Perusopetuksen opetussuunnitelma

6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana sekä päättöarviointiin. Sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa noudatetaan arvioinnin yleisiä periaatteita.

Arvioinnin perustuminen tavoitteisiin ja kriteereihin

Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin sekä palautteen antamisen oppilaille tulee aina perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Opettajat huolehtivat, että tavoitteet ja arviointiperusteet ovat oppilaiden tiedossa. Tavoitteiden pohtiminen ja oman oppimisen edistymisen tarkastelu suhteessa tavoitteisiin on tärkeä osa myös oppilaan itsearviointitaitojen kehittämistä.

Todistusten antamiseen liittyvässä oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä. Arviointikriteerit on laadittu 6. ja 7. luokan nivelvaiheeseen sekä päättöarviointiin tukemaan opettajien työtä ja yhtenäistämään arviointia. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan ne määrittelevät hyvää osaamista kuvaavaan sanalliseen arvioon tai arvosanaan 8 vaadittavan tason.

Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, että oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin edellä mainittuja arviointikriteerejä käyttäen. Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin eikä osaamisen tason määrittelyssä käytetä edellä mainittuja arviointikriteerejä.

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Arviointikäytännöt ja palautteen antaminen tulee suunnitella ja toteuttaa oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Palautetta annettaessa kiinnitetään huomiota oppilaiden onnistumisiin ja oppimisen edistymiseen suhteessa aiempaan osaamiseen.

Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Opettaja kokoaa tietoa oppilaiden edistymisestä oppimisen eri osa-alueilla ja erilaisissa oppimistilanteissa. Tällöin on tärkeää ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä sekä huolehtia siitä, ettei edistymisen ja osaamisen osoittamiselle ole esteitä. Erilaisissa arviointi- ja näyttötilanteissa varmistetaan, että kukin oppilas ymmärtää tehtäväksi annon ja saa riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen. Lisäksi huolehditaan mahdollisuuksista hyödyntää tarvittaessa tieto- ja viestintäteknologiaa ja antaa suullisia näyttöjä. Myös oppilaiden mahdollisesti tarvitsemien apuvälineiden saatavuudesta sekä tarvittavista avustajapalveluista huolehditaan. Lievätkin oppimisvaikeudet ja oppilaiden mahdollisesti puutteellinen opetuskielen/ suomen kielen/ruotsin kielen taito tulee ottaa huomioon arviointi- ja näyttötilanteita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Samoin otetaan huomioon oppilaiden opiskelua varten mahdollisesti määritellyt opetuksen erityiset painoalueet.

Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa otetaan huomioon kunkin oppilaan kielitausta sekä kehittyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Jotta oppilas voi osoittaa edistymistään ja osaamistaan mahdollisista suomen tai ruotsin kielen puutteista huolimatta, arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan tilanteeseen sovitettuihin, monipuolisiin ja joustaviin arviointitapoihin.

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Opetuksessa kehitetään oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin antamalla tilaa oppimisen ja opintojen edistymisen pohdintaan ja kehittämällä itsearviointitaitoja. Oppilaita ohjataan niin yksilöinä kuin ryhmänä havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tarkoitus on, että opettajat auttavat oppilaita ymmärtämään tavoitteet ja etsimään niiden saavuttamiseksi parhaita toimintatapoja.

Alemmilla vuosiluokilla itsearviointitaitoja kehitetään auttamalla oppilaita tunnistamaan onnistumisiaan ja vahvuuksiaan koulutyössä sekä tulemaan tietoiseksi työlle sovittavista tavoitteista. Opetusryhmän yhteistä arviointikeskustelua käytetään paljon, annetaan myönteistä palautetta ja osoitetaan, miten monenlaisin tavoin jokainen voi onnistua työssään. Ylemmillä luokilla huomion kiinnittäminen onnistumisiin ja vahvuuksiin on edelleen tärkeää, mutta oman oppimisen ja opintojen edistymisen tarkastelu voi olla analyyttisempää. Se ohjaa oppilaita toimimaan yhä itseohjautuvammin. Myös tällöin opettajien on tärkeä kehittää oppilaiden keskinäistä arviointikeskustelua eli vertaisarviointia osana ryhmän työskentelyä. Näin oppilailla on mahdollisuus oppia antamaan ja saamaan rakentavaa palautetta. Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla jokainen oppilas voi tulla tietoisiksi edistymisestään ja ymmärtää, miten itse voi vaikuttaa oppimiseensa ja koulutyössä onnistumiseen.

Tampere
Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Arvioinnin perustuminen tavoitteisiin ja kriteereihin

Kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan on laadittu arviointiperusteet kuhunkin oppiaineeseen jokaiselle luokka-asteelle opettajien työtä tukemaan ja arviointia yhtenäistämään. Arviointiperusteet eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan ne määrittelevät hyvää osaamista kuvaavan sanallisen tai arvosanaan 8 vaadittavan tason sekä kohtalaista osaamista kuvaavan sanallisen tai arvosanaan 6 vaadittavan tason.

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Arviointi toteutetaan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että oppilasta autetaan ymmärtämään, mitä hän osaa. Kulloisenkin työskentelyn aluksi opettaja huolehtii tavoitteiden selvittämisestä oppilaille.

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Itsearviointi on oppilaalle jatkuva osa oppimista. Oppilas arvioi oppimistaan ja opintojen edistymistä työskentelyn aikana. Oppilasta ohjataan itsearviointiin ja hänelle annetaan aikaa sen toteuttamiseen. Itse- ja vertaisarvioinnin tulee olla luonteva osa oppimista ja opetuksen suunnittelua esiopetuksesta lähtien.

Oppilaalle selvitetään itsearvioinnin periaatteet. Keskeistä on, mitä itsearviointi tarkoittaa ja miksi itsearviointia tehdään. Ohjaamalla oppilasta häntä autetaan ymmärtämään, mitä tietoa hän itsearvioinnin avulla voi oppimisestaan saada. Hyvän itsetunnon rakentamiseksi ja vahvistamiseksi pohditaan oppilaan vahvuuksia yhdessä oppilaan kanssa. Itsearvioinnilla tuetaan myös oppilaan tunne-elämän kehittymistä, mikä auttaa itsestä huolehtimisessa ja arjen taidoissa.

Tavoitteena on saada oppilas käyttämään tietojaan ja taitojaan hyödyksi erilaisissa oppimistilanteissa. Itsearviointi auttaa oppilasta ymmärtämään, mitä hän on oppinut ja siten ohjaamaan omaa oppimistaan ja toimintaansa.

Oppilasta ohjataan arvioimaan omaa osaamistaan monipuolisilla ikäkauteen sopivilla tavoilla. Arvioinnista saatavat tulokset auttavat ensisijaisesti oppilasta itseään. Myös oppilasta opettavat opettajat ja hänen huoltajansa saavat arvokasta tietoa oppilaan koulutyön edistymisestä ja käsityksestä oppijana.

Vertaisarviointi tarjoaa hyvän mahdollisuuden vahvistaa oppilaiden laaja-alaista osaamista, kuten vuorovaikutustaitoja. Rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista harjoitellaan, mikä edellyttää keskustelevaa ilmapiiriä ja oppilaiden osallistumista mahdollistavaa toimintaa. Suunnitelma oppilaan itsearvioinnista ja vertaisarvioinnista sisältyvät koulun lukuvuosisuunnitelmaan, jossa kuvataan arvioinnin periaatteet ja yleiset käytännöt.

Koulu
Ei koulukohtaisia lisäyksiä