvitsee viestintätilanteessa ohjausta, tukea ja apukeinoja.

T7

Oppilas pohtii kohteliaaseen kielenkäyttöön liittyviä ilmauksia ja harjoittelee niitä erilaisissa viestintätilanteissa.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas harjoittelee ennestään tuttuja ja uusia ruotsin kielelle ominaisia kohteliaita ilmaisuja vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas tunnistaa joitakin rutiininomaisia tilanteita, joissa voi käyttää tavallisimpia kohteliaisuuden ilmauksia.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T8

Oppilas harjoittelee tuttua sanastoa sisältävien tekstien keskeisen sisällön ymmärtämistä ja yksittäisten tietojen etsimistä niistä.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää tuttua kieliainesta sisältävän lyhyen tekstin aihepiirin ja keskeisimmän sisällön.

Oppilas tunnistaa tavallisimpia usein toistuvia sanoja ja ilmaisuja lyhyestä tuttuun aihepiiriin liittyvästä tekstistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee rohkeasti opitun soveltamista puhuen ja kirjoittaen eri aihepiireistä.

Oppilas osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti tuttuja ilmauksia ja yksinkertaisia toteavia ja kysyviä lauserakenteita.

Oppilas harjoittelee tuttujen ilmausten ymmärrettävää ääntämistä.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas harjoittelee opittujen ilmausten soveltamista omissa pienissä eri aihepiireihin liittyvissä tuotoksissaan sekä puhuen että kirjoittaen. Oppilas osaa ääntää ja kirjoittaa usein toistuvia ilmauksia ymmärrettävästi.

Oppilas pyrkii ilmaisemaan itseään ohjatuissa tilanteissa käyttäen yksinkertaisia, usein toistuvia tuttuja ilmauksia. Oppilas tarvitsee omissa tuotoksissaan edelleen tukea ja ohjausta.

Ruotsin kielen B1-oppimäärän arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas syventää tietämystään Pohjoismaista ja pohjoismaisesta kieliperheestä.

Oppilas pohtii oman asennoitumisen ja esimerkiksi stereotypioiden vaikutusta eri kieliä puhuvien välisessä kanssakäymisessä.

S1

Pohjoismaisen kieliympäristön ja arvojen hahmottaminen

Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä Pohjoismaissa puhutaan, ja joitakin keskeisiä asioita Pohjoismaista.

Oppilas osaa nimetä joitakin Pohjoismaita ja niissä puhuttuja kieliä.

T2

Oppilas syventää taitoaan tehdä ruotsin kielen keskeisimpiin ilmiöihin liittyviä huomioita ja kuvailla niitä sopivin kielitiedon käsittein. Oppilas harjoittelee kielitiedon soveltamista omissa tuotoksissaan.

S1

Kielellinen päättely  

Oppilas osaa tehdä havaintoja ruotsin kielen keskeisimmistä säännönmukaisuuksista ja kuvailla niitä sopivin kielitiedon käsittein.

Oppilas oppii huomaamaan joitakin kielen keskeisiä säännönmukaisuuksia, mutta tarvitsee vielä apua niiden nimeämisessä.

Kielenopiskelutaidot

T3

Oppilas syventää taitojaan pohtia omia tavoitteitaan, työskentelyään ja osaamistaan.

Oppilas oppii vähitellen soveltamaan erilaisia työtapoja itselleen sopiviksi.

Oppilas oppii oivaltamaan oman asennoitumisen ja toiminnan vaikutukset yhteistyölle ja vuorovaikutukseen.

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa asettaa työskentelylleen realistisia tavoitteita, työskennellä soveltaen erilaisia työtapoja itselleen sopiviksi. Oppilas oivaltaa, mitä vaikutuksia omalla asennoitumisella ja toiminnalla on ryhmän kannalta.

Oppilas asettaa omia tavoitteita opiskelulleen, mutta tarvitsee tukea ja ohjausta. Hän osaa arvioida omaa osaamistaan melko realistisesti. Oppilas pyrkii työskentelemään vuorovaikutustilanteissa positiivisella tavalla.

T4

Oppilas syventää taitoaan tehdä huomioita kielitaidon tarpeesta eri tilanteissa niin todellisessa kuin virtuaalimaailmassakin.

Oppilas rohkaistuu kokeilemaan ruotsin kieltä myös tiedonhaun välineenä.

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas huomaa, mitä hyötyä kielitaidosta voi olla sekä todellisessa että digitaalisessa maailmassa ja rohkaistuu käyttämään ruotsin kieltä myös tiedonhaun välineenä.

Oppilas tietää, että hän voi käyttää ruotsin kieltä myös koulun ulkopuolella kommunikaation välineenä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T5

Oppilas syventää taitoaan soveltaa puhuen ja kirjoittaen tuttua kieliainesta.

Oppilas harjoittelee myös uutta sanastoa vaihtelevissa kielenkäyttötilanteissa.

Oppilas harjoittelee toimimista rakentavassa yhteistyössä muiden kanssa.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen viestintäkumppaniin.

Oppilas selviytyy rutiininomaisista, hyvin ohjatuista, paljon tuttuja ilmauksia sisältävistä viestintätilanteista viestintäkumppaniin ja apukeinoihin tukeutuen.

T6

Oppilas syventää taitoaan tehdä huomioita erilaisista tavoista selviytyä kommunikaation haasteista.

Oppilas harjoittelee, kuinka pyytää ja antaa tukea kielenkäyttötilanteissa ja soveltaa opittua uudenlaisissa viestintätehtävissä.

S3

Viestintästrategioiden käyttö    

Oppilas selviytyy rutiininomaisista kommunikaatiotilanteista soveltaen joitakin oppimiaan viestintästrategioita tukeutuen viestintäkumppaniinsa ja käyttäen erilaisia apukeinoja.

Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee toiminnassaan paljon tukea ja ohjausta sekä erilaisia apukeinoja.

T7

Oppilas oppii kiinnittämään huomiota kohteliaisiin sanontoihin erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa sekä soveltamaan niitä omissa tuotoksissaan. 

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas oppii soveltamaan oppimiaan kohteliaita kielenkäytön muotoja uusissa kielenkäyttötilanteissa.

Oppilas tunnistaa ja osaa yleensä käyttää joitakin tavallisimpia kohteliaan kielenkäytön ilmaisuja tutuissa yksinkertaisissa tilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T8

Oppilas syventää taitoaan tulkita eri aihepiireihin ja tekstityyppeihin liittyviä puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä sekä hakea niistä keskeistä tietoa hyödyntäen myös erilaisia apuvälineitä.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää tuttua kieliainesta sisältävän selkeän tekstin aihepiirin ja keskeisen sisällön. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä käyttäen tarvittaessa apukeinoja.

Oppilas tunnistaa ja ymmärtää tuttua ja keskeistä sanastoa sisältävästä tekstistä aiheen ja joitakin ilmaisuja.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T9

Oppilas syventää taitoaan soveltaa opittua sanastoa ja kielitietoa omissa pienimuotoisissa puhutuissa ja kirjoitetuissa tuotoksissaan sekä kokeilee myös erilaisten apuvälineiden käyttöä.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas soveltaa oppimaansa sanastoa ja kielitietoa omissa pienimuotoisissa tuotoksissaan myös apuvälineitä käyttäen. Oppilas osaa ilmaista tuttuihin aihepiireihin liittyviä ajatuksiaan ymmärrettävästi ääntäen ja kirjoittaen.

Oppilas ilmaisee itseään käyttäen joitakin keskeisiä ja yksinkertaisia sanontoja omissa tuotoksissaan useimmiten ymmärrettävästi. Oppilas tarvitsee omissa tuotoksissaan edelleen tukea ja ohjausta.