Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Englannin kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas ymmärtää, että englannin kielessä on eri variantteja, sekä maantieteellisiä että sosiaalisia.

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky

Oppilas tietää, että englannin kielessä on eri variantteja, sekä maantieteellisiä että sosiaalisia.

Oppilas tietää, että englannin kielessä on eri variantteja.

T2

Oppilas etsii itseään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

S1

Maailmankansalaisen taitojen kehittäminen englannin kieltä hyödyntämällä

Oppilas etsii itseään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

Oppilas valitsee rajatuista vaihtoehdoista itseään kiinnostavia sisältöjä tutustuakseen eri kulttuureihin.

T3

Oppilas tekee havaintoja englannin kielen säännönmukaisuuksista ja osaa vertailla eri kieliä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas havaitsee englannin kielen säännönmukaisuuksia ja osaa vertailla eri kieliä.

Oppilas havaitsee joitakin englannin kielen säännönmukaisuuksia ja osaa vertailla englantia ja äidinkieltään.

Kieltenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee erilaisia opiskelutaitoja sekä omien vahvuuksiensa hyödyntämistä. Oppilas harjoittelee oman osaamisensa arviointia ja siihen perustuvaa itseohjautuvuutta.

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa hyödyntää erilaisia opiskelutaitoja. Oppilas osaa arvioida omaa oppimistaan ja asettaa oppimiselleen lähitavoitteita.

Oppilas osaa käyttää joitakin hänen omille vahvuuksilleen perustuvia opiskelutaitoja. Oppilas osaa arvioida omaa oppimistaan ja asettaa oppimiselleen lähitavoitteita ohjatusti.

T5

Oppilas harjoittelee tiedon ryhmittelyä ja prosessointia sekä autenttisten lähteiden käyttöä. Oppilas opettelee valitsemaan itsenäisesti hänelle sopivia oppimateriaaleja.

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas osaa ryhmitellä ja prosessoida tietoa. Oppilas osaa hakea ja valita autenttista materiaalia oppimisensa tueksi.

Oppilas osaa hakea ja valita autenttisia materiaaleja opettajan avustuksella. Oppilas harjoittelee niiden käyttöä ja tiedon prosessointia.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee keskustelemaan omaan elämäänsä liittyvistä asioista ja toimimaan erilaisissa viestinnällisissä konteksteissa.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas osaa keskustella omaan elämäänsä liittyvistä asioista ja toimia erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa niihin sopivalla tavalla.

Oppilas osaa kertoa omaan elämäänsä liittyvistä asioista ja vastata arkisiin tilanteisiin liittyviin kysymyksiin.

T7

Oppilas havainnoi erilaisia viestintätilanteita ja niiden vaikutusta kieleen. Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas on tietoinen viestintätilanteiden eroista ja niiden vaikutuksesta kieleen. Oppilas osaa täydentää vuorovaikutustaitojaan kompensaatiostrategioilla.

Oppilas havaitsee eroja viestintätilanteissa. Oppilas osaa ohjatusti toimia arkisissa vuorovaikutustilanteissa. Oppilas turvautuu itselleen luontaisiin kompensaatiostrategioihin.

T8

Oppilas tekee havaintoja viestinnän ja vuorovaikutuksen eroista ja yhtäläisyyksistä eri kulttuureissa.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tietää, millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä viestinnässä ja vuorovaikutuksessa on eri kulttuureissa.

Oppilas tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä eri kulttuurien viestinnässä ja vuorovaikutuksessa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien ymmärtämistä ja tulkintaa, kokonaisuuksien hahmottamista ja oleellisen sisällön tunnistamista.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas hahmottaa kokonaisuuksia ja tunnistaa oleellisen sisällön oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvistä yleiskielisistä teksteistä.

Oppilas tunnistaa omaan elämänpiiriinsä liittyvien yleiskielisten tekstien oleellisen sisällön erilaisten vihjeiden ja apuvälineiden avulla.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas harjoittelee esiintymis- ja ilmaisutaitoja suullisesti, kirjallisesti ja eri medioita hyödyntäen. Oppilas havainnoi ja harjoittelee ääntämistä, puherytmiä ja intonaatiota.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas ilmaisee itseään suullisesti, kirjallisesti ja eri medioita hyödyntäen. Oppilaan ääntäminen ja intonaatio tukevat viestin välittymistä.

Oppilas ilmaisee itseään ohjatusti eri medioita hyödyntäen. Oppilaan ääntäminen tukee viestin välittymistä kaikkein tutuimmissa viestintätilanteissa.

Englannin kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu englannin levinneisyyteen maailmassa.

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky

Oppilas löytää kartalta tärkeimpiä englanninkielisiä alueita.

Oppilas tietää, että englanti on laajalle levinnyt kieli.

T2

Oppilas etsii ja käyttää itseään kiinnostavia autenttisia englanninkielisiä sisältöjä ja tutkii niitä eri kulttuurien näkökulmista.

S1

Maailmankansalaisen taitojen kehittäminen englannin kieltä hyödyntämällä

Oppilas etsii ja käyttää itseään kiinnostavia autenttisia englanninkielisiä sisältöjä ja tutkii niitä eri kulttuurien näkökulmista.

Oppilas tarvitsee apua itseään kiinnostavien autenttisten englanninkielisten sisältöjen löytämisessä ja niiden kulttuurisessa tulkinnassa.

T3

Oppilas vertailee eri kielien tapoja ilmaista asioita ja eri kielten säännönmukaisuuksia.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa vertailla eri kielien tapoja ilmaista asioita ja eri kielten säännönmukaisuuksia.

Oppilas löytää eroavaisuuksia eri kielten tavoissa ilmaista asioita ja joitakin säännönmukaisuuksia tutuissa kielissä.

Kieltenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee monipuolisesti yhteistoiminnallista työskentelyä. Oppilas harjoittelee koko kehon käyttämistä ilmaisussaan. Oppilas harjoittelee oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymisen arviointia.

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa opiskella yhteistoiminnallisesti erilaisissa ryhmissä ja rooleissa. Oppilas osaa arvioida oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymistä.

Oppilas osaa opiskella ryhmässä. Oppilas osaa arvioida oman oppimisensa ja oppimistaitojensa kehittymistä ohjatusti.

T5

Oppilas käyttää opiskelussaan itselleen merkityksellisiä aiheita ja sisältöjä sekä harjoittelee tiedon kriittistä käsittelyä ja tosielämän ongelmien ratkaisua.

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas osaa opiskella käyttäen itselleen merkityksellisiä sisältöjä. Oppilas osaa käsitellä tietoa kriittisesti ja ratkoa tosielämän ongelmia ja jakaa koulun ulkopuolella oppimaansa.

Oppilas hakee ja valitsee itseään kiinnostavia sisältöjä ja osaa tehdä niistä kriittisiä havaintoja opettajan avustuksella.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee keskustelemaan ja ilmaisemaan mielipiteensä häntä kiinnostavista aiheista erilaisissa tilanteissa.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas osaa keskustella ja kertoa mielipiteensä eri asioista jokapäiväisissä tilanteissa.

Oppilas osaa keskustella arkisiin asioihin liittyvistä asioista ja kertoa mielipiteensä kysyttäessä.

T7

Oppilas osallistuu erilaisiin viestintätilanteisiin ja harjoittelee niihin sopivaa kielenkäyttöä. Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatiostrategioita.

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osallistuu aktiivisesti erilaisiin viestintätilanteisiin ja osaa käyttää kieltä sopivalla tavalla. Oppilaalla on käytössään laaja valikoima kompensaatiostrategioita vuorovaikutuksen tueksi.

Oppilas osaa toimia arkisissa viestintätilanteissa sopivalla tavalla. Oppilas osaa turvautua joihinkin hänelle luontaisiin kompensaatiostrategioihin viestin välittämiseksi.

T8

Oppilas harjoittelee keskustelua ja vuorovaikutusta kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa toimia kohteliaasti vuorovaikutuksessa kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä.

Oppilas osallistuu ohjatusti vuorovaikutukseen kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä. Oppilas tuntee tärkeimmät kohteliaisuussäännöt.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee asiatekstin tulkitsemista sekä ydinsisällön tiivistämistä monimediaisessa ympäristössä.

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas löytää pääajatukset asiateksteistä ja yleiskielisestä puheesta sekä osaa tiivistää monimediaisten tekstien ydinsisällön.

Oppilas tunnistaa ydinsisällön selkeästä kirjoitetusta tekstistä ja puheesta sekä löytää pääajatukset monimediaisista asiateksteistä erilaisten vihjeiden avulla.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas harjoittelee tekstin tuottamista suullisesti, kirjallisesti ja digitaalisesti eri medioita hyödyntäen monipuolisesti eri aiheista. Oppilas harjoittelee ääntämistä ja intonaatiota.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas viestii suullisesti, kirjallisesti ja eri medioita hyödyntäen monipuolisesti eri aiheista. Oppilas osoittaa luontevaa ääntämisen ja intonaation hallintaa tutuissa viestintätilanteissa.

Oppilas ilmaisee itseään suullisesti, kirjallisesti ja itselleen luontaisia medioita ja ilmaisutapoja hyödyntäen. Oppilaan ääntäminen ja intonaatio tukevat viestin välittymistä tutuissa viestintätilanteissa.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä