Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Vieraan kielen A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä, ja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien välistä toimintakykyään

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky

Oppilas osaa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä ilmiöitä.

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa

S1

Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä

Oppilas osaa tehdä havaintoja mahdollisuuksista oppia kohdekielisissä toimintaympäristöissä.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä kohdekielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. Oppilas tuntee kohdekielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S4

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan

S4

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää kielitaitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A2.2

T6 – T8

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviää jo kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä viestintätilanteista. Oppilas pystyy enenevässä määrin olemaan aloitteellinen viestintätilanteessa.

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osallistuu enenevässä määrin viestintään käyttäen tarvittaessa vakiosanontoja pyytäessään tarkennusta avainsanoista. Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä silloin tällöin ja käyttää esim. lähikäsitettä tai yleisempää käsitettä, kun ei tiedä täsmällistä (koira/eläin tai talo/mökki)

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen. Oppilas pystyy keskustelemaan kohteliaasti käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja perustason viestintärutiineja.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A2.2

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas pystyy seuraamaan hyvin summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia, tunnistaa usein ympärillään käytävän keskustelun aiheen, ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai hitaasta puheesta. Oppilas osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä asiayhteydestä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso A2.1

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa.

Oppilas osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Espanjan kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas tutustuu espanjan kielen levinneisyyteen ja tapakulttuuriin.

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurien-välinen toimintakyky

Oppilas tietää, missä espanjaa puhutaan ja tuntee tärkeimmät kohdekielisten maiden kulttuuriset ilmiöt.

Oppilas osaa mainita joitakin maita, joissa espanjaa puhutaan. Oppilas tuntee joitakin tärkeimpiä kohdekielisten maiden kulttuurisia ilmiöitä.

T2

Oppilas harjoittelee etsimään itseään kiinnostavia espanjankielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

S1

Maailman-kansalaisen taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä

Oppilas osaa etsiä itseään kiinnostavia espanjankielisiä sisältöjä ja pohtii niissä ilmeneviä kulttuurisia eroja.

Oppilas löytää hänelle annetuista vaihtoehdoista itseään kiinnostavia espanjankielisiä sisältöjä.

T3

Oppilas tekee havaintoja espanjan kielen säännönmukaisuuksista ja osaa vertailla eri kieliä.

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa havainnoida espanjan kielen säännönmukaisuuksia ja vertailla eri kieliä.

Oppilas havaitsee joitakin kielen säännönmukaisuuksia ja osaa vertailla espanjaa ja äidinkieltään.

Kielenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee erilaisia opiskelutaitoja sekä omien vahvuuksiensa hyödyntämistä. Oppilas harjoittelee oman osaamisensa arviointia ja siihen perustuvaa itseohjautuvuutta. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä.

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas tietää, mitkä opiskelutavat ovat hänelle mieluisia ja harjoittelee erilaisia opiskelutaitoja. Oppilas tuntee omia vahvuuksiaan opiskelussa ja harjoittelee niiden hyödyntämistä.

Oppilas osaa arvioida omaa työskentelyään, työskennellä itsenäisesti ja antaa kannustavaa palautetta muille.

Oppilas tuntee erilaisia opiskelutapoja ja tietää, että opiskelutaitoja täytyy harjoitella. Hän tunnistaa omia vahvuuksiaan ohjatusti ja opettelee niiden hyödyntämistä opiskelussa. Oppilas osaa arvioida omaa työskentelyään ja ymmärtää kannustavan ilmapiirin tärkeyden oppimistilanteessa.

T5

Oppilas harjoittelee oman kielitaitonsa luovaa hyödyntämistä.       

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas osaa ilmaista itseään hänelle tutuissa viestintätilanteissa ja kokeilee rohkeasti kielitaitonsa hyödyntämistä eri ympäristöissä.

Oppilas osaa ilmaista itseään rajatuissa viestintätilanteissa ja löytää tapoja hyödyntää kielitaitoaan ohjatusti.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee viestimään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy tavanomaisissa arkielämän viestintätilanteissa espanjan kielellä ymmärrettävästi.

Oppilas selviytyy harjoitelluista arkielämän viestintätilanteista espanjan kielellä saadessaan apua keskustelukumppanilta.

T7

Oppilas havainnoi erilaisia viestintätilanteita. Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja kompensaatio- strategioita.

S3

Viestintä-strategioiden käyttö

Oppilas tunnistaa erilaisia tapoja viestiä hänelle tutuissa tilanteissa ja osaa tukeutua keskustelukumppanin apuun tarvittaessa. Oppilas tuntee joitakin kompensaatiokeinoja ja tärkeimmät kohteliaaseen kielenkäyttöön liittyvät ilmaisut sekä harjoittelee aktiivisesti vuorovaikutustaitojen käyttämistä.

Oppilas harjoittelee havainnoimaan viestintätilanteita. Oppilas selviää hänelle tutuissa ja rajatuissa viestintätilanteissa keskustelukumppanin avulla. Oppilas tuntee joitakin helppoja kompensaatiokeinoja sekä tärkeimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön liittyviä ilmaisuja. Oppilas harjoittelee vuorovaikutuskeinojen käyttämistä.

T8

Oppilas harjoittelee kulttuurisesti sopivaa kielenkäyttöä.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tuntee joitakin esimerkkejä espanjan kielen käytöstä, jotka eroavat hänen äidinkielestään (esim. Teitittely)

Oppilas on tietoinen siitä, että kielenkäytöllä on eri merkityksiä eri kulttuureissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien tulkintaa. Oppilas harjoittelee tiedon etsimistä ja tekstin oleellisen sisällön tunnistamista. 

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas löytää ikätasolleen sopivista teksteistä keskeisen tiedon.

Oppilas tunnistaa keskeisimmän aineksen ikätasolleen sopivasta tekstistä erilaisten vihjeiden ja apuvälineiden avulla.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas harjoittelee puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamista sekä keskeisiä rakenteita ja vahvistaa ääntämistaitoja.

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas hallitsee yksinkertaisimmat tekstin tuottamiseen tarvittavat rakenteet ja osaa tuottaa lyhyitä espanjan kielisiä tekstisisältöjä sekä suullisesti että kirjallisesti. Oppilas ymmärtää intonaation merkityksen puhutussa espanjan kielessä ja hallitsee keskeisimmät kohdekielen äänteet.

Oppilas hallitsee joitakin selkeitä rakenteita ja pyrkii tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä espanjan kielellä, mahdollisesti mallia apuna käyttäen. Oppilas on tietoinen intonaation merkityksestä kohdekielessä ja hallitsee keskeisimmät espanjan kielen äänteet.

Espanjan kielen A-oppimäärän arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten.

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1

Oppilas on tietoinen kielen merkityksestä ja syventää kulttuuritietouttaan.

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurien-välinen toimintakyky

Oppilas ymmärtää, että kieli ja kulttuuri ovat sidoksissa toisiinsa ja tekee tähän liittyviä havaintoja kohdekielestä.

Oppilas tietää kielen ja kulttuurin olevan yhteydessä toisiinsa.

T2

Oppilas harjoittelee etsimään ja käyttämään itseään kiinnostavia espanjankielisiä sisältöjä eri kulttuurien ymmärtämiseksi. 

S1

Maailman-kansalaisen taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä

Oppilas osaa etsiä itseään kiinnostavia espanjankielisiä sisältöjä ja harjoittelee käyttämään niitä eri kulttuurien ymmärtämiseksi.

Oppilas osaa etsiä itseään kiinnostavia espanjankielisiä sisältöjä, toisinaan avustetusti, ja harjoittelee niiden käyttöä kulttuurien ymmärtämiseksi.

T3

Oppilas vertailee eri kielten tapoja ilmaista asioita ja eri kielten säännönmukaisuuksia. 

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa vertailla kielten säännönmukaisuuksia ja tapoja ilmaista asioita.

Oppilas tunnistaa kielten säännönmukaisuuksia sekä eroja ja osaa vertailla esimerkkien avulla joitakin eri kielten tapoja ilmaista asioita.

Kielenopiskelutaidot

T4

Oppilas harjoittelee monipuolisesti työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä. Oppilas harjoittelee oman oppimisensa ja opiskelutaitojensa kehittymisen arviointia. Oppilas harjoittelee viestin välittämistä kannustavassa ilmapiirissä. 

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa työskennellä eri tavoin sekä itsenäisesti että ryhmässä. Oppilas osaa arvioida omaa työskentelyään ja sen kehittymistä sekä asettaa tavoitteita oppimiselleen. Oppilas harjoittelee auttamaan toisia viestin välittämisessä.

Oppilas pyrkii työskentelemään itsenäisesti ja osallistumaan ryhmän työskentelyyn. Oppilas osaa arvioida jonkin verran omaa oppimistaan ja opiskelutaitojensa kehittymistä. Oppilas pyrkii antamaan oman panoksensa kannustavan oppimisilmapiirin luomiseen.

T5

Oppilas harjoittelee soveltamaan kielenopiskelutaitojaan.

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas uskaltaa soveltaa hallitsemiaan kielenopiskelutaitoja uusissa viestintätilanteissa ja sisältöjen tulkinnassa.

Oppilas soveltaa joitakin hallitsemiaan kielenopiskelutaitoja ohjatusti itseään kiinnostavissa viestintätilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6

Oppilas harjoittelee aktiivisena viestijänä toimimista erilaisissa arkielämän tilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteensä omaan elämäänsä liittyvistä asioista. 

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas osoittaa aktiivisuutta toimiessaan tutuissa arkielämän viestintätilanteissa. Oppilas pystyy ilmaisemaan mielipiteensä itselleen tärkeissä asioissa käyttämällä perusrakenteita ja -ilmaisuja.

Oppilas pyrkii ottamaan aktiivisen roolin toimiessaan tutuissa arkielämän viestintätilanteissa. Oppilas harjoittelee mielipiteensä ilmaisemista espanjan kielellä.

T7

Oppilas osallistuu erilaisiin viestintätilanteisiin ja harjoittelee niihin sopivaa kielenkäyttöä. 

S3

Viestintä-strategioiden käyttö

Oppilas osallistuu aktiivisesti erilaisiin viestintätilanteisiin. Oppilas osaa käyttää joitakin eri tilanteisiin sopivia ilmauksia ja rakenteita.

Oppilas pyrkii osallistumaan erilaisiin viestintätilanteisiin. Oppilas osaa valita esimerkeistä eri tilanteisiin sopivia ilmauksia ja rakenteita.

T8

Oppilas harjoittelee viestintää ja vuorovaikutusta sekä mielipiteiden ilmaisemista.

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas tuntee kulttuurisesti sopivien ilmaisujen käyttöä. Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Oppilas harjoittelee kulttuurisesti sopivien ilmaisujen käyttöä. Oppilas syventää tietouttaan eri tavoista ilmaista mielipiteensä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9

Oppilas harjoittelee erilaisten tekstien tulkintaa sekä ydinsisällön ymmärtämistä. Oppilas harjoittelee tiedon etsintää tekstistä päättelytaitoa apuna käyttäen.  

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää ikätasolleen sopivien tekstien pääpiirteet ja osaa käyttää päättelytaitoa tunnistaakseen itselleen uusien sanojen merkityksiä.

Oppilas löytää teksteistä tarvitsemiaan tärkeimpiä tietoja. Oppilas harjoittelee päättelytaidon apuna käyttämistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10

Oppilas harjoittelee puhutun ja kirjoitetun tekstin tuottamista sekä keskeisiä rakenteita ja vahvistaa ääntämistaitoja. 

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa tuottaa yksinkertaisia tekstejä käyttäen keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa kiinnittää huomiota intonaatioon ja puhutun kielen rytmiin. Hän ymmärtää näiden merkityksen ymmärretyksi tulemisessa.

Oppilas kykenee tuottamaan yksinkertaisia tekstejä espanjan kielellä, mahdollisesti mallia apuna käyttäen. Oppilas on tietoinen siitä, että intonaatiolla ja puhutun kielen rytmillä on merkitystä viestinnän kannalta.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä