Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Englanti A-oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 7-9

7.lk

8.lk

9.lk

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Käytetään tiedonhankinnassa monipuolista ja monimediaista autenttista materiaalia muiden kulttuurien ymmärtämiseksi ja arvostamiseksi sekä eri kulttuurien tuntemuksen syventämiseksi. Tulkitaan kuvia kulttuurin näkökulmasta. Opitaan suhtautumaan arvostavasti ja avoimesti kieliä ja niiden erityispiirteitä kohtaan.

 

Tutkitaan englannin kielen kehittymistä lingua francaksi. Hankitaan tietoa englannin kielen varianteista. Otetaan selvää joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli ja vertaillaan eri englanninkielisten kulttuurien arkisia käytänteitä.

Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa.

 

Harjaannutaan käyttämään kieltä arvostavasti arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Opitaan ymmärtämään jokaisen rooli oman kulttuurinsa edustajana monikulttuurisessa yhteisössä. Opetellaan arvostamaan eri kulttuureita ja niiden monimuotoisuutta.  

 

Käytetään tiedonhankinnassa monipuolista ja monimediaista autenttista materiaalia kulttuurituntemuksen lisäämiseksi englanninkielisistä maista. Opetellaan vertailemaan eri englanninkielisten kulttuurien arkisia käytänteitä. Keskustellaan eri kulttuureihin liittyvistä stereotypioista. Hankitaan tietoa englannin kielen varianteista.

 

Opitaan suhtautumaan arvostavasti ja avoimesti eri kieliä ja niiden erityispiirteitä kohtaan. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen vaikuttaa myös tieto kielialueen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä. Havainnoidaan myös sanatonta viestintää ja elekieltä kulttuurisina ilmiöinä.

 

Vahvistetaan edelleen keskeisten kielitiedon käsitteiden hallintaa kielten välisen vertailun tukena.

 

Harjaannutaan käyttämään kieltä arvostavasti arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista sekä opetellaan ymmärtämään ja arvostamaan eri kulttuureita ja niiden monimuotoisuutta. Keskustellaan kulttuureihin liittyvistä stereotypioista. Keskustellaan ihmisten liikkumisesta globaalisti, esimerkiksi siirtolaisuudesta ja maahanmuuttajista sekä yhteisestä vastuusta.

 

Opitaan suhtautumaan arvostavasti ja avoimesti kieliä ja niiden erityispiirteitä kohtaan. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen vaikuttaa myös tieto sen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä. Pohditaan kulttuurien ja kielen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi teknologian ja tieteen vaikutuksia.

Käytetään tiedonhankinnassa monipuolista ja monimediaista autenttista materiaalia kulttuurituntemuksen lisäämiseksi englanninkielisistä maista. Hankitaan tietoa englannin kielen varianteista. Harjaannutaan vertailemaan eri englanninkielisten kulttuurien arkisia käytänteitä.

 

Harjaannutaan käyttämään kieltä arvostavasti arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta englannin opiskeluun. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä.

 

Vahvistetaan oppilaan kykyä ja halua ottaa vastuu omista (koti)tehtävistään, saattamaan ne loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja, kuten ryhmätyö-, vuorovaikutus- ja mieleenpainamistaitoja. Harjoitellaan hyödyntämään oppilaan omiin vahvuuksiin perustuvia oppimistaitoja, kuten visualisointia, rytmiikkaa, liikettä ja eläytymistä.

 

Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä sekä oppilaiden mahdollisuutta itse valita ja tuottaa oppimateriaaleja. Käytetään oppilaskeskeisiä aktiiviseen osallisuuteen perustuvia oppimismenetelmiä. Tutkitaan ja työstetään asioita pareittain ja pienissä ryhmissä keskustellen, esittäen ja erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin eläytyen.

 

Harjoitellaan sanastojen käyttöä tekstin tulkinnassa. Harjoitellaan erilaisten sanakirjojen käyttöä ja tutustutaan internetin käännöstyökaluihin. Opetellaan tiedon ryhmittelyä ja prosessointia omia tuotoksia varten erilaisten kriteerien perusteella esimerkiksi verkkotyökalujen ja -sovellusten avulla. Opetellaan autenttisten lähteiden käyttöä osana omaa tuotosta, esimerkiksi lainaukset, lähdeviitteet, tekijänoikeudet. Arvioidaan tiedon luotettavuutta.

 

Harjoitellaan oman osaamisen arviointia ja siihen perustuvaa itseohjautuvuutta. Tuetaan oppilasta valitsemaan itsenäisesti juuri hänelle sopivaa lisämateriaalia tarpeidensa, kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaan.

Vahvistetaan oppilaan myönteistä asennetta englannin opiskeluun. Kannustetaan oppilasta käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja iloitsemaan onnistumisista. Vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä. Tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia valita hänelle itselleen merkityksellisiä aiheita ja sisältöjä.

 

Harjoitellaan monipuolisesti yhteistoiminnallista työskentelyä. Harjoitellaan kuuntelemista ja rohkaisevan palautteen antamista sekä rakentavan kritiikin vastaanottamista. Harjoitellaan dialogisuuteen perustuvaa keskustelua, jonka perustan muodostavat toisen kuuntelu, puheeseen yhtyminen ja oman mielipiteen ilmaisu ja perustelu.

 

Rohkaistaan kehon käyttämiseen viestinnässä, esimerkiksi eleiden, ilmeiden, äänenpainojen ja -sävyjen sekä tunneilmaisun avulla. Harjoitellaan edelleen draaman keinoja hyödyntäen erilaisia kielenkäyttötilanteita ja kompensaatiostrategioita viestin välittämiseksi.

 

Harjoitellaan uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa tuottamalla tekstiä erilaisissa konteksteissa (formaali ja informaali) ja monimediaisissa ympäristöissä.

 

Harjoitellaan enenevässä määrin tiedon hakemista autenttisissa ympäristöissä, tiedon kriittistä arviointia ja tekstien tiivistämistä ja muokkausta. Harjoitellaan tosielämän ongelmien ratkaisua ja syvennetään projektioppimisessa tarvittavia taitoja. Harjoitellaan erilaisten lähde- ja tukimateriaalien kuten kielioppien, käännöskoneiden, ensyklopedioiden ja erityisesti Wikipedian kriittistä käyttöä.

 

Harjoitellaan oman oppimisen, opiskelutaitojen, kieli- ja kulttuuritietoisuuden sekä kielitaidon kehittymisen arviointia, esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen. Harjoitellaan oppimisprosessin jatkuvaa reflektointia ja omien tavoitteiden asettamista itseohjautuvan oppimisen perustana.

Vahvistetaan ja syvennetään edelleen kieltenopiskelutaitoja, joita hyödyntäen oppilas pystyy opiskelemaan itsenäisesti, käyttämään erilaisia oppimisen apuvälineitä sekä löytämään tarvitsemansa tiedon nopeasti ja arvioimaan sitä kriittisesti.

 

Harjoitellaan kokonaisuuksien hahmottamista, tiedon strukturointia ja yhteistoiminnallista työstämistä, myös kansainvälisessä yhteistyössä. Harjoitellaan oppiainerajat ylittävää yhteistyötä erilaisten ilmiöiden oppimisessa ja ongelmien ratkaisussa.

 

Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä ja erilaisten tekstien (esimerkiksi artikkelien, tekstiviestien, julisteiden, mainosten, sarjakuvien ja videoiden) tulkintaa ja tuottamista.

 

Opetellaan arvioimaan omaa kielitaitoa realistisesti ja hyödyntämään rohkeasti omia vahvuuksia. Harjoitellaan edelleen kriittistä ja kannustavaa vertaisarviointia pareittain ja ryhmissä. Kannustetaan luottamaan omaan viestintätaitoon. Harjoitellaan oman osaamisen jakamista ja omien kiinnostuksen kohteiden hyödyntämistä oppimisessa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulma on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä vapaa-ajalla ja verkossa, elämä yläkoululaisena, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Syvennetään tuttuja aihealueita kuten koulua, harrastuksia, asumista ja ruokaa sekä tutustutaan uusiin teemoihin, kuten sosiaaliseen mediaan, rahaan, sosiaalisiin suhteisiin, luontoon ja asuinympäristöön.

 

Kannustetaan oppilaita löytämään omat tapansa täydentää koulussa opittuja tietoja ja taitoja sekä jakamaan muualla oppimaansa ja kokemaansa koulussa.

 

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, esimerkiksi ohjeiden antamista, tunteiden ilmaisemista, ehdottamista ja kieltäytymistä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla kertovia, kuvaavia tai vaikuttavia tekstilajeja, esimerkiksi blogikirjoituksia, ilmoituksia, karttoja, kuvia, lauluja, runoja ja ruokaohjeita, monimediaisissa ympäristöissä. Erilaisten tekstien ymmärtämisessä ja tulkinnassa harjoitellaan kokonaisuuksien hahmottamista, oleellisen sisällön tunnistamista ja tiivistämistä.

 

Kielitietoa opetellaan viestinnällisessä kontekstissa. Keskitytään englannin ja suomen kielen rakenteiden eroavaisuuksiin, esimerkiksi aikamuotojen käyttöön, sanajärjestykseen ja vertailumuotoihin. Kiinnitetään huomiota oikeinkirjoitukseen, kertomusta rytmittäviin ilmaisuihin ja kappalejakoon.

 

Opetellaan englanninkielisen kommunikaation peruspiirteitä, esimerkiksi keskustelun aloittamista, puheenvuoron pyytämistä ja mielipiteen ilmaisemista. Havainnoidaan viestintätilanteen ja osallistujien vaikutusta kieleen, viestin muotoon ja tarkoitukseen. Tutustutaan puhekielen ilmiöihin, esimerkiksi erilaisiin tapoihin esittää kysymyksiä. Harjoitellaan tuttuja kompensaatiostrategioita ja opetellaan uusia, kuten toisen kielen käyttämistä, taukojen täyttämistä ja toistamista.

 

Harjoitellaan esiintymis- ja ilmaisutaitoja kielellä leikitellen, eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota viestien ja tunteiden välittäjänä.

 

Englannin kieltä integroidaan muihin oppiaineisiin ja niiden sisältöihin, esimerkiksi historiaan, maantieteeseen, muihin kieliaineisiin ja kotitalouteen, käyttämällä englantia mahdollisuuksien mukaan sekä työskentelykielenä että tiedonhankinnan välineenä. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Kannustetaan oppilasta käyttämään englannin kieltä autenttisissa koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa, kuten puhelimessa ja sosiaalisessa mediassa, sekä hyödyntämään kotikansainvälisyyden keinoja.

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulma on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä vapaa-ajalla ja verkossa, elämä nuorena, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Teemoja ovat esimerkiksi ihmissuhteet, matkailu, teknologia, terveys, urheilu ja globaalikasvatuksen teemat eheyttävinä kokonaisuuksina.

 

Kannustetaan oppilaita löytämään omat tapansa täydentää koulussa opittuja tietoja ja taitoja sekä jakaa muualla oppimaansa ja kokemaansa koulussa.

 

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, esimerkiksi reklamointia, jossittelua ja suostuttelua. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla monenlaisia kertovia, kuvaavia ja vaikuttavia tekstilajeja, esimerkiksi esitteitä, kuunnelmia, blogeja ja videoita monimediaisissa ympäristöissä. Kielitiedon käsitteitä ja kielen sääntöjä opetellaan viestinnällisessä kontekstissa. Keskitytään englannin ja suomen kielen rakenteiden eroavaisuuksiin.

 

Harjoitellaan englanninkielisen viestinnän peruspiirteitä, kuten liitekysymyksiä ja epäsuoria kysymyksiä, ja syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä.

 

Tutkitaan viestintätilanteen ja osallistujien vaikutusta kieleen informaaleissa ja formaaleissa tilanteissa. Tutustutaan englannin kielen ilmiöihin kuten sananmuodostuksen keinoihin ja sosiaalisen median kieleen. Harjoitellaan tuttuja kompensaatiostrategioita ja opetellaan uusia, kuten kielen rakenteeseen tai sananmuodostukseen perustuvan ennakkotiedon käyttämistä.

 

Harjoitellaan esiintymis- ja ilmaisutaitoja kielellä leikitellen, eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota viestien ja tunteiden välittäjänä.

 

Englannin kieltä integroidaan muihin oppiaineisiin ja niiden teemoihin, esimerkiksi historiaan, maantieteeseen, muihin kieliaineisiin ja terveystietoon, käyttämällä englantia mahdollisuuksien mukaan sekä työskentelykielenä että tiedonhankinnan välineenä. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä.

 

Kannustetaan oppilasta käyttämään englannin kieltä autenttisissa koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa sekä hyödyntämään kotikansainvälisyyden keinoja.

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulma on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä vapaa-ajalla ja verkossa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin, tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Teemoja ovat esimerkiksi ihmisoikeudet, julkiset palvelut, kotimaa, kulttuuri, media, työelämä ja globaalikasvatuksen teemat eheyttävinä kokonaisuuksina.

 

Kannustetaan oppilaita löytämään omat tapansa täydentää koulussa opittuja tietoja ja taitoja sekä jakaa muualla oppimaansa ja kokemaansa koulussa.

 

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia kuten argumentointia, hakemuksen laatimista, harmittelua, tiedustelua ja toivomusten esittämistä. Sanastoa ja rakenteita syvennetään tutkimalla ja tuottamalla monenlaisia kertovia, kuvaavia tai vaikuttavia tekstilajeja, esimerkiksi ansioluetteloita, hakemuksia, kannanottoja, käyttöohjeita, mainoksia, blogeja, uutisia ja tilastoja monimediaisissa ympäristöissä.

 

Kielitiedon käsitteitä ja sääntöjä syvennetään monipuolisesti tehokkaan kommunikaation, erityisesti asiatyylisen viestinnän tueksi. Keskitytään englannin kielen perusrakenteiden hallintaan, esimerkiksi ajan johdonmukaiseen ilmaisemiseen. Harjaannutaan tuottamaan asiatekstiä sekä sen ydinsisällön tiivistämistä. Tekstitaitoja harjoitellaan suullisesti, kirjallisesti ja digitaalisesti eri medioita hyödyntäen.

 

Harjoitellaan englannin kielelle ominaisia tapoja ilmaista asioita, esimerkiksi opettelemalla idiomeja ja fraasiverbejä. Harjoitellaan viestintätilanteen ja osallistujien vaikutusta kieleen informaaleissa ja formaaleissa tilanteissa. Tutustutaan englannin kielen ajankohtaisiin ilmiöihin kuten uudissanoihin.

 

Harjoitellaan esiintymis- ja ilmaisutaitoja kielellä leikitellen, eläytyen ja draaman keinoin. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota viestien ja tunteiden välittäjänä sekä korostuskeinona.

 

Englannin kieltä integroidaan muihin oppiaineisiin ja niiden sisältöihin, esimerkiksi yhteiskuntaoppiin, uskontoon/elämänkatsomustietoon, muihin kieliaineisiin, luonnontieteisiin ja opinto-ohjaukseen, käyttämällä englantia mahdollisuuksien mukaan sekä työskentelykielenä että tiedonhankinnan välineenä. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä.

 

Kannustetaan oppilasta käyttämään englannin kieltä autenttisissa koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa sekä hyödyntämään kotikansainvälisyyden keinoja.